3.1 internuntiatuur

 
English | Nederlands

3.1. Aanvulling op de beschrijving van het archief van de Haagse nuntiatuur, 1792-1922

· In deze archiefbeschrijving zijn als tussenkoppen aangebracht:

- voor de jaren tot 1879 in vet de titoli en/of dossierbeschrijvingen uit de inventaris van het archief van de Haagse internuntiatuur zoals die in de jaren 1870 is opgesteld (vgl. hierbij punt 5 van deze aanvulling);

- voor de jaren na 1879 in vet de namen van de internuntii of zaakgelastigden, inspringend de bestaande indeling binnen de afzonderlijke ambtsperioden, indien aanwezig.

· Stukken uit de jaren 1792-1832 komen voor in de volgende fascikels:

- 31.6. Carte relative al concordato del 1827 tra la S. sede e il Regno dei Paesi Bassi, 1827-1830 (volledig)

- 34.1. Clero regolare in genere, 1817-1861

- 34.2. Superiori regolari nominati dalla S.C. di Propaganda prefetti o vice-prefetti della missione relativamente ai propri ordini, 1819-1834

- 34.8. Gesuiti. Circa le stazioni dei Gesuiti nel Regno dei Paesi Bassi, 1816, 1845-1859

- 34.11. Riforma dell'ordine Trappense, 1824 (volledig)

- 34.14. Compagnia della Fede di Gesù, 1803 (volledig)

- 35.1. Distruzione de' Piccoli Seminari nel Regno Belgico, ed erezione di un Collegio Filosofico in Lovanio, 1825 (volledig)

- 35.8. Collegio di Propaganda. 1. Alunni del Regno dei Paesi Bassi. 2. Lettere di stato e risposte alle medesime. 3. Fondazione di un posto gratuito per un giovine Olandese, 1803-1866

- 35.9. Borse degli studii nel Belgio, 1821-1871

- 37.10. Facoltà concesse ai rappresentanti della S. Sede presso la Corte dei Paesi Bassi ed ai Vice-Superiori delle missioni di Olanda, 1792-1865

- 37.11. Franchigie doganali pel corpo diplomatico residente all'Aja. Franchigie del corpo diplomatico in Roma, 1814-1851

- 40.3. Sfoghi di mons. Capaccini, 1829-1830, 1841

- 40.6. Sussidi e pensioni al clero. 1815-1856, 1814-1856

- 40.7. Bolle e atti di canonizzazione. Decreti delle congregazioni dei Riti e dell'Indice, 1821-1879

- 41.5. [Consulaire correspondentie], 1825-1847

ARCHIVIO DELLA NUNZIATURA DI OLANDA, BUSTA 30-70

                                                      Busta 68      
Busta 30Busta 40Busta 50Busta 60Busta 70
Busta 31Busta 41Busta 51Busta 61
Busta 32Busta 42Busta 52Busta 62
Busta 33Busta 43Busta 53Busta 63
Busta 34Busta 44Busta 54Busta 64
Busta 35Busta 45Busta 55Busta 65
Busta 36Busta 46Busta 56Busta 66
Busta 37Busta 47Busta 57Busta 67
Busta 38Busta 48Busta 58
Busta 39Busta 49Busta 59Busta 69

BUSTA 30

Registers

30.1. Protocolli

1867-1868

Twee agenda's met aantekening van uitgaande brieven aan Staatssecretarie en Propaganda Fide, onder vermelding van het onderwerp, januari 1867 - juni 1868 (G. Cattani).

30.2.Fogli e corrispondenza dell'internunzio Angelo Bianchi all'Em.o Segretario di Stato di S.S. dal 22 Giugno 1868 al 7 Settembre 1874

1868-1874

Minuutregister van internuntius A. Bianchi aan de Staatssecretarie, verdeeld in twee reeksen, nrs. 1-108 en vanaf eind september 1870 een nieuwe reeks 1-218. Voorin het register een foto van Bianchi. Hieronder zijn alleen opgenomen de rapporten en brieven die niet als origineel of minuut elders in het archiefmateriaal aanwezig zijn en als zodanig in de chronologische lijst van documenten opgenomen.

*Chronologische lijst:

3092, 3094, 3106a, 3109, 3112bis, 3121a, 3122a, 3135a, 3136, 3145a, 3148a, 3155, 3157, 3163, 3164a, 3170, 3178a, 3178b, 3178c, 3203, 3213, 3223a, 3226, 3244a, 3246a, 3248, 3250a, 3250b, 3252, 3253, 3264, 3264a, 3267, 3268, 3277a, 3281a, 3284, 3286b, 3290a, 3291, 3292, 3294a, 3300a, 3301, 3308, 3314a, 3319a, 3322, 3336a, 3342bis, 3342b, 3345, 3369, 3372a, 3380a, 3385a, 3413, 3418a, 3418b, 3433a, 3437, 3441, 3462, 3463

30.3. Lettere di Mgr. Angelo Bianchi, internunzio apostolico all'Aja, dal 22 Giugno 1868 al 19 Maggio 1870. I

1868-1870

Register van uitgaande brieven van A. Bianchi, gericht aan Romeinse instanties, Nederlandse bisschoppen en geestelijken en andere personen en instanties, genummerd 1-500. Hoewel het register ook enkele brieven aan de Staatssecretaris bevat, zijn vrijwel alle de rapporten aan hem gericht opgenomen in een afzonderlijk register met eigen nummering (vgl. busta 30, fasc. 2). Tot de voornaamste geadresseerden behoren: de secretaris van het H. Officie, de prefect van de Propaganda Fide, de minister van Financiën te Rome, het Oeuvre de la Propagation de la Foi te Parijs; de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie; de bisschoppen van Utrecht, Den Bosch, Haarlem, Breda, Roermond en de apostolische vicarissen van Batavia, Suriname en de Antillen; deken Poppen te Amsterdam, penningmeester van de aartsbroederschap van de H. Geest; Jud. Smits, hoofdredacteur van de Tijd; de pauselijke consuls in Amsterdam en Rotterdam; de overste van de Jezuïeten Van Gulick en zijn confrater Van Gestel; de abt van Berne; de bankier Van Rijckevorsel te Den Bosch.

*Chronologische lijst:

3093, 3095, 3098, 3107, 3111, 3116, 3122, 3124, 3130, 3131, 3132, 3133, 3143, 3146, 3146a, 3147, 3150a, 3153b, 3167, 3167a, 3171, 3173a, 3177, 3178, 3179, 3180, 3182, 3183, 3184, 3189, 3190, 3191, 3194, 3195, 3197a, 3198a, 3200, 3204, 3205, 3211, 3212a, 3212b, 3215, 3221, 3223, 3224, 3227a, 3231, 3232

30.4. Lettere di Mgr. Angelo Bianchi, internunzio apostolico all'Aja, dal 20 Maggio 1870 al 19 Maggio 1874. II

1870-1874

Register van uitgaande brieven van A. Bianchi, gericht aan Romeinse instanties, Nederlandse bisschoppen en geestelijken en andere personen en instanties, genummerd 501-1033. Voor de voornaamste geadresseerden, zie de opmerking bij het eerste brievenregister (busta 30, fasc. 3).

*Chronologische lijst:

3235, 3236, 3238, 3239, 3246, 3247, 3249, 3266, 3275, 3277, 3285, 3286, 3286a, 3298, 3300, 3307, 3315, 3316a, 3339, 3342, 3353, 3355, 3357, 3360, 3370, 3372, 3379, 3389, 3391, 3396a, 3404a, 3411a, 3426, 3430, 3431, 3432, 3433, 3436, 3439, 3443, 3447, 3451, 3459

BUSTA 31

Miscellanea

31.1.Titolario/inventario

1868

Gedetailleerd overzicht van de indeling van het archief van de Haagse internuntiatuur opgesteld ca. 1868, met toevoegingen en wijzigingen van later datum.

31.2.A. Antonucci, corrispondenza varia

1835-1839

Correspondentie met Staatssecretarie en Propaganda Fide, met bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

298, 326, 374, 419, 437, 448

31.3.I. Ferrieri, corrispondenza varia

1842-1843

Correspondentie met Propaganda Fide en Staatssecretarie, en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

732, 743, 747, 765, 828, 848, 849, 855, 857, 869

31.4.S. Vecchiotti, corrispondenza varia

1856-1860

Varia correspondentie (pauselijke consuls, bisschop Van Vree, bisdom Roermond, Courrier de la Meuse, Propaganda Fide).

*Chronologische lijst:

2190, 2206

31.5.Miscellanea

1877

Bevat een brief van J.W. Brouwers en twee reglementen van Zouaven-verenigingen.

Concordaat van 1827

31.6. Carte relative al concordato del 1827 tra la S. sede e il Regno dei Paesi Bassi

1827-1830

Stukken betreffende het concordaat van 1827, kennelijk een deel van het concordaats-dossier van kardinaal M. Cappellari, onderhandelaar namens de Heilige Stoel:

- "Protocollo delle conferenze", verslag van de onderhandelingen in januari-juni 1827 gevoerd tussen kardinaal M. Cappellari en F. Capaccini namens de H. Stoel enerzijds, de gevolmachtigden De Celles en Germain namens Nederland anderzijds, en enkele andere daarmee samenhangende stukken.

- Overige notities en (ontwerp-)instructies opgesteld door kard. Cappellari in verband met de missie van F. Capaccini, 1828-1830, waaronder het concept voor Capaccini's instructies van 1828 en enkele minuten van brieven aan de Staatssecretaris.

Hollandse Zending vóór de instelling der hiërarchie; apostolische vicariaten

31.7. Vicariato apostolico di Bois-le-Duc

1834-1842

Correspondentie met de Staatssecretarie, de Propaganda Fide en de apostolische vicarissen H. den Dubbelden en J. Zwijsen over aangelegenheden betreffende het apostolisch vicariaat Den Bosch, met bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

307, 311, 347, 348, 479, 487, 491, 492, 499a, 502, 751, 765

31.8. Vicariato apostolico di Ravenstein, Grave e Megen

1834-1842

Correspondentie met de Propaganda Fide en de apostolisch (pro-)vicaris H. van der Velden, met bijbehorende stukken (o.m. de Vastenbrief van Van der Velden voor het jaar 1842).

31.9. Vicariato apostolico di Breda

1842-1847

Correspondentie met de apostolisch vicaris Van Hooydonk; benoeming van een apostolisch vicaris-coadjutor in de persoon van A. van Dijk.

*Chronologische lijst:

1186, 1187

Instelling van de bisschoppelijke hiërarchie. Circumscriptie van de parochies. Kapittels

31.10. Ristabilimento della Gerarchia

"Riassunto della posizione": overzicht van de inhoud van het oorspronkelijke dossier.

31.11. C. Belgrado. Ristabilimento della Gerarchia

1848-1854

Stukken met betrekking tot de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, de aanloop daartoe en de nasleep ervan. Een deel van het materiaal zit in omslagjes, doorlopend genummerd 1-29. Een groot aantal nummers hiervan ontbreekt echter, maar het materiaal komt waarschijnlijk terug in busta 2, fasc. 6. De omslag bevat voorts losse stukken, die wellicht de inhoud van ontbrekende omslagjes vormen. Het materiaal bestaat voornamelijk uit correspondentie met de Staatssecretarie en de Propaganda Fide, bijbehorende stukken en enige drukwerken. Overige correspondenten zijn onder meer J. Zwijsen en J. Hartman, aartspriester van Utrecht. Tevens aanwezig: een exemplaar van de breve Ex qua die en bijbehorend decreet van de Propaganda Fide, 1853; nota's gewisseld tussen Belgrado en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken; herderlijk schrijven van Belgrado, 5 mei 1853; vertaalde artikelen uit De Tijd; ongedateerd franstalig advies betreffende de circumscriptie der bisdommen.

*Chronologische lijst:

1349, 1502, 1503, 1511, 1518, 1519, 1528, 1535, 1549, 1553a, 1648, 1649, 1653, 1655, 1656, 1657, 1659, 1660, 1662, 1663, 1664, 1666, 1667, 1668, 1677, 1678, 1679, 1680, 1682, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1694, 1695, 1698, 1701, 1702, 1706, 1707, 1708, 1709, 1711, 1712, 1713, 1718, 1723, 1726

31.12. Instaurazione della gerarchia ecclesiastica

1852

Enkele stukken betreffende de onderhandelingen met de Nederlandse regering.

*Chronologische lijst:

1588

31.13. Ristabilimento della gerarchia ecclesiastica in Olanda

1852, 1856

Twee gedrukte vergaderdossiers van de Congregatie de Propaganda Fide, december 1852 (instelling hiërarchie) en juni 1856 (oprichting der kapittels en parochiële circumscriptie van de bisdommen). Het laatste stuk werd in 1869 op verzoek toegezonden aan internuntius Bianchi.

BUSTA 32

Bisdommen

32.1. 1869 al 1872. Vescovo di Breda e abbazia di Bornhem nel Belgio

1867-1872

Bemoeienissen van de internuntius en de Propaganda Fide met een conflict tussen de bisschop van Breda en de Belgische Cisterciënser-abdij van Bornhem over het recht van de laatste op de bezetting van bepaalde parochies in het bisdom. Correspondentie met de Propaganda Fide, met de bisschop van Breda en de abdij van Bornhem, met bijbehorende stukken (nota's, retro-acta etc.).

*Chronologische lijst:

3147, 3215, 3236, 3266, 3353

Vicariaten Batavia en Suriname

32.2. Riassunto della posizione d'archivio

Overzicht van de inhoud van het oorspronkelijke archiefdossier "Prefettura e vicariato apostolico di Batavia", lopend over de jaren 1832 tot 1867.

32.3. Batavia

1842-1847

Stukken voornamelijk betreffende de aanstelling van een apostolisch vicaris te Batavia. Correspondentie met de apostolische vicarissen Van Hooydonk, Paredis en Zwijsen, daarnaast met J. Grooff en J.E. Bogaers, en bijbehorende stukken. Drukwerk Laatste brief van Z.D.H. Jacobus Grooff bij Z.H.W. vertrek uit Indië, voorafgegaan door particuliere berichten uit Indië met de laatste overland-mail aangebragt; alsmede door een adres van eenige Katholieken aan hunnen verbannen bisschop gerigt (Amsterdam, 1846; 24 p.)

32.4. Convenzione del 1847. Erezione del Vicariato Apostolico di Batavia, riconosciuto dal Governo

1847

Bevat een rapport van I. Ferrieri aan de Staatssecretarie en een kopie van de geheime afspraken over de positie van de katholieke missie in Nederlands-Indië uit hetzelfde jaar, overeengekomen na onderhandelingen tussen Ferrieri en de Nederlandse overheid.

*Chronologische lijst:

1235, 1242

32.5. Carte sciolte relative al vicariato apostolico di Batavia

1874-1886

- Twee stukken betreffende het Nisero-incident (1884). Kopie van het besluit waarbij A. Vrancken terugtreedt als apostolisch vicaris van Batavia (1874).

- Gedrukte Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1886.

32.6. Sunto storico della Missione di Surinam da circa due secoli in quà. 1867

1867-1874

Bevat een manuscript met de titel "Aperçu de l'histoire de notre Sainte Religion à Suriname", opgesteld door de apostolisch vicaris J.B. Swinkels en een missieverslag van zijn hand uit 1874.

BUSTA 33

Luxemburg. Concordaatsonderhandelingen. Oprichting van het bisdom

33.1. 1840-1855. Istruzioni date dalla Segr. di Stato a mons. Vecchiotti intorno gli affari ecclesiastici del Lussemburgo dal 1840 a tutto il 1855 allo scopo che questi proseguisse le trattative incominciate da mons. Belgrado pel ritorno di mons. Laurent vicario apostolico del Lussemburgo e per la conclusione di un concordato. Documenti relativi

1840-1855

Instructies (1855). Gedrukte Executio dispositionis factae a Gregorio PP. XVI, 2 junii 1840, pro Belgio et Magno Ducatu Luxemburgensi (Den Haag, 1840, 11 pp.); dit stuk betreft behalve Luxemburg ook de drie zuidelijke vicariaten. Rapportage aan de Staatssecretarie, 1843-1855, correspondentie met Laurent en N. Adames, en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

892a, 1062, 1088, 1090, 1351, 1357, 1410a, 1480a, 1500, 1615

33.2. 1842-1856. Parte seconda (Lussemburgo)

1842-1856

[Voor de parte prima, zie busta 70, fasc. 7.] Rapportage, correspondentie en bijbehorende stukken betreffende apostolisch vicaris Laurent van Luxemburg, diens aftreden en vervanging door N. Adames. Overige kerkelijke aangelegenheden van het groothertogdom Luxemburg.

*Chronologische lijst:

1356, 1357, 1416, 1499, 1852

33.3. Proseguimento delle trattative per la conclusione del proposto concordato o per la sola erezione di un vescovato nel Lussemburgo, senza alcun risultato, 1856-1867

1856-1867

Rapportage, correspondentie, instructies en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

2093, 2610, 2618, 2632, 2955, 2956, 2958, 2966, 2970

Vrouwelijke religieuzen

33.4. Clarisse di Megen

1846-1847

Stukken betreffende de zusters Clarissen te Megen: correspondentie met de apostolisch vicaris J. Zwijsen, H. van der Velden ofm, de provinciaal der Franciscanen, en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

1188, 1251

33.5. Monache di S. Brigida in Uden

1848-1850

Correspondentie met de Propaganda Fide.

*Chronologische lijst:

1316, 1492

BUSTA 34

Mannelijke regulieren en religieuzen

34.1. Clero regolare in genere

1817-1861

Stukken betreffende de reguliere clerus in het algemeen, speciaal de verhouding tot de overheid en de bisschoppen. Correspondentie met de Staatssecretarie, de Propaganda Fide en aartsbisschop Zwijsen (1856)

*Chronologische lijst:

26a, 556, 557, 2190, 2431, 2445

34.2. Superiori regolari nominati dalla S.C. di Propaganda prefetti o vice-prefetti della missione relativamente ai propri ordini

1819-1834

Briefwisseling van de Propaganda Fide met L. Ciamberlani, A. Antonucci, I. Ferrieri, vice-superiores van de Hollandse Zending, en G. van Nooy, pro-vice-superior, met bijbehorende stukken, over de benoeming van reguliere missieprefecten.

*Chronologische lijst:

267, 340, 403, 411, 857a, 984, 987, 989, 1255

34.3. Agostiniani. Informazione precisa e dettagliata sulle stazioni di Bodegrave e Nimega …reclamate dall'Ordine agostiniano

1846, 1874

Correspondentie met de Propaganda Fide.

*Chronologische lijst:

1143, 1144

34.4. Carmelitani scalzi

1851, 1862

Stukken vooral betreffende hun statie te Leiden: correspondentie met de Propaganda Fide en een brief van de bisschop van Haarlem.

*Chronologische lijst:

1514, 1530, 1555

34.5. Domenicani

1840-1862

Correspondentie met de Propaganda Fide, oversten en leden der Dominicanen en J. Zwijsen, met bijbehorende stukken. Tevens aanwezig: overzicht van de Dominicanermissie in de Hollandse Zending, 1841; nota betreffende de situatie van de Dominicanen na de instelling der bisschoppelijke hiërarchie.

*Chronologische lijst:

556, 632, 819, 876, 1013, 1440

34.6. Redentoristi

1840-1860

Correspondentie met de Propaganda Fide, met oversten en leden der Redemptoristen, en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

557, 1641, 1646, 1722

34.7. Fratelli della Misericordia di Tilbourg, istituiti da mgr. Zwijsen

1867-1869

Correspondentie met de Propaganda Fide en de stichter J. Zwijsen over de goedkeuring van regel en constituties van de Fraters van Tilburg.

*Chronologische lijst:

2912, 2927, 2940, 2965, 3124

34.8. Gesuiti. Circa le stazioni dei Gesuiti nel Regno dei Paesi Bassi

1816, 1845-1859

Correspondentie met de Staatssecretarie, de Propaganda Fide, oversten en leden der Jezuïeten, met bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

1086, 1103, 2195, 2216

34.9. Guglielmiti; vertenze dei medesimi col vicario apostolico di Breda

1840-1847

Correspondentie met de Propaganda Fide, apostolisch vicaris J. van Hooydonk en W. van den Bergh, Wilhelmiet van de priorij van Huijbergen, met bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

524, 534, 1024a, 1025, 1035, 1051a, 1061, 1188a, 1196, 1219a, 1305, 1310

34.10. Congregazione dei Cuori di Gesù e Maria

1856

Correspondentie met bisschop Van Vree van Haarlem betreffende de congregatie van Picpus.

34.11. Riforma dell'ordine Trappense

1824

Bevat slechts één brief van de Propaganda aan de vice-superior L. Ciamberlani.

34.12. Istituto dei Fratelli dell'Immacolata Concezione [Fratelli di Maastricht]

1848-1870

Stukken betreffende de Broeders van Maastricht en de goedkeuring van hun regel en constituties: correspondentie met de Propaganda Fide, J. Zwijsen, oversten der Broeders van Maastricht.

*Chronologische lijst:

2840, 2885a, 3031, 3116, 3179, 3205, 3247

34.13. Notizie intorno agli Oratoriani nel Belgio e nell'Olanda. Nota delle possessioni de' Giansenisti e degli Oratoriani in Nordstrand

1858

Correspondentie met de Deense gezant en wijbisschop Deppen van 's-Hertogenbosch.

34.14. Compagnia della Fede di Gesù

1803

Bevat slechts één brief van de Propaganda Fide aan de vice-superior L. Ciamberlani.

34.15. Capuccini. Sul Padre Paolo Willems Capuccino, missionario a Curaçao

1862-1867

Correspondentie met de Propaganda Fide, apostolisch vicaris Kistemaker van Curaçao en pater Willems, Capucijn, over de secularisatie van deze laatste.

*Chronologische lijst:

2509, 2897

34.16. Gestione di mgr. Capri, 1874-1879

1874-1879

Dossier van internuntius G. Capri betreffende mannelijke regulieren en religieuzen; de stukken hebben betrekking op Dominicanen, Kruisheren en de Broeders van Maastricht. Correspondentie met de Propaganda Fide, de congregazione dei Vescovi e Regolari en met (leden van) de desbetreffende orde of congregatie, voorts met de bisschoppen J.A. Paredis en J. Zwijsen.

BUSTA 35

Seminaries en colleges

35.1. Distruzione de' Piccoli Seminari nel Regno Belgico, ed erezione di un Collegio Filosofico in Lovanio, 1825

1825

Bevat twee brieven van de Propaganda Fide aan de vice-superior Luigi Ciamberlani.

35.2. Seminario di S. Michiels-Gestel nella diocesi di Bois-le-Duc

1842-1858

Correspondentie van vice-superior/zaakgelastigde Ferrieri en internuntius Vecchiotti met respectievelijk H. den Dubbelden, apostolisch vicaris van Den Bosch, en J. Zwijsen, apostolisch administrator van Den Bosch (betreft naast het klein-seminarie ook het instituut voor doofstommen).

35.3. Seminario di 's-Heerenberg

1835-1842

Correspondentie van de vice-superiores Antonucci en Ferrieri met de Propaganda Fide.

*Chronologische lijst:

292, 558, 583, 763, 787, 789, 792, 793

35.4. Seminario di Warmond

1839-1860

Correspondentie van de vice-superiores Antonucci, Ferrieri, Belgrado en Vecchiotti met de Propaganda Fide. Overige correspondentie onder meer: W.A. ter Horst, pastoor te Oegstgeest (1839); J.M. Chedeville (met een verklaring "De Jansenismo", 1839); de Belgische legatie in Den Haag; F.J. van Vree, president van Warmond en bisschop van Haarlem (1850, 1860).

*Chronologische lijst:

419, 420, 425, 427, 435, 436, 439, 443, 450, 456, 458, 476, 778, 799, 822, 1213, 1376, 1493

35.5. Seminario di Hageveld

1842-1849

Correspondentie van de vice-superiores Ferrieri en Belgrado met de Propaganda Fide en met de regent van het klein-seminarie Hageveld A.J. Pluym (1849).

*Chronologische lijst:

793, 1213, 1226

35.6. Piccolo Seminario di Rolduc nel vicariato apostolico del Limburgo

1839-1857

Correspondentie (en bijbehorende stukken) met bisschop Th. Montpellier van Luik (1856-1857); de apostolisch vicaris van Limburg en bisschop van Roermond J.A. Paredis (1842-1845, 1857); de Staatssecretarie (1839); de Propaganda Fide (1843); P. van der Vrecken (1839). Bijgevoegd onder meer: "Mémoire en forme de revendication sur l'Abbaye de Rolduc et sur ses biens présenté par l'Evêque de Ruremonde à la commission administrative du Séminaire de Liège", z.d.; "Précis historique de la sécularisation de l'Abbaye de Rolduc" van apostolisch vicaris Paredis van Limburg, 1842.

Chronologische lijst::

430, 870, 873, 883, 892, 896, 1170, 1180

35.7. Cenni sull'origine e vicende del Collegio de' Gesuiti di Katwijk

1839

Bevat de minuut van een rapport van Antonucci aan de Propaganda.

*Chronologische lijst:

458

35.8. Collegio di Propaganda. 1. Alunni del Regno dei Paesi Bassi. 2. Lettere di stato e risposte alle medesime. 3. Fondazione di un posto gratuito per un giovine Olandese

1803-1866

- Brieven van de Propaganda Fide aan L. Ciamberlani betreffende Nederlandse studenten aan het Collegio Urbano "De Propaganda Fide" te Rome, 1803 en 1822-1828.

- Correspondentie van de vice-superiores Antonucci, Ferrieri, Belgrado en internuntius Vecchiotti met de Propaganda Fide, de Gelderse aartspriester Terwindt, de Limburgse apostolisch vicaris Paredis, de alumni J. Jansen-Kea, J. Baale, T. van Vree en W. Steenhoff, en bijbehorende stukken,1835-1852.

- Stukken betreffende een Nederlandse beurs aan het Collegio Urbano, in te stellen met een schenking van de bekeerlinge baronesse Taets van Amerongen, 1866.

*Chronologische lijst:

288, 291, 293, 297, 344, 345, 875, 900, 910, 912, 916, 1009, 1098, 1113, 1370, 1582, 2439

35.9. Borse degli studii nel Belgio

1821-1871

Stukken betreffende theologische studiebeurzen bestemd voor Nederlanders, gesticht aan de universiteit van Leuven:

- brieven van de Propaganda Fide aan L. Ciamberlani, 1821-1822

- overzicht van de desbetreffende stichtingen per 1848

- brief met bijbehorende stukken van de rector van de Leuvense universiteit aan Capaccini, 1841

- Belgische wetgeving betreffende de beurzen, 1864

- "Negoziazioni fra il governo Belga ed Olandese, di cui ho potuto avere confidenzialmente copia": diplomatieke stukken, 1871

- correspondentie van internuntius Bianchi met de Nederlandse bisschoppen en het aartsbisdom Mechelen en bijbehorende stukken, 1869-1870

- gedrukte vertrouwelijke nota Historique des négociations qui eurent lieu en 1868 et 1869 entre le gouvernement belge et les évêques de Belgique sur les bourses d'études (z.d.)

*Chronologische lijst:

3339

Legaten en testamenten

35.10. Disposizione testamentaria della nobile famiglia Stepraad in favore della Chiesa cattolica in Duistervoorde, 1830

1830

Beschikking van de Propaganda Fide betreffende een legaat.

35.11. Disposizione testamentaria del sigr. Venceslao Giuseppe Godefrai van Eijll del distretto della Gueldria in favore di opere pie, 1840

1840

Correspondentie van de vice-superior Antonucci met de Gelderse aartspriester Terwindt en de Propaganda Fide, met bijbehorende stukken, betreffende een legaat uit 1763.

35.12. Beni mobili di fortuna lasciati da un tal Giacomo Loesch nativo di Hosingen (Lussemburgo), 1839-1840

1839-1840

Stukken betreffende de nalatenschap van Loesch, overleden te Jesi in 1836.

35.13. Disposizione testamentaria del sacerdote D. Antonio Bruls parroco in Bergschenhoek, 1851

1851

*Chronologische lijst:

1541

35.14. Eredità giacente di un tal Guardigli suddito pontificio, 1836

1836

Correspondentie met de Staatssecretarie betreffende de nalatenschap van Guardigli, die in 1817 in Nederland zou zijn overleden.

35.15. Disposizione testamentaria per un beneficio o controversia beneficiaria

1846-1857

Stukken betreffende onenigheid over een beneficie toe te kennen aan pastoor A. Hoefnagel te Demen; beroep van de Hoefnagel op de H. Stoel. Correspondentie van de vice-superiores Ferrieri, Belgrado en Vecchiotti met de Propaganda Fide en met de desbetreffende kerkelijke overheden in Nederland.

*Chronologische lijst:

1259, 1264, 1284, 1482, 2086

35.16. Vertenza relativa all'eredità del maresciallo Paolo Wirtz. Notizie intorno alla successione del medesimo. 1857-1858

1857-1858

Correspondentie met de Agenzia del Governo Pontificio te Milaan en bijbehorende stukken. Het betreft de nalatenschap van Paulus Wirtz, die in 1675 te Amsterdam schatrijk zou zijn overleden en waarop aanspraken worden gedaan door afstammelingen of verwanten wonende te Ferrara.

35.17. Disposizione testamentaria del sigr. Willemse e amministrazione generale dei cattolici poveri & orfani di Rotterdam

1843

Stukken betreffende een legaat van H.C. Willemse bestemd voor de Rotterdamse katholieke armen en de verdeling van de opbrengst over drie instellingen.

BUSTA 36

Financiën en St. Pieterspenning

36.1. Falsissima accusa contro mgr. Vecchiotti mossagli dai giornali acattolici di avere sottratto somme offerte pel Danaro di S. Pietro, 1863

1863

Correspondentie van internuntius Oreglia met de Staatssecretarie en de nuntiaturen te Brussel en Parijs.

*Chronologische lijst:

2651, 2654, 2655, 2659, 2663

36.2. Rendiconti dal 1871 al [1879]. Dare ed avere

Cahier. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de internuntiatuur, 1871-1879, mede in verband met de St. Pieterspenning en de pauselijke leningen.

Politiek-religieuze aangelegenheden

36.3. Belgio (Regno dei Paesi Bassi e Belgio)

1832-1867

Correspondentie van A. Antonucci, I. Ferrieri en G. Cattani met de Staatssecretarie, en bijbehorende stukken, betreffende de Belgische kwestie 1832-1839 en de betrekkingen tussen Nederland en België. Tevens aanwezig enkele brieven door A. Antonucci gewisseld met de Propaganda Fide.

*Chronologische lijst:

5, 12, 17, 30, 32, 34, 44, 48, 50, 52, 55, 57, 57a, 59, 60, 61, 65, 66, 71, 75, 87, 89, 93, 95, 106, 110, 124, 127, 129, 131, 101, 135, 139a, 143, 153, 156, 159, 168, 175, 179, 181, 184, 185, 192, 193, 196, 197, 199, 204, 205, 210, 214, 219, 220, 222, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237,

240, 241, 243, 245, 247a, 252, 254a, 271, 274, 333, 335, 371, 376, 379a, 385, 393, 395, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 416, 417, 418, 426, 428, 432, 441, 445, 839, 1123, 1124, 1125, 1132, 2931, 2940

36.4. Austria

1835-1856

Correspondentie met de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

1853a, 1859a

36.5. Italia-Sardegna

1837-1871

Correspondentie met de pauselijke consul te Amsterdam (1871), de Piëmontese ambassade te Parijs en de gezant te Den Haag (1841); bewaring van het archief van de Piemontese legatie door Antonucci (1837-1841).

*Chronologische lijst:

387, 463, 996, 997

36.6. Regno di Spagna

1804-1869

Correspondentie met de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

281, 750a

36.7. Russia

1835-1866

Correspondentie met de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

269, 429, 480

36.8. Francia

1832-1858

Correspondentie met de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

18, 18b, 19, 20, 23, 26, 37, 419a, 1911

36.9. Regno di Prussia. Violazioni dal governo attentate contro i sacri diritti della Chiesa e in particolare contro l'immunità ecclesiastica …1838-1839

1838-1839

Correspondentie met de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

370, 372, 375, 377, 379, 397, 415, 444, 453

36.10. Vertenze tra le corti Belgica e Olandese da un lato, e quella di Napoli dall'altro … Tavoliero di Puglia, 1842-1843

1842-1843

Correspondentie met de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

748, 760, 768, 778a, 880

36.11. Belgio

1832

Bevat slechts één brief van de Staatssecretarie.

36.12. Impero del Messico

1865

Bevat slechts twee stukken.

36.13. Inghilterra, 1854. Progetto di un consolato pontificio in Inghilterra e di una legazione Inglese in Roma

1854

Brief van Belgrado aan een onbekende.

36.14. Regno di Portogallo

1833-1841

Correspondentie met de Staatssecretarie.

213, 215, 223

36.15. G. Capri. Varia

1874-1878

- "Germania" (Kulturkampf): ingekomen brieven en circulaires van de Staatssecretarie; drukwerken; brieven van graaf Bogdan von Hutten-Czapski, J. Zwijsen, bisschop Adames van Luxemburg, de Duitse Redemptoristen in Limburg.

- "Situation de l'Eglise en général" (betreft pogingen tot leidinggeven aan de katholieke pers door het "comité van Genève"): brieven van de Staatssecretarie, H. Schaepman, J.W. Cramer en "G.C.P."

- "Situation de l'Eglise catholique en Hollande": ingekomen brieven van de Staatssecretarie, overigens voornamelijk over niet-kerkelijke en niet-Nederlandse aangelegenheden. Voorts brieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van andere nuntiaturen.

- "Bollettini": kerkelijk-politieke informatiebulletins en circulaires van de Staatssecretarie, 1877.

- "Situation de l'Eglise en Italie": circulaires en drukwerken betreffende de kerkelijke situatie in Italië en de situatie van de H. Stoel, 1876-1878.

*Chronologische lijst:

3475, 3477, 3483, 3495, 3504, 3513, 3519, 3521, 3527, 3546, 3604, 3613, 3728

BUSTA 37

Aankomst in Den Haag van de vertegenwoordigers van de H. Stoel. Aanbieding van de geloofsbrieven. Audiënties. Vertrek. Promoties

37.1. Mgr. Antonucci. Arrivo e partenza, 1832-1840

1832-1840

Correspondentie met de Staatssecretarie, de Propaganda Fide, het ministerie van Buitenlandse Zaken; introductiebrieven, mededeling van zijn benoeming als vice-superior en zaakgelastigde en zijn vertrek in verband met zijn benoeming tot bisschop van Montefeltre. Onkosten en honorarium.

*Chronologische lijst:

1, 2, 4, 125, 251, 264, 268, 535, 542, 556, 591

37.2. Mgr. Capaccini, 1841

1841

Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, rapportage aan Staatssecretarie en Propaganda Fide, audiënties en dergelijke.

*Chronologische lijst:

588, 704, 706, 710

37.3. Mgr. Ferrieri, 1841-1847

1841-1847

Correspondentie met Staatssecretarie en Propaganda Fide; brief van H. den Dubbelden (1841).

*Chronologische lijst:

708, 709, 714, 715, 804a, 805, 1308

37.4. Mgr. Belgrado, 1848-1855

1848-1855

Geloofsbrieven, correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, audiënties; correspondentie met de apostolisch vicaris J. Zwijsen (1848)

*Chronologische lijst:

1339, 1340, 1342, 1843a, 1846bis

37.5. Mgr. Vecchiotti, 1855-1863. Arrivo e partenza per Roma. Sua nomina a consigliere di Stato

1855-1863

Correspondentie met de Staatssecretarie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van R.K. Eredienst; brieven van zijn voorganger Belgrado (1856), van de Nederlandse bisschoppen (1856); audiënties verleend door leden van het koninklijk huis; benoeming tot lid van de Consiglio di Stato van de Pauselijke Staat.

