toon een folio

 
English | Nederlands
de eerste e mogelijk in tweede instantie tussengeschreven u verbeterd uit iets anders n verbeterd uit de aanzet van een t lombarde ter hoogte van één regel n verbeterd uit iets anders h’e, met het afkortingsteken verbeterd uit een horizontale afkortingsstreep boven de e

Folio 73r uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
10217     Wort te niete ende vergaet
10218 VII 1190   Dits des arms menschen staet
10219     Ende hi vliet als ene scade
10220     Ende al sijn dinc is onghestade
10221     Ende bliuet niet in enen doene
10222     O man hoe bistu so coene
10223 VII 1195   Die dit an di seluen proeues
10224     Dune pens om dattu behoeues
10225     Ende lech die houaerde onderuoet
10226     Die di nemmer goet en doet
10227     Al ghesciet dieen623 gheual
10228 VII 1200   Ne maker of gheen ghescal
10229     Wes niet te blide mer dancs gode
10230     Ende stant altoes tsinen ghebode
10231     Hi mach di helpen ende niement el
10232     Op hem so mogestu624 leuen wel
10233 VII 1205   Van hem comen alle zaken
10234     Wel hem die tbeste can gheraken
10235     Sonder gode en es gheen goet
10236     Noch best noch beter dats mjjn moet
10237 VIII 1   Alst aldus was comen
10238     Joncheere willem heeft ghenomen
10239     Raet wat hi best dade
10240     Met sinen lieden men625 wart te rade
10241 VIII 5   Dat hi hem orlof soude gheuen
10242     Ende danken al sijn leuen
10243     Hi dede al datmen hem riet
10244     Hi gaf hem orlof ende hiet
10245     Dat si souden sijn ghewerre
10246 VIII 10   Waert dat quame also verre
10247     Dattie viande quamen met here
10248     Dat si trecken mochten ter were
10249     Ende weder staen die felle scaren
10250     Si louedent alle die daer waren
10251 VIII 15   Ende voeren thuys alsmen dat hoert
10252     Ende ionchere willem voer indie port
10253     Te middelburch binder veste
10254     Dat dochte sinen rade tbeste
10255     Ende voer aldaer want hi woude
10256 VIII 20   Weten wats ghewerden zoude
10257     Doe lach hi tote leden was
10258     Paesschen doe quam niemare das
10259     Dat die ballinge hem ghereden
10260     Ende sullen een groot here leden
10261 VIII 25   Wt vlaendren ende willen comen
10262     Jn zeelant te haren vromen
10263     Als si deden op die tijt
10264     Jonchere willem sonder respijt
10265     Ontboet int lant harentare
10266 VIII 30   Dat hem comen ware niemare
10267     Dat die ballinge met groter crachten
10268     Comen ende dat si achten
10269     Zelant te soeken haestelike
10270     Ende hi dede bidden vriendelike
10271 VIII 35   Alden lieden vanden lande
10272     Dat si hem helpen die grote scande
10273     Keren die hem mochte ghescien
10274     Tfolc quam altoe mettien
10275     Tote626 hem quam menich man
10276 VIII 40   Also als ic ghemerken can
10277     Dat noyt in zeelant was vernomen
10278     Dat so menich man was comen
10279     Ter lantswere alsmen sach
10280     Daer op sinte iorijs dach
10281 VIII 45   Hi ghinc met sconen here
10282     Tote vlissinghen op dat mere
10283     Hem ontmoete627 .i. here628 wel also groot
10284     Dat hem helpen wilde ter noet

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
623: de eerste e mogelijk in tweede instantie tussengeschreven
624: u verbeterd uit iets anders
625: n verbeterd uit de aanzet van een t
626: lombarde ter hoogte van één regel
627: n verbeterd uit iets anders
628: h’e, met het afkortingsteken verbeterd uit een horizontale afkortingsstreep boven de e