toon een folio

 
English | Nederlands
hier een doorgestreepte lange s

Folio 60v uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
8991     Den brief vander voechdien
8992     Alsic te voren heb horen lien
8993     Den vriesen screefmen hare core
8994     Daer si mede al doer ende dore
8995 VI 1295   Souden rechten doe nam raet
8996     Die graue van henegouwen verstaet
8997     Om te varen anden coninc
8998     Van vrankerijc om dese dinc
8999     Ende sciere keren ende latens niet
9000 VI 1300   Hi voer wech ende liet
9001     Den neue leggen tongemake
9002     Van menisoen dus quam die sake
9003     Alst god woude dat hi hire of bleef
9004     Alsmen ons heren iaer screef
9005 VI 1305   Xiic. ende .xcix. mede
9006     Tote haerlem in die stede
9007     Sinte martijns auont bleef hi doot
9008     Des hadden die vriende rouwe groot
9009     Jnden winter als hi ghelach
9010 VI 1310   Doe sende men ouer nacht ende dach
9011     Na den graue dat hi kere
9012     Sine moghen niet wesen sonder here
9013     Doe hijt vernam wart hi droeue
9014     Doe peinsde hi om sijn behoeue
9015 VI 1315   Ende quam int lant als hi eerst mochte
9016     Als hire in quam hi bedochte
9017     Sijn oerbaer ende deden ter aerden
9018     Sinen neue ian met groter waerden
9019     Te reynsburch int suaders graf
9020 VI 1320   Die anders dan wel seghet hier af
9021     Hi mesdoet herde sere
9022     Dat weet god die ouerste here
9023     Dat die stucken dus toe quamen
9024     Des moghen si hem sere scamen
9025 VI 1325   Die so gherne spreken quaet
9026     Ontboren sijs dat waer mijn raet
9027     Ende wreken hem metter tongen niet
9028     Als god woude ist ghesciet
9029 VII 1 Die graue voer hare ende dare
9030     Te haerlem ende tot alcmare
9031     Te leiden te delf ende dordrecht
9032     Ende dede hem hulden na slants recht
9033 VII 5   Alsmen pleghet inden steden
9034     Dede hi hem hulden na den seden
9035     Van rinissen haren ian
9036     Was inden lande comen dan
9037     Biden graue van henegouwen
9038 VII 10   Jn dogheden ende in groter trouwen
9039     Op dat hi hem purgeren soude
9040     Ende 310 claren vander scoude
9041     Met sinen vrienden ende maghen
9042     Van datten gheraet had bedragen
9043 VII 15   Van velsen alsmen heeft ghehoort
9044     Ende hier soudi setten voert
9045     Borghen die hi dede bescriuen
9046     Jn enen brieue doe most bliuen
9047     Want si den brief beseghelen niet
9048 VII 20   Aldus is dat ghesciet
9049     Als her ian dit heeft verstaen
9050     Voer hi in zelant herde saen
9051     Ende ghinc die van borselen ane
9052     Dat hise brocht onder sine vane
9053 VII 25   Die graue voer te zericzee
9054     Her ian hadde doe lieden mee
9055     Dan die graue conde ghecrighen
9056     Doe begonde her ian te prighen
9057     Jeghen den graue alle daghe
9058 VII 30   Daer sint of quam menighe plage
9059     Her ian streec doe scouden dure
9060     Ende dwanc die luden mitten vure
9061     Dat si mosten met hem gaen
9062     Wast lief of leet al wast misdaen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
310: hier een doorgestreepte lange s