*Chronologische lijst:

1846a, 1846b, 1847b, 1848, 2612

37.6. Mgr. Oreglia. Arrivo all'Aja, e partenza per la nunziatura di Bruxelles, 1863-1866

1863-1866

Correspondentie Staatssecretarie en Propaganda Fide; benoeming tot nuntius in Brussel.

*Chronologische lijst:

2621, 2622, 2623a, 2628, 2629, 2630, 2631, 2849, 2850, 2866, 2867

37.7. 1866-1868. Lettere riguardanti l'arrivo di mgr. Cattani all'Aja … Notizia ufficiale della nomina di mgr. Cattani … alla nunziatura di Bruxelles …

1866-1868

Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Staatssecretarie, de Propaganda Fide, de Nederlandse bisschoppen en apostolisch vicarissen (1866); audiënties verleend door leden van het koninklijk huis; brieven van H.A. de la Geneste (1866), J.E. Bogaers (1866), de abt van Berne (1866), de provinciaal der Dominicanen (1866), L.H. Rutten (1866).

*Chronologische lijst:

2870, 2874, 2875, 2878, 2879, 2905, 3068

37.8. 1868-1874. Arrivo e partenza di mgr. Bianchi all'Internunziatura ap.lica dell 'Aja. Sua nomina alla nunziatura di Monaco

1868-1874

Correspondentie met Staatssecretarie en Propaganda Fide, met het ministerie van Buitenlandse Zaken; audiënties verleend door leden van het koninklijk huis; brieven van de Nederlandse bisschoppen en apostolische vicarissen, de provinciaal der Redemptoristen, de abt van Berne, H.A. de la Geneste, Jud. Smits, Ch. Hollmann, de St. Vincentius-vereniging, J.E. Bogaers (1868); kopie van de geloofsbrieven.

*Chronologische lijst:

3092, 3094, 3109, 3462

37.9. Mgr. Capri. Arrivo e partenza

1874-1879

Correspondentie met de Staatssecretarie, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Koloniën, hoffunctionarissen, en bijbehorende stukken. Brieven van de bisschoppen Zwijsen, Wilmer, Schaepman, Paredis, Van Beek; van de abt van Berne en H. de la Geneste.

*Chronologische lijst:

3467, 3469, 3471, 3766, 3766a

Faculteiten toegekend aan internuntii, zaakgelastigden en vice-superiores van de Hollandse Zending

37.10. Facoltà concesse ai rappresentanti della S. Sede presso la Corte dei Paesi Bassi ed ai Vice-Superiori delle missioni di Olanda

1792-1865

- Faculteiten verleend aan Cesare Brancadoro, superior, en Luigi Ciamberlani, vice-superior van de Hollandse Zending, 1792-1827, met bijbehorende correspondentie van de Propaganda Fide.

- Idem aan Gerard van Nooy, waarnemend vice-superior, 1828-1829.

- Idem aan de vice-superiores A. Antonucci, F. Capaccini, I. Ferrieri, C. Belgrado, 1840-1849.

- Idem aan de internuntii Vecchiotti en Oreglia, 1858-1865.

*Chronologische lijst:

2173, 2174, 2176

Diplomatieke vrijstellingen

37.11. Franchigie doganali pel corpo diplomatico residente all'Aja. Franchigie del corpo diplomatico in Roma

1814-1851

Officiële stukken betreffende de vrijstellingen van belastingen en accijnsen voor leden van het corps diplomatique in Nederland en correspondentie hierover met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gedrukte regeling van deze vrijstellingen voor het corps diplomatique te Rome, 1839.

Nederlands gezantschap te Rome

37.12. Legazione neerlandese in Roma

1843-1866

Stukken betreffende het Nederlandse gezantschap in Rome en de mogelijke opheffing daarvan: rapportage aan de Staatssecretarie en bijbehorende stukken. (Voor de kwestie van de feitelijke opheffing in 1871 wordt verwezen naar een afzonderlijk dossier; vgl. hieronder busta 37, fasc. 13).

*Chronologische lijst:

880, 891, 962, 1829, 2009, 2078, 2093, 2103, 2748, 2889

37.13. Posizione completa di ciò che si è passato nella Prima e Seconda Camera in occasione del ritiro del rappresentante olandese presso la S. Sede. Corrispondenza officiale e confidenziale coll'Em.o Antonelli

1870-1872

Dossier van internuntius A. Bianchi over het opheffen van het Nederlandse gezantschap bij de H. Stoel: (vertrouwelijke) correspondentie met de Staatssecretarie; (vertaalde) kamerstukken, drukwerken, kranten; correspondentie met C. van Nispen, H. Barge, P. Regout en de bisschoppen Wilmer en Schaepman.

*Chronologische lijst:

3317, 3326, 3327, 3328, 3332, 3333, 3340, 3341, 3342c, 3344, 3348

37.14. G. Capri. Varia

1874-1878

- "Rappresentanza olandese presso la S. Sede": brieven van de Staatssecretarie.

Nederlandse ministeries

37.15. Ministero degli Affari Esteri

1858-1871

Officiële mededelingen ontvangen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, met een enkel ander stuk.

*Chronologische lijst:

3276

37.16. Pretese del Governo, 1857-1858

1842-1858

Rapportage aan de Staatssecretarie betreffende bemoeienis van de Nederlandse overheid met administratieve en beheerskwesties van de katholieke kerk. Dossier bijeengevoegd door internuntius S. Vecchiotti. Tevens aanwezig: correspondentie van Vecchiotti met bisschop Van Vree van Haarlem en aartsbisschop Zwijsen (1857).

*Chronologische lijst:

797, 874, 928, 929, 942, 971, 974a, 1122, 1466, 1608, 1886, 1904, 1907, 2179

BUSTA 38

Pontificaat van Pius IX. Jubilea. Vaticaans concilie. Bezetting van Rome

38.1. Giubileo sacerdotale della Santità di N.S. Pio PP. IX

1869-1870

Stukken betreffende de viering van het gouden priesterfeest van Pius IX: correspondentie met de Staatssecretarie, voorts onder meer brieven van De Tijd, P. Regout, L.H. Rutten, J. Zwijsen, H. de la Geneste, de Sint Vincentius-vereeniging, H. Pyls (Maastricht), J.W. Brouwers.

*Chronologische lijst:

3153, 3156, 3157, 3169

38.2. 1869-1870. Posizioni sul Concilio Ecumenico Vaticano

1868-1874

Correspondentie met de Staatssecretarie, de secretarie van het concilie, de Nederlandse bisschoppen en apostolische vicarissen en andere personen in Nederland (o.m. A. van Gestel SJ, F.X. Rutten, H. van de Wijmelenberg OCr., L. van Gulick SJ), alsmede bijbehorende stukken en drukwerken (waaronder herderlijke brieven van de bisschoppen) betreffende het eerste Vaticaans Concilie en de reacties daarop in Nederland.

*Chronologische lijst:

3096, 3123, 3136, 3137, 3151, 3154, 3165, 3173a, 3186, 3206, 3207, 3219, 3233, 3254, 3405a, 3446, 3472a

38.3. Giubileo pontificale del 1871

1869-1873

Stukken betreffende de viering van het 25-jarig pausschap van Pius IX in 1871 in Nederland. Correspondentie met de Staatssecretarie en anderen, met bijbehorende stukken, drukwerken, feestuitgaven van Nederlandse katholieke kranten. Stukken betreffende de "Parkmeeting" (1871). Diverse huldebetuigingen, telegrammen en dergelijke uit alle delen van Nederland. Herderlijke brieven van de Nederlandse bisschoppen. Comité voor een "wetenschappelijke feestgave" aan de paus. Correspondenten zijn onder anderen: W. Hazeman, pauselijk consul te Amsterdam; Nederlandsch komitee voor de viering van het vijf-en-twintig-jarig Pausschap van Z.H. Pius IX; J.E. Bogaers; M. Smiets; bisschop J.A. Paredis (Roermond); bisschop G.P. Wilmer (Haarlem); A.I. Schaepman (aartsbisschop); bisschop J. van Genk (Breda); Hoefnagels, president van het groot-seminarie te Roermond; P. Regout; J. Bohl; J.A. Alberdingk Thijm.

*Chronologische lijst:

3287, 3291, 3402

Pauselijke ministeries en consulaten

38.4. 1868. Sulla bandiera offerta ai Zuavi dalle dame olandesi. Fondo pei Zuavi feriti

1868

Correspondentie met onder meer het katholieke "damescomité" te Amsterdam, de pauselijke consul, de bisschop van Haarlem en de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

3106

BUSTA 39

Onderwijs

39.1. Associazione di S. Willibrordo. Commissione. Leggi e decreti reali sul pubblico insegnamento

1840-1868

- "Associazione di S. Willibrordo per l'insegnamento primario": stukken betreffende de St. Willibrord-Vereeniging en de opheffing daarvan, 1853-1858, met correspondentie van J.W. Cramer, kopieën van andere stukken betreffende de vereniging en rapportage aan de Propaganda Fide.

- "1857. Notizie sull'insegnamento mezzano". Stukken betreffende het Lager en Middelbaar Onderwijs, 1840-1868. De omslag bevat rapportage aan de Propaganda Fide van Antonucci, Capaccini, Ferrieri, Vecchiotti en Cattani, met bijbehorende stukken; correspondentie met apostolisch vicarissen, aartspriesters, de bisschoppen Van Vree, Paredis en Zwijsen , Jud. Smits (1856-1857), Van Gestel SJ (1856).

*Chronologische lijst:

518, 547, 551, 553a, 562, 563, 566, 570, 572a, 609, 733, 994, 1005, 1866, 1869, 1892, 1897, 1901, 1908, 1913, 1929, 1932, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1949, 1959, 1961, 1963, 1976, 1977, 1996, 2122, 2532, 2594a, 3080

39.2. 1868-1870. Istruzione pubblica. Vi si trova la legge, la pastorale dei vescovi, le operazioni presentate al ministro Roest van Limburg dall'Internunzio [A. Bianchi]

1868-1870

Dossier betreffende het Lager Onderwijs van de internuntius A. Bianchi. De omslag bevat:

correspondentie met de Staatssecretarie; enkele vertrouwelijke nota's van Bianchi over het Lager Onderwijs, overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken; nota's en notities van anderen betreffende het Lager Onderwijs; een brief van de bisschop van Den Bosch J. Zwijsen (1868); vele afleveringen van De Tijd en het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, 1868-1870; drukwerken en vertalingen betreffende de Nederlandse onderwijswetgeving en overzicht van in België bestaande studiebeurzen; het onderwijsmandement van de Nederlandse bisschoppen (1868).

*Chronologische lijst:

3103, 3104, 3122, 3223, 3228

39.3. Istruzione, varia

1857-1875

Miscellanea; de omslag bevat onder meer:

- Die Elementar- und Mittelschulen im Königreich der Niederlande, und deren Entwicklung … (Leiden, 1873), uitgegeven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

- Wetsontwerp op het Hoger Onderwijs, 1874

*Chronologische lijst:

2051

BUSTA 40

Buitengewone zending van F. Capaccini in 1841 tot regeling van de kerkelijke aangelegenheden van Nederland en Luxemburg

40.1. Missione straordinaria di monsignor Capaccini l'anno 1841. Dispacci alla Segreteria di Stato ecc.

1841-1844

Correspondentie van F. Capaccini tijdens zijn bijzondere missie naar Nederland, 1841, met de Staatssecretarie en de congregatie De Propaganda Fide, en bijbehorende stukken, waaronder het "Promemoria" van 10.9.1841. Tevens aanwezig: brieven van Th.G. van den Burg te Uden aan de Propaganda (mei 1841) en enkele andere stukken toegezonden door de Propaganda; enige binnenlandse correspondentie van Capaccini zonder ondertekening. Verslag van de eerste drie conferenties gehouden tussen Capaccini en de minister van Buitenlandse Zaken Verstolk, mei-juni 1841. Enkele brieven van Ferrieri (1844) over de afwikkeling van de onderhandelingen.

*Chronologische lijst:

593, 597, 599, 600, 604, 606, 609, 611, 612, 615, 617, 619, 622a, 623, 627, 629, 643, 648, 651, 653, 656a, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 675, 677, 679, 680, 681, 683, 686, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 697a, 700, 701, 971, 994

40.2. Missione straordinaria di monsignor Capaccini. Pro-memoria della Propaganda de' 10 settembre 1841

1841

Binnenlandse correspondentie en notities behorende bij Capaccini's eerste beantwoording van het Promemoria van de Propaganda Fide, betreffende "de affaire-Van Nooy". Aanwezig zijn brieven van M. Verhoeven te Uden; W. van Bijlevelt, pastoor te Maarssen (met brieven van de Luikse bisschop C. van Bommel aan deze en andere stukken); H. van der Velden (zie chronologische lijst nrs. 630, 659).

40.3. Sfoghi di mons. Capaccini

1829-1830, 1841

Enige losse correspondentie met de Staatssecretarie en aantekeningen. Twee originele particuliere brieven van Capaccini aan kardinaal Cappellari, 25.9.1829 en 6.1.1830.

*Chronologische lijst:

670

40.4. Missione Capaccini, 1841. Carte sciolte

1832-1841

Losse stukken, behorend bij het dossier betreffende de bijzondere missie van F. Capaccini in 1841. Aanwezig zijn onder meer stukken behorend bij de reacties van het departement van R.K. Eredienst op beschuldigingen (vgl. beneden busta 40, fasc. 5); een archiefoverzicht van stukken betreffende Capaccini's missie; twee notities van C.L. van Wijkersloot en Ch. van der Horst.

*Chronologische lijst:

602

40.5. Missione Capaccini, 1841

1841

Correspondentie met de Staatssecretarie en de Propaganda Fide, en bijbehorende stukken. Een stuk betreffende de Nederlandse theologische studiebeurzen in België. Voorts een omvangrijk manuscript, bestaande uit een "Resumé des charges portées contre le Département pour les affaires du culte catholiques" met bijgevoegd de uitgewerkte afzonderlijke "grieven" tegen, en de puntsgewijze ingedeelde reacties daarop van het departement van R.K. Eredienst.

*Chronologische lijst:

591a, 594, 595, 630

40.6. Sussidi e pensioni al clero. 1815-1856

1814-1856

Correspondentie van L. Ciamberlani met de Propaganda Fide en bijbehorende stukken betreffende de overheidstoelagen aan de clerus, 1814-1818. Overige stukken betreffende toelagen of andere vergoedingen aan de clerus, betaald door de Nederlandse overheid: voornamelijk correspondentie met de Propaganda Fide en de Staatssecretarie. (Dossier in 1841 samengesteld door Capaccini en voortgezet door zijn opvolgers).

*Chronologische lijst:

224, 1102, 1117

Pauselijke bullen en akten van heiligverklaring. Decreten van de congregaties der Riten en van de Index

40.7. Bolle e atti di canonizzazione. Decreti delle congregazioni dei Riti e dell'Indice

1821-1879

Varia officiële drukwerken van de Heilige Stoel met in enkele gevallen begeleidende brieven. Aanwezig is o.m. de bul met de heiligverklaring van de martelaren van Gorcum (1867).

*Chronologische lijst:

902

BUSTA 41

Archief van het pauselijk vice-consulaat te Rotterdam, overgedragen aan de consul-generaal te Amsterdam. Archief van het pauselijk consulaat te Amsterdam

41.1. Registro di lettere del vice-console pontificio a Rotterdam F.M. Bellini

1853-1870

Minuutregister van uitgaande brieven van de pauselijke vice-consul F.M. Bellini te Rotterdam, 1853-1870. Inliggend enkele ingekomen brieven, 1854-1870.

41.2. Registres des visa par le vice-consul pontifical à Rotterdam

1854-1870

Visa-register van de pauselijke vice-consul te Rotterdam F.M. Bellini verstrekt voor schepen met lading bestemd voor de Pauselijke Staat, 1854-1870. Inliggend enkele losse stukken.

41.3. Recettes du vice-consul pontifical à Rotterdam

1854-1870

Register van leges geheven door de pauselijke vice-consul te Rotterdam F.M. Bellini, 1854-1870.

41.4. Passe-ports visés par le vice-consul pontifical à Rotterdam

1855-1870

Register van paspoorten geviseerd door de pauselijke vice-consul te Rotterdam F.M. Bellini, 1855-1870.

41.5. [zonder titel]

1825-1847

Consulaire correspondentie van de pauselijke consul te Amsterdam L. Gramiccia; register van brieven; drukwerken.

41.6. Corrispondenza del Consolato Generale Pontificio in Amsterdam

1852-1866

Minuutregister van uitgaande brieven van de pauselijke consul-generaal te Amsterdam W.J. Hazeman, lopend van augustus 1852 tot oktober 1866. Inliggend enkele losse stukken.

41.7. Copies de lettres

1866-1877

Minuutregister van uitgaande brieven van de pauselijke consul-generaal te Amsterdam W.J. Hazeman, lopend van oktober 1866 tot februari 1877.

41.8. Registro degli acquirenti dei titoli del prestito pontificio del 1860

1860-1861

Register van intekeningen op de pauselijke lening van 1860 (mei-augustus 1860) en daaropvolgende stortingen, bijgehouden door het pauselijke consulaat te Amsterdam.

BUSTA 42

Gebouw van de internuntiatuur, Leo-stichting

42.1. Atti relativi alla donazione della casa dell'Internunziatura. Erezione della Leo-Stichting anno 1893

1888-1922

Kopieën van de oprichtingsacte van de Leo-Stichting (met als doel het aanbieden van een residentie aan de Haagse internuntiatuur en het onderhoud daarvan) en enkele andere (originele) stukken, 1888-1914. Stukken betreffende vernieuwing en verbouwing van het pand aan de Bezuidenhoutseweg te Den Haag, 1910-1916. "Inventari 1914, 1922, 1924", 1910-1922.

*Chronologische lijst:

6218a

42.2. Conti di spese

1893-1916

Nota's van onkosten verband houdend met onderhoud van en aanschaffingen voor de inventaris van de residentie van de internuntiatuur in Den Haag; correspondentie hierover, o.m. met de Staatssecretarie. Verbouwing in 1916. Kopieën van retro-acta.

