toon een folio

 
English | Nederlands
de initiaal ter hoogte van zeven regels en versierd met penwerk hier een punt, mogelijk ter afscheiding van deze regel van het vers in de rechter kolom; ook de volgende naar rechts uitspringende verzen 6 en 7 zijn afgesloten met een punt, evenals de daaropvolgende verzen 8-13 de beginletters van de eerste zeven regels van de kolom zijn vanwege ruimtegebrek, veroorzaakt door het opschuiven van de regels naast de initiaal in de linkerkolom, niet los van de volgende tekst gezet

Folio 1r uit Handschrift A

| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1     OM1 dat ic niet en wille
2     Dat mijn sijn ligghe stil
3     Ende verderue mit ledicheden
4     Willic v al hier ter steden
5 I 5   Segghen wie de grauen waren2
6     De hollant in haren iaren
7     Hadden onder haer beduanc
8     Ende hoe verre dat haer ganc
9     Met rechte gaet in vrieslant
10 I 10   Also als icket bescreuen vant
11     Jn den cloester tecghemonde
12     Jn latine in vraier orconde
13     Sonder fauele sonder lieghen
14     Ende sonder iement te bedrieghen
15 I 15   Want et dinket mi wesen scande
16     Dat de lieden vanden lande
17     Ander giesten vele weten
18     Ende si des hebben vergheten
19     Wanen si selue sijn gheboren
20 I 20   Ende wie si waren hier tevoren
21     Die tlant wonnen entie erve
22     Daer si of nutten de bederue
23     Dat willic hier doen weten
24     Wie die lande hadden beseten
25 I 25   Hier te voren in ouden tiden
26     Ende dit kortelike ouer liden
27     Dese pine ende dit ghepens
28     Sendic v heer graue florens
29     Dat ghi sien moghet ende horen
30 I 30   Waen dat ghi sijt gheboren
31     Ende bi wat redenen ghi in hant
32     Hebbet zeelant ende hollant
33     Ende bi wat redenen dat ghi soect
34     Vrieslant dat v so sere vloect
35 I 35   Hem bid ic de noeit en began
36     Ende de ouer ghemene man
37     Om te berechtene sette lansheren
38     Dat hi mi dat moete leren
39     Dat3 ic de waerheit so verclare
40 I 40   Dat men weten moete dat ware
41     Ouden boeken horic ghewaghen
42     Dat al tlant beneden nimaghen
43     Wilen neder zassen hiet
44     Also alst de stroem versciet
45 I 45   Vander mazen ende van den rine
46     Die scelt was dat west ende sine
47     Also als si valt in de zee
48     Oest streckende mijn no mee
49     Dan toter laueten of ter eluen
50 I 50   Die keysere van romen selue
51     Ontsaghen menich warf dit lant
52     Want menre wreet volc ende sterc in vant
53     Entie quaet te zoekene waren
54     Dicken quamen si met scaren
55 I 55   Om dat roomsche rike te cranken
56     Ende verheerden de rijn vranken
57     Wiltenborch hiet haer hoeft stat
58     Daer tvolc menich iaer in sat
59     Na ons heren gheboernesse
60 I 60   CCC. iaer zestich ende zesse
61     Wort keyser valentiniaen
62     Goet kersten was hi sonder waen
63     Jn sinen tiden waren si ghetoghen
64     De neder zassen ende wilden poghen
65 I 65   Te nederne de roomsche ghewelt
66     Daer beghincse op een velt
67     De keyser ende wan hem an
68     Haer scepe ende menighen man
69     Jnt neder lant neuen den rijn
70 I 70   Doe wan hi voert met siere pine
71     Haer lant dat noch sere is vast
72     Ende setter in so menighen gast
73     Diese ghiselden ende dwonghen
74     Te dienen der roomscher tonghen
75 I 75   Dus mosten si den zeghe verliesen
76     Die neder zassen heten nv vresen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1: de initiaal ter hoogte van zeven regels en versierd met penwerk
2: hier een punt, mogelijk ter afscheiding van deze regel van het vers in de rechter kolom; ook de volgende naar rechts uitspringende verzen 6 en 7 zijn afgesloten met een punt, evenals de daaropvolgende verzen 8-13
3: de beginletters van de eerste zeven regels van de kolom zijn vanwege ruimtegebrek, veroorzaakt door het opschuiven van de regels naast de initiaal in de linkerkolom, niet los van de volgende tekst gezet