toon een folio

 
English | Nederlands
niet achter de voorafgaande regel de afkortingsstreep boven de c vóór de l een geradeerde x g verbeterd iets anders, mogelijk uit de eerste haal van een lange s

Folio 2v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
229     Ende vrieslant was hem onderdaen
230 I 230   Hi strarf als wi voer waer verstaen
231     Vijc ende achtentsestich iaer
232     Jnt carnacioen gods dats waer
233     Karel die grote nam moghendelike
234     Naden vader tkonincrike
235 I 235   Onder sine moghenthede
236     Was al duutsche ende twalsche mede
237     Beide vrieslant ende spaenghen
238     Lombaerdien ende almaengen
239     Sassen heeft hi driewerf te stoert
240 I 240   Ende predicte hem ons heren woert
241     Ende deedse kerstindom verkiesen
242     Van desen beroemen hem de vresen
243     Dat si waren ghescouden vri
244     Want in sinen tiden segghen si
245 I 245   Waren si so eighin als ende als
246     Dat si strop droeghen omden hals
247     Ende om dat si hem rome wonnen
248     Dat wi ghevinden niet en konnen
249     Jn ghenen ystorien bescreuen
250 I 250   Soude hise vri hebben ghegheuen
251     Wi vinden dat hi rome berechte
252     Ende hi ontliuede heren ende knechte
253     Die den pauwes leuen blenden
254     Noeit en lasen wi noch en kenden
255 I 255   Dat kaerl de stat van romen belach
256     Tote an sinen sterf dach
257     Noch vanden vriesen en sprect boec niet12
258     Het waer bescreuen waers oec iet
259     Kaerl wort keyser met eren
260 I 260   Jnt carnacioen13 ons heren
261     Viijc iaer ende twee
262     Xiij. iaer een lettel mee
263     Was hi keyser ende leue voer waer
264     Mijn dan .lxxij14 iaer
265 I 265   Na hem quam lodewich sijn soen
266     Keyser ende koninc was de gone
267     Omtrent .xxvj. iaer
268     Die vriesen gauen hem openbaer
269     Beide dienst ende tribuut
270 I 270   Aldes vader rike vut ende vut
271     Helt hi al meer ende minder
272     Dese starf ende liet dre kinder
273     Die niet en konsten vriendelike
274     Ghedelen des vader rike
275 I 275   Ende quamer omme tenen wighe
276     Bi autsore mit groten prigen15
277     Die .ij. ionxte iegen den ouden
278     Dat si suaerlike al ontgouden
279     Want vrancrike verloos te vele
280 I 280   Opden dach inden nijt spele
281     Ende nieman wan daer zeghe mede
282     Na den wighe maecten si vrede
283     Ende lotaris die douste was
284     Bleef keyser ende hadde als ic las
285 I 285   Romen ende tlant van lombaerdien
286     Ende hier ouer de stede vrie
287     Mets ende oestrike al ghemene
288     Dat lootrike nv heet al rene
289     Kaerl de doutste daer na was
290 I 290   Hadde dat lantscap als ict las
291     Dat nv bewesten der mase leghet
292     Hollant brabant vlaendren men seghet
293     Al west om neven der zee
294     Menstren daer toe ende oec mee
295 I 295   Al toter gheronden voort
296     Lant velt rente ende poort
297     Lodewijch de die ionxte was
298     Jonste de auonture das
299     Dat bouen der masen as was sijn
300 I 300   Ende al duutsche lant over rijn
301     Sassen duringhen vranke lant
302     Al vellet in sijn hant
303     Hier latic vanden kaerlinghen
304     Mijn scriuen bliuen ende mijn dinghen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
12: niet achter de voorafgaande regel
13: de afkortingsstreep boven de c
14: vóór de l een geradeerde x
15: g verbeterd iets anders, mogelijk uit de eerste haal van een lange s