toon een folio

 
English | Nederlands
berechten boven de regel toegevoegd lezing van de l niet geheel zeker de eind-s bovengeschreven e verbeterd uit iets anders d verbeterd uit een bovenschacht dach boven de regel toegevoegd wi doorgestreept en si erboven geschreven

Folio 93v uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
13078 IX 1375   So soude tghemeente van hollant
13079     Herde sciere keren die hant
13080     Metten porten al ghemene
13081     Sone mocht hijs niet berechten786 allene
13082     Met eenre partie vanden lande
13083 IX 1380   Elc787 soude pensen omdie scande
13084     Die hem te voren waer ghesciet
13085     Dus ne mocht hi langhe niet
13086     Here bliuen ouer een
13087     Want stappans ter stede sceen
13088 IX 1385   Her ian van rinesse moste varen
13089     Sijnre vaerde wt sijnre scaren
13090     Want hi hem niet gheloefde wel
13091     Daert hem daer na misfel
13092 X 1   Als her ghye gheuangen was
13093     Ende men opt lant gheware wart das788
13094     Wart there al te barenteert
13095     Ende elc789 tot sinen lande keert
13096 X 5   Ende droeghen met hem dat si mochten
13097     Jc wane si niet meer en dochten790
13098     Die poert te soken op enen dach
13099     Doemen die liede varen sach
13100     Ende te voet gaen mede
13101 X 10   Wart men blide binnen der stede
13102     Doe ghinghen si wt om ghewin
13103     Ende haelden doe dat goet in
13104     Die winnen woude wan aldaer
13105     Dit was in ons heren iaer
13106 X 15   M ccc. ende viere
13107     Dat graue willem in deser maniere
13108     Den wijch op goude met scepen wan
13109     Ende versloech menigen man
13110     Oec verloes hire selue liede
13111 X 20   Die selue dach791 doe dit ghesciede
13112     Wast manendach vor onser vrouwen misse
13113     Te half oext sijts ghewisse
13114     Ende was sinte laurens dach
13115     Datmen die vlaminge comen sach
13116 X 25   Jeghen den graue daer te stride
13117     Ende was omtrent vespertide
13118     Doe sides strijts begonnen
13119     Ende waendent al hebben ghewonnen
13120     Want si vochten met groter cracht
13121 X 30   Tot ouer die midder nacht
13122     Ende doet ghinc daghen recht
13123     Began weder tgheuecht
13124     Voer primetijt inder vloet
13125     Wast datmen den wijch bestoet
13126 X 35   Ende duuerde tote middaghe
13127     Doe gheuel hem sulke plage
13128     Dat har ghye bleef gheuaen
13129     Als ghi te voren hebt verstaen
13130     Dit moghen si792 te rechte clagen
13131 X 40   Nu so moghedi mi vraghen
13132     Waer om dat ic niet en noeme
13133     Die vanden stride was die bloeme
13134     Of die quaetste of die beste
13135     Of die vortste of die leste
13136 X 45   Mi dinct ic prise algader
13137     Alhad elc ghesijn mijn vader
13138     Jn wisten hoe best gheprisen
13139     Ende minen viant in alre wisen
13140     Ne wistic waer om spreken lachter
13141 X 50   Sonder den genen die snachts trac achter
13142     Trouwen daer wasser vele
13143     Die niet en quamen toten spele
13144     Dat si stene werpen mochten
13145     Jc wane dat si anders dochten

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
786: berechten boven de regel toegevoegd
787: lezing van de l niet geheel zeker
788: de eind-s bovengeschreven
789: e verbeterd uit iets anders
790: d verbeterd uit een bovenschacht
791: dach boven de regel toegevoegd
792: wi doorgestreept en si erboven geschreven