toon een folio

 
English | Nederlands
d verbeterd uit iets anders, mogelijk uit u of n hier sochten doorgestreept

Folio 40r uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
6243     Dat volc wert al in roere
6244     Ende verwoet om dese voere
6245     De kenemaren entie vriesen mede
6246     Ende waterlanders voeren ter stede
6247 V 5   Daer men hem dede verstaen
6248     Dat haer here lach gheuaen
6249     Dat was te muden doe siere quamen
6250     Mochten si doen ghene vramen
6251     Want dat volc was sonder houet
6252 V 10   Ende lettel of niet des ghelouet
6253     Si uoeren dolen op de zee
6254     Daer .iiij. hier .v. daer .iij. hier .twe
6255     Recht als volc dat wilde ontsinnen
6256     Doe dit vernamen de van binnen
6257 V 15   Seid si ten graue doet v liede
6258     Keren. waert dat ons messciede
6259     Ghi souter selue om steruen mede
6260     De graue sende staphans ter stede
6261     Enen brief ende onboot
6262 V 20   Sinen lieden clene ende groot
6263     Dat si thuus al stille zaten
6264     Hi hopede cortelike der baten
6265     Dat hi met minnen soude comen wt
6266     Dat volc wart doe so luut
6267 V 25   Dat wel na al was verdouet
6268     Gods hat hebbe dies ghelouet
6269     Spraken douden metten ionghen
6270     Sine hebben hier toe gheduonghen
6271     Dus ne sul si niet ontgaen
6272 V 30   Als de verraders dit200 verstaen
6273     Waren si te bliuene niet bout
6274     Ende wildene voeren in haer behout
6275     Verre in .i. ander lant
6276     Die van naerden vreeschdent te hant
6277 V 35   Ende leiden hem ene laghe
6278     Recht opden vijften daghe
6279     Souden sine voeren haerre vaerde
6280     Ende settene op enen paerde
6281     Ende bonden hem sine voete
6282 V 40   Ondert paert wel onsoete
6283     Ende enen hantscoe inden mont
6284     Dat seide mi deent was cont
6285     Ende diene dus ghebonden vant
6286     Doe voerden sine alte hant
6287 V 45   Tote dat si bi naerden quamen
6288     Doe saghen si ende vernamen
6289     De liede ligghen in dat coren
6290     Gheraert van velsen de reet voren
6291     Ende vraghede hem wat si sochten
6292 V 50   Dandre 201 dat si brochten
6293     Dat wildsi hebben. dat waer de graue
6294     Dan wildsi laten doer ghene haue
6295     Dan sal niet wesen sprac gheraert
6296     Ende warp omme metter vaert
6297 V 55   Hi trecte tsweert ende wilde slaen
6298     Den graue de hem pijnde tontgane
6299     Hi waende tpaerdekijn springhen soude
6300     Ouer den vliet ende also houde
6301     Viel dat paert metten graue
6302 V 60   Jn den sloot gheraert sat aue
6303     Ghetrect sweerts ende ghinkene slaen
6304     De graue mochte niet ontgaen
6305     Want hi antpaert was ghebonden
6306     Daer stac hine ten seluen stonden
6307 V 65   Metten sweerde dor den liue
6308     Ende gaf hem wonden meer dan viue
6309     Oec stac hine int herte dats waer
6310     Dat ment vant al openbaer
6311     Si gauen hem ten seluen stonden
6312 V 70   So diepe ende so vele wonden
6313     Dat hi daer den gheest op gaf
6314     Eer de van naerden wisten der af
6315     Doe sijt vernamen liepen si toe
6316     Ende gheraerde van velsen vas doe
6317 V 75   Sijn paert so verre van hem ghegaen
6318     Dat hijs niet en mochte vaen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
200: d verbeterd uit iets anders, mogelijk uit u of n
201: hier sochten doorgestreept