toon een folio

 
English | Nederlands
boven de kolom het woord assit (waarschijnlijk is het erboven staande woord deus door de binder afgesneden) o niet zeker r niet zeker t niet zeker .k. de initiaal ter hoogte van vier regels en licht versierd met penwerk stille achter de volgende regel n verbeterd uit een andere letter, mogelijk uit e t verbeterd uit een lange s lombarde ter hoogte van één regel t niet zeker; alleen de stok is nog zichtbaar twee letters door vochtinwerking onleesbaar; op deze bladzijde daardoor meer tekst verloren t verbeterd uit een bovenschacht

Folio 1r uit Handschrift C

| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1     1 OM2 dat ic niet en wille
2     Dat mine sinnen yet leggen stille3
3     Ende verderuen met ledichede
4     Wil ic v al hier ter stede
5 I 5   Segghen wie die grauen waren
6     Die hollant in haren iaren
7     Hadden onder haer bedwanc
8     Ende hoe verre dat haer ganc
9     Met rechte gaet in vrieslant4
10 I 10   Also als ic bescreuen vant
11     Jnden cloester tegmonde
12     Jn latine in vrayer orconde
13     Sonder fauele sonder lieghen
14     Sonder yement te bedrieghen
15 I 15   Want het dinct mi wesen scande
16     Dat die liede van den lande
17     Anders yeesten vele weten5
18     Ende si des hebben vergheten
19     Wanen si selue sijn gheboren
20 I 20   Ende wie si waren hier te voren
21     Die tlant wonnen ende erue
22     Daer si of nutten die bederue
23     Dat wil ic hem hier doen weten
24     Wie die landen hadden beseten
25 I 25   Hier te voren in ouden tiden
26     Ende dit cortelike ouer liden
27     Dese pine ende dit ghepens
28     Gheue ic den graue florens
29     Dat ghi moghet sien ende horen
30 I 30   Wanen dat ghi sijt gheboren
31     Ende bi wat reden ghi in hant
32     Hebt zeelant ende hollant
33     Ende bi wat reden ghi oec soect
34     Vrieslant dat v zere vloect
35 I 35   Hem bid ic die noyt began
36     Ende die ouer ghemene man
37     Om berechten sette lantsheren
38     Dat hi mi dat moete leren
39     Dat ic die waerheit so verclare
40 I 40   Datmen weten moet dat ware
41     Ovden6 boeken hoer ic gewagen
42     Dat al tlant beneden nyemagen
43     Wilen neder zassen hiet
44     Also als die stroem versciet
45 I 45   Vander masen ende vanden rine
46     Die scelt was dat westende sine
47     Also als si valt indie zee
48     Oest streckende min no mee
49     Dan toter lauece of ter elue
50 I 50   Die keyseren van romen selue
51     Ontsaghen menich warf dit lant
52     Wantmer wreet volc ende starc in vant7
53     Ende die quaet te soeken wa[..]n8
54     Dicke quamen si met scaren
55 I 55   Om dat roemsche rijc te cranken
56     Ende verheerden die rijnvranken
57     Wiltenburch hiet haer hoefts[...]
58     Dat tfolc9 menich iaer insat
59     Na ons heren gheboornesse
60 I 60   Drie hondert iaer lx ende zesse
61     Wort keyser valentiniaen
62     Goed kerstijn was hi sonder10 waen
63     Jn sinen tiden waren si ghetogen
64     Die neder sassen ende wilden poghen
65 I 65   Te nederen11 die roomsche gewelt
66     Daer beg[..]ncse op een velt12
67     Die keyser13 ende wan hem an
68     Ha[..]e [...]pe ende menich man

(klik op het plaatje om het te vergroten)
| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1: boven de kolom het woord assit (waarschijnlijk is het erboven staande woord deus door de binder afgesneden)
10: o niet zeker
11: r niet zeker
12: t niet zeker
13: .k.
2: de initiaal ter hoogte van vier regels en licht versierd met penwerk
3: stille achter de volgende regel
4: n verbeterd uit een andere letter, mogelijk uit e
5: t verbeterd uit een lange s
6: lombarde ter hoogte van één regel
7: t niet zeker; alleen de stok is nog zichtbaar
8: twee letters door vochtinwerking onleesbaar; op deze bladzijde daardoor meer tekst verloren
9: t verbeterd uit een bovenschacht