toon een folio

 
English | Nederlands
de eerste haal van de w verbeterd uit een rechte stok t verbeterd uit een opgaande schacht, en de eind-s lang i verbeterd uit een opgaande schacht door er een accent boven te zetten

Folio 3v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
381     Woerde ghehouden sonder breken
382     Hebben wire de hant toe ghesteken
383     Ende hieten dat ment seghelen soude
384     Met onsen vingherlijn van goude
385 I 385   Ghegheuen in ons heren iaer
386     Achte hondert ende daer naer
387     Driewerf twintich ende .iij. mede
388     Tote bladele tere stede
389     Dat een dorp is ende so heet
390 I 390   Neghen daghe als ment weet
391     Voor midde zomer sinte ians dach
392     Als sine gheboernesse lach
393     Dus als wijt connen bevinden
394     Be gonstem eerst onder winden
395 I 395   Hollant dattet graue ontfinc
396     Noch gheviel na dese dinc
397     Dattes kaerlen kaelwen20 broeder
398     De coninc was ende behoeder
399     Ouer aelmaenghen als men las
400 I 400   Hier voren daer sijns ghewagen was
401     Desen seluen diderike
402     Gaf hi ende makeden rike
403     Daer ic of de hantveste al
404     Jn duutsche woort ombinden sal
405 I 405   Der drivoudicheit teren
406     Lodewich bider gracie ons heren
407     Coninc wi willen dat cont si
408     Onsen ghetrouwen verre ende bi
409     Beide de nv sijn entie hier naer
410 I 410   Sijn sullen ouer menich iaer
411     Dat onse wijf de conincginne
412     Vrouwe emmer daer wi an dragen minne
413     Onse hoghe ieghenwoerdichede
414     Ane ghinc met hare bede
415 I 415   Dat wi den graue diderike
416     Onsen ghetrouwen sekerlike
417     Soude gheuen een foreest
418     Dat in dat graefscap is meest
419     Ende wasda bi namen heet
420 I 420   Ende twater datter duer gheet
421     Vut vaert in vaert mersch ende weide
422     Lant ende onlant daer toe beide
423     Ende aldat tote dien foreeste
424     Behoert in water ende in geeste
425 I 425   Ende wiere gheboet toe daden echt
426     Dit daden wi gherne ende hets21 recht
427     Ende gheuen in desen brieue
428     Den seluen graue onse lieue
429     Dat foreest dat het sijn si
430 I 430   Ende besit als sijn erue vri
431     Ende hijt besitte van nv voert
432     Met al datter nv toe behoert
433     Hi selue ende sijn erfnamen
434     Of wien dat sijt oec altesamen
435 I 435   Vercopen willen of ane legghen
436     Sonder enich weder segghen
437     Ende om dat dit vaste sal staen
438     Es onse ghebot daer toe ghedaen
439     Ende hebber de hant toe ghegeuen
440 I 440   Ende hieter oec den zeghel an geuen
441     Van onsen vingherlijn tewaren
442     Ghegheuen in ons heren iaren
443     Ten dertiensten daghe van aprel
444     Viijc. iaer22 ende also wel
445 I 445   Achte ende sestich dus began
446     Hollant graue te vanghene an
447     Weet wel dat ic noyt en las
448     Wie anders dese graue was
449     Als ons de letteren doen verstaen
450 I 450   Dan hi gheboren was sonder waen
451     Jn manieren ende bi ghelike
452     Vanden gheslachte van vrancrike
453     Of lichte emme de coninghinne
454     Doer wies bede ende doer wies minne
455 I 455   Hi den graue dit goet gaf
456     Lodewich daer wi seiden af

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
20: de eerste haal van de w verbeterd uit een rechte stok
21: t verbeterd uit een opgaande schacht, en de eind-s lang
22: i verbeterd uit een opgaande schacht door er een accent boven te zetten