toon een folio

 
English | Nederlands
de eerste i verbeterd uit j door de staart daarvan te raderen; de n mogelijk verbeterd uit iets anders punctus elevatus de tweede t mist de dakstreep n verbeterd uit iets anders, mogelijk uit i lezing van de st-ligatuur is zeker w verbeterd uit iets anders, mogelijk uit m

Folio 49v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
7823 VI 125   Sijn huus niet rumen zoude
7824     Ende hi sinen rechten here woude
7825     Altoes wesen trouwe gherne
7826     Den graue staets nv tonberne
7827     Rumedic thuus dat ware scande
7828 VI 130   Jane ben ic marscalc vanden lande
7829     Van sbisscops weghen miins265 heren
7830     Jcne mocht niet doen met eren
7831     Verganghe mi alst mach vergaen
7832     Doe de graue dit hadde verstaen
7833 VI 135   Vraghe di heren wolfaerde doe
7834     Wats wesen soude:266 hi spracker toe
7835     Ghi sult ghebieden heruaert
7836     Ende doen beligghen thuus ter vaert
7837     Ende latent thuus niet begheuen
7838 VI 140   Eerment op heuet ghegeuen
7839     Men salre bliden maken sterke
7840     Ende anegaen met groten werke
7841     Met catten267 ende met euen hoghen
7842     Sine sullent niet ghehouden mogen
7843 VI 145   Men salt hem winnen ouer thouet
7844     Mijn herte des niet ne ghelouet
7845     Dat sijt moghen houden langhe
7846     Sine moetent op gheuen bi bedwange
7847     Dvs wart men te rade daer
7848 VI 150   Ende corteliken daer naer
7849     Wort ghisebrecht selue gheuaen
7850     Dat hebben sine ghebueren gedaen
7851     Her hubrecht ende sine maghe
7852     Diere dicke op leiden laghe
7853 VI 155   Ende hildene vaste op kulenborch
7854     Nv moet dat wijf allene de sorghe
7855     Vanden huse draghen voert
7856     Cortelike men doe hoert
7857     Dat een knecht268 van vianen
7858 VI 160   Ghinc heren hubrechts kint ver spanen
7859     Ende leide dat mede op yselsteine
7860     Dat ionc was ende herde cleine
7861     Ende bleef selue aldaer binnen
7862     Dus waren droeue in haren sinne
7863 VI 165   Des kinds maghe den was gheen wonder
7864     Al waren si gram menne conder
7865     Omme ghedoen ghene dinc
7866     Anders dan men thuus beuinc
7867     Ende belach harde vaste
7868 VI 170   Si moesten ghedoghen doe de gaste
7869     Dat bi hem waren de felle ghebuere
7870     Men warp hem in menigher vren
7871     Meneghen swaren menghen steen
7872     Si hieldent so dat wonder steen269
7873 VI 175   Joncfrou beerte was so stout
7874     Dat sijt om geenre hande gout
7875     Haer huus op wilde geuen
7876     Noch doer vriende noch doer neuen
7877     Het ne ware of men woude
7878 VI 180   Dat si allene spreken soude
7879     Haren man ghisebrecht
7880     Dat hi riede dat dede si lijchte
7881     Anders soude si toter doot
7882     Houden in alre noot
7883 VI 185   Dus woudemen ghehenghen niet
7884     Van den huse men niet en sciet
7885     Men bleuer vaste liggen voren
7886     Langhe stont als wi horen
7887     Want menne wouts niet begeuen
7888 VI 190   Daer omme coste hem seluen tleuen
7889     DOch lachmenre so langhe voren
7890     Dat ioncfrou beerte als wijt horen
7891     Boet thuus op daer ter stede
7892     Be houden lijf ende lede
7893 VI 195   Der gheenre diere waren binnen
7894     De men leuende mochte bekinnen
7895     Men wouts270 niet doen doe most bliuen
7896     Nv behoert behendicheit van wiuen
7897     Om dat si hopede te maken
7898 VI 200   Dat sijt beste soude gheraken

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
265: de eerste i verbeterd uit j door de staart daarvan te raderen; de n mogelijk verbeterd uit iets anders
266: punctus elevatus
267: de tweede t mist de dakstreep
268: n verbeterd uit iets anders, mogelijk uit i
269: lezing van de st-ligatuur is zeker
270: w verbeterd uit iets anders, mogelijk uit m