toon een folio

 
English | Nederlands
over een geradeerde majuskel W de lombarde U geschreven met rechts daarvan, ook in rode inkt, een kleine kapitaal V d verbeterd uit een bovenschacht so verbeterd uit n hier een g gevolgd door een rechte stok, doorgestreept m verbeterd uit ni (het accent van de volgende i staat boven het laatste been van de m) door beschadiging van de inkt is de tweede letter onleesbaar en de n onduidelijk

Folio 65r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
10181     Dusent driehondert ende twee
10182     Sdonres daghes mijn no mee
10183 VII 1155   Voer palmedaghe inde goede tijt
10184     Als men orloghe noch strijt
10185     Niet beginnen soude te rechte
10186     Diet liden mochten sonder vechten
10187     UVillem353 de was herde blide
10188 VII 1160   Ende alle de van sijnre side
10189     Waren blide ende seer verhoghet
10190     Jc seg v dat ghi merken moghet
10191     Dat eertsche bliscap mach niet duren
10192     Si uerkeert te so menighen vren
10193 VII 1165   Dauenture es onghestade
10194     De leuen wil biminen rade
10195     Hine sal hem verheffen niet
10196     Al est dat354 hem ghelucke sciet
10197     Want tongheual hoert so355 nauwe
10198 VII 1170   Hoer mensche ende dit woert kauwe
10199     Al moghestu bat dan dijn ghenoot
10200     Ontsaghestu el niet dan de doet
10201     Du souts di daer omme ghematen
10202     Ende dinen euen kersten laten
10203 VII 1175   On verduwet al bestu bouen
10204     Men sout prisen ende louen
10205     Daer men vreischeit in elken lande
10206     Heuestu ghedaen grote 356 scande
10207     Dinen viant verhef di niet
10208 VII 1180   So mijslijc357 es dat ghesciet
10209     Ende hoe de auonture keert
10210     Job de heuet ons gheleert
10211     Jc salt v segghen wijldijt horen
10212     Alste m[.]ns358 wert gheboren
10213 VII 1185   Van den wive leuet hi onlanghe
10214     Ende doghet menighe droefheit strange
10215     Als enen bloe comt hi vort
10216     Ende eer mens iet weet ende hoert
10217     Wort hi te niete ende te gaet
10218 VII 1190   Dits des armes menschen staet
10219     Ende hi vliet als ene scade
10220     Ende al sijn dinc es onghestade
10221     Ende bliues niet in enen doene
10222     O man hoe bestu so coene
10223 VII 1195   Die dit an dijn seluen proeues
10224     Dune pens om dat du behoeues
10225     Ende lech de houerde onder voet
10226     De di nemmer goet en doet
10227     Al ghesciet di een gheual
10228 VII 1200   Ne maecker of gheen ghescal
10229     Ne wes niet blide mer dancs gode
10230     Ende stant altoes tsinen ghebode
10231     Hi mach di helpen ende niement el
10232     Op hem so mogestu leuen wel
10233 VII 1205   Van hem comen alle saken
10234     Wel hem deet beste can gheraken
10235     Sonder gode nes gheen goet
10236     Noch best noch beter dats mijn moet
10237 VIII 1   Alst aldus was comen
10238     Joncheer willam heuet ghenomen
10239     Raet wat hi best dade
10240     Met sinen lieden men wort te rade
10241 VIII 5   Dat hi hem orlof soude gheuen
10242     Ende danken al sijn leuen
10243     Hi dede al dat men hem riet
10244     Hi gaf hem orlof ende hiet
10245     Dat si souden sijn ghewerre
10246 VIII 10   Waert dat quame also verre
10247     Dat de viande quamen met here
10248     Dat si trecken mochten ter were
10249     Ende weder staen de felle scaren
10250     Si louedent alle deder waren
10251 VIII 15   Ende voeren thuus als men dat hort
10252     Dat ionchere willem bleef indeport
10253     Te middelborch in de veste
10254     Dat dochte sinen rade tbeste
10255     Ende voer aldaer want hi woude
10256 VIII 20   Weten wats ghewerden soude

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
353: over een geradeerde majuskel W de lombarde U geschreven met rechts daarvan, ook in rode inkt, een kleine kapitaal V
354: d verbeterd uit een bovenschacht
355: so verbeterd uit n
356: hier een g gevolgd door een rechte stok, doorgestreept
357: m verbeterd uit ni (het accent van de volgende i staat boven het laatste been van de m)
358: door beschadiging van de inkt is de tweede letter onleesbaar en de n onduidelijk