toon een folio

 
English | Nederlands

Folio 16r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
2284 II 965   Entie wech was starc ende lanc
2285     Ouer bosch ende ouer roche
2286     Eer men quam tote antioche
2287     Daer was hi met groter hauen
2288     Jn sinte peters kerke begrauen
2289 II 970   DE graue florans van hollant
2290     Dier mede meneghen swaren pant
2291     Ghedoghet hadde in deze vaert
2292     Doer gode de ghecrucet waert
2293     Ne leuede niet langhe daer naer
2294 II 975   Hi starf tantiochem ende daer
2295     Wort hi begrauen op enen dach
2296     Niet verre van daer de keiser lach
2297     Daer there nam groten scade
2298     Want hi was stout ende wijs van rade
2299 II 980   Ende van kerstinen manieren
2300     Meer dan ic v can visieren
2301     Storuen daer lude ghemene
2302     Grote heren ende daer toe clene
2303     Want si hadden hongher ghehat
2304 II 985   Ende aten hem daer alte zat
2305     Dies was theer seer ondaen
2306     Graue florans hebben wi verstaen
2307     Starf metten keiser vredelike
2308     Jnt iaer ons heren zekerlike
2309 II 990   .Xjc. ende neghentich iaer
2310     Graue van hollant was hi vorwaer
2311     .Xxxiij. iaer met eren
2312     Sijn wijf was als de gheesten leren
2313     Van scotlant ade de grauinne
2314 II 995   Die wan an haer als ict bekenne
2315     Diedrike de hier voren staet
2317     Dien dat graefscap in hant gaet
2318     Die vrouwe aleiden had van cleuen
2319     Als hier te voren staet bescreuen
2320 II 1000   Ende enen anderen de willam hiet
2321     Die node van sinen vader sciet
2322     Want hi den vader volghede naer
2323     Jn alle die pine in alle den vaer
2324     Die hi hadde in domme vaert
2325 II 1005   Ten arme sinte ioris waert
2326     Ende hi was tantiochem mede
2327     Aldaer hi starf in de stede
2328     Ende doe hi hadde de vader verloren
2329     Heeften met hem vercoren
2330 II 1010   Des keiser zone bouen vele grauen
2331     Hi de hertoghe was van zwauen
2332     Om sine grote vromichede
2333     Ende voerden met hem takers mede
2334     Maer de hertoghe starf aldaer
2335 II 1015   Als men screef .xci. iaer
2336     Ende .xjc. in carnacioen
2337     Jnt selue orloghe int selue doen
2338     Starf oec takers voer de stede
2339     Philips de graue van vlaendren mede
2340 II 1020   Jn iunius op den iersten dach
2341     Op den tienden diere na lach
2342     Op den dach sente barnabas
2343     Leestemen dat akers ghewonnen was
2344     Dat binaer als wijt weten
2345 II 1025   Twe iaer hadde ghesijn beseten
2346     Eer philips ende richaerd te samen
2347     Die twe coninghe aldaer quamen
2348     Nv florens soffien zone
2349     Tantiochem starf als de gone
2350 II 1030   De porrede van sinen lande
2351     Om te wrekene ons heren scande
2352     Bleef dideric sijn zone graue
2353     Willem daer ic eer sprac aue
2354     Als sijn vader doot was bleuen
2355 II 1035   Ende sijn meester de hem ghegheuen
2356     Wel gherne hadde vele hauen
2357     Dat was de hertoghe van zwauen
2358     So tijdde hi te lande waert
2359     Als de daer comen begaert
2360 II 1040   Daer hi gherne wezen soude

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |