toon een folio

 
English | Nederlands
vriensen met de eerste n geëxpungeerd lombarde ter hoogte van één regel sd verbeterd uit iets anders lombarde ter hoogte van één regel

Folio 64r uit Handschrift C

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
8993     Den vriesen546 screefmen hare core
8994     Daer si mede al doer ende dore
8995 VI 1295   Souden rechten doe nam raet
8996     Die graue van henegouwen verstaet
8997     Om te varen anden coninc
8998     Van vrankeric om dese dinc
8999     Ende sciere keren ende latens niet
9000 VI 1300   Hi voer wech ende liet
9001     Den neue legghen tonghemake
9002     Van menisoen dus quam die sake
9003     Alst god woude dat hire of bleef
9004     Alsmen ons heren iaer screef
9005 VI 1305   Xiic. ende xcix mede
9006     Tote haerlem indie stede
9007     Sinte martijns auonde bleef hi doet
9008     Des hadden die vriende rouwe groot
9009     Jnden winter als hi ghelach
9010 VI 1310   Doe sendemen ouer nacht ende dach
9011     Naden graue dat hi kere
9012     Sine moghen niet wesen sonder here
9013     Doe547 hijt vernam wart hi droeue
9014     Doe peinsde548 hi om sijn behoeue
9015 VI 1315   Ende quam int lant als hi eerst mochte
9016     Als hire in quam hi bedochte
9017     Sijn orbaer ende deden ter aerden
9018     Sinen neue ian met groter waerden
9019     Te reynsburch ints vaders graf
9020 VI 1320   Die anders dan wel seghet hier af
9021     Hi misdoet harde sere
9022     Dat weet god die ouerste here
9023     Dat die sticken dus toe quamen
9024     Des moghen si hem sere scamen
9025 VI 1325   Die so gaerne spreken quaet
9026     Ontboren sijs dat waer mijn raet
9027     Ende wreken hem mitter tonghe niet
9028     Als god woude ist ghesciet
9029 VII 1 Die graue voer hare ende dare
9030     Te haerlem ende tot alcmare
9031     Te leyden te delf ende tordrecht
9032     Ende dede hem hulden na tslants recht
9033 VII 5   Alsmen pleghet inden steden
9034     Dede hi hem hulden na den zeden
9035     Van rinisse haren ian
9036     Was inden lande comen dan
9037     Biden graue van henegouwen
9038 VII 10   Jn dogheden ende in groter trouwen
9039     Op dat hi hem purgieren soude
9040     Ende claren vander scoude
9041     Met sinen vrienden ende maghen
9042     Van datten gheraet had bedragen
9043 VII 15   Van velsen alsmen heeft ghehoert
9044     Ende hier soudi setten voert
9045     Borghen die hi dede bescriuen
9046     Jn enen brieue doe most bliuen
9047     Want si den brief bezeghelen niet
9048 VII 20   Aldus is dat ghesciet
9049     Als549 her ian dit heeft verstaen
9050     Voer hi in zelant harde saen
9051     Ende ghinc die van borselen ane
9052     Dat hise brocht onder sine vane
9053 VII 25   Die graue voer te zericzee
9054     Heer ian hadde doe lieden mee
9055     Dan die graue conde ghecrigen
9056     Doe begonde her ian doe prigen
9057     Jeghen den graue alle daghe
9058 VII 30   Daer sint of quam menige plaghe
9059     Her ian streec doe scouden dure
9060     Ende dwanc die lude mitten vure

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
546: vriensen met de eerste n geëxpungeerd
547: lombarde ter hoogte van één regel
548: sd verbeterd uit iets anders
549: lombarde ter hoogte van één regel