*Chronologische lijst:

6214a

Registers

42.3.Gestione di Mgr. Panici. Dispacci all'Em.o Segretario di Stato dal 18 Novembre 1879 al 8 Luglio 1882, con continuazione di quelli di Mgr. Fr. Spolverini dall'19 Luglio 1882 al 28 Ottobre 1885

1879-1885

Register van rapporten aan de Staatssecretarie van de internuntii A. Panici (nrs. 1-97) en F. Spolverini (nrs. 1-245). Hieronder is alleen opgenomen de rapportage die niet als origineel, minuut of kopie reeds elders in het beschreven archiefmateriaal aanwezig is en als zodanig in de chronologische lijst van documenten opgenomen. Overigens blijken niet alle minuten in dit register ingeschreven; in een aantal gevallen wordt volstaan met een aanduiding van de inhoud, zoals "Obolo". Ook zijn vele telegrammen met een rapportnummer opgenomen.

*Chronologische lijst:

3773a, 3774, 3783, 3785, 3788, 3794a, 3802a, 3809, 3819a, 3825a, 3827a, 3839a, 3847, 3856, 3857a, 3858a, 3872, 3892a, 3912, 3914, 3918a, 3921a, 3942, 3948, 3957a, 3959, 3967a, 3978, 3988, 4020a, 4023a, 4026bis, 4026b, 4034, 4035, 4053a, 4055, 4059a, 4066, 4065a, 4067a, 4067b, 4073a, 4126, 4176

42.4. Gestione di Mgr. A. Panici internunzio apostolico all'Aja. Lettere dal 18 November 1879 al [6 Luglio 1882]. Lettere di Mgr. Fr. Spolverini, internunzio apostolico all'Aja, dal 16 Luglio 1882 al [13 Luglio 1887]

1879-1887

Register van uitgaande brieven van A. Panici en F. Spolverini, gericht aan Romeinse curie-instanties (buiten Staatssecretarie en Propaganda Fide), Nederlandse bisschoppen, apostolisch vicarissen en geestelijken, ministeries (in het bijzonder Buitenlandse Zaken en Koloniën) en andere personen en instanties, genummerd respectievelijk 1-387 en 1-898.

BUSTA 43

43.1. Registro dei dispacci alla Segreteria di Stato, 1885-1892

1885-1892

Minuutregister van uitgaande rapportage aan de Staatssecretarie van de internuntii F. Spolverini en A. Rinaldini, respectievelijk 4.11.1885-21.10.1891 en 14.6-19.7.1892. Hieronder zijn alleen opgenomen de rapporten en brieven die niet als origineel of minuut reeds elders in het archiefmateriaal aanwezig zijn en als zodanig in de chronologische lijst van documenten opgenomen. Inliggend tevens een overzicht van ingekomen brieven van de Staatssecretarie, 1882-1890, in twee reeksen genummerd 1-219 (aan F. Spolverini) en 1-129 (aan A. Rinaldini).

*Chronologische lijst:

4183, 4185a, 4198a, 4200, 4211b, 4222, 4242, 4243, 4248a, 4256, 4266a, 4276a, 4281a,

4285a, 4287a, 4289a, 4290b, 4298, 4299a, 4312, 4314, 4319a, 4320, 4326, 4331, 4336, 4337, 4338, 4339, 4339a, 4341, 4342, 4343, 4364a, 4366, 4369, 4383a, 4389a, 4389b, 4392, 4393, 4395a, 4396, 4398, 4398a, 4399a, 4400, 4400a, 4401, 4404, 4405, 4407, 4408, 4410, 4411, 4413a, 4413b, 4413c, 4416a, 4420a, 4422a, 4427a, 4446, 4490a, 4491, 4505a, 4506a, 4509a, 4517a, 4521a, 4533a, 4559a, 4559b, 4627

43.2. Lettere all'interno e alle colonie dal 14 Luglio 1887

1887-1891

Register van uitgaande correspondentie van A. Baroncini, zaakgelastigde (juli-november 1887, nrs. 900-933) en van A. Rinaldini, internuntius (november 1887 tot september 1891, nrs. 1-260). Tot de voornaamste geadresseerden behoren de Nederlandse bisschoppen en de apostolische vicarissen in de missie, daarnaast ook geestelijken (zoals hoofdredacteur Eygenraam van De Tijd), katholieke leken, verenigingen en genootschappen, ministers (met name Buitenlandse Zaken en Koloniën), instanties binnen de Romeinse curie en andere personen en instanties in het buitenland, zoals kardinaal Lavigerie en de Propagation de la Foi te Parijs. Soms zijn ook andere stukken ingeschreven, zoals bijvoorbeeld een vertrouwelijke nota aan minister Keuchenius over de katholieke missie in Nederlands-Indië (tussen nrs. 122 en 123).

43.3. Gestione di mgr. Panici. Obolo di S. Pietro, dal 18 novembre 1879 al [1893]

1879-1893

Minuutregister van uitgaande correspondentie van A. Panici en opvolgers inzake de St. Pieterspenning, 1879-1882. De brieven zijn gericht aan de Staatssecretarie (deze vallen echter buiten de gewone rapportagereeks), de Amministrazione dei Beni della Santa Sede en anderen. Het register bevat tevens rekeningen van inkomsten en uitgaven. Inliggend een aantal brieven van de genoemde Amministrazione aan de internuntii, 1885-1893.

43.4. Rendiconti dal 1881 al 1889

1881-1889

Cahier met rekeningen van inkomsten en uitgaven van de internuntiatuur, 1881-1889, mede in verband met de St. Pieterspenning.

43.5. Registro dei rendiconti trimestrali dal 1893 fino al 1906

1893-1906

Register van inkomsten en uitgaven betreffende de inzamelingen voor de St. Pieters-penning (1893-1906), alsmede minuten van uitgaande brieven daarmee verband houdend (1893-1899).

43.6. Rendiconti di mgr. Giovannini 1899-1910. Gestione di mgr. Gualtieri, collette per l'abolizione della schiavitù

1899-1910

Rekeningen van inkomsten en uitgaven betreffende de inzamelingen voor de St. Pieters-penning en ten behoeve van de internuntiatuur, 1899-1909 (Giovannini). Inkomsten van de genoemde collectes (Gualtieri), 1910.

BUSTA 44

Internuntiatuur van Agapito Panici, 1879-1882

44.1. Carte sciolte e corrispondenza varia

1880-1882

Losse aantekeningen en vertalingen. Brieven aan internuntius Panici, onder meer van: F.X. Rutten, G. van Heyst sj, G. Mutsaers (rector te Oerle), het comité voor R.K. Ziekenverpleging te Amsterdam, P.M. Snickers (bisschop van Haarlem), Ch. Hollmann, J.A. Paredis (bisschop van Roermond), C. Reynen (provinciaal der Dominicanen), Hoefnagels (president van het groot-seminarie Roermond), H. Schaepman, M.W. van der Aa, C.J. Bottemanne (president groot-seminarie Warmond), G. van Zinnicq Bergmann, de nuntius te Parijs, N. Werker te Amsterdam, J.H. Schaap (apostolisch vicaris van Suriname).

*Chronologische lijst:

3859

44.2. Gestione di mgr. Panici. Affari politici-religiosi. Segreteria di Stato. Stati esteri. Internunzio. Diplomatici. Franchigie pei diplomatici

1879-1882

Ingekomen brieven en circulaires van de Staatssecretarie met bijbehorende stukken en drukwerken. Enkele ingekomen brieven van de Propaganda Fide. Het geheel is genummerd "1-70"; niet alle nummers zijn echter aanwezig. Hierbij tevens de instructies van de Staatssecretarie voor Panici d.d. 25.10.1879 (B.17.5).

*Chronologische lijst:

3769a, 3818, 3830, 3835, 3842, 3849, 3852, 3855, 3857, 3860, 3861, 3862, 3867, 3872, 3875, 3877, 3878, 3879, 3887, 3888, 3891, 3897, 3905

44.3. Gestione di mgr. Panici. Vicariati apostolici di Batavia e Surinam

1880-1882

Correspondentie met de Propaganda Fide, 1881. Brieven van de apostolisch vicaris van Batavia A.C. Claessens aan Panici met bijbehorende stukken (verslagen, brieven van missionarissen), 1880-1882; van de apostolisch vicaris van Suriname H. Schaap aan Panici met bijbehorende stukken (o.m. verslagen), 1880-1882; voorts onder meer van P. Jacobs SJ (1880); G. van Heyst SJ (1880-1882); Poppen te Amsterdam (1880); Lux (1880).

*Chronologische lijst:

3794, 3832, 3867

44.4. Gestione di mgr. Panici. Religiosi

1881-1882

Ingekomen brieven van de Propaganda Fide; correspondentie met provinciale oversten en/of leden van de Dominicanen (1880-1882), Kruisheren (1880-1882), Norbertijnen (1881), Redemptoristen (1880-1881), Capucijnen (1879), de Broeders van Maastricht (1880), de bisschop van Den Bosch A. Godschalk (1880), de bisschop van Breda H. van Beek (1879-1880), J.W. Cramer (1882), L. Hünges (1880).

*Chronologische lijst:

3870

44.5. Gestione di Mgr. Panici. Seminarii. Duinzigt

(1841, 1847), 1880-1882

Ingekomen brieven van de Propaganda Fide bij internuntius A. Panici. Overige correspondentie en retro-acta, onder meer: F. de Pélichy (1841); A. Helsen te Nijvel (1847); C. Bottemanne, president van Warmond (1880-1882); L. de Sonnaville s.j. (1881); J.A. Paredis, bisschop van Roermond (1880); P.M. Snickers, bisschop van Haarlem (1880). Financiële stukken betreffende de opbrengsten van de fundatie Duinzigt.

*Chronologische lijst:

3789, 3806, 3817

BUSTA 45

Internuntiatuur van Francesco Spolverini, 1882-1887

45.1. Lettere di Segreteria di Stato, dal 1882 al 1887

1882-1887

Ingekomen brieven, telegrammen en circulaires van de Staatssecretarie bij internuntius Francesco Spolverini met bijbehorende stukken, genummerd 1-219. Ook is aanwezig (nr. 1) een kopie van de geloofsbrieven. Aangezien het hier gaat om een volledige reeks, is ervan afgezien deze stukken afzonderlijk te noteren als antwoorden op rapportage die reeds is opgenomen in de chronologische lijst van documenten.

45.2. Internunziatura di mgr. Fr. Spolverini. Affari politico-religiosi. Franchigie. Nunziatura. Sulla legazione olandese presso il S. Padre

1882-1886

Het fascikel is kennelijk onvolledig. Tot de inhoud behoren onder meer: lijsten van het corps diplomatique te Den Haag en correspondentie met leden van het corps diplomatique; krantenknipsels en kopieën van artikelen over het Nederlands gezantschap bij de H. Stoel; brieven van H. Schaepman, Ch. Hollman-Becker. Bevat tevens de instructies van de Staatssecretarie voor Spolverini (1882).

*Chronologische lijst:

3911, 3926

45.3. Internunziatura di mgr. Fr. Spolverini. Religiosi

1882-1887

Dossier van internuntius Fr. Spolverini betreffende mannelijke regulieren en religieuzen. De stukken betreffen Redemptoristen, Kruisheren, Dominicanen, de missionarissen van het H. Hart, Jezuïeten, Franciscanen, Capucijnen en de Broeders van Oudenbosch. Correspondentie met oversten en/of leden van de desbetreffende orde of congregatie en met de bisdommen Breda en Roermond.

45.4. Internunziatura di mgr. Fr. Spolverini. Seminari, collegi e Duinzigt

1882-1887

- Stukken betreffende de benoeming van een apostolisch vicaris te Shantung (China) uit de congregatie Societas Verbi Divini te Steyl (1886), inclusief een gedrukt vergaderdossier van de Propaganda Fide.

- Stukken betreffende de fundatie Duinzigt. Correspondentie met onder meer Den Elsen, pastoor te Beemster (1887); H. Prenger, president van Warmond (1884-1887); P.J. Hoefnagels, president van het groot-seminarie Roermond (1887); C. Bottemanne, president van Warmond en bisschop van Haarlem (1882, 1887); P.M. Snickers, bisschop van Haarlem (1882-1883). "Mémoire sur la fondation de Duinzigt" van de bisschop van Haarlem (1887).

- Enkele brieven van: de regent van Hageveld Brouwer (1884-1885), W. Everts, directeur Rolduc (1883), J.A. Paredis, bisschop van Roermond (1883)

45.5. Internunziatura di mgr. Fr. Spolverini. Ministeri del Regno [dei Paesi Bassi]

1882-1887

Officiële correspondentie van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Koloniën, kopieën van de Troonrede, 1882-1887. Tevens een vertrouwelijke brief van De Brauw over de situatie van de kerken in Indië, 1882.

45.6. Articoli sulla politica olandese 1885-1886, staccati dal giornale "Courrier de la Meuse"

1885-1886

Ingeplakte knipsels.

BUSTA 46

Internuntiatuur van Aristide Rinaldini, 1887-1892

46.1. A. Rinaldini. Lettere ricevute dalla Segreteria di Stato

1887-1890

Ingekomen brieven, circulaires en telegrammen van de Staatssecretarie met bijlagen aan internuntius A. Rinaldini, genummerd 1-125 (enkele nummers ontbreken). In enkele gevallen zijn bijgevoegde stukken aanwezig (bij voorbeeld. nrs. 112, 115). Aangezien het hier gaat om een volledige reeks, is ervan afgezien deze stukken afzonderlijk te noteren als antwoorden op rapportage reeds opgenomen in de chronologische lijst van documenten.

46.2. Periodo Leone XIII [miscellanea]

1890

Varia ingekomen correspondentie bij internuntius Rinaldini.

Internuntiatuur van Benedetto Lorenzelli, 1893-1896

46.3. Mgr. Lorenzelli. Corrispondenza con la Segreteria di Stato

1893-1896

Onvolledige reeks ingekomen brieven van de Staatssecretarie en enkele minuten van uitgaande brieven over diverse onderwerpen; op de omslag wordt voor de overige verwezen naar de onderwerpsdossiers en naar de "Indice generale dei rapporti e dispacci".

*Chronologische lijst:

4680, 4767a, 4828, 4846a, 4856a, 4866, 4868, 4893, 4902

46.4. Mgr. Lorenzelli. Affari religiosi e politici. Associazioni cattoliche. Stampa. Istruzione. Sette protestanti. Telegrammi e indirizzi di felicitazione al S. Padre. Doni al S. Padre

1893-1896

De omslag bevat de volgende dossiers:

- "Sul ristabilimento della legazione olandese presso la S. Sede": correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken, 1893-1894; nota van H. Schaepman; brieven o.m. van bisschop Bottemanne van Haarlem.

- "1893-1894. Progetto-Tak (legge elettorale). … Attitudini dello Schaepman nelle questione della nuova legge elettorale": correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken. Brieven van H. Schaepman en bisschop C. Bottemanne.

- "Proteste contro le feste del 20 settembre 1895. Grande meeting a Bois-le-Duc. Lettera collettiva dell'Episcopato. Sulle lettera del S. Padre al card. Jacobini [=Rampolla]": correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken, 1895. Binnenlandse correspondentie, o.m. van de organisator van de Bossche meeting H. Cramer en de bisschoppen Van de Wetering en Van de Ven; krantenknipsels.

- "Sulla conferenza di Liegi per l'indipendenza della S. Sede": correspondentie met enkele Belgen en met A. Rinaldini, 1894.

- "Sul congresso antimassonico": correspondentie met de de "Union antimaçonnique", H. Schaepman, kard. M. Mocenni, 1896.

- "Leggi sull'istruzione, 1894-1895": correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken; notities van Lorenzelli, eind 1896.

- "Giugno 1896. Nuova legge elettorale": correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken.

- "Progetto per opere militari, 1895": correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

4683, 4692, 4693, 4694, 4697, 4707, 4708, 4709, 4710, 4712, 4713, 4714, 4715, 4718, 4719, 4721, 4722, 4724, 4725, 4727, 4730, 4735, 4731, 4740, 4742, 4743, 4773, 4786, 4805, 4807, 4815, 4818a, 4819, 4824, 4826, 4830, 4874

46.5. Mgr. Lorenzelli. Missioni nelle colonie Olandesi Batavia - Curaçao - Suriname. Nomina dei vicari apostolici. Corrispondenza col Consiglio Centrale dell'Opera della Propagazione della Fede e con mgr. Poppen. Radicali. Corrispondenza col ministero delle Colonie. Fondazione Duinzigt

1892-1896

De omslag bevat de volgende dossiers:

- "Vicariato apostolico di Batavia". Bevat diverse omslagjes: "Rapporto sulla missione di Batavia, 1892-1893": missieverslag 1893 en onderwijsverslagen 1892-1893; "Sul noviziato delle Orsoline delle Indie ad Amsterdam": uitvoerige brieven met bijlagen van de Ursulinen, 1893; "Radical. Corrispondenza col ministro delle Colonie": toekenning van radicalen aan missionarissen, 1893-1896; "Varie lettere": correspondentie met de Propaganda (1893-1894), de pro-vicaris te Batavia (1893); apostolisch vicaris W. Staal (1895-1896); "Notizie sulle missioni nelle Indie orientali neerlandesi": vertaling van een reisverslag van H. ten Kate, gepubliceerd in maart 1894.

- "Vicariato apostolico di Curaçao": rapportage Propaganda Fide; correspondentie met apostolisch vicaris Joosten (1893-1895), A. van Baars, pro-vicaris (1896), L. Theissling, provinciaal der Dominicanen (1896).

- Vicariato apostolico di Suriname": rapportage aan de Propaganda Fide; correspondentie met G. Wulfingh, apostolisch vicaris (1893).

- "1893-1896. Corrispondenza coi Consigli Centrali dell'Opera della Propagazione della Fede e con mons. Poppen circa i sussidi alle missioni olandesi": correspondentie met de Conseils Centraux en Poppen, 1893-1896; met A. van Baars, pro-vicaris van Curaçao (1896).

