toon een folio

 
English | Nederlands
wechal met de woorden gescheiden door verticale streepjes tussen h en a in de marge vóór de lombarde een representant h de i vermoedelijk verbeterd uit een r, waarna de t is geschreven

Folio 79r uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
11662 VIII 1330   Hoe die vlaminghe waren verdreuen
11663     Ende hollant in die ere verheuen
11664     Om dat si keerden soe haestelike
11665     Dit was in die eerste weke
11666     Van meye dattie vlaminghe
11667 VIII 1335   Luttel hielden meer ghedinghe
11668     Jn hollant tot enigher stede
11669     Hem was ontseit alle vrede
11670     Si voeren wech al419 sonder sparen
11671     Alsi dus quamen gheuaren
11672 VIII 1340   Vreystement tot zierixzee binnen
11673     Dat si waren met omminnen
11674     Wt hollant dus veriaghet
11675     Datten porters wel behaghet
11676     Men sachse comen op greueninghen
11677 VIII 1345   Doe was daer gheen langer dinghen
11678     Men ghinc reden harde sciere
11679     Grote scepe meer dan viere
11680     Ofte viue ten seluen male
11681     Om wt te varen weet ic wale
11682 VIII 1350   Waren si comen voer die poort
11685 VIII 1353   Na dien dat men heuet ghehoort
11686     Dat si sijn ghesconfiert
11687 VIII 1355   Doe wart die vaert anders bekeert
11688     Ende worpen om ter seluer vre
11689     Ende voeren vore scarpenisse dure
11690     Dus voeren si te vlaendren waert
11691     Ende hadden beiaghe an die vaert
11692 VIII 1360   Luttel eren. ende vele scanden
11693     Dat si heren wt anderen landen
11694     Aldus wouden tslans verdriuen
11695     Ende selue heren wouden bliuen
11696     Daer si noyt an hadden recht
11697 VIII 1365   Es hi here of is hi knecht
11698     Die altoos gherne onrecht daden
11699     Jc woude ouer hem ghinghe die scaden
11700     Ende die se steercte in dien dinghen
11701     Jc wout mede ouer hem ghinghen
11702 IX 1   HEr420 willem die ionghe man
11703     Was in zierixzee nochtan
11704     Ende ghinc metten porters te rade
11705     Wat hi voert an best dade
11706 IX 5   Quamen die vlaminghe in den lande
11707     Hem mochte ghescien meerre scande
11708     Ende worde hi in die poort beleghen
11709     Soe en weeit421 hi in ghenen weghen
11710     Hoe dat si mochten sijn ontset
11711 IX 10   Waer hi in hollant hi mochte bet
11712     Die port ontsetten ende staen in staden
11713     Waert dat si worden verladen
11714     Dat mochte hi louen al daer
11715     Dat hi soude ouer waer
11716 IX 15   Die porte ontsetten dats haer noot
11717     Of nemen dauontuere ter doot
11718     Heren boudijn van yrsike beual hi
11719     Sinen staet te houden dat was bi di
11720     Dat sine ouer hoeftman houden
11721 IX 20   Ende ghelike hem horen souden
11722     Her ian die was ouerste raet
11723     Here van cruninghen te deser daet
11724     Ende bleef mede int sgrauen stede
11725     Entie graue ghereede hem dede
11726 IX 25   Jn stilre wise sine vaert
11727     Om te varen te hollant waert
11728     Ende hi was comen in sulc ghedachte
11729     Dat hi varen boude bi nachte
11730     Die wint was goet ter cure
11731 IX 30   Ende recht optie selue vre
11732     Dat hi te scepe soude gaen
11733     Liet die wint sijn waeyen staen
11734     Die sere ghewayt had te langhe
11735     Trouwen doe wart die graue anghe

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
419: wechal met de woorden gescheiden door verticale streepjes tussen h en a
420: in de marge vóór de lombarde een representant h
421: de i vermoedelijk verbeterd uit een r, waarna de t is geschreven