toon een folio

 
English | Nederlands
de eerste o lijkt in eerste instantie te zijn bedoeld als c de boven de regel toegevoegd

Folio 19r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
2742     Met alte groter armoede
2743     Nochtan mittes goeds huus goede
2744     Hijs domp de der werelt dient
2745     Die dode en heuet genen vrient
2746 III 1   Willem die in oostvrieslant93 was
2747     Heeft nie mare vernomen das
2748     Dat sijn broeder is bleuen doot
2749     Met sericheden herde groot
2750 III 5   Es hi ter zipe comen ghereden
2751     Ende hi bat om ghelede
2752     Te comene totes broeders graue
2753     Maer sonder oerlos sciet hijs aue
2754     Want hine mochs winnen niet
2755 III 10   Als hi was in dit verdriet
2756     Quamen an hem in stilre ware
2757     Aldaer philips van wassenare
2758     Her ian van rijswijc ter stonde
2759     Ende her wouter van egmonde
2760 III 15   Ende van teilinghen her willam
2761     Her simoen van harlem mit hem
2762     Her iacob borchgraue van leiden
2763     Her alaerd bomaerd de hem seiden
2764     Si wilden hem in staden staen
2765 III 20   Op dat hi tlant wilde ane vaen
2766     Vrouwe aleiden noch den niwen here
2767     Ne swoeren si trouwe nemmermeer
2768     Dus was de graue willem comen
2769     Te wassenaer so dat vernomen
2770 III 25   Niemen en heeft wie hi ware
2771     Sonder de94 heren entaer nare
2772     Twee cnapen van trouwen zinne
2773     Alomme der vrese van der grauinne
2774     Van daer es hi te vlaerdinghe comen
2775 III 30   Daer sijns ware hebben ghenomen
2776     De scoudemaren de sijns onbeiden
2777     Ende niement de dinghen en seiden
2778     Onbekent was hi den lieden
2779     Sonder allene hem deet rieden
2780 III 35   Die dinghe wat hem best dochte gedaen
2781     Te hant sijn te scepe ghegaen
2782     Ende namen met hem diene kenden
2783     Ende teerst dat si der maze ghehenden
2784     Songhen si lude ende zere
2785 III 40   Ende waren vro dat si den here
2786     Trechte oyr hadde entie guene
2787     De was sgrauen florens zuene
2788     Ende versweren hem ende vertien
2789     Hem van lodewijcs voghedien
2790 III 45   Ende als si te cyrixe quamen
2791     Ende dat volc vernam te zamen
2792     Wast al vro ionc ende out
2793     Ende baden alle menich vout
2794     Dat hem god moeste gheuen
2795 III 50   Ere vrede ende langhe leuen
2796     Jn desen tiden so ghelach
2797     Sgrauen didrix dartichste dach
2798     Ende graue lodewijc ende sijn wijf mede
2799     Ende grauinne aleid waren in de stede
2800 III 55   Van haerlem comen omme tegmonde
2801     Dat dartichste te doene tier stonde
2802     Ende vernamen al openbare
2803     Dat die meente van kenemare
2804     Metten ridderen ouer een droeghen
2805 III 60   Om dat si hem wilden gheuoeghen
2806     Graue willem te hebbene tenen here
2807     Dus macten si hem te vliene sere
2808     Ende ne hadde de nacht ghedaen
2809     Si waren zekerlike gheuaen
2810 III 65   Van amestelle her ghisebrecht
2811     Halp hem dat si quamen tutrecht
2812     Die dochter ne wiste wat doen
2813     Maer te leiden is soe gheuloen
2814     Want het haddense met hem
2815 III 70   Mijn heer rugier van maerhem
2816     Ende van borne mijn heer oest
2817     Ende andre ridders onghetroost

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
93: de eerste o lijkt in eerste instantie te zijn bedoeld als c
94: de boven de regel toegevoegd