*Chronologische lijst:

4669, 4684, 4889, 4900a, 4915

46.6. Mgr. Lorenzelli. 1896. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia con due nuove prefetture alla Nuova Guinea e a Borneo

1896

Correspondentie met de Propaganda Fide en apostolisch vicaris Staal van Batavia, en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

4881, 4890, 4891, 4892

46.7. Mgr. Lorenzelli. Ordini religiosi

1893-1896

Dossier van internuntius B. Lorenzelli betreffende mannelijke en vrouwelijke regulieren en religieuzen: Ursulinen (Limburg), Sacré Coeur, de Broeders van Maastricht, de ex-Carmeliet R. Knoups, Norbertijnen, Dominicanen. Correspondentie met de Propaganda Fide en oversten en/of leden van de desbetreffende orde of congregatie.

*Chronologische lijst:

4771, 4846, 4865

46.8. Mgr. Lorenzelli. Corte - ministeri - nunziatura - cerimoniale

1893-1896

De omslag bevat de volgende dossiers:

- "Uditori": stukken betreffende de auditeurs Bovieri en Scapinelli, 1894: correspondentie met de Staatssecretarie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

- "Luglio 1893. Arrivo di mons. Lorenzelli": correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de Staatssecretarie.

- "Udienza reale": idem, 1893.

- "Circolare ai vescovi e vicari apostolici", 1893, met de antwoorden van de bisschoppen.

- Antwoorden op de presentatiebrieven van Lorenzelli, 1893

- "Restituzione di visita ai vescovi di Olanda": correspondentie Staatssecretarie.

- "Crisi ministeriale e nuovo gabinetto", 1894: officiële mededelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

- "Congressi": stukken betreffende de conferenties voor internationaal privaatrecht, 1893-1894, en het congres tegen alcoholmisbruik, 1893.

- Bijwonen herdenkingsdienst voor de overleden Franse president Carnot, 1894.

- Ontvangsten aan het hof, 1895-1896.

- Opening van de Staten-Generaal en troonrede, 1893-1896: officiële stukken en rapportage.

- Officiële stukken betreffende hof-rouw, 1894-1896.

- "Partenza di mons. Lorenzelli, 1896": officiële correspondentie, ook betreffende het agrément van Lorenzelli's opvolger Tarnassi; rapportage Staatssecretarie.

- "Comunicazioni diverse di poca importanza": varia officiële correspondentie.

*Chronologische lijst:

4670, 4672, 4673, 4674a, 4685, 4687, 4691, 4705, 4737, 4747, 4757, 4759, 4775, 4820, 4852, 4895, 4904

BUSTA 47

Internuntiatuur van Francesco Tarnassi, 1896-1899

47.1. F. Tarnassi, varia

1896-1899

- "Presentazione delle credenziali. Mgr. Tarnassi", 1896-1898: stukken betreffende de aankomst van Tarnassi en de aanbieding van zijn geloofsbrieven; correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Koninklijke audiëntie, 1898. Faculteiten. Circulaire aan de Nederlandse bisschoppen en antwoorden daarop.

- "Mgr. Tarnassi. Legge sull'istruzione obbligatoria", 1898-1899: aantekeningen van Tarnassi over het wetsontwerp op de leerplicht; correspondentie met de Staatssecretarie, de Nederlandse bisschoppen, het katholieke Kamerlid Van Vlijmen.

*Chronologische lijst:

4918, 4995, 5111

47.2. Mgr. Tarnassi. Congregazioni Romane. Documenti Pontifici. Comitato per l'Omaggio al Redentore alla fine del XIX secolo

1896-1899

De omslag bevat de volgende dossiers:

- "Mgr. Tarnassi. Affari delle Missioni", 1896-1899. Hierin drie omslagen: "Mgr. Tarnassi. Radicaux", 1897-1899: stukken betreffende de benoeming van E. Luypen SJ tot apostolisch vicaris van Batavia en de aanvraag van "radicalen" voor missionarissen in Nederlands-Indië; "Mgr. Tarnassi. Vicariato Apostolico di Curaçao (Pia Opera dello Spirito Santo)", 1896-1899: stukken betreffende de opvolging van de overleden apostolisch vicaris Joosten door Van Baars, correspondentie met Van Baars (uitvoerig), de Propaganda Fide, de pauselijke missiewerken, het ministerie van Koloniën, de provinciaal der Dominicanen en de vicaris-generaal van Haarlem Callier; "Mgr. Tarnassi 1897-1898. Vicariato Apostolico di Batavia. Morte di mgr. Staal, elezione di mgr. Luypen": correspondentie met Staal, Luypen, de provinciaal der Jezuïeten, Propaganda Fide

- "Mgr. Tarnassi. Corrispondenza con la S. Congregazione De Propaganda Fide", 1896-1899

Correspondentie en bijbehorende stukken.

- "Mgr. Tarnassi. S. Congr. dell'Indice, 1896-1899"

Correspondentie en enkele gedrukte decreten.

- "Mgr. Tarnassi, 1897. Comitato per l'omaggio al Redentore alla fine del XIX Secolo": correspondentie met het internationale comité en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

4916, 4927, 4947, 4951, 4952, 4970, 4973, 4979, 4989a, 4997bis, 5033

47.3. F. Tarnassi, affari vari

1896-1902

De omslag bevat de volgende dossiers:

- " Affari del Lussemburgo, 1898": correspondentie met de Staatssecretarie, de Luxemburgse overheid, de bisschop van Luxemburg en overige stukken betreffende Luxemburg.

- "Affari del Lussemburgo, 1896-1898. Questione scolastica. Miscellanea": idem.

- "Inventario degli oggetti di mons. F. Tarnassi e alcune lettere di privati a lui dirette, 1902", 1897-1903: enkele stukken over Tarnassi's nalatenschap en privé-correspondentie, 1897-1903.

- "Mgr. Tarnassi. Onorificenze, 1897-1899": stukken betreffende de aanvraag en toekenning van pauselijke onderscheidingen en kerkelijke eretitels; correspondentie met de Staatssecretarie en andere Vaticaanse instanties, met bijbehorende stukken (informatie, aanbeveling). Het betreft de volgende personen (in alfabetische volgorde): Bots (Leiden); Bouvy (Amsterdam); Bredius; M. Brouwers (Tilburg); A. Callier (Haarlem); W. Cremers; J.G. Custers (Weert); Dankelman (Haarlem); D. van der Drift (Rotterdam); Duynstee; E. van der Kun; A. Lindner (Amsterdam); W. Marckx (Maastricht); H. Noordman; A.A.M. de Raad; A. van Rijckevorsel (Den Bosch); A. van Rijn; G. Vermeulen (Den Bosch); Van Waterschoot van der Gracht; W. Wittert van Hooglandt (Den Haag).

*Chronologische lijst:

4935, 4942, 4968, 5021a, 5026, 5041

47.4. Febbraio-Maggio 1899. Negoziati relativi all'invito della S. Sede alla Conferenza della Pace

10.2-13.5.1899

Correspondentie, telegrammen en code-brieven gewisseld met de Staatssecretarie tussen 10 februari en 13 mei 1899 door F. Tarnassi, met enkele bijbehorende stukken (o.m. brieven aan H. Schaepman en minister van Buitenlandse Zaken W.H. de Beaufort). In deze omslag vormt de correspondentie met de Staatssecretarie de hoofdmoot; aangezien er geen rapportage van Tarnassi aanwezig is die niet als origineel is opgenomen in de Chronologische lijst van documenten, is ervan afgezien alle afzonderlijke minuten hier te noteren.

47.5. Mgr. Tarnassi. 1898. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia

1898

Bevat slechts de minuut van een brief aan de minister van Koloniën.

47.6. 1896-1899. Brani staccati da diversi giornali…

1896-1899

Ingeplakte krantenknipsels verzameld door F. Tarnassi, onder meer met betrekking tot de Haagse Vredesconferentie van 1899.

BUSTA 48

Rodolfo Giovannini, zaakgelastigde, 1899-1910

I. Miscellanea

48.1. Miscellanea. Corrispondenza con la Segreteria di Stato, 1899-1910

1899-1910

Minuten van uitgaande brieven aan en ingekomen brieven of telegrammen van de Staatssecretarie, vooral gelegenheidscorrespondentie.

*Chronologische lijst:

5501, 5682a

I.A/1. Prima Conferenza della Pace dell'Aja

NB. De correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken in het dossier hieronder (busta 48, fascikels 2-6) is vrijwel volledig; hieronder zijn echter alleen rapporten opgenomen waarvan de originelen niet zijn opgenomen in de Chronologische lijst van documenten, of waarbij andere dan daar genoteerde stukken zijn gevoegd.

48.2. Prima Conferenza della Pace, 1899. A. Maggio 1899. Negoziati relativi all'invito della S. Sede alla Conferenza della Pace

1899

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

5119, 5125

48.3. Prima Conferenza della Pace. B. Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 1899. Resoconti delle sedute della conferenza e specialmente della questione dell'arbitrato

1899

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken: drukwerken, kranten (in het bijzonder afleveringen van het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage), officiële stukken van de conferentie. Brieven en telegrammen van internuntius Tarnassi, baron Michiels van Verduijnen, H. Schaepman, A. Rinaldini (nuntius te Brussel).

*Chronologische lijst:

5139

48.4. Prima Conferenza della Pace. C. 1899-1900. Condotta dei deputati cattolici dopo la conferenza. Polemiche sullo scambio di lettere fra il S. Padre e la Regina

1899-1900

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken: drukwerken, kamerstukken, kranten. Brieven van H. Schaepman.

*Chronologische lijst:

5206, 5206a, 5210a, 5267

48.5. Prima Conferenza della Pace. D. Firma e ratifiche delle convenzioni della Conferenza. Costituzione del "Bureau International" della Corte Arbitrale. Questione dell'adesione delle Potenze non rappresentate alla Conferenza

1899-1905

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken: drukwerken, kranten. Brief van G. Ruijs de Beerenbrouck. Correspondentie met kard. Vincenzo Vannutelli, die in 1904 Den Haag bezocht, kennelijk belast met vertrouwelijke diplomatieke stappen, 1904-1905.

*Chronologische lijst:

5226, 5694d

48.6. Prima Conferenza della Pace. E. Casi di arbitrato sottoposti alla Corte Arbitrale dell'Aja

1902-1909

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken, in het bijzonder officiële drukwerken en correspondentie. Het betreft geschillen tussen de V.S. en Mexico; Venezuela en een aantal andere staten; Japan, Frankrijk, Engeland en Duitsland; Frankrijk en Engeland.

*Chronologische lijst:

5588a, 5594a, 5597b, 5615a, 5699, 5826, 6107

BUSTA 49

I.A/2. Seconda Conferenza della Pace dell'Aja

49.1. Conferenza della Pace. Corte arbitrale

1906-1909

De omslag bevat enkele stukken met betrekking tot de tweede Haagse Vredesconferentie en het Hof van Arbitrage: correspondentie met de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

5872, 5961, 6111, 6136

49.2. Seconda Conferenza della Pace, 1907

1904-1907

Forse omslag. De correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken is vrijwel volledig; hieronder zijn echter alleen rapporten opgenomen waarvan de originelen niet zijn opgenomen in de Chronologische lijst van documenten, of waarbij andere dan daar genoteerde stukken zijn gevoegd. Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken, in het bijzonder officiële conferentie-documenten en drukwerken. Brieven van N. Canali, Vaticaans onder-staatssecretaris, en W.H. Nolens.

*Chronologische lijst:

5749, 5845a, 5845b, 5860a, 5874a, 5878a, 5879a, 5882, 5971

II. Propaganda Fide

49.3. Corrispondenza con la S.C. di Propaganda, 1899-1909

1899-1908

Correspondentie met de Propaganda Fide en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

5251, 5479, 5567a, 5575, 5799, 5801a, 5954, 6032a, 6071a, 6087a

III. Congregazioni Romane

49.4. Congregazioni Romane. Documenti Pontifici. Decreti ecc., 1899-1909

1897-1909

Correspondentie met de S. Congregatio Indicis, de Congregaties voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden, Riten, Religieuzen, met bijbehorende stukken, meestal betreffende geestelijke gunsten en dispensaties; gedrukte allocuties etc.

*Chronologische lijst:

5571

IV. Finanze

49.5. Collette per la S.C. di Propaganda. Obolo di S. Pietro. Conti trimestrali, 1899-1909

1899-1910

Correspondentie met de Propaganda Fide, de Staatssecretarie, de Amministrazione dei Beni della S. Sede te Rome, de Nederlandse bisschoppen en andere personen binnen Nederland over de St. Pieterspenning, giften voor de missie en andere financiële aangelegenheden, met bijlagen. Kwartaalafrekeningen van onkosten van de internuntiatuur. In de correspondentie met de bisschoppen komen soms ook andere zaken aan de orde.

*Chronologische lijst:

5299a

BUSTA 50

V. Diocesi

50.1. Diocesi. Parrochie. Opere pie ecc. 1899-1909

1899-1909

- "Diocesi, 1899-1909": correspondentie met de Staatssecretarie, de Propaganda Fide en met de bisschoppen van Utrecht, Haarlem, Breda en Roermond over diverse aangelegenheden, met bijbehorende stukken.

- "Parrochie, opere pie ecc., 1899-1909": correspondentie met diverse (parochie)geestelijken en andere personen. Onder meer correspondentie met aartsbisschop Van de Wetering en de architect P. Cuijpers over een huiskapel op kasteel Haarzuilens (1901).

*Chronologische lijst:

5197, 5203a, 5204, 5279, 5653, 5654, 6094, 6094a

VI. Missioni

50.2. a. Corrispondenza con la "Propagation de la Foi" di Parigi, 1899-1909 (1910)

1899-1910

Correspondentie met het hoofdbestuur van het "Oeuvre de la Propagation de la Foi en faveur des Missions étrangères" te Parijs, met Nederlandse bisschoppen en andere personen in Nederland en met de apostolisch vicarissen in de Nederlandse koloniën, voornamelijk over financiële aangelegenheden van de missie.

50.3. b. Ministero delle Colonie, "Radical", 1900-1909

1900-1910

Correspondentie met het ministerie van Koloniën, de Jezuïeten, de Capucijnen en de missionarissen van het H. Hart, met bijbehorende stukken, over het verstrekken van "radicalen" (officiële toelatingen) aan missionarissen in Nederlands-Indië.

50.4. c. Vicariati Apostolici di Suriname, Curaçao, Batavia-Nuova Guinea-Borneo

1899-1910

- "Vicariato apostolico di Suriname, 1899-1909. Affari ordinari", 1906-1908: correspondentie met apostolisch vicaris Meeuwissen, de Redemptoristen, de Propaganda Fide.

- "Vicariato apostolico di Curaçao, 1899-1909", 1899-1910: correspondentie met apostolisch vicaris Van Baars, de provinciaal der Dominicanen, het ministerie van Koloniën, de Propaganda Fide en anderen (onder meer de Kamerleden Travaglino en Nolens) betreffende de missie in de Nederlandse Antillen. Vele stukken betreffen het onderwijs.

- "Missions des Indes orientales. Affaires ordinaires", 1902-1908: correspondentie (bevat slechts 4 stukken).

*Chronologische lijst:

5887

50.5. Mgr. Giovannini. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia con due nuove prefetture alla Nuova Guinea e Borneo

1900-1905

Bevat de volgende omslagen:

- "1900-1902. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia con due nuove prefetture alla Nuova Guinea e Borneo": correspondentie met de Propaganda Fide, het ministerie van Koloniën, de apostolisch vicaris van Batavia, de missiecongregatie der paters van het Heilig Hart, met bijbehorende stukken.

- "1903. Prefettura apostolica della Nuova Guinea": correspondentie met de congregatie van het Heilig Hart.

- "1904. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia": correspondentie Propaganda Fide.

- "1905. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia. Prefettura apostolica di Borneo": correspondentie Propaganda Fide, E. Luypen en Capucijnen.

- "Vicariato apostolico di Batavia": correspondentie Propaganda Fide, de apostolisch vicaris van Batavia en B. van Vlijmen, 1900-1901; bijgevoegd een uitvoerig manuscript met de titel "Minahassa".

*Chronologische lijst:

5491, 5520, 5531, 5741, 5745, 5770

50.6. Fondazione "Duinzigt", 1899-1909

1900-1909

Stukken betreffende de stichting "Duinzigt", oorspronkelijk bestemd voor de oprichting van een missie-seminarie: correspondentie met de overige bestuursleden (de bisschop van Haarlem en de praeses van Warmond) en met andere personen, onder meer over doel en activiteiten van de stichting.

VII. Ordini religiosi

50.7. Ordini religiosi, 1899-1909

1899-1909

Correspondentie en stukken betreffende orden en congregaties, veelal van ondergeschikte aard. Enkele opvallende zaken: weigering van de bisschop van Haarlem om de Belgische Zusters Franciscanessen van de Eeuwigdurende Aanbidding in zijn diocees toe te laten (1902); mogelijke vestiging van Franse Zusters Augustinessen in het bisdom Roermond of Den Bosch (1903-1905); conflict binnen de orde der Kruisheren over de verkiezing van de prior van St. Agatha (1904); heroprichting van de abdij te Egmond (1907); de zaak van abt Verbruggen van de abdij Koningshoeven (1909).

*Chronologische lijst:

5731, 5960, 6121, 6125, 6126, 6129, 6130

BUSTA 51

VIII. Affari politici-religiosi

51.1. Affari religiosi, 1899-1909

1899-1910

Stukken betreffende uiteenlopende aangelegenheden van kerkelijk-politieke aard. Correspondentie met de Staatssecretarie, bisschoppen en andere personen, met bijbehorende stukken. Hierbij onder meer: optreden van de Belgische abbé Daens in Nederland (1899-1900); verslag over de toestand van het protestantisme in Nederland (1900-1901); de affaire-Schaepman (1901); organisatie van de viering van het gouden jubileum van de dogmaverklaring van Maria Onbevlekt Ontvangen in Nederland (1903-1904); stukken betreffende de "Advocaten van St. Pieter" (1905).

