toon een folio

 
English | Nederlands
de afkortingsstreep staat boven de i de eerste o verbeterd uit c, door de tweede o er in een rondboogverbinding tegenaan te schrijven (deze scribent schrijft elders geen rondboogverbinding na o) lombarde J ter hoogte van zes regels, buiten de kolom verbeterd uit pipin, door van de tweede i een p te maken en de n met een extra been en een accent op de eesrte stok uit te breiden tot in

Folio 1v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
77     De name wanic dat ierst vant
78     Rome want ets een cout lant
79     Heidijn bleuen si noch hier naer
80 I 80   Meer dan driehondert iaer
81     Ende dienden heidinen lantsheren
82     Eer dat si hem wilden bekeren
83     Nv worden sider moghendelike
84     Die koninghe van vrancrike
85 I 85   Heren ouer al duutsche lant
86     Also dat in haer lant
87     Vrieslant quam als ghi moghet horen
88     Want pippijn van harstelle gheboren
89     Die tsweert van vrancrike droech
90 I 90   Hadde oerloghen ghenoech
91     Jeghen rabboude den goeds viant
92     De hertoghe was van vrieslant
93     So dat hine verwan met eren
94     Jnt carnacioen4 ons heren
95 I 95   Vic twintich ende viere
96     Doe sende hi inden lande sciere
97     Willebroerde de eerste bekeerde
98     Die vriesen ende ghelouen leerde
99     Tote west cappel dat hi quam
100 I 100   Daer hi aen beden vernam
101     Mer cruuswise over enen god
102     Dat beelde doer ons heren gebod
103     Brac hi ende heuet tfolc ghescouden
104     Maer dat heuet hi swaer ontgouden
105 I 105   Want .i. de mercuriuse wachte
106     Sloeghen in sijn hoeft onsachte
107     Dat hi storte daer sijn bloet
108     Nochtan predicte hi metter spoet
109     Twoert ons heren als gods seriant
110 I 110   Vanden west ende van vrieslant
111     Oestwaert duer de lande recht
112     Onthier ende hi quam tutrecht
113     Dat wiltenborch hiet te voren
114     De afgode dede hi te storen
115 I 115   Ende maecter ene kerke mede
116     Misse te horen den kerstinede
117     Ende daer toe ons heren woert
118     Ende wanderde te romen inde poerte
119     Sergius de pauwes benediede
120 I 120   Ende hine aertsche bisscop wiede
121     Te prediken ons heren woert
122     Sette hi tutrecht inde poert
123     Den bisscop stoel ende besat
124     Als aertsche bisscop eerst de stat
125 I 125   Ende noyt seder over een
126     En was daer aertsche bisscop geen
127     Jnghels was willebroert becant
128     Gheboren van noorthumbert5 lant
129     Ende want de ingels sijn gewassen
130 I 130   Als men leest van neder zassen
131     Conste hi de bet de vriessche tale
132     Dat mach elc man proeven wale
133     JNt6 carnacioen ons heren
134     Als ons vraie historien leren
135 I 135   Seven hondert tiene ende viere
136     Starf pippin7 de stoute fiere
137     De gheboren was van haerstelle
138     Ende liet enen zone gheselle
139     Was hi des wader van hoghen doene
140 I 140   Karel marteel hiet hi de koene
141     De menighe stoute vromichede
142     Op de felle heidine dede
143     Tien tiden lesen wi ende indien daghen
144     Waren vele bisscoppen de plaghen
145 I 145   Te vaerne after lande castien
146     Omme van den mammerien
147     Te bekeren dat heidine diet
148     So dat in dien tiden sciet
149     Van sans de bisscop wolfram
150 I 150   Ende in vrieslant dat hi quam
151     Prediken niet als de blode
152     So dat hi den hertoghe rabbode
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
4: de afkortingsstreep staat boven de i
5: de eerste o verbeterd uit c, door de tweede o er in een rondboogverbinding tegenaan te schrijven (deze scribent schrijft elders geen rondboogverbinding na o)
6: lombarde J ter hoogte van zes regels, buiten de kolom
7: verbeterd uit pipin, door van de tweede i een p te maken en de n met een extra been en een accent op de eesrte stok uit te breiden tot in