toon een folio

 
English | Nederlands
de h van hem verbeterd uit iets anders, waarbij de rechter haal is verbeterd uit een korte stok, waarna de eerste haal links daarvan werd geschreven; ten gevolge hiervan kwam de h tegen de e van het voorafgaande woord hoe te staan i verbeterd uit iets anders, mogelijk uit c de laatste e verbeterd uit iets anders

Folio 54v uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
7699 VI 1   Binnen dit ist so vergaen
7700     Dat die vriesen hebben ghedaen
7701     Van hare misdaet ieghen den graue
7702     Ende gauen hem van hare haue
7703 VI 5   Diere leueden also vele
7704     Dat hem ghinc al vten spele
7705     Die weduwen waren bleuen
7706     Vanden doden mosten gheuen
7707     Half haer haue ende haer goet
7708 VI 10   Mi dinct dat in minen moet
7709     Datter vele wt was ghemaect
7710     Jc wane daer sulc heeft gheraept
7711     Groet goet te sinen dele
7712     Die scade van dien castele
7713 VI 15   Te widenisse wart vergouden
7714     Si hadden vele bet ghehouden
7715     Anden graue haren here
7716     Dan si den bisscop daden die ere
7717     Dat si hem gheloefden bet
7718 VI 20   Daer hise mede leede int net
7719     Als hi sint dandre dede
7720     Nu hoert hier een vreemthede
7721     Wat hi dreef ende begheerde
7722     Mi wondert hoe dat hi gheheerde
7723 VI 25   Ende hi voer oestvrieslant dure
7724     Ende dede prediken te menigher vre
7725     Tcruce op den graue van hollant
7726     Dien hi soe onwittich vant
7727     Als hi seide dat hem dochte
7728 VI 30   Dat hijt ghedogen niet en mochte
7729     Hine most berechten mitten swaerde
7730     Hier om wast dat hi begaerde
7731     Helpe an minen here den paues
7732     Mi wondert dat hi was dus aues
7733 VI 35   Also goet clerc als hi was
7734     Dat hi dorste ghewaghen das
7735     Dat die lude onghelouich waren
7736     Ende dat dorste openbaren
7737     Jn sermoene onder die liede
7738 VI 40   Mi wondert hoehem460 oec gesciede
7739     Dat hi tcruce prediken dorste
7740     Hi gaderde liede sonder vorste
7741     Ende deedse alle met loghenen roeren
7742     Dat si met hem ouer voeren
7743 VI 45   Met menigen scepen ende met groten
7744     Quamen si ouer met eenre roten
7745     Bi monikendam onder dat lant
7746     Tfolc vereysschet alte hant
7747     Ende setten hem dapperlic461 ter were
7748 VI 50   Alsi vernamen tvreemde here
7749     Kenemaers ende waterlandre
7750     Quamen daer ende menich andre
7751     Die hem ter weren sciepen wale
7752     Wat holpe hier of lange tale
7753 VI 55   Si voeren toe al sonder vaer
7754     Een groet scip wonnen si daer
7755     Met crachte doe den vriesen af
7756     So dat hem dat volc op gaf
7757     Die daer mede quamen gheuaren
7758 VI 60   Behaluen diere versleghen waren
7759     Men ghinc daer houwen ende slaen
7760     Si vloen die mochten ontgaen
7761     Dat volc wart al ondaen
7762     Men sacher niement ter were staen
7763 VI 65   Die bisscop vloe sire vaerde
7764     Want hi hem emmer niene462 waerde
7765     Hi liet sijn scip het was te groet
7766     Ende spranc in enen minderen boet

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
460: de h van hem verbeterd uit iets anders, waarbij de rechter haal is verbeterd uit een korte stok, waarna de eerste haal links daarvan werd geschreven; ten gevolge hiervan kwam de h tegen de e van het voorafgaande woord hoe te staan
461: i verbeterd uit iets anders, mogelijk uit c
462: de laatste e verbeterd uit iets anders