*Chronologische lijst:

5203, 5214, 5219, 5232, 5233, 5251, 5277, 5287, 5358, 5375, 5472, 5485, 5514, 5539, 5542, 5610, 5628, 5630, 5671a, 5676, 5679, 5694b, 5707a, 5766, 5778, 5783, 5986, 6096, 6133, 6147

51.2. Associazioni cattoliche. Stampa. Indirizzi al S. Padre. Feste. Pellegrinaggi [a Roma], 1899-1910

1899-1910

Stukken en rapportage betreffende katholieke verenigingen, pers, adressen aan de paus, felicitatietelegrammen, pauselijke feesten en pelgrimages naar Rome; tevens aanbieding van boeken, albums etc. Correspondentie met de Staatssecretarie, de Nederlandse bisschoppen en andere personen, onder wie de organisatoren van de pelgrimages (het "Nederlandsch Comité tot regeling van Bedevaarten").

*Chronologische lijst:

5254, 5273, 5326, 5334, 5363, 5376, 5379a, 5381, 5382, 5553, 5568, 5618, 5673, 5685, 5710, 5718, 5748, 5755, 5891, 5905, 6074, 6100

51.3. Affari politici

1899-1909

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken over politieke (en soms kerkelijke) aangelegenheden van uiteenlopende aard. Telegrammen en brieven van H. Schaepman, Michiels van Verduijnen, P. Vermeulen. Het geheel is verdeeld in omslagen per jaar. Er is een afzonderlijk omslagje "Relations entre le St. Siège et le gouvernement néerlandais, 1904", waarin o.m. brieven van aartsbisschop Van de Wetering..

*Chronologische lijst:

5170, 5176, 5308, 5324, 5332, 5333, 5336a, 5354, 5356, 5365, 5367, 5370a, 5374, 5384, 5385, 5388, 5394, 5395, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5418, 5425, 5462, 5477, 5488, 5489, 5490, 5494, 5498, 5499, 5500, 5525, 5528, 5532, 5536, 5548, 5566, 5567, 5577, 5578, 5592a, 5598, 5602, 5603, 5636, 5638, 5641, 5646, 5647, 5648, 5660quater, 5666, 5674, 5681, 5691, 5691a, 5691b, 5692b, 5694a, 5694c, 5700, 5700a, 5700b, 5706, 5707, 5709, 5718a, 5726, 5730, 5735a, 5738, 5738a, 5742, 5750, 5752, 5753, 5755, 5760, 5772, 5784, 5796, 5798, 5807, 5819, 5820, 5823, 5839, 5906, 5923, 5926b, 5929, 5931a, 5934, 5936, 5939, 5965, 5976, 6021, 6036, 6042, 6066, 6075, 6083, 6089, 6099, 6105, 6109, 6112, 6116, 6120

51.4. Istruzione. Legge sull'istruzione obbligatoria. Institut Historique Néerlandais

1900-1909

Correspondentie met de Staatssecretarie en de Propaganda Fide en bijbehorende stukken. Hiertoe behoren onder meer drukwerken, kranten, kamerstukken, brieven en telegrammen van aartsbisschop Van de Wetering, bisschop Drehmanns van Roermond, H. Schaepman, de rector van het Jezuïetengymnasium te Katwijk, de provinciaals der Jezuïeten en Dominicanen, Gisbert Brom. De omslag is onderverdeeld in verscheidene dossiers:

- "Sull'erezione di facoltà cattoliche in alcune università (libere) d'Olanda, 1900-1901"

- "Legge sull'istruzione obbligatoria, 1901", 1900-1901

- "Istruzione, 1901"

- "Collegio neerlandese in Roma, 1902"

- "Collegio neerlandese in Roma, 1903" (bevat tevens een uitvoerige nota van Drehmanns over de eisen op onderwijsgebied, november 1903)

- "Istruzione 1903-1904" (hier ook stukken over oprichting van het Nederlands Historisch Instituut te Rome)

- "Istruzione, 1905-1907"

- "Istruzione, 1908-1909"

*Chronologische lijst:

5281, 5293, 5295, 5297, 5298, 5300, 5303, 5304, 5306, 5310, 5313, 5314, 5315, 5318, 5333a, 5339, 5340, 5341, 5342, 5344, 5355, 5370, 5377, 5386, 5389, 5393, 5404, 5405, 5409, 5420, 5426, 5429, 5436, 5450, 5480, 5578, 5585, 5608, 5609, 5614, 5617, 5630, 5643, 5656, 5672, 5675, 5677, 5678, 5687, 5701, 5702, 5703, 5705, 5712, 5713, 5722, 5735, 5757, 5767, 5787, 5802, 5808, 5813, 5824, 5856, 6035, 6060, 6110, 6135, 6140

BUSTA 52

IX. Decorazioni e titoli

Stukken betreffende aanvragen en toekenningen van pauselijke onderscheidingen, kerkelijke eretitels, medailles en aanvragen voor de titel van pauselijk hofleverancier; daarnaast ook van bijzondere pauselijke zegens, portretten en dergelijke. Correspondentie met de Staatssecretarie en overige competente organen van de Romeinse curie, met de bisschoppen; verzoeken om informatie. De dossiers die bij elke aanvraag behoren, zijn in sommige gevallen zeer interessant. In de afzonderlijke omslagen hieronder worden in alfabetische volgorde de namen van de personen vermeld voor wie onderscheidingen of eretitels werden aangevraagd of aan wie zij werden toegekend.

52.1. Onorificenze. 15 mai - 31 décembre 1899

1899

J.F. Boex (Eindhoven); P. Bogaers (Tilburg); Van Ginkel; Ch. Hollmann (Maastricht); M. Merens (Amsterdam); L. Michiels van Verduijnen; M. de Rooij (Nijmegen); Schmale (Heino); Vlekke; E. van Zinnicq Bergmann (kamerlid)

*Chronologische lijst:

5228, 5236

52.2. Onorificenze. 1900

1900

Dr. J. van den Brink (Nispen); Claesen, van de orde der Augustijnen; M.J.D. Claessens (Batavia); J. van der Does de Willebois; Heijligers; L.M. Hoorn (Amsterdam); W.H. Jansen (Schiedam); Ch. Kieckens (Breda); G.W. Konings (Amsterdam); Marie van Leeuwen-Roevoets (Delft); Nieuwe Delftsche Courant; L. van Oppen (Gulpen); W. Passtoors; L. Regout; E. Sassen; A.J. Snoeke (Utrecht); A.F. Suidgeest (Amsterdam); N.F. Taverne (Rotterdam); H.J. van de Venne (Roermond); J. van der Wal (Gouda); A. van Winckel (Brussel); F. baron van Wijnbergen; Zellerhoff; E. van Zinnicq Bergmann

*Chronologische lijst:

5260

52.3. Onorificenze. 1901

1901

Blommerden (Curaçao); H.J. Bodenstaff (Uden); De Bont; J. Brouwers (Venlo); M.J.D. Claessens (Batavia); H.W. Felet (Nijmegen); Hofman; Hoorn (Amsterdam); W.H. Jansen (Schiedam); J.J. Jurgens-Jansen van Woerkom (Oss); Van Kol; Kolkman; W. Küppers (Haarlem); A.P.W. van der Lugt (Rotterdam); M. Merens (Amsterdam); A. Michiels van Kessenich-Feijens; W. van Oeyen (Venlo); Reekers; J.H. Schrijen (Sittard); A.J. Smit-van Rijn; A.F. Suidgeest (Amsterdam); J.J. Tepe; J.J. Versterren (Den Bosch); B.A. Völker (Veghel); J.E. van der Waart (Den Bosch); W. van Waterschoot van der Gracht; J. te Welscher (Curaçao); J. Wessels (Netterden)

*Chronologische lijst:

5450, 5465, 5492, 5533

52.4. Onorificenze. 1902

1902

Demelinne (Maastricht); A. Falise (Wageningen); N. de Graaf (Gouda); L. van 't Groenewolt; H. Hanlo; Th. Hermsen; G.H.G. Heydenrijck (Amsterdam); E.M. Huijser-Gompertz (Overveen); G. van Kalcken (Haarlem); Th. van Keulen (Breda); H. Klijnman (Amsterdam); B. Lammers (Amsterdam); P.Th. Malingré (Gouda); J.F. Mutsaerts (Tilburg); Van Niekerken; A.C. Nolet (Schiedam); Th. Nuyens (Curaçao); Reimann (Valkenburg); Streep (Utrecht); L.J. Tielemans (Veendam); Verheul; J.F. Vlekke (Gastel); B. van Vlijmen (kamerlid); H.Th. Wiegerink (Groenlo)

*Chronologische lijst:

5580. 5586, 5591, 5592, 5595, 5599, 5623

52.5. Onorificenze. 1903

1903

A. Bink (Waalwijk); Boonekamp (Den Haag); S. Breukel; B.C. van Dongen (Breda); Van Erven Dorens (Den Haag); A. Falise (Wageningen); N. de Graaf (Gouda); W. Jansen (Lent); H. van Kan (Maastricht); De Klerk-Viola; J. Kolkman; W. Küppers (Haarlem); J.B. Maessen (Swolgen); W. Mulders (Den Haag); W.W. Prinzen; A.B. Reuser; S.Th. Roes (Utrecht); L. Sevriens (Maastricht); mej. Travaglino; B.C. Visser (Maastricht); J. Wessels (Netterden); L. Westerwoudt-Bruynen (Amsterdam); H.Th. Wiegerink (Groenlo); A. van Winkel (Brussel)

*Chronologische lijst:

5629, 5649, 5651, 5656a, 5663, 5665, 5671, 5688

52.6. Onorificenze. 1904

1904

B. de Bont (Amsterdam); Dr. J. van den Brink (Breda); F.A.L. Bronsgeest (Nijmegen); Corten (Rolduc); J. Croute (Maastricht); J. Deutz (Kerkrade); N. de Graaf (Gouda); G.P. Hoefnagels (Roermond); A. Jansen (Zevenbergen); J. Janssens (Amsterdam); Van Keulen; G. van Meijel (Roermond); W.H. Nolens; J. Savelberg (Heerlen); D. Spronck (Maastricht); A. Sijvier (Maastricht); A. van den Tillaart; H.P. Verpoort (Amsterdam); J. van der Well (Den Bosch); M. van Zanten (Amsterdam)

*Chronologische lijst:

5713a, 5720, 5728, 5739, 5743

52.7. Onorificenze. 1905

1905

J.W.A. Beynes (Haarlem); A. de Bouter (Amsterdam); H.J.Th. Brouwers (Utrecht); A. van Cooth (Amsterdam); M.A. van Crimpen (Eemnes); mej. C. Cuppens (Breda); A.J. Deenen (Zevenaar); Evers; F. baron van Hövell; Th. Maas (Den Bosch); Marckx (Maastricht); G.C. van Meeuwen; mej. H. Nolet (Schiedam); J. Prinzen; H.J. Rikkers (Groningen); J.W. Spoorenberg (Tiel); J. Truijen

52.8. Onorificenze. 1906

1906

L.P. Berends (Nijmegen); J. Deutz (Kerkrade); J.J. Graaf (Ouderkerk); J.J. van Nispen (Den Haag); L. van Steen (Oudenbosch)

*Chronologische lijst:

5914

52.9. Onorificenze. 1907

1907

Jos. Cuijpers; W.N.J. van der Hulst (Amsterdam); E.J. Keuss (Dordrecht); H.M. Lammers (Amsterdam); A.C.M. Schaepman (Rijsenburg); J.A.J. de Weijer

*Chronologische lijst:

5954, 5988

52.10. Onorificenze. 1908

1908

A.J. Aukes (Leeuwarden); mej. A.C. van der Biesen (Zwolle); G. Diepen; F. van den Eynde (Weert); M.E. van 't Kruys; J.G. Mastboom (Den Haag); H.A. Sleijffers; L. van Steen; G. van Thuyl (Weert); J. Wiertz (Delft)

*Chronologische lijst:

6058, 6059, 6071

52.11. Onorificenze. 1909

1908-1910

Uitgeverij Bekker, Amsterdam; G. Bongers (Maastricht); C. Brenninkmeijer (Sneek); graaf H. van Bylandt; W.L. Fick (Oosterhout); W.H. van Gennip (Boxtel); Th. Heerkens (Zwolle); B.H. Klönne (Amsterdam); A.A.J. Margry; Menten (Maastricht); R. van Nieuwkuijk; F.B. van Straelen (Maassluis); C.M.M. Steins Bisschop; I. Swane (Den Bosch)

*Chronologische lijst:

6102, 6106, 6108, 6118, 6119, 6128, 6122, 6132, 6143

BUSTA 53

X. Corte, ministeri, corpo diplomatico, nunziatura\

53.1. Malattia e morte di Leone XIII. Elezione di S.S. Pio X

1903

Correspondentie en telegrammen gewisseld met de Staatssecretarie, het college van kardinalen, de Nederlandse bisschoppen, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse hof, het Haagse corps diplomatique, Nederlandse kranten en andere personen en verenigingen over ziekte en overlijden van Leo XIII en de verkiezing van Pius X; condoleances en gelukwensen. Bij de briefschrijvers o.m. dr. J. van den Brink, B. van Vlijmen, Harte van Tecklenburg, W. Passtoors.

*Chronologische lijst:

5658a, 5660, 5660bis, 5660ter, 5661, 5664

53.2. Morte di Leone XIII. Articoli di giornali

1903

Kranten en knipsels (vooral Italiaanse) over ziekte en overlijden van Leo XIII.

53.3. Corti, ministeri, corpo diplomatico (cerimoniale). Matrimonio di S.M. la Regina Guillelmina. Giubileo del S. Padre [Pio X]. Nunziatura

1899-1910

- "Cerimoniale. Giubileo del S. Padre. Nunziatura, 1906-1908". Stukken betreffende de viering van het vijftigjarig priesterfeest van Pius X in 1908: correspondentie met het internationale comité voor de organisatie van de viering; viering in Nederland: correspondentie met verenigingen en personen; gelukwensen, telegrammen etc. Drukwerk: Il giubileo sacerdotale del Sommo Pontefice Pio X … Contiene anche notizie del giubileo episcopale di Sua Santità. Novembre 1908-Dicembre 1909 (Rome, 1910)

- "Matrimonio di S.M. la Regina, 1899-1901": rapportage aan de Staatssecretarie en bijbehorende stukken.

- "Deuil, 1899-1910": rouw aangenomen bij diverse gelegenheden, voornamelijk bij het overlijden van internuntius Tarnassi; reacties op dit overlijden in katholiek Nederland.

- "Deuil de la Cour, 1899-1910": officiële aankondigingen van rouw aangenomen door het Nederlandse hof.

- "Nunziatura, 1899-1909. Carte sciolte": losse stukken, o.m. betreffende koninklijke audiënties en het vertrek van Tarnassi in 1899.

- "Diritto di precedenza": drukwerk Istruzione relativa al diritto di precedenza dei Rappresentanti pontifici nel corpo diplomatico (Roma, 1900).

*Chronologische lijst:

5113, 5391, 5392, 5398, 5400, 5417, 5427, 5430, 5437, 5441, 6055, 6064, 6074, 6078, 6080, 6084, 6086, 6090

53.4. Corrispondenza con il ministero degli Esteri, 1899-1909

1899-1909

Officiële correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken en enkele andere stukken.

*Chronologische lijst:

5406

BUSTA 54

54.1. Giubileo Pontificio di Leone XIII, (1901-)1902-1903

1901-1903

Feestelijkheden bij het zilveren pauselijke jubileum van 1902-1903. Stukken betreffende de voorbereiding en viering van het jubileum in Nederland en Luxemburg. Correspondentie met de Staatssecretarie, het centrale comité voor de viering van het jubileum, met de Nederlandse bisschoppen, andere personen en verenigingen, met het ministerie van Buitenlandse Zaken, en bijbehorende stukken (drukwerken, krantenknipsels etc.). Gelukwensen. Nederlandse bedevaart naar Rome. Vertegenwoordiging van het Nederlandse hof bij de jubileumviering in Rome. Brieven o.m. van Th. Vlaming, W. Passtoors (R.K. Volksbond), H. Schaepman, Th. Borret, A. Kuyper, Gisb. Brom, A.H.L. Hensen, A.M.C. van Cooth, Ch. Ruijs de Beerenbrouck

*Chronologische lijst:

5552, 5555, 5557a, 5558, 5631, 5639, 5640

XI. Lussemburgo

54.2. Affari del Lussemburgo, 1899-1909

1899-1910

Stukken betreffende Luxemburgse aangelegenheden.

*Chronologische lijst:

5767

XII. Miscellanea

54.3. Miscellanea

1899-1910

Stukken betreffende diverse aangelegenheden (aanbieding van boeken en geschenken, introducties, congressen etc.). Correspondentie met de Nederlandse bisschoppen; voorts o.m. brieven van P.J. Blok, Gisbert Brom, H. Schaepman, A.C.M. Schaepman, J. van den Brink, H. Cramer (Katholieke Illustratie), A.H.L. Hensen, A. Ariëns, W.H. Nolens, Menten (deken van Maastricht).

BUSTA 55

Domenico Gualtieri, tijdelijk zaakgelastigde, 1910-1911

55.1. I. Cerimoniale dell'Internunziatura. Arrivo, lettere di presentazione, visite officiali, e inviti a Corte e a feste religiose e civili

1910

Officiële correspondentie (hof, ministerie van Buitenlandse Zaken). Circulaire aan de bisschoppen en apostolische vicarissen, met antwoorden.

*Chronologische lijst:

6168

55.2. II. Personale dell'Internunziatura. Incidente di mgr. Giovannini

1910-1911

Stukken betreffende het incident dat Gualtieri's voorganger Giovannini tot vertrek noopte en de nasleep daarvan: correspondentie met Giovannini, de Staatssecretarie, de Brusselse nuntius Tacci (Gualtieri's chef), aartsbisschop Van de Wetering, mgr. Umberto Benigni, ondersecretaris van de Affari Ecclesiastici Straordinari, de minister van Buitenlandse Zaken, en andere personen; kranten, knipsels. Ook zijn enkele stukken over andere aangelegenheden aanwezig.

