toon een folio

 
English | Nederlands
gronde achter de volgende regel

Folio 10r uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1336 II 20   Al daer in die meer wede
1337     Die proeft van deuenter bleeft daer
1338     Van oudemonster die paep wallaer
1339     Ende een graue hiet gheerlach
1340     Ende menich ander optien dach
1341 II 25   Men sprect noch an tot yselmonde
1342     Leghet noch menich halsberch inden gronde62
1343     Die bisscop coenraet wart geuaen
1344     Ende sident was hi laten gaen
1345     Al dus van diederic metter hant
1346 II 30   Den zeghe ende quam in sijn hant
1347     Ende leede vijftien iaer
1348     Jn vreden sinen tijt daer naer
1349   Diederic dien dit is ghesciet
1350     Nam een wijf die othilt hiet
1351 II 35   Daer an wan hi eenen sone
1352     Florens was hi gheheten die gone
1353     Dese diederic gaf in sinen stonde
1354     Den abt steuen van egmonde
1355     Hantuesten ende vestede aldie hauen
1356 II 40   Die sijn oude vorders gauen
1357     Ende meersede hem haer recht
1358     Jnlande in heerscapien echt
1359     Ende daer toe soe maecte hi
1360     Des gods huysman al tolne vri
1361 II 45   Oec gaf hi hem al openbaer
1362     Tscoutaetdom van altenaer
1363     Dese diederic starf daer naer
1364     Alsmen screef ons heren iaer
1365     Dusent tneghentich ende een
1366 II 50   Van hem dreef hollant ween
1367     Sijn vader was doot .xxx. iaer
1368     Eer dat hi starf harde naer
1369     Maer .ij. iaer was sijn moeder voecht
1370     Des lants als die ieste toecht
1371 II 55   Ende .viij. iaer had sijn stiefuader
1372     Hollant in die hant algader
1373     Ende .iiij. iaer daer na godeuaert
1374     Die buulrigde gheheten waert
1375     Die hertoge die ieghen echt
1376 II 60   Een iaer die bisscop van vtrecht
1377     Dus stont hem vtermaten onsiene
1378     Graue te sine der iaren vijftiene
1379     Ende .xv. iaer hielt hi in vreden
1380     Sijn lant ende sijn steden
1381 II 65   Tot egmonde wort hi ter arden
1382     Brocht mit harde groter warden
1383     Florens die wart na den vader
1384     Graue ende here des lants algader
1385     Dese hiet florens die vette
1386 II 70   Met groter eren ende sonder lette
1387     Soe leede hi altemale sijn leuen
1388     Jn eeren in feesten in gheuen
1389     Jn rijcheiden ghinc hi te voren
1390     Hem allen daer hi of was gheboren
1391 II 75   Te wiue nam hi pieternelle
1392     Te bliuen sijns bedden gheselle
1393     Des hertoghen diederix dochter van zassen
1394     Van edelen conne wt ghewassen
1395     Enen broeder hadsi hiet lotharis
1396 II 80   Daer men vele af weet dat waer is
1397     Dat hi seder roemsche keyser was
1398     Hier na salmen ghewagen das
1399     An hare wan hi diederike
1400     Ende eenen florens des ghelike
1401 II 85   Die die swerte florens hiet
1402     Daer vele quaets of is ghesciet
1403     Die vette florens daer ic of telle
1404     Ende sijn wise vrouwe pieternelle
1405     Begaerde tgoet tot egmonde
1406 II 90   Beide in renten ende in ponde
1407     Ende offerden daer mesghewaden

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
62: gronde achter de volgende regel