toon een folio

 
English | Nederlands
hier en elders delen van de tekst door vochtwerking onleesbaar geworden van de r alleen de vlag zichtbaar de beginmajuskel verdwenen in een gat, evenals die van de volgende regels de onzeker een eventuele afkortingsstreep boven de i is vervaagd het afkortingsteken in gh’ne onzeker de laatste e in donkerder inkt; mogelijk later toegevoegd o met donkerder inkt verbeterd uit u de afkortingsstreep onzeker tussen de regels 3900 en 3901 staan abusievelijk de verzen 3957-9 twee of drie letters onleesbaar vanwege een vlek lezing van de tweede i onzeker hier stonden doorgestreept de onzeker de eerste e verbeterd uit iets anders of mogelijk ende; veel afkortingstekens zijn zeer vervaagd hier copen geëxpungeerd lezing van de o onzeker hi’e hier en hierna zijn letters verdwenen in een verticaal lopende vouw in het perkament lezing van de t onzeker; misschien d

Folio [1]r uit Fragment L

| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
3678 III 887/21   H[..............] bedwinghen sou[..]1
3679     [...............] als die boude
3680     H[.......]e [..] den riin2
3681     V[..]r [.]eysers weerde doghede hi pine
3682 III 887/25   [.....]enne hem die burch vp gaf
3683     Doe kee[.]de3 hier weder [..]
3684 III 887/27   Ende voer te lande als die woude
3794 III 996   Doe quam hem boetscap also houde
3795     Dat van vlaendren die grauinne
3796     Margharieten met enen hoghen sinne
3797     Dede ghaderen maghe en4 man
3798 III 1000   Ende woude 5 zoeken zeelant an
3799     HAer quam te hulpen menichgraue
3800     Menichman van groter haue
3801     Menich ridder ende menich seriant
3802     Quam doe in vlaender lant
3803 III 1005   Die haer alle waren hout
3804     Want si gaf mildeliic dat sout
3805     Borgoengen ende fransoysen
3806     Beide riic ende haueloysen
3807     Po[.]teuine6 ende henewieren
3808 III 1010   Quamen alle met haren hiere7 hiere
3809     Om zelant te conquereren
3810     Si ghinc te rade metten heren
3811     Wat si haer riede te bestane
3812     A[...]8 hem aldus sprac ane
3813 III 1015   Rieden si haer tese9 dinc
3814     Dat si seinde ten coninc
3815     Ende dede hem vraghen of hi woude
3816     Doen dat hi met recht soude
3817     Ende hi zeel[.]nt van haer ontfinghe
3818 III 1020   Als [.]it quam v[...] den coninghe
3819     Spra[.] hi dit e[.....]en gheen recht
3820     Da[.] ic soude wesen knecht
3821     Mij[.]s knechts want si van mi
3822     Soude houden haer goet hoe dat si
3823 III 1025   Van haer en sel ic niet ontfaen
3824     Si sel met recht onder daen
3825     Mi wesen van sconen lande
3826     Worde10 ic haer man dat waer schande
3827     Van gode d[.]t den rike toe behoert
3828 III 1030   Jc hete coninc nu doe voert
3829     Dat haer wisen sal haer raet
3830     Als die grauinne dat ver[...]et
3831     Wert si gram ende dede ghebieden
3832     Mit haesten groot al haeren liede
3833 III 1035   [.]at11 si toghen te [...]pe waert
3834     [.]nde si d[.]dent12 al onghespa[..]t
3835     [.]nde quame[....] enen groten here
3836     [.]e w[...............] m[...]
3837     D[......]ic13 was te selue stonde
3838 III 1040   [.]ls[.] als ict heb onderuonden
3839     TJer rechter waerheyt in braba[..]
3840     Tote ene perlemente want
3841     Hi w[...]s harde ghaerne14 af comen
3842     Met eren ende te sinen vromen
3843 III 1045   Die voir die vrouwe hielden dat pleyt
3844     Maectent so lanc ende so breyt
3845     Ende toghent willens also langhe
3846     Misselic hoe dat in zeelant ganghe
3847     Ende scriuen dit der vrouwen in rade
3848 III 1050   Dat si haren wille dade
3849     Si souden den coninc houden daer
3850     Met perlemente want si vor waer
3851     Waenden waer hier selue niet
3852     Dat die vrouwe sonder verdriet
3853 III 1055   Seelant soude winnen wel
3854     Dit was ene verradenesse fel
3855     Des conincs broeder die Jonghe florens
3856     Lach inden dunen haer ende ghens
3857     Met sinen vrienden met sinen here
3858 III 1060   Ende was altoes vp die were
3859     Dat hollantsche ende zeeusche diet
3860     Ende wilden begheuen niet
3861     Oec waren daer coene man
3862     Van buten lands die hem an
3863 III 1065   Jn staden stonden van alre dinc
3864     Dit was gheseit den coninc
3865     Tote andwerpen daer hi lach
3866     Die hem wel sere dies ontsach
3867     Dat die grauinne lach vp mere
3868 III 1070   Met enen onghetelden here
3869     Als te scepene al thant
3870     Ende ouer te varen in zeelant
3871     Daer si omme dese pine
3872     Die coninc voer al stillekine
3873 III 1075   Thuus waert al dat hi mochte
3874     Nu hoert wat die vrouwe dochte
3875     Si haeste sere als ic hore lyen
3876     Haren sone heren ghien
3877     Hiet si dat heere leiden ende seyde
3878 III 1080   Vaert sone in die goeds gheleide
3879     Ende wint ons zeelant en lates niet
3880     Hi seyde vrouwe wats ghesciet
3881     Jc wint of ic bliue doet
3882     Nu bliift ghesont ende in dien boet
3883 III 1085   Stiep hi ende voer te scepe
3884     Met enen sconen gheselscepe
3885     Voer hi bi west cappel an
3886     Daer ontsceepte menich man
3887     Die wel waende sonder were
3888 III 1090   Dat lant winnen ende dat heere15
3889     Van hollant [..] van zelant mede
3890     Stont ghescaert tot eenre stede
3891     Jnden dunen ghereet ten spronghe
3892     Des conincs b[...]der florens die Jonghe
3893 III 1095   Wert Ridder vpten selue dach
3894     Doe hi die viande voer hem sach
3895     Dien ghinc hi toghen16 met stouten17 moe[..]
3896     Die vlaminghe die des sonder hoede
3897     Waren die sijn op tlant ghetrect
3898 III 1100   Als diere niet vp hadde ghemict
3899     Dat daer enighe liede waren
3900 III 1102   Alsi saghen ghene scaren18
      Ghescoffiert in walchren lant
      Die coninc dede alte hant
      Die gheuanghen in siin behout
3901 III 1103   Worden si ontaen ende veruaert
3902     Ende weken weder te scepe waert
3903 III 1105   Ende begonsten sere te vliene
3904     Nu staet den hollanders een deel ziene
3905     Als die voert toghen met ghenende
3906     Dat dandere vloghen met groten scende
3907     DJe graue van ghisen helt nochtan
3908 III 1110   Ende met hem oec menich man
3909     Wel up ghese[...]19 met scoenre scare
3910     Ende hem quam oec een mare
3911     Dat die coninc quame van achter
3912     Met groter ere het dochte hem lachter
3913 III 1115   So[..]er eenich hem ontgaen
3914     Die graue van ghisen gaf hem gheuaen
3915     Onghesleghen ende onghewont
3916     Ende in die wapen al ghesont
3917     Oec bleef her ghie gheuaen
3918 III 1120   Maer ic hebt aldus verstaen
3919     Dat hi ontfinc ene wonde
3920     Jnden voet daer hi ghesonde
3921     Noyt daer na an ghewan
3922     Wat waendi hoe menich man
3923 III 1125   Aldaer bleef ten seluen 20 male
3924     Daer bleefer doet bi ghetale
3925     Onder versleghen ende verdronken
3926     Ende inder souter see versoncken
3927     Me[..] dan viiftich [.]usent man
3928 III 1130   Hoe machmen gheweten dan
3929     Hoe menich daer gheuanghen bleef
3930     Jc hoer[..] segghen datmense dreef
3931     Thu[..] met hopen oft scape ware
3932     Daer mochtmen menighen moederbaren
3933 III 1135   Naect sien lopen achter velde
3934     Hien leefde21 niet diese ghetelde
3935     Die coninc selue quam met desen
3936     Die in brabant hadde ghewesen
3937     Tote aermuden met haesten groot
3938 III 1140   Ende sloech siin paert vten boet
3939     Ende als hi vpten lande quam

(klik op het plaatje om het te vergroten)
| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1: hier en elders delen van de tekst door vochtwerking onleesbaar geworden
10: van de r alleen de vlag zichtbaar
11: de beginmajuskel verdwenen in een gat, evenals die van de volgende regels
12: de onzeker
13: een eventuele afkortingsstreep boven de i is vervaagd
14: het afkortingsteken in gh’ne onzeker
15: de laatste e in donkerder inkt; mogelijk later toegevoegd
16: o met donkerder inkt verbeterd uit u
17: de afkortingsstreep onzeker
18: tussen de regels 3900 en 3901 staan abusievelijk de verzen 3957-9
19: twee of drie letters onleesbaar vanwege een vlek
2: lezing van de tweede i onzeker
20: hier stonden doorgestreept
21: de onzeker
3: de eerste e verbeterd uit iets anders
4: of mogelijk ende; veel afkortingstekens zijn zeer vervaagd
5: hier copen geëxpungeerd
6: lezing van de o onzeker
7: hi’e
8: hier en hierna zijn letters verdwenen in een verticaal lopende vouw in het perkament
9: lezing van de t onzeker; misschien d