toon een folio

 
English | Nederlands
lombarde ter hoogte van één regel a verbeterd uit iets anders, mogelijk uit o

Folio 83v uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
11670     Si voeren wech al sonder sparen
11671     Alsi dus quamen gheuaren
11672 VIII 1340   Vereyschtment tzericzee binnen
11673     Dat si waren met onminnen
11674     Wt hollant dus veriaghet
11675     Dat den porters wel behaghet
11676     Men sachse comen op greueninghen
11677 VIII 1345   Doene was daer gheen langher dinghen
11678     Men ghinc reden harde sciere
11679     Grote scepe meer dan viere
11680     Ofte viue ten seluen male
11681     Om wt te varen wetic wale
11682 VIII 1350   Waren si comen voer die poert
11685 VIII 1353   Nadien datmen heuet ghehoert
11686     Dat si sijn ghesconfeert
11687 VIII 1355   Doe wart die vaert anders bekeert
11688     Ende worpen omme ter seluer vre
11689     Ende voeren voer scerpenisse dure
11690     Dus voeren si te vlaender waert
11691     Ende hadden beiaget andie vaert
11692 VIII 1360   Luttel eren ende veel scande
11693     Dat si heren wt anderen lande
11694     Aldus wouden tslants verdriuen
11695     Ende seluen heren wouden bliuen
11696     Daer si noyt an hadden recht
11697 VIII 1365   Es hi here of is hi knecht
11698     Die altoes gaerne onrecht daden
11699     Jc woude ouer hem ghinge die scade
11700     Ende diese stercte indien dinge
11701     Jc wout mede ouer hem ghinge
11702 IX 1   Her692 willem die ionghe man
11703     Was in zericzee nochtan
11704     Ende ghinc metten porters te rade
11705     Wat hi voert an best dade
11706 IX 5   Quamen die vlaminghe inden lande
11707     Hem mochte scien mere scande
11708     Ende worde hi indie poert belegen
11709     Sone weet hi in ghenen wegen
11710     Hoe dat si mochten sijn ontset
11711 IX 10   Waer hi in hollant hi mochte bet
11712     Die poert ontsetten ende staen in staden
11713     Waert dat si worde verladen
11714     Dat mocht hi louen aldaer
11715     Dat hi soude ouer waer
11716 IX 15   Die poert ontsetten dats haer noet
11717     Of nemen dauenture ter doet
11718     Heren boudijn van yersike beual hi
11719     Sine stat te houden dat was bedi
11720     Dat sine ouer hoeftman houden
11721 IX 20   Ende ghelike hem horen zouden
11722     Her ian die was ouerste raet
11723     Here van cruninge teser daet
11724     Ende bleef mede in tsgrauen stede
11725     Ende die graue ghereden dede
11726 IX 25   Jn stilre wise sine vaert
11727     Om te varen te hollant waert
11728     Ende hi was comen in sulc gedachte
11729     Dat hi varen woude bi nachte
11730     Die wint was goet ter cure
11731 IX 30   Ende recht op die selue vre
11732     Dat hi te scepe soude gaen
11733     Liet die wint sijn waeyen staen
11734     Die sere ghewayt hadde lange
11735     Trouwen doe wart die graue ange
11736 IX 35   Ende dorste sonder wint niet varen
11737     Ende ghinc op sonder sparen
11738     Ende beiden des men varen mach
11739     Het was .i. harde groet dach693
11740     Ende was opdie opuaert ons heren
11741 IX 40   Diemen met rechte soude eren
11742     Hi hoerde misse vanden daghe
11743     Ende ghinc eten sonder claghe

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
692: lombarde ter hoogte van één regel
693: a verbeterd uit iets anders, mogelijk uit o