toon een folio

 
English | Nederlands
v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te raderen

Folio 9v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1293     Jnt iaer goeds .M. seuentich ende twe
1294     So dede hi den oest vresen we
1295 I 1295   Ende sloech hem of menighen man
1296     Groten roef hi hem of wan
1297     Ende bernde dorpe ende steden
1298     Met harde groter moghentheden
1299     Doch sciet hi van desen live
1300 I 1300   Als men .lxx. ende viue
1301     Ende .M. screef ons heren iaer
1302     Met ere auonturen swaer
1303     Want daer hi ghinc ter heimelicheden
1304     Belagheden aldaer ter steden
1305 I 1305   Een ghiselbrecht de knape was
1306     Diedrics van hollant ende dor das
1307     Wonde hijn harde onscamelike
1308     Godevaert gheuoelde vreselike
1309     Sine smerte ende hiet doe recht
1310 I 1310   Datmen voerde tote vtrecht
1311     Ende daer dede hi sinen ende
1312     Voor maerte op die vijfte kalende
1313     Willem de bisscop starf also wel
1314     Daer na int vutgaende aprel
1315 I 1315   Ende coenraet was bisscop ghecoren
1316     Nochtoe was hollant verloren
1317 II 1   MEn screef .M. lxx ende sesse
1318     Als dideric hadde grote langhenesse
1319     Dat lant te hebbene weder algader
1320     Dat graue florens was sijns vader
1321 II 5   Met beden ende met siere claghe
1322     Versamende hi man ende maghe
1323     Ende sijn stief vader halp hem echt
1324     Van vlaendren de vrese roebrecht
1325     Ende es comen tycelmonde
1326 II 10   Daer ghemaect hadde tier stonde
1327     Ene vaste borch al wast onrecht
1328     Willem de bisscop van vtrecht
1329     Ende hi verneemt ende verstaet
1330     Dat daer is de bisscop conraet
1331 II 15   Daer was gheuochten vaste ende sere
1332     Maer ionghe dideric wan de ere
1333     Want hi de borch tiselmonde
1334     Brande ende slechte inden gronde
1335     Ende wan met scepe den wich mede
1336 II 20   Aldaer inde marwede
1337     Die proefst van dauentre bleef daer
1338     Van oudemonster de pape walnaer
1339     Ende een graue heet gheerlach
1340     Ende menich ander opden dach
1341 II 25   Men seghet al noch tote ycelmonde
1342     Leghet menich aelbrecht inden gronde
1343     Die bisscop coenraet wort ghevaen58
1344     Ende was seder ghelaten gaen
1345     Aldus quam dideric in sijn lant
1346 II 30   Ende wan de seghe metter hant
1347     Ende leedde vichtiene iaer
1348     Jn vreden sine tijt daer naer
1349     Diedric deen dijt is ghesciet
1350     Nam .i. wijf de othilt hiet
1351 II 35   Daer ane wan hi enen zone
1352     Florens was hi heten de gone
1353     Diese didric gaf inder stonde
1354     Den abt steuen van egmonde
1355     Hantvesten ende veste al die gauen
1356 II 40   Die sine oude vorders gauen
1357     Ende mersde hem haer recht
1358     Jn landen in herscepien echt
1359     Entaer toe so makede hi
1360     Des goeds huis man al tolne vri
1361 II 45   Oec gaf hi hem openbare
1362     Tscoutheetdoem van alkemare
1363     Dese diedric starf daer naer
1364     Als men screef ons heren iaer
1365     Dusent neghentich ende een
1366 II 50   Om hem dreef hollant groten ween
1367     Sijn vader was doot .xxx. iaer
1368     Eer dat hi starf harde naer

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
58: v verbeterd uit w door de eerste haal daarvan te raderen