toon een folio

 
English | Nederlands
vanaf hier hand D

Folio 41r uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
6176 IV 1520   233 Van deser vanghenisse blide
6177     Si voeren te muden mitten graue
6178     Ten huse dat hi met siere hauen
6179     Hadde ghecost ende doen maken
6180     Hem dochte doe in allen saken
6181 IV 1525   Dat hi hadden voer wel gheuaren
6182     Dit ghesciede inden iaren
6183     Oons heeren goeds dat hi bleef
6184     Gheuaen als men screef
6185     Recht doe ons heeren iaer
6186 IV 1530   XijC. ende daer naer
6187     Effen xc. ende sesse
6188     Alst was sinte ians messe
6189     Op die vighelie daer te voren
6190     Hier na suldi wonder horen
6191 IV 1535   Vanden luden vanden lande
6192     Hoe doe rees een niewe scande
6193     Ende sal eerst zeggen vanden lieden
6194     Die droeffelic van vtrecht scieden
6195     Die here van erkel nam beide
6196 IV 1540   Die .ij. kinder in sijn gheleide
6197     Ende voerdse tsinnen huse mede
6198     Om te hebben bete eren vrede
6199     Daer na voerdemense in die poert
6200     Te dordrecht als men heeft ghehoert
6201 IV 1545   Her wolfaert quam te dordrecht mede
6202     Ghi moghet horen wat hi dede
6203     Hi vant die poerters sere bedroeft
6204     Ende seide wel dat hem behoeft
6205     Dat alt lant beset ware
6206 IV 1550   Ende dat hi vrucht al openbare
6207     Dat die van vlaendren sullen comen
6208     Daer ieghens es goet raet ghenomen
6209     Dat mens hem doe weder stoet
6210     Want ic hebs zorghe groet
6211 IV 1555   Jnt herte ende oec grote vaer
6212     Jc sout keeren waer ic daer
6213     Sprac hi daer al int ghemeen
6214     Woudi mi helpen groet ende clene
6215     Dat ic in zeelant mochte comen
6216 IV 1560   Jc hope het sal ons allen vromen
6217     Die poerters die alle rouwich waren
6218     Syden here wi sullen varen
6219     Met v daert v wille si
6220     Hi seide so sent met mi
6221 IV 1565   Twe cogghen die mi gheleiden
6222     Hier en doech gheen langer beiden
6223     Jc vruchte si sullen comen sijn
6224     Eer ic come ten huse mijn
6225     Die meeste haest waer ons goet
6226 IV 1570   Die poerters setten metter spoet
6227     Twe coggen diene voerden daer
6228     Hi wesen woude ghi sult hier naer
6229     Horen wat hi doe bedreef
6230     Doe die graue gheuangen bleef
6231 IV 1575   Ende mens int lant wart ghewaer
6232     Doe nam philips van wassenaer
6233     Tsgrauen zeghel ende sloechen ontween
6234     Voerden raet dat men niet mee
6235     Daer mede zeghelen en mochte
6236 IV 1580   Hi peinsde wel hoe hi dat dochte
6237     Elc voer thuus tsinen maghen
6238     Tfolc ghemeen wart doe claghen
6239     Dat haer heer gheuangen was
6240     Elc vermaende hem seluen das
6241     Dat hinen here bescudden soude
6242     Of dat hire om steruen woude
6243 V 1   Dat volc wort al in roere
6244     Ende verwoet om dese voere
6245     Die kenemaren die vriesen mede
6246     Ende waterlanders voeren ter stede
6247 V 5   Dat men hem dede verstaen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
233: vanaf hier hand D