toon een folio

 
English | Nederlands
e verbeterd uit o i verbeterd uit iets anders rade achter de volgende regel wijf boven de regel toegevoegd met verwijsteken tussen Sijn en was verzen 2342 en 2343 in omgekeerde volgorde, met de juiste rangschikking aangegeven door de kleine letters a en b in de marge vóór de regels was achter de volgende regel

Folio 17v uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
2287     Daer was hi met groter hauen
2288     Jn sinte pieters kerc begrauen
2289 II 970 Die graue florens van hollant
2290     Dire mede menighe swaren pant
2291     Ghedoecht hadde in dese vaert
2292     Doer151 gode die ghecruust waert
2293     Ne leefde niet langhe hier naer
2294 II 975   Hi starf tantiochen152 ende daer
2295     Wart hi begrauen op enen dach
2296     Niet verre van danen die keiser lach
2297     Daer theer an nam grote scade
2298     Want hi was stout ende wijs van rade153
2299 II 980   Ende van kerstine manieren
2300     Meer dan ic can visieren
2301     Storuen daer lude ghemene
2302     Grote heren ende daer toe clene
2303     Want si had den hongher ghehat
2304 II 985   Ende aten hem daer alte zat
2305     Dies wart there zeer ondaen
2306     Graue florens heb wi verstaen
2307     Starf metten keyser vrederike
2308     Jnt iaer ons heren zekerlike
2309 II 990   Xic ende xc iaer
2310     Ende was graue van hollant vorwaer
2311     Xxxiij iaer met eren
2312     Sijn wijf154 was als ons die yeeste leren
2313     Van scotlant ada die grauinne
2314 II 995   Die wan an haer als ict kinne
2315     Diederic die hier voren staet
2316     Hi dede menighe vrome daet
2320 II 1000   Ende enen andren die willem hiet
2321     Dienode van sinen vader sciet
2322     Want hi den vader volchde naer
2323     Jn al die vrese in al die vaer
2324     Die hi hadde in domme vaert
2325 II 1005   Ten arme sinte iorijs waert
2326     Ende hi was tantyochen mede
2327     Aldaer hi starf indie stede
2328     Ende doe hi had den vader verloren
2329     Heuetten met hem vercoren
2330 II 1010   Des keisers sone bouen vele grauen
2331     Hi die hertoghe was van swauen
2332     Om sine grote vromichede
2333     Ende voerde met hem takers mede
2334     Mer die hertoghe starf aldaer
2335 II 1015   Alsmen screef xci iaer
2336     Ende xic int incarnatioen
2337     Jnt selue orloge int selue doen
2338     Starf oec takers vor die stede
2339     Philips die graue van vlaendren mede
2340 II 1020   Van iunius opten eersten dach
2341     Opten tienden diere na lach
2342     Opten dach sinte barnabas155
2343     Leestmen dat akers ghewonnen was156
2344     Dat bi naer als wijt weten
2345 II 1025   Twee iaer had sijn beseten
2346     Eer rijchaert ende philips te zamen
2347     Die .ij. coninghen daer quamen
2348     Nv florens sophien sone
2349     Tantyochen starf als die gone
2350 II 1030   Die porrede van sinen lande
2351     Om te wreken ons heren scande
2352     Bleef diederic sijn sone graue
2353     Willem daer ic eerst sprac aue
2354     Als sijn vader doet was bleuen
2355 II 1035   Ende sijn meester die hem ghegheuen
2356     Gaerne hadde vele hauen
2357     Dat was die hertoghe van zwauen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
151: e verbeterd uit o
152: i verbeterd uit iets anders
153: rade achter de volgende regel
154: wijf boven de regel toegevoegd met verwijsteken tussen Sijn en was
155: verzen 2342 en 2343 in omgekeerde volgorde, met de juiste rangschikking aangegeven door de kleine letters a en b in de marge vóór de regels
156: was achter de volgende regel