toon een folio

 
English | Nederlands
v boven de regel toegevoegd hier een geradeerde g f verbeterd uit iets anders voor de c is ook de lezing t mogelijk

Folio 3r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
305 I 305   Ende hebbe v16 bi dien gheseit
306     Die redene de hier is voer leit
307     Om te toghene hoe vrieslant
308     Eerst quam inden roemschen bant
309     Ende om te paiene hem van desen
310 I 310   Dat si emmer vri willen wesen
311     Ende sonder here houden tlant
312     Dat ic bescreuen noyt en vant
313     Dat dies kerstijn volc oyt plach
314     Seder dat ane gijnc de dach
315 I 315   Nv hoert daer ict al om began
316     Hoe hollant eerst greue ghewan
317     Sijt des seker ende ghewes
318     Dat de graefscap van hollant es
319     Een stic van vrieslant ghenomen
320 I 320   Want als ons es te voren comen
321     Als men screef .viijc. iaer
322     Ende .iij. ende sestich ouerwaer
323     Kaerle de kalewe zekerlike
324     De coninc was in vrancrike
325 I 325   Ende van vrieslant hadde een deel
326     Begonsten stichten al gheheel
327     Hollant vte sinen conincrike
328     Want 17 hi gaf18 enen diderike
329     Dese lande de wi alle tesamen
330 I 330   Noemen sullen in ouden namen
331     Daer de hantveste dus of seghet
332     Die tecgmonde lach of leget
333     Jn der driuoudicheden name
334     Kaerle want gode is bequame
335 I 335   De coninc is van vrancrike
336     Billic isset sekerlike
337     Der hoecheit der coninc crone
338     Te eerne met milden lone
339     Die onse vrient sijn ende ghetrouwe
340 I 340   Des willic datmen dit bescouwe
341     Ende kenlic het sie ionghe ende oude
342     De hem ande kerke houden
343     De nv sijn ende sullen sijn mede
344     Dat tonser ieghenwoerdichede
345 I 345   Die eerlike graue haghene bat
346     Onser goedertierheit dat
347     Dat wi grauen diedrike
348     Onsen ghetrouwen sekerlike
349     Somighe dinghen aldaer ter stonde
350 I 350   Dats de kerke van egmonde
351     Met al dat daer toe behoert
352     Dats van suuchardes19 haghe voert
353     Tote voertrappen ende kinnen
354     Liefliken ghehoorden wi hem
355 I 355   Ende ontfinghen sine bede
356     Alst recht was ende billic mede
357     Ende gheuen onsen ghetrouwen man
358     Wies name dat staet hier bouen an
359     Metten dienstluden diere in sijn al
360 I 360   Ende diemer noch in hebben sal
361     Ghemeenlike datmen hier bouen seide
362     Met bossche meersche water ende weide
363     Wi heten ende ghebieden dit
364     Gheliker wijs als hi besit
365 I 365   Ander goet ende ander steden
366     Jn gherechter eerwachticheden
367     Dat hi van onser houesscheden
368     Des ghelike ghebruke mede
369     Sekerlike te sinen liue
370 I 370   Ende so wat so na hem bliue
371     Ende om dat hem sulle bliuen
372     So ghebiede wi in dit scriuen
373     Dat hi vrilike houde ditte
374     Ende oec mitte ende besitte
375 I 375   Ende hi doe ende oerdinere
376     Na sinen wille na sinen ghere
377     Daer mede bi goeds ghenadichede
378     Dats hem niement doe onvrede
379     Ende want wi willen dat onse gheuen
380 I 380   Ewelike na onsen leuen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
16: v boven de regel toegevoegd
17: hier een geradeerde g
18: f verbeterd uit iets anders
19: voor de c is ook de lezing t mogelijk