*Chronologische lijst:

6159, 6161, 6163, 6165, 6166, 6169, 6173, 6174, 6176, 6181, 6182, 6189, 6232, 6255

55.3. III. Governo: Ministero degli Esteri. Nuovi ministri e nuovi ministeri. Elezioni legislative e amministrative. Discussioni parlementari

1910-1911

Correspondentie met de Staatssecretarie over politieke aangelegenheden en bijbehorende stukken, met name kranten(knipsels); officiële brieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

*Chronologische lijst:

6226, 6231, 6233, 6239, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6249, 6252, 6254, 6262, 6263

55.4. IV. Corpo diplomatico

1910-1911

Officiële correspondentie.

55.5. V. Tribunale Permanente di Arbitrato: sentenze arbitrali

1910-1911

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken betreffende (uitspraken van) het internationale Hof van Arbitrage; drukwerken.

*Chronologische lijst:

6222, 6229, 6230, 6253, 6256

55.6. VI. Episcopato e vicariati apostolici. Seminari. Parrocchie. Legati pii. Fondazione "Duinzigt"

1910-1911

Correspondentie met de bisschoppen (beleefheidsbrieven) en president Taskin van Warmond; enkele andere stukken.

*Chronologische lijst:

6186

55.7. VII. Congregazioni, tribunali e altri dicasteri romani

1910-1911

De omslag bevat slechts enkele stukken.

*Chronologische lijst:

6229b

55.8. VIII. Affari politico-religiosi. Associazioni cattoliche. Stampa. Istruzione. Pellegrinaggi. Azione sociale cattolica

1910-1911

Correspondentie met en betreffende de "Jonge Garde", de St. Joseph's Gezellen-Vereeniging, de organisatie van Nederlandse bedevaarten naar Rome, de R.K. Middenstandsbond "De Hanze", de Katholieke Sociale Actie, de "Sociale Weken"; met bijbehorende drukwerken. Enkele stukken betreffende het onderwijs.

*Chronologische lijst:

6178, 6179, 6218, 6236, 6237

BUSTA 56

56.1. IX. Omaggi al Papa e alla Santa Sede

1910-1911

Correspondentie met de Staatssecretarie en andere personen, met bijbehorende stukken; adressen van aanhankelijkheid, aanbiedingen van geschenken, gelukwensen etc.

*Chronologische lijst:

6170, 6227, 6258, 6259, 6260a

56.2. X. Atti e documenti della S. Sede. Enciclica "Editae Saepe"

1910-1911

Het dossier betreft allereerst de pauselijke encycliek Editae Saepe en de reacties daarop in Nederland: correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken. Ingekomen protest van de Protestantsche Werkliedenvereeniging "Francisco Ferrer"; kranten(knipsels), kamerstukken etc. Andere pauselijke documenten (drukwerken). Stukken betreffende het decreet Quam singulari betreffende de Eerste Communie.

*Chronologische lijst:

6191a, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 6198, 6199, 6201, 6204, 6207, 6209, 6211, 6213, 6214b, 6257

56.3. XI. Missioni. Ordini religiosi, istituti religiosi. Corrispondenza con la Propagation de la Foi

1910-1911

Missie-aangelegenheden: correspondentie met orden en congregaties (Capucijnen, Redemptoristen, Dominicanen, Ursulinen) en de Conseils Centraux van de Propagation de la Foi.

56.4. Mgr. Gualtieri. 1910-1911. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia

1910-1911

Correspondentie met de Staatssecretarie, de Propaganda Fide, de apostolisch vicaris van Batavia, en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

6184, 6215a, 6238, 6251a

56.5. XII. Ministero delle Colonie. "Radical"

1910-1911

Correspondentie met het ministerie van Koloniën en diverse orden/congregaties betreffende de toelating van missionarissen in de Nederlandse koloniën (onder meer van de apostolisch vicaris van Curaçao M. Vuylsteke en over het aftreden van apostolisch vicaris Meeuwissen van Suriname).

56.6. XIII. Obolo. Collette per l'abolizione della schiavitù. Spese di ufficio e rendiconti trimestrali. Rifornimento d'oggetti per la casa. Atto di fondazione e inventario della casa della Internunziatura Apostolica

1893, 1910-1911

Correspondentie, afrekeningen en bijlagen betreffende financiële en beheersmatige aangelegenheden: St. Pieterspenning, collectes tot bestrijding van de slavernij in Afrika; afrekeningen van de uitgaven van de internuntiatuur; beheer van de residentie in Den Haag. Correspondentie met de Staatssecretarie en de Amministrazione dei Beni della S. Sede; met de bisschoppen over de St. Pieterspenning. Enkele stukken betreffende de Leo-Stichting voor bouw en beheer van de residentie van de internuntiatuur, opgericht in 1893 (vgl. hierboven busta 42, fasc. 1).

56.7. XIV. Onorificenze pontificie. Benedizioni apostoliche. Raccomandazioni per udienze del Santo Padre

1910-1911

Correspondentie met de Staatssecretarie, curie-instanties en andere personen, voornamelijk betreffende pauselijke onderscheidingen. Het gaat om de volgende personen: Th. van Bemmel (Weert); M.H.E. Debrus (Amsterdam); J. van der Drift (Rotterdam); M. Hanlo-Heerkens; P. Hoogeweegen (Rotterdam); P.J. van Kessel (Haarlem); A. van der Lugt-Reuser (Rotterdam); H. Marres-van Aubel (Maastricht); P.L. Nederpelt (Schiedam); G.G. Onel (Den Haag); H.C. van Oij (Den Haag); M. van Romputte (Rotterdam); G.W. Schulink (Breda); M. Straetmans-Batta; M. Thesing (Den Haag); G. Waterreus (Maastricht); A. van Wayenberg; B. van Wensen; P.J.L. van de Well (Rosmalen).

*Chronologische lijst:

6175, 6183, 6191, 6208, 6214, 6216, 6217, 6220, 6224, 6229a, 6234, 6261

56.8. XV. Affari del Lussemburgo

1910-1911

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken betreffende Luxemburgse aangelegenheden.

56.9. XVI. Affari secondari diversi: due protesti della Santa Sede; viaggio del sigr. Roosevelt

1910

Varia correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken. Kranten.

*Chronologische lijst:

6180, 6183a, 6221, 6223, 6225, 6228

56.10. Ricevute pagate

1911

Kwitanties en betaalde rekeningen.

BUSTA 57

Internuntiatuur van Giovanni Tacci-Porcelli, 1911-1916

Nunziatura

57.1. Mgr. Tacci, internunziatura. Arrivo all'Aja (il 20 Aprile 1911). Presentazione credenziale (il 29 Aprile 1911). Ritiro della credenziale (10 Luglio 1916)

1911-1916

- Stukken betreffende benoeming en vertrek van internuntius Tacci. Correspondentie met de Staatssecretarie. Kopieën van de geloofsbrieven en presentatiebrieven; correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken en bijbehorende stukken; audiënties; toespraken; krantenknipsels. Correspondentie met de Nederlandse bisschoppen en apostolisch vicarissen bij benoeming en vertrek van Tacci; kennismakingsbezoeken.

- "Resoconto generale e finale della mia missione in Olanda": eindverslag door Tacci uitgebracht aan Staatssecretaris P. Gasparri in 1916.

- "Istruzioni per Mgr. Giovanni Tacci, nunzio apostolico del Belgio, internunzio apostolico di Olanda", d.d. 4.4.1911, ondertekend door staatssecretaris Merry del Val.

*Chronologische lijst:

6262a, 6264, 6265, 6266, 6268

57.2. Personale dell'Internunziatura

1908-1912

- "Personnel, banquets", 1911-1915.

- "Varia, 1908-1912": correspondentie met de Staatssecretarie over Tacci's vertrek naar Nederland (1911), over de gezantschapssecretaris G.F. Vallega en diens stationering in Den Haag (1908-1912).

- "Sull'assegno di Mgr. Internunzio": correspondentie met de Staatssecretarie, 1911.

- "Affare Giovannini, Gualtieri, Mongardini", 1911-1916: correspondentie met de Staatssecretarie, en van en over Giovannini, Gualtieri en Mongardini. (T. Mongardini was Gualtieri's huisknecht en klaagde deze aan wegens verduistering van gelden bestemd voor de St. Pieterspenning).

- "Carte riservate concernenti mgr. Giovannini e Gualtieri": correspondentie tussen Tacci en Gualtieri betreffende de affaire-Giovannini, met bijbehorende stukken, waaronder brieven van Giovannini.

*Chronologische lijst:

6267, 6272, 6286a, 6299, 6325, 6327, 6333

57.3. Étiquette. Protocole. Visites de Souverains. Listes du Corps Diplomatique

1911-1916

Correspondentie van Tacci en zijn Haagse plaatsvervanger Vallega met het ministerie van Buitenlandse Zaken en leden van het Haagse Corps diplomatique: beleefdheidsbrieven, uitnodigingen en dergelijke. Lijsten van het Haagse Corps diplomatique. Tevens enkele brieven van andere personen (onder anderen V. de Stuers, 1913).

57.4. Divers

1911-1916

Correspondentie over diverse aangelegenheden met verschillende personen: uitnodigingen, aanbiedingen etc.

BUSTA 58

Affari esteri e internazionali; Prima guerra mondiale

58.1. Affaires et communications concernant la Belgique

1911-1916

Correspondentie en bijbehorende stukken betreffende uiteenlopende Belgische aangelegenheden waarbij de Haagse internuntiatuur een rol speelde, onder meer doorzending van geld, brieven en goederen naar België tijdens de Eerste Wereldoorlog en het onderhouden van de contacten tussen het Belgische episcopaat en de H. Stoel.

58.2. Affaires du Luxembourg

1913-1915

Correspondentie met de Staatssecretarie, de bisschop van Luxemburg en andere personen.

58.3. Guerra e pace, 1911

1911

Krantenknipsels over een mogelijk te houden derde Haagse Vredesconferentie.

58.4. Palazzo della Pace, ecc. 1912

1912

Enkele stukken betreffende het Vredespaleis.

58.5. Inauguration du Palais de la Paix. La statue du "Christ Rédempteur"au Palais. Madame Costa de Oliveira Cesar

1913

Stukken betreffende de opening van het Vredespaleis en de plaatsing daar van een beeld van Christus Redemptor op initiatief van de "Zuid-Amerikaanse Vereniging voor Universele vrede": correspondentie met de Staatssecretarie, Nederlandse autoriteiten, de Carnegie-stichting; krantenknipsels, drukwerken, teksten van toespraken enz.

*Chronologische lijst:

6356, 6361, 6363, 6368

58.6. Fondazione "Carnegie", conferenze Della Pace ecc., 1914

1914

De omslag bevat slechts enkele stukken.

*Chronologische lijst:

6383

58.7. Mouvement pacifiste (Anti-Oorlograad etc.), 1915

1915

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken.

58.8. Guerra e pace, 1916

1916

Enkele drukwerken betreffende de Eerste Wereldoorlog.

58.9. XIIIe Congrès contre [sic!] l'antialcoolisme tenu a Scheveningue du 11 au 14 septembre 1911. Deux lettres au sujet du XIVe congrès tenu a Milan (1913)

1911-1913

Correspondentie met de Staatssecretarie, bisschop Callier van Haarlem, Ch. Ruijs de Beerenbrouck, Nolens en enkele anderen.

*Chronologische lijst:

6277, 6278, 6279, 6281, 6283, 6285, 6335

BUSTA 59

Affari ecclesiastici e religiosi

59.1. Breda. Mgr. Leyten demande un coadjuteur. Mort de mgr. Leyten. Élection de mgr. Hopmans

1911-1914

Stukken betreffende de aanvraag van een coadjutor door de Bredase bisschop Leyten (1911), zijn overlijden en de benoeming van zijn opvolger Hopmans. Correspondentie met Leyten en Hopmans, de Congregatio Consistorialis en de Staatssecretarie; raadpleging van enkele informanten, in het bijzonder J. Lohmeijer CSSR.

- "Demande de mgr. P. Leyten, évêque de Breda pour un coadjuteur, 1911"

- "Morte di mgr. P. Leyten, vescovo di Breda. Elezione di mgr. Hopmans, 1914"

*Chronologische lijst:

6250, 6270, 6274, 6386, 6387a, 6392a

59.2. Mort de mgr. Drehmanns, évêque de Ruremonde. Élection de mgr. Schrijnen

1913-1914

Stukken betreffende het overlijden van H. Drehmanns, bisschop van Roermond, en de benoeming van zijn opvolger. Correspondentie met de Staatssecretarie, de Congregatio Consistorialis, aartsbisschop Van de Wetering, de Roermondse kapittelvicaris Mannens, L. Schrijnen, met bijbehorende stukken; raadpleging van enkele informanten, in het bijzonder J. Lohmeijer CSSR; krantenknipsels.

*Chronologische lijst:

6357, 6375a, 6375b, 6378

59.3. Mgr. Diepen coadjuteur avec droit de succession. Bois-le-Duc, 1914-1915

1912-1915

Stukken betreffende ziekte van bisschop W. van de Ven en de benoeming van A. Diepen tot coadjutor van het bisdom 's-Hertogenbosch met recht van opvolging. Correspondentie met de Congregazione Concistoriale, het bisdom Den Bosch, A. Diepen; informatie over de kandidaten; krantenknipsels.

*Chronologische lijst:

6388a

59.4. Affaires religieuses

1911-1916

Bevat zes naar jaar gerangschikte omslagjes met een korte inhoudsopgave. Enige correspondentie met de Staatssecretarie en curiecongregaties. Binnenlandse correspondentie met bisschoppen, geestelijken en leken over voornamelijk kerkelijke aangelegenheden van zeer uiteenlopende aard en belang. Tevens stukken betreffende bedevaarten naar Rome, pauselijke zegens, uitnodigingen, geschenken en dergelijke.

*Chronologische lijst:

6312, 6354, 6384

59.5. Congresso Maestricht. "Maria-Congres" du 12 au 18 Août 1912. Mgr. Menten "protonotarius apostolicus ad instar"

1912-1913

Dossier betreffende het grote Mariacongres te Maastricht: correspondentie met de bisschop van Roermond, de Staatssecretarie en de organisatoren, in het bijzonder deken Menten van Maastricht; diens benoeming tot protonotarius.

*Chronologische lijst:

6302, 6311, 6326, 6328, 6330, 6331, 6332, 6342, 6343

59.6. Université catholique

1911-1912

Bevat enkele krantenknipsels over een op te richten katholieke universiteit (Osservatore Romano, Gazette de Liège).

59.7. Benedictiones apostolicae

1911-1916

Stukken betreffende aanvraag en toekenning van bijzondere pauselijke zegens. De omslag bevat tevens een klein dossier betreffende het 150-jarig bestaan van het R.K. Weeshuis te Den Haag (1916).

*Chronologische lijst:

6288a, 6366, 6393

BUSTA 60

Affari politico-religiosi

60.1. Mgr. Tacci. Affari politici, politico-religiosi

1911-1916

Politieke en kerkelijk-politieke zaken van diverse aard, verdeeld in omslagjes per jaar. Voornamelijk correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken, met aartsbisschop H. van de Wetering en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Opvallend zijn de stukken betreffende de kwestie van het pauselijk motu proprio Quantavis diligentia, 1912.

*Chronologische lijst:

6273, 6293, 6294, 6296, 6297, 6298, 6300, 6301, 6309, 6314, 6315, 6318, 6323, 6324, 6334,

6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6351, 6355, 6362, 6367

60.2. Ripresa delle relazioni diplomatiche fra la Santa Sede e i Paesi Bassi. Progetto di legge. Discussione alla 2a Camera. Nomina del ministro sign. L. Regout (il 9 Agosto 1915) in missione straordinaria e temporanea (morto il 27 Ottobre 1915). Nomina del ministro sign. Van Nispen tot Sevenaer

1915-1916

Dossier betreffende het herstel van het Nederlands gezantschap bij de Heilige Stoel in 1915. (Het dossier bevat slechts weinig achtergrondmateriaal). Omslagen:

- "Ripresa delle relazioni diplomatiche fra la Santa Sede e i Paesi Bassi. Imprimés. Discours prononcés aux Chambres et autres publications": voornamelijk kamerstukken.

- "S. Exc. signor L. Regout ministro di Olanda al Vaticano, 1915": missie-Nolens en benoeming van een tijdelijk gezant. Correspondentie met de Staatssecretarie, de minister van Buitenlandse Zaken en W.H. Nolens; krantenknipsels.

- "Missione al Vaticano del ministro Van Nispen tot Sevenaer, 1915-1916": benoeming van O. van Nispen tot Nederlands gezant bij de Heilige Stoel; correspondentie met de Staatssecretarie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, krantenknipsels.

BUSTA 61

Affari finanziari

61.1. Compte rendu financier ordinaire

1911-1916

Overzichten en afrekeningen, in het bijzonder van de St. Pieterspenning, en bijbehorende correspondentie met de Staatssecretarie en de bisdommen; andere financiële stukken. Aanwezig zijn de financiële trimester-staten van de opbrengst van de St. Pieterspenning over de gehele periode. In de correspondentie met de Nederlandse bisschoppen komen ook andere zaken aan de orde.

*Chronologische lijst:

6266a, 6268a, 6276a, 6287a, 6296a, 6313a, 6320a, 6329a, 6334a, 6343a, 6353a, 6370a, 6374a, 6381a, 6396

61.2. Compte rendu financier extraordinaire. Colletta straordinaria fatta in Olanda nell'anno 1915 in cui infieriva la grande guerra, in favore del Santo Padre

1915-1916

Correspondentie met de Staatssecretarie en de bisschoppen en bijbehorende stukken over een bijzondere collecte ten behoeve van de paus, die ruim een kwart miljoen gulden opbracht.

