toon een folio

 
English | Nederlands
de eerste e bovengeschreven g verbeterd uit een bovenschacht onder de kolom in de marge de (klein geschreven) custode want

Folio 51v uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
7692     Van hem latic staen dietale274
7693     Want ics van hem niet began
7694     Soe wil ic weder keren dan
7695     Daer ic die tale of begonde
7696 V 1320   Alsoe als ict ghemerken conde
7697     Soe was her wolfaert allene
7698     Hoeft vanden rade al ghemeene
7699 VI 1   BJnnen dit ist soe vergaen
7700     Dattie vriesen hebben ghedaen
7701     Van hare misdaet ieghen den graue
7702     Ende gauen hem van hare haue
7703 VI 5   Diere leueden alsoe vele
7704     Dat hem ghinc al vten spele
7705     Die weduen waren bleuen
7706     Vanden doden moesten gheuen
7707     Half haer haue ende haer goet
7708 VI 10   Mi dunct dat in minen moet
7709     Datter vele wt was ghemaect
7710     Jc wane daer sulc heeft gheraept
7711     Groot goet tot sinen dele
7712     Die scade van dien castele
7713 VI 15   Te widenisse wart vergouden
7714     Si hadden vele bet ghehouden
7715     Aenden graue275 haren here
7716     Dan si den bisscop daden die ere
7717     Dat si hem gheloefden bet
7718 VI 20   Daer hise mede leede int net
7719     Als hi sint dandre dede
7720     Nv hoert hier een vreemthede
7721     Wat hi dreef ende begheerde
7722     Mi wondert hoe dat hi gheheerde
7723 VI 25   Ende hi voer oest vrieslant dure
7724     Ende dede prediken te menigher vre
7725     Tcruce opten graue van hollant
7726     Dien hi soe ontwittich vant
7727     Als hi seide dat hem dochte
7728 VI 30   Dat hijt ghedoghen niet en mochte
7729     Hine moest berechten metten zwaerde
7730     Hier om wast dat hi begaerde
7731     Helpe aen minen here den paues
7732     Mi wondert dat hi was dus aues
7733 VI 35   Alsoe groot clerc als hi was
7734     Dat hi dorste ghewaghen das
7735     Dattie lude onghelouich waren
7736     Ende dat dorste openbaren
7737     Jn sermoene onder die lieden
7738 VI 40   Mi wondert hoe hem oec missciede
7739     Dat hi tcruce prediken dorste
7740     Hi gaderde lude sonder vorsten
7741     Ende deedse al met loghenen roeren
7742     Dat si met hem ouer uoeren
7743 VI 45   Met menighen scepe ende groten
7744     Quamen si ouer met eenre roten
7745     Bi monikendam onder dat lant
7746     Tfolc vreyschet al te hant
7747     Ende setten hem dapperlike ter were
7748 VI 50   Als si vernamen tvremde here
7749     Kenemaers ende waterlandre
7750     Quamen daer ende menich andre
7751     Die hem ter were sciepen wale
7752     Wat hulpe daer of langhe tale
7753 VI 55   Si voeren toe al sonder vaer
7754     Een groot scip wonnen si daer
7755     Met crafte doe den vriesen af
7756     Soe dat hem dat volc op gaf
7757     Die daer mede quamen gheuaren
7758 VI 60   Behaluen diere voersleghen waren
7759     Men ghinc daer houwen ende slaen
7760     Si vloen die mochten ontgaen
7761     Dat volc wart al ontaen
7762     Men sacher niement ter were staen
7763 VI 65   Die bisscop voer sire veerde276

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
274: de eerste e bovengeschreven
275: g verbeterd uit een bovenschacht
276: onder de kolom in de marge de (klein geschreven) custode want