toon een folio

 
English | Nederlands
de tweede g verbeterd uit een bovenschacht deels verscholen onder de lombarde een representant a er lijkt eerder toce te staan dan tote in de marge vóór de lombarde een representant t

Folio 69r uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
10217     Wordt te niete ende vergaet
10218 VII 1190   Dits des arms menschen staet
10219     Ende hi vliet alse een scade
10220     Ende al sijn dinc is onghestade
10221     Ende bliuet niet in enen doene
10222     O man hoe bistu soe coene
10223 VII 1195   Die dit an di seluen proeues
10224     Dune pens om dattu behoeues
10225     Ende legghe355 die houaerde onderuoet
10226     Die di nummer goet en doet
10227     Al ghesciet di een gheual
10228 VII 1200   Ne maker of gheen ghescal
10229     Wes niet te blide maer dancs gode
10230     Ende stant altoes tsinen ghebode
10231     Hi mach di helpen ende niement el
10232     Op hem soe moghestu leuen wel
10233 VII 1205   Van hem comen alle saken
10234     Wel hem diet beste can gheraken
10235     Sonder gode en es geen goet
10236     Noch best noch beter dats mijn moet
10237 VIII 1   Alst356 aldus was comen
10238     Jonchere willem heeft ghenomen
10239     Raet wat hi best dade
10240     Met sinen luden men wart te rade
10241 VIII 5   Dat hi hem orlof soude gheuen
10242     Ende dancken al sijn leuen
10243     Hi dede al datmen hem riet
10244     Hi gaf hem orlof ende hiet
10245     Dat si souden sijn ghewerre
10246 VIII 10   Waert dat si quamen alsoe verre
10247     Dattie viande quamen metten here
10248     Dat si trecken mochten ter were
10249     Ende weder staen die felle scaren
10250     Si louedent alle die daer waren
10251 VIII 15   Ende voeren thuys alsmen dat hoert
10252     Ende ionchere willem voer in die poert
10253     Te middelboerch binder veste
10254     Dat dochte sinen rade dbeste
10255     Ende voer al daer want hi woude
10256 VIII 20   Weten wats ghewerden soude
10257     Doe lach hi toce357 leden was
10258     Paesschen doen quam nyemare das
10259     Dattie ballinghe hem ghereeden
10260     Ende sullen een groot here leeden
10261 VIII 25   Wt vlaenderen ende willen comen
10262     Jn zeelant te haren vromen
10263     Alsi deden op die tijt
10264     Jonchere willem sonder respijt
10265     Ontboot int lant harentare
10266 VIII 30   Dat hem comen ware niemare
10267     Dattie ballinghen met groter crachten
10268     Comen ende dat si achten
10269     Zeelant te soeken haestelike
10270     Ende hi deden bidden vriendelike
10271 VIII 35   Al den luden vanden lande
10272     Dat si hem helpen die grote scande
10273     Keren die hem mochte ghescien
10274     Tfolc quam altoe mettien
10275     Tot358 hem quam menich man
10276 VIII 40   Alsoe als ic ghemerken can
10277     Dat noyt in zeelant was vernomen
10278     Dat soe menich man was comen
10279     Ter lanswere alsmen sach
10280     Op sente iorijs dach
10281 VIII 45   Hi ghinc met sconen here
10282     Tot vlissinghen op dat mere
10283     Hem ontmoete een here wel alsoe groot
10284     Dat hem hulpen wilde ter noot
10285     Daer sach men ten seluen tide
10286 VIII 50   Die vlaminghe liggen an dander side
10287     Met menighen scepe al ghereet
10288     Dweder was scone ende heet

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
355: de tweede g verbeterd uit een bovenschacht
356: deels verscholen onder de lombarde een representant a
357: er lijkt eerder toce te staan dan tote
358: in de marge vóór de lombarde een representant t