toon een folio

 
English | Nederlands
wrongen achter de volgende regel hads met de s doorgestreept armoede op rasuur, en de r verbeterd uit iets anders a verbeterd uit o

Folio 20v uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
2698     Tlant te houden te haer waert
2699     Ende si wille ende begaert
2700     Van loen den graue lodewike
2701 II 1380   Haer dochter te gheuen des ghelike
2702     Hier toe nam si sulken goem
2703     Dat si selue tsgrauen oem
2704     Otte den graue van benthem was
2705     Ghewillike hadde ghemaect das
2706 II 1385   Ende van voerne altoe den here
2707     Van arem die here rutghere
2708     Ende anders vele der groter heren
2709     Mer dit wilden emmer keren
2710     Philips van wassenaer mitter hant
2711 II 1390   Ende menich ander oec in hollant
2712     Die niet ne wilden onder hem
2713     Ghedoghen dat si den graue willem
2714     Aldus al saghen ontvrien
2715     Des lants ende der voechdien
2716 II 1395 Heymelic men boden sende
2717     Dat die graue lach op den ende
2718     Om graue lodewijc dat hi quame
2719     Ende hi die ioncfrou daer name
2720     Tot outena so es hi comen
2721 II 1400   Ende beyde tot hi heeft vernomen
2722     Des grauen doet ende daer na recht
2723     Es hi comen te dordrecht
2724     Den doden namen si inden twiste
2725     Ende leyden inden kiste
2726 II 1405   Ende gauen indien rouwe
2727     Jn huwelic die ioncfrouwe
2728     Den graue van loen den iongen man
2729     Droeue wast te scouwen an
2730     Datmen also saen vergat
2731 II 1410   Den lants here op die doet stat
2732     Daermen handen souden hebben gewrongen190
2733     Die lieden dansten ende zongen
2734     Dit was te mesprisen sere
2735     Al had191 ghesijn volc sonder ere
2736 II 1415   Die dode is in .i. scip ghedraghen
2737     Tegmonde gaetmen henen iaghen
2738     Daer groefmen bi sinen maghen
2739     Aldaer sine vorders laghen
2740     Mer dat was met groter onwaerde
2741 II 1420   Men brochte den dode ter aerde
2742     Met alte groter armoede192
2743     Nochtan met des gods huus goede
2744     Hijs dom die der warelt dient
2745     Die dode ne heuet ghenen vrient
2746 III 1   Willem die in oestvrieslant was
2747     Heuet mare vernomen das
2748     Dat sijn broeder is bleuen doet
2749     Mit sericheden harde groet
2750 III 5   Es hi ter zipe comen ghereden
2751     Ende hi bat om ghelede
2752     Te comen totes broeders graue
2753     Mer sonder orlof sciet hijs aue
2754     Want hine mochts winnen niet
2755 III 10   Als hi was indit verdriet
2756     Quamen hem an in stilre ware
2757     Aldaer filips van wassenare
2758     Her ian van rijswijc tier stonde
2759     Ende her wouter van egmonde
2760 III 15   Ende van teylinghe her willem
2761     Her symon van haerlem met hem
2762     Her iacob burchgraue van leyden
2763     Her allaert bomaert193 die hem seyden
2764     Si wilden hem in staden staen
2765 III 20   Wilde hi tlant ane vaen

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
190: wrongen achter de volgende regel
191: hads met de s doorgestreept
192: armoede op rasuur, en de r verbeterd uit iets anders
193: a verbeterd uit o