toon een folio

 
English | Nederlands
ch verbeterd uit iets anders s bovengeschreven ne boven de regel toegevoegd gainne re verbeterd uit n in deze regel de schachten van de letters f en lange s tot ver onder de schrijflijn doorgetrokken

Folio 31r uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
4409     Sinen here te laten int ongheuoech
4410 III 1580/10   Daermen sonder hulpe sloech
4411     Wast anders yet dan wel
4412     Daer of en weet ic nyewer el
4413     Nochtan so spreect men misselike
4414     Van somen lieden des ghelike
4415 III 1580/15   Die coninc bleef doet sonder zaghe
4416     Op sinte agnieten achte daghe
4417     Alsmen screef ons heren iare
4418     Xijc . ende daer nare
4419     .L. ende viue mede
4420 III 1580/20   Bi hoechoutwoude268 op .i. stede
4439 IV 1   NV latic staen van hem die woert
4440     Ende seg van sinen sone voert
4441     Ende van florens sinen oem
4442     Die ionghe ridder die sijns nam goem
4443 IV 5   Die onderstont alsmen becande
4444     Die voechdie vanden lande
4445     Want hi met rechte monbaer was269
4446     Jc dar mi wel vermeten das
4447     Dat hi maecte die zeeussche core
4448 IV 10   Daermen mede al doren tore
4449     Berechtet heuet al zeelant
4450     An alden goede sloech hi die hant
4451     Ende dede ende liet dat hi woude
4452     Als een lants here doen soude
4453 IV 15   Hi maecte pays als ic versta
4454     Op enen tijt daer na
4455     Met heren ghien van vlaender lant
4456     Ende zekerde metter hant
4457     Sire dochter om dat hi woude
4458 IV 20   Dat hise te wiue hebben soude
4459     Mer ic ne270 weet hoe dat quam
4460     Datse die hertoghe zider nam
4461     Doese florens liet gaen die graue
4462     Van vlaendren die liet aue
4463 IV 25   Dat recht van zeelant voert
4464     Alsmen dicke heeft ghehoert
4465     Al hebben sijt weder an ghesproken
4466     Dat is zomwile an hem ghewroken
4467     Dese florens die goedertieren
4468 IV 30   Voer alle saysoene tornieren
4469     Jn enen tornoy so vel hem soe
4470     Dat hi ende die zine worden onvroe
4471     Ende hi die porse hadde also groet
4472     Dat hi ghequetst was toter doet
4473 IV 35   Tandworpen most hi bliuen doe
4474     So grote ziecheit quam hem toe
4475     Dat hi op die seuende calende
4476     Van aprille dede sijn ende
4477     Al tot andworpen indie poert
4478 IV 40   Alsmen dicke heeft ghehoert
4479     Dat hi gheleeft hadde met eren
4480     Hi versciet int iaer ons heren
4481     Xijc . l. ende achte
4482     Dese florens van hoghen gheslachte
4483 IV 45   Leghet in middelburch begrauen
4484     Dien sijn suster mit groter hauen
4485     Ende met eren ter aerden dede
4486     Van henegouwen was si grauinne271 mede
4487     Sijns vader kint ende sire272 moeder
4488 IV 50   Doe si haren lieuen broeder
4489     Hadde begrauen nam si in hant
4490     Haren neue ende al sijn lant
4491     Want si die naeste was geboren
4492     Ende berechte als wi horen
4493 IV 55   Tgraefscap ende dat ionghe kint
4494     Daer wonder of ghesciede sint273

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
268: ch verbeterd uit iets anders
269: s bovengeschreven
270: ne boven de regel toegevoegd
271: gainne
272: re verbeterd uit n
273: in deze regel de schachten van de letters f en lange s tot ver onder de schrijflijn doorgetrokken