toon een folio

 
English | Nederlands
v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te expungeren o bovengeschreven rechts onder in de marge enkele onleesbare fragmenten van de custode, die grotendeels is weggesneden

Folio 48v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
7669     Swoer hi wel god weet al
7670     Wat holpe hier of groot ghescal
7671 V 1295   Dat kint moste also ghedoghen
7672     Nochtan sach hijs noyt in doghen
7673     Hine sloech sijn oghen ter eerde neder
7674     Ende cume woude hi opsien weder
7675     Het most wesen het was om niet
7676 V 1300   Doe voer hi ouer te biervliet
7677     Ende voer259 te ghent als ic wane
7678     Daer saghen douder vader ane
7679     De sere blide was van desen
7680     Ende hietene willecome wesen
7681 V 1305   Een stic bleef hi met hem daer
7682     Ende corteliken daer naer
7683     Keerde hi weder in sijn lant
7684     Doe gheuiel dat te hant
7685     De coninc keerde de was comen
7686 V 1310   Vte jnghelant tsinen vromen
7687     Ende maecten vrede onderlinghe
7688     De inghelsche ende die vrancse coninge
7689     De coninc voer wech te hande
7690     Ende liet vlaendren inde scande
7691 V 1315   Hoe si voert voeren weet men wale
7692     Van hem latic nv staen de tale
7693     Want ics van hem niet began
7694     Ende wil weder keren dan
7695     Daer icte tale of begonde
7696 V 1320   Also als ic ghemerken conde
7697     So was haer wolfaert allene
7698     Hoeft vanden rade alghemene
7699 VI 1   Hier binnen est also vergaen
7700     Dattie vriesen hebben ghedaen
7701     Van haer mesdaet ieghen den graue
7702     Ende gauen hem van haerre haue
7703 VI 5   Diere leueden also vele
7704     Dat hem ghinc al wten spele
7705     De weduwen waren bleuen
7706     Vanden doden mosten gheuen
7707     Half haer haue ende haer goet
7708 VI 10   Mi donket dat in minen moet
7709     Datter vele wt was ghemaket
7710     Jc wane daer sulc heeft gheraket
7711     Groet goet tote sinen dele
7712     De scade van deen casteel
7713 VI 15   Te widenesse wert vergouden260
7714     Si hadden vele bet ghehouden
7715     Anden graue haren here
7716     Dan siden bisscob daden de eere
7717     Dat si hem gheloueden bet
7718 VI 20   Dat hise mede lede int net
7719     Als hi sint de andre dede
7720     Nv hoert hier ene vreemthede
7721     Wat hi dreef ende begheerde
7722     Hets wonder hoe dat hi gheheerde
7723 VI 25   Dat hi voer oest vrieslant duere
7724     Ende dede prediken ter menigher ure
7725     Tcruce opden graue van hollant
7726     Dien hi so onwettich vant
7727     Also hi seide dat hem dochte
7728 VI 30   Dat hijt gheherden niet en mochte
7729     Hine most berechten metten woerden
7730     Hier om wast dat hi begherde
7731     Helpe van minen here den pawes
7732     Mi wondert dat hi was dus aues
7733 VI 35   Also goet clerke als hi was
7734     Dat hi dorste ghewaghen das
7735     Datte liede onghelouich waren
7736     Ende dat dorst openbaren
7737     Jn sermoene onder de liede
7738 VI 40   Mi wondert hoe dat oec ghesciede
7739     Dat hi cruse prediken dorste
7740     Hi gaderde lude sonder vorste
7741     Ende doetse alle met loghenen roeren
7742     Dat si met hem ouer voeren
7743 VI 45   Met menighen ende met groten
7744     Quamen si ouer tere roten261

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
259: v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te expungeren
260: o bovengeschreven
261: rechts onder in de marge enkele onleesbare fragmenten van de custode, die grotendeels is weggesneden