toon een folio

 
English | Nederlands

Folio 29r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
4333     Dat waer hem eerlike harde sere
4334     Doe pensede selue de grote here
4335 III 1515   Soudic varen in vreemden landen
4336     Ende dwinghen tote minen handen
4337     De lieden ende mijns selfs lant
4338     Soude bliuen buten miere hant
4339     Die dat doet hi moete riesen
4340 III 1520   Sprac hi want hier sijn de vriesen
4341     De woenen in dit wester ende
4342     Ende mi toe horen et ware scende
4343     Lietic de al openbare
4344     Ende voer hier ende voer daer
4345 III 1525   Ander liede te doen tonder
4346     Ende laten de mine al besonder
4347     Onbeguonghen ende sonder danc
4348     Hi wort te rade eer iet lanc
4349     Dat hi de vresen in alre wise
4350 III 1530   Soeken wilde op den yse
4351     Het gheuiel als hi ghedochte
4352     Ten eersten als men riden mochte
4353     Ouer ys ende ouer al
4354     Gheboot hi ende beual
4355 III 1535   Dat men ghebode hereuaert
4356     Men deet ende hi trac darwaert
4357     Jnden winter op enen dach
4358     Na korsauonde als hi lach
4359     Jn enen vorst alst god woude
4360 III 1540   Ende het vmmer wesen zoude
4361     De coninc voer tote alcmaere
4362     Ende te vronen oec daer nare
4363     Ende al op den groten yse
4364     De coninc stout ende hoech van prise
4365 III 1545   Voer voren stout ende onuervaert
4366     Daer hi der vriesen gheware waert
4367     Daer hise dicst sach met hopen
4368     Liet hi henen tot hem lopen
4369     Of hi hadde ghesijn opt velt
4370 III 1550   Daer de vriesen onghetelt
4371     Stonden ghescaert na haerre wise
4372     De coninc waende op den yse
4373     Vast ende zeeker hebben ghereden
4374     Als hi sinen lieden was leden
4375 III 1555   Volghede hem niement alst wel sceen
4376     Daer si seder omme dreuen ween
4377     Alse dus reet de here van prise
4378     So brac dat orse door den yse
4379     Dat iamer was te ziene an
4380 III 1560   Dat aldus de edel man
4381     Tonghemake was vanden liue
4382     Doe quamen de vriessche kaitiue
4383     De den coninc waren gheuee
4384     Tue of dre of lettel mee
4385 III 1565   Ende sloeghene doot al onbekent
4386     Dander quamen ommetrent
4387     Ende saghen sine wapene an
4388     Doe seiden si dits een man
4389     Die wel vorbaer mach wesen
4390 III 1570   Doe quam daer een man met desen
4391     Diene kende ende seide saen
4392     Wapene wat heb di ghedaen
4393     Ghi hebt den coninc selue doot
4394     Doe dreuen si alle rouwe groot
4395 III 1575   Het moste bliuen het was ghedaen
4396     Doe namen si den coninc saen
4397     Ende groeuene daert hem goet dochte
4398     So si alre heimelicst mochten
4399     Jn can gheweten noch gheraden
4400 III 1580   Bi wat zaken dat sijt daden
4421     Maer si groeuene onder de moude
4422     Jn .i. huis thoechout woude
4423     Si viere wistent ende niet mere
4424     Waer begrauen was de here
4425 III 1585   Meer dan .xxvij. iaer
4426     Lach de coninc begrauen daer
4427     Eerne zijns selues zone wrac
4428     Daer hi omme onghemac

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |