toon een folio

 
English | Nederlands

Pagina 05 uit Druk Scr

eerste pagina | vorige pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
14145     Hier maeck ick mijns dichtens ende.
14146     Heere van Hollandt Edel Grave,
14147     V hevet ghemaeckt teenre gave
14148     Desen boec, ende dit werc
14149     Melijs Stocke, u arme clerc:
14150 X 1010   V te eeren ende uwen live:
14151     Wacht dat niet verloren blive
14152     Die name die ghi hebbet nu;
14153     En doe dus niet, dat seg ic u,
14154     Dat quader sal worden dan te voren,
14155 X 1015   Ende die pine is al verloren:
14156     Altoes peynset om die doghet,
14157     Ende ghevet alse ghi gheven moghet,
14158     Ende wat ghi ghevet, ende wien,
14159     Ende den smeeckers suldi sien
14160 X 1020   In den mont, ende merken wale
14161     Waerom si segghen heure tale,
14162     Of om gewin is si u smeren:
14163     Weest ghelike andere heren,
14164     Hout u liede en lant te rechte
14165 X 1025   Ieghen heren ende jeghen knechte,
14166     Elc man doet voenesse,
14167     Dies verdient, leert hem die lesse
14168     Dat recht is, ende voenesse draghet:
14169     Roekes niet watmen claget:
14170 X 1030   Doe dus niet ghi misdoet,
14171     Men sal werpen onder voet
14172     Machmen, ende seggen dan
14173     Die duvel soude desen man
14174     Moghen dienen ofte minnen:
14175 X 1035   Trouwen wildi dit bekinnen
14176     Ghi hebbes groeten schade ontfaen
14177     Dat te voren niet was gedaen.
14178     Loent den ghenen die u dient,
14179     Soe blivet u gestade vrient:
14180 X 1040   Recht over den riken als over den armen,
14181     Laetse niet loepen carmen;
14182     Doedi dit soe doedi wale:
14183     Weset hovesch in daden ende in tale,
14184     Ende ghestadich sere in ghelate:
14185 X 1045   Van alle dinghen houdet mate:
14186     Ghi sult minnen die heylighe Kerke,
14187     Eeren papen ende clerke:
14188     Begheven liede suldi eren,
14189     Soe sal u sterken onse Here:
14190 X 1050   Die arme suldi niet versmaden,
14191     Doet hem goet in uwe daden:
14192     God gheve dat behoude blive
14193     V warcs eere in desen live,
14194     Ende na desen live comet daer boven,
14195 X 1055   Daer die Enghelen Gode loven:
14196     Des jonne ons ende u Marien kint,
14197     Segget amen die den gene mint!
      Amen.

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |