toon een folio

 
English | Nederlands
vóór de e een doorstreepte en geëxpungeerde a, en de g verbeterd uit l m verbeterd uit twee bovenschachten; de twee streepjes aan weerszijden erboven zijn mogelijk als expunctie van de bovenkant op te vatten lombarde J ter hoogte van zeven regels, buiten de kolom; ervóór in de marge een representant J na de e een geradeerde letter, mogelijk een horizontaal doorstreepte n

Folio 5v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
685 I 685   Neghen hondert iaer ende tachtich
686     Van gheslachte groet ende machtich
687     Van grieken sconinx dochter waert
688     De ghe heten was lutgaert
689     Teofanus was hoers vader name
690 I 690   Ene suster hadsoe bequame
691     De teofana was ghenant
692     De keyserinne was becant
693     Des derdes keyser otten moeder
694     Dese minde als haren broeder
695 I 695   Den ionghen arnoude van hollant
696     So dat si enen wech vant
697     Entie aerdsche bisscop egbrecht34
698     Van trieren die sijn broeder was echt
699     Ende de beiagheden beide gader
700 I 700   Den graue diderike aernouds vader
701     An coninc otten haren sone
702     De sieder keiser was na tgone
703     Dat men hem35 in erven gaf
704     Altgoet daer te voren af
705 I 705   Sine vorders waren dienst man
706     Ende hi breder hem nochtan
707     Aldus sprac als ghi hier hoert
708     De hantveste in dwtsche woert
709     JNden36 name der drivoudicheden
710 I 710   Otte bi goeds ionsticheden
711     Coninc wi willen dat cont si
712     Al onsen ghetrouwen verre ende bi
713     De nv sijn ende sullen sijn mede
714     Hoe wi om onser moeder bede
715 I 715   Onser vrouwen om haer minne
716     Teofana der keiserinne
717     Ende daer toe emmer augusta
718     Ende om ons ghetrouwes vrients daer na
719     Van trieren bisscop egbrecht
720 I 720   Ende om heinrics bede echt
721     Hertoghe van beyeren ons neven
722     Diedrike van hollant wilden gheuen
723     Wat dat hi van ons hout in lene
724     Jn dienste dat wijt hem al rene
725 I 725   Jn gherechter erven gauen
726     Wat so hi helt of lants of hauen
727     Tusschen desen .ij. wateren ysel ende liore
728     So ghevent wijt hem te vrier core
729     Met alder nutscep de hi besat
730 I 730   Aldaer te voren inde stat
731     Ende wi gheuen voert hem der nare37
732     Al dat hi in zonnemare
733     Dat dorp besat voert ende bi
734     Dat het voert sijn eighin si
735 I 735   Noch dat tusschen .ij. watren leghet
736     De men dus te noemen pleghet
737     Medemelec ende chinneloes
738     Met datter toebehoert altoes
739     Gheuen wi hem al eighin echt
740 I 740   Ende daer toe mede al dat recht
741     Van texele ende datter toe behoert
742     Jn vrien eighindome voert
743     Vut ghenomen trecht allene
744     Dat men heet huuslade int ghemene
745 I 745   Dit recht willen wi dat hem an coemt
746     Jn de graefscap de men dus noemt
747     Kinhem texele ende maeslant
748     Ende hi vort hebbe in sine hant
749     Macht te doene met desen goede
750 I 750   Sinen wille ende sine ghemoede
751     Wisselen gheuen of vercopen
752     Of so wat datter op mach lopen
753     Dies gheuen wi hem dese letteren fine
754     Besegelt met onsen vingherline
755 I 755   Ghegeuen int iaer goeds dats waer
756     Neghen hondert ende .lxxxv. iaer
757     Jnden oest opden zeluen dach
758     De na sente bertelmeus lach
759     Tote niemaghen al openbaer
760 I 760   Jn otten des coninx ander jaer

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
34: vóór de e een doorstreepte en geëxpungeerde a, en de g verbeterd uit l
35: m verbeterd uit twee bovenschachten; de twee streepjes aan weerszijden erboven zijn mogelijk als expunctie van de bovenkant op te vatten
36: lombarde J ter hoogte van zeven regels, buiten de kolom; ervóór in de marge een representant J
37: na de e een geradeerde letter, mogelijk een horizontaal doorstreepte n