toon een folio

 
English | Nederlands
de correctie tot verneemet, door bovenschrijving van een e, is door een latere hand vanaf hier hand B verbeterd uit scepenen door middel van doorhaling van de eind-en

Folio 9v uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1264     Van hem kaerl die daer naer
1265 I 1265   Vlaendren heuet an hem gedregen
1266     Ende te brugghe was versleghen
1267     Adele heet die vrouwe hoghe
1268     Sident hadse die hertoghe
1269     Van poelgen tenen rechten man
1270 I 1270   Daer si oec eenen sone an wan
1271   Noch een dochter droech hem ghertruut
1272     Die naden vader hiet al wt
1273     Die droech dirc van elsaten
1274     Van hem quam vlaendren te baten
1275 I 1275   Graue philips die deech to niet
1276     Maer van henegouwen margriet
1277     Sijn suster was graue boudijns moeder
1278     Ende wan margrieten. men vant vroeder
1279     Vrou ne gheen in haren tiden
1280 I 1280   Hier latic die yeste bliuen
1281     Vanden graue robbrecht die vriese
1282     Die na sinen zwaren verliese
1283     Dat hi verloes in hollant
1284     Vlaendren al ghewan in hant
1285 I 1285   Nv meer sal ic besceden voert
1286     Vanden hollansche here voert
1287     GOdeuaert die ghebuulde hertoge
1288     Die van sinne stout was ende hoge
1289     Hadde gheworpen onder hem
1290 I 1290   Biden bisscop van vtrecht willem
1291     Hollant ende was .iiij. Jaer heer
1292     Hi scade den vriesen wel zeere
1293     Jnt Jaer .M. lxx. ende twee
1294     So dede hi den oesturiesen wee
1295 I 1295   Ende sloech hem of menigen man
1296     Groten roef hi hem of wan
1297     Ende verbornde dorp ende steden
1298     Met herde groter moghenthede
1299     Doch sciet hi van desen liue
1300 I 1300   Als men screef .lxx. ende viue
1301     Ende .M. screef ons heeren iaer
1302     Met eenre auture zwaer
1303     Want daer hi ghinc ter hemelichede
1304     Belagheden al daer ter stede
1305 I 1305   Een ghisebrecht die cnape was
1306     Dircx van hollant ende dor das
1307     Wonde hine herde onscamelijc
1308     Godeuaert gheuoelde vreselijc
1309     Sine smerte ende hiet doe recht
1310 I 1310   Dat men voerde tutrecht
1311     Ende daer dede hi sijn ende
1312     Vor maerte op die vijfte kalende
1313     Willem die bisscop starf also wel
1314     Daer na in wtgaende aprel
1315 I 1315   Ende coenraet was biscop vercoren
1316     Nochtoe was hollant verloren
1317 II 1 Men screef .M. lxx. ende zesse
1318     Als dirc hadde grote langenesse
1319     Dat lant te hebben weder algader
1320     Dat graue florens was sijns vader
1321 II 5   Met bede ende met siere claghe
1322     Versamende hi vriende ende maghe
1323     Ende sijn stiefuader halp hem echt
1324     Van vlaendren die vriese robrecht
1325     Ende is comen te yselmonde
1326 II 10   Daer ghemaect hadde tier stonde
1327     Eene vaste borch al wast onrecht
1328     Die bisscop willem van vtrecht
1329     Want hi verneemt59 ende verstaet
1330     Dat daer is die bisscop coenraet
1331 II 15   Daer was gheuochten vast ende zeere
1332     Maer ionghe dirc wan die eere
1333     Want hi die borch van yselmonde
1334     Brande ende slechte inden gronde
1335     60 Ende wan mit scepen61 den wijch mede

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
59: de correctie tot verneemet, door bovenschrijving van een e, is door een latere hand
60: vanaf hier hand B
61: verbeterd uit scepenen door middel van doorhaling van de eind-en