61.3. Corrispondenza di S.E. Mgr. Giovanni Tacci sui titoli appartenenti alla S. Sede depositati nell'Internunziatura, 1914-1915

1914-1915

Correspondentie met de Amministrazione dei Beni della S. Sede en de Staatssecretarie over het beheer van waardepapieren in eigendom bij de Heilige Stoel en gedeponeerd bij de Haagse internuntiatuur. Het ging hier om een aanzienlijk kapitaal aan effecten die voorheen gedeponeerd waren bij de bank Rothschild te Parijs, in juni 1914 waren overgebracht naar de bank Lambert te Brussel en na de Duitse bezetting van België overgebracht naar het neutrale Den Haag (hiervoor waren twee auto's nodig, terwijl voor de internuntiatuur in Den Haag een speciale brandkast werd aangeschaft).

Santa Sede

61.4. Morte di Sua Santità Pio X avvenuta in Roma al Vaticano il 20 agosto 1914

1914

Stukken betreffende het overlijden van Pius X en de reacties daarop in Nederland: correspondentie met de Staatssecretarie, het kardinaalscollege (tijdens het conclaaf), de bisschoppen, de Nederlandse overheid, het hof, het Haagse corps diplomatique, katholieke politici, notabelen en andere personen; condoléances; kranten (Osservatore Romano), drukwerken.

61.5. Élection du St. Père Benoît XV. Cour de Rome

1914

Stukken betreffende de verkiezing van Benedictus XV en de reacties daarop in Nederland: correspondentie met de Staatssecretarie en het ministerie van Buitenlandse Zaken; kranten.

61.6. Omaggi al S. Padre, al Card. Segretario di Stato, all'Internunziatura

1911-1913

Stukken betreffende een adressen aan de paus van de R.K. Volksbond; aanbieding van boeken en dergelijke: correspondentie en bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

6276b

BUSTA 62

Missioni

62.1. Affaires d'argent concernant les missions (Oeuvre de la Propagation de la Foi, requêtes pour l'abolition de l'esclavage, billets de passage des missionnaires, S. Congregazione de Propaganda Fide)

1911-1916

Correspondentie met de genoemde instanties, de Nederlandse bisschoppen, de betrokken reguliere orden en congregaties, de apostolische vicarissen, de koloniale overheden en andere personen, met bijbehorende stukken, grotendeels van financiële aard, betreffende de missie in de Nederlandse koloniën. De brieven, in het bijzonder die van de apostolische vicarissen hebben nu en dan ook betrekking op andere dan financiële zaken. Opbrengsten van de collectes voor de bestrijding van de slavernij in Afrika.

*Chronologische lijst:

6387b, 6388

62.2. Affari ordinari delle missioni

1911-1916

Correspondentie met de Staatssecretarie (na 1914) en met het ministerie van Koloniën. Circulaires van de Propaganda Fide. Drukwerk Schematismus Societatis Verbi Divini pro anno 1913 (Steyl, 1913) en andere stukken betreffende de SVD (1916). Enkele brieven van de apostolisch vicaris van Batavia, 1911.

62.3. Radicaux délivrés par le Gouvernement néerlandais aux missionnaires des Indes Orientales

1911-1916

Correspondentie met het ministerie van Koloniën en bijbehorende stukken (gegevens betreffende de missionarissen) ten behoeve van de officiële aanstelling van missionarissen in Nederlands-Indië.

62.4. Mgr. Tacci. 1911-1914. Missions aux Indes. Démembrement du vicariat de Batavia. Convention avec le gouvernement

1911-1914

Correspondentie met de apostolisch vicaris van Batavia, de Propaganda Fide, de Staatssecretarie, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Koloniën, missie-congregaties, en andere personen, met bijbehorende stukken. Het betreft de afsplitsing van apostolische prefecturen van het vicariaat Batavia.

*Chronologische lijst:

6276c, 6286, 6305a, 6340, 6341, 6358, 6364, 6367a

BUSTA 63

Decorazioni e titoli pontifici

63.1. Camerieri d'Onore di S.S.

1911-1916

Stukken betreffende de benoeming van pauselijk huisprelaten en geheim kamerheren. Het betreft de volgende geestelijken: G.L. Sloots (Amsterdam); N.J. Smeulders (pastoor te Warmond); W.H. Nolens; J.B. Bots (Tilburg); H.J. Taskin (praeses Warmond); A.H.L. Hensen (seminarie Warmond); P.A.F. Thier (Rotterdam); J.J. Thunissen (Amsterdam). Correspondentie met de Staatssecretarie, de desbetreffende bisschoppen en de benoemden, met bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

6275, 6285a, 6311, 6313, 6317, 6329, 6353, 6373, 6394

63.2. Cavalierati

1911-1916

Stukken betreffende de toekenning van pauselijke ridderorden. Correspondentie met de Staatssecretarie, bisschoppen, aanvragers, informanten en te onderscheiden personen. Het betreft (in alfabetische volgorde): W. Diepenbrock (Haarlem); J.A. Franke (Amsterdam); A. de Groot (Rotterdam); A.M.C. Koedijk (Amsterdam); A.S.M.J. Meeus (Breda); R. Regout (minister van Justitie); V. de Stuers (kamerlid); W.J.M. Westerwoudt (Amsterdam).

*Chronologische lijst:

6287, 6292, 6304, 6369, 6370

63.3. Croci "Pro Ecclesia et Pontifice"

1911-1916

Stukken, geordend in omslagen per jaar, betreffende de toekenning van het erekruis "Pro Ecclesia et Pontifice". Correspondentie met de Staatssecretarie, bisschoppen, aanvragers, informanten en (te) onderscheiden personen. Het betreft (in alfabetische volgorde, tot midden 1914):

Th. van Bemmel (Roermond); D.J. van Bemmelen (Haarlem); J.M. van den Berg (Amsterdam); H.L. Boers (Amsterdam); mej. S. Canoij (Venlo); mej. S. Custers (Venlo); J.P. Doedens (Rotterdam); G.F.J. Douwes (Amsterdam); F. van Duinen (Dordrecht); J.J. Elkhuizen (Den Haag); A.G. Florijn (Rotterdam); A. Giezen (Den Haag); G.H.A. Gottmer (Amsterdam); C. Grewen (Rotterdam); P. Groot (Den Haag); mej. J. Haenen (Maastricht); P.C.H. Hendriksen (Zwaag); J. Kamerbeek (Roermond); H. Kloppenburg (Den Haag); J. Löser (Amsterdam); B.A. Luijkx (Amsterdam); J.S. Muth (Leiden); A. van Noorden (Den Haag); mej. A.M. Paulen (Amsterdam); mw. A. Rozestraten (Schiedam); B. van Rijckevorsel;

J.J. Rijnierse (Sloten); J.W. Smit (Ginneken); H.J. Stieger (Goes); mw. A. Terhorst-Oudshoorn (Amsterdam); A. Thissen (Haarlem); M.C. van der Ven (Heusden); mw. C. van Vuuren; P. van de Well (Den Bosch).

*Chronologische lijst:

6269, 6280, 6292a, 6295, 6303, 6308, 6316, 6320, 6322, 6336, 6339, 6352, 6356a, 6359, 6374, 6377a, 6390, 6395

Curia romana

63.4. Formulaires, décrets et circulaires

1913-1914

Gedrukte encyclieken, instructies, formulieren en dergelijke van romeinse instanties.

BUSTA 64

Internuntiatuur van Achille Locatelli, 1916-1918

64.1. Istruzioni 1916

Instructies voor Achille Locatelli als internuntius in Den Haag, september 1916.

64.2. Arrivo e partenza dell'Internunzio. Internunziatura. Corte. Corpo diplomatico all'Aja

1916-1918

Stukken betreffende aankomst en vertrek van de internuntius; internuntiatuur; audiënties; corps diplomatique in Den Haag: correspondentie met de Staatssecretarie, de bisschoppen, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het hof en collega's van het Haagse corps diplomatique.

64.3. Razionamento

1917-1918

Stukken betreffende de distributie van levensmiddelen, wijn, benzine etc.

64.4. Guerra mondiale: S. Sede, Olanda, Belgio e Lussemburgo, altri stati

1916-1918

Stukken betreffende de Eerste Wereldoorlog (vredesinitiatieven; België, Luxemburg en andere bij de oorlog betrokken staten; Nederlandse positie): correspondentie met de H. Stoel, Nederlandse en buitenlandse instanties en personen.

64.5. Vescovi, clero, affari religiosi

1916-1918

Correspondentie met de Staatssecretarie, Romeinse curiecongregaties, bisschoppen, geestelijken en anderen over kerkelijke aangelegenheden.

BUSTA 65

65.1. Affari politici e diversi

1916-1918

Correspondentie met de Staatssecretarie en andere personen over politieke en andere aangelegenheden.

65.2. Rendiconti e Obolo di S. Pietro. Finanze

1916-1918

Correspondentie met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken betreffende de uitgaven van de Internuntiatuur en de opbrengsten van de St. Pieters-penning. Correspondentie met andere personen (bisschoppen, reguliere oversten enz.) over financiële aangelegenheden.

65.3. Collette (Propaganda Fide, anti-schiavitù; Propagation de la Foi; Sainte-Enfance). Stipendi di messe

1916-1918

Stukken betreffende inzamelingen in Nederland en gelden bestemd voor in Rome te lezen missen.

65.4. Monsignorati. Cavalierati. Croci "Pro Ecclesia et Pontifice"

1916-1918

Stukken betreffende de toekenning van pauselijke onderscheidingen en kerkelijke eretitels. Correspondentie met de bisschoppen, aanvragers, en te onderscheiden personen.

65.5. Historia dei [sic] missioni. Dismembramento del vicariato apostolico di Batavia

1917-1918

Dossier van internuntius Locatelli over de verheffing van de missieprefectuur van Borneo tot apostolisch vicariaat: correspondentie met de Propaganda Fide, de Capucijnen en het ministerie van Koloniën.

65.6. Radical

1917-1918

Stukken betreffende aanvraag en toekenning van "radicalen" aan missionarissen in Nederlands-Indië.

BUSTA 66

G.B. Federico Vallega, secretaris en auditeur, tijdelijk zaakgelastigde 14.7-4.10.1916 en van 4.9-24.3.1919

66.1. Segreteria di Stato

1916-1919

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, met de Staatssecretarie en bijbehorende stukken.

66.2. Congregazioni e uffici romani. Nunziature di Bruxelles e di Berna

1916-1919

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, met curiecongregaties (Congregazione Concistoriale, Amministrazione dei Beni della S. Sede) en met de nuntiaturen van Brussel en Bern.

66.3. Vescovi e vicari apostolici olandesi

1916-1919

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, met de Nederlandse bisschoppen en de apostolisch vicaris van Curaçao.

66.4. Ordini religiosi

1916-1918

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, met (leden van) reguliere orden en congregaties.

66.5. Associazioni e opere cattoliche

1916-1919

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, met katholieke verenigingen en instellingen.

66.6. Ministeri e autorità olandesi. Corte

1916-1918

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Koloniën en enkele andere Nederlandse overheden.

66.7. Corpo diplomatico all'Aja

1914-1918

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, met buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Den Haag.

66.8. Affari finanziari

1916-1920

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, betreffende leveringen en betalingen.

BUSTA 67

67.1. Corrispondenza di Mgr. Vallega con l 'Amministrazione Beni S. Sede, riguardante i valori conservati dal 1915 al dicembre 1916

1915-1920

Correspondentie met de Amministrazione dei Beni della S. Sede en de Staatssecretarie over het beheer van waardepapieren van het Vaticaan gedeponeerd bij de Haagse internuntiatuur (vgl. hierboven busta 61, fasc. 3).

67.2. Lettere di particolari

1914-1919

Correspondentie van G.B.F. Vallega, secretaris en zaakgelastigde van de Haagse nuntiatuur, met Nederlandse en buitenlandse geestelijken en leken.

67.3. Brani di giornali. Olanda-Belgio

1910-1918

Krantenknipsels en drukwerken, in het bijzonder betreffende de relaties tussen Nederland en België.

BUSTA 68

Internuntiatuur van Sebastiano Nicotra, 1919-1921

68.1. Pos. I, sez. I. Arrivo e partenza di mons. internunzio

1919-1921

Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het hof, leden van het Haagse corps diplomatique, de Nederlandse bisschoppen en enkele geestelijken; rapportage aan de Staatssecretarie; aanbieding van de geloofsbrieven; audiënties.

68.2. Pos. I, sez. II. Personale e casa dell'Internunziatura

1919-1921

Correspondentie met de Staatssecretarie, in het bijzonder betreffende de politieke achtergronden en positie van de Haagse internuntiatuur en het Nederlandse gezantschap bij de H. Stoel; problemen van préséance; vervanging van de zaakgelastigde in Den Haag G.B.F. Vallega door G. Cicognani.

68.3. Pos. I, sez. III. Santa Sede. Decorazioni pontificie

1919-1921

Stukken betreffende de aanvraag en toekenning van pauselijke onderscheidingen, eremedailles en kerkelijke eretitels: correspondentie met de Staatssecretarie en andere Romeinse instanties, de Nederlandse bisschoppen, de aanvragers en de te onderscheiden personen.

68.4. Pos. I, sez. IV. Sacre Congregazioni Romane

1919-1921

Correspondentie met het H. Officie (problemen ten aanzien van dispensaties voor gemengde huwelijken), de Congregazione Concistoriale (o.m. betreffende het systeem van bisschopsbenoemingen in Nederland), en enkele andere romeinse instanties.

68.5. Pos. II, sez. I. Obolo di S. Pietro

1920-1921

Correspondentie met de Staatssecretarie, de Amministrazione dei Beni della S. Sede, de Propaganda Fide en de Nederlandse bisschoppen betreffende de St. Pieters-penning en enkele andere inzamelingen (onder meer de Afrikaanse missie).

68.6. Pos. II, sez. II. Rendiconti trimestrali

1915-1921

Driemaandelijkse afrekeningen van de inkomsten voor de St. Pieters-penning en staten van uitgaven voor de internuntiatuur; bijbehorende correspondentie met de Staatssecretarie en de Nederlandse bisschoppen; andere financiële stukken. De stukken hebben betrekking op het eerste trimester 1919 tot en met het eerste trimester van 1921. Kwitantieboekje 1915-1919.

68.7. Pos. III, sez. I. Corte, udienze, feste, inviti

1920-1921

Correspondentie met de Staatssecretarie en het hof, voornamelijk betreffende koninklijke audiënties.

68.8. Pos. III, sez. II. Ministeri, Corpo Diplomatico

1919-1921

Correspondentie met de Staatssecretarie, de minister van Buitenlandse Zaken en de doyen van het Haagse corps diplomatique, met bijbehorende stukken, o.m. betreffende de belastingvrijdom van de gezantschappen in Den Haag.

BUSTA 69

69.1. Pos. III, sez. III. Questioni politiche e politico-religiose

1919-1921

Correspondentie met de Staatsecretarie en bijbehorende stukken (correspondentie, krantenknipsels) betreffende politieke en "politiek-religieuze" aangelegenheden. Aan de orde komen meer uitvoerig: de kwestie van het Nederlandse gezantschap bij de H. Stoel en de mogelijke verheffing van de Haagse internuntiatuur naar de rang van nuntiatuur; de behandeling van diverse wetten in het parlement, de kabinetscrisis van 1921; de mogelijke uitwijzing van de Duitse ex-keizer uit Nederland; het Nederlands-Belgische conflict betreffende mogelijke annexatie van Nederlands grondgebied.

69.2. Pos. IV, sez. I. Vescovi, clero, ordini religiosi, associazioni cattoliche e pie unioni

1919-1920

Deze zeer bescheiden omslag bevat correspondentie met de Staatssecretarie, de Congregazione Concistoriale (systeem van bisschopsbenoeming), enkele bisschoppen, geestelijken, katholieke verenigingen en bijbehorende stukken.

69.3. Pos. IV, sez. II. Insegnamento pubblico e privato. Università

1919

De omslag bevat slechts één minuut van een rapport over de stichting van een katholieke universiteit.

69.4. Pos. IV, sez. III. Questione sociale

1919-1920

Bevat slechts weinige stukken, onder meer betreffende een staking in de zinkwit-fabrieken te Eysden (1919).

69.5. Pos. V., sez. I. Sacre missioni e sussidii ai missionarii

1919-1921

Correspondentie met de Propaganda Fide, de bisschoppen en apostolische vicarissen, bij de missie betrokken orden en congregaties, de ministeries van Koloniën en Buitenlandse Zaken, het Oeuvre de la Propagation de la Foi te Parijs.

69.6. Pos. V., sez. II. Questioni riguardanti le Colonie

Deze omslag is leeg.

69.7. Posizione V., sez. III. Protestantesimo

1919

Bevat slechts enkele stukken die geen betrekking hebben op Nederland.

69.8. Pos. V., sez. IV. Liberalismo

Deze omslag is leeg.

69.9. Pos. V., sez. V. Giansenismo

1919

Bevat enkele stukken met betrekking tot de toestand van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

69.10. Pos. VI, sez. I. Questioni varie

1919-1920

Rapportage aan de Staatssecretarie en correspondentie over uiteenlopende zaken, merendeels van ondergeschikt belang. Uitnodigingen, verzoeken, aanbiedingen, leveranties, e.d.

69.11. Pos. VI, sez. II. Cose di poca importanza

1921

Zaken van gering belang.

BUSTA 70

Supplement

In het Vaticaans archief werd tijdens het afsluiten van de beschrijving van de archivalia van de Haagse nuntiatuur een losse doos aagetroffen met ouder materiaal, met het opschrift: "Documenti dell'Archivio dell'Internunziatura di Olanda. Si tratta di documenti antichi di detto archivio. Documenti sul vicariato apostolico di Batavia". Deze door elkaar geraakte negentiende-eeuwse documentatie is na een globale ordening als supplement aan het archief toegevoegd. De stukken bestrijken de jaren 1818-1886.

70.1. Documents ayant rapport à la question de mgr. Grooff, vicaire apostolique de Batavia et la "Note des points" de 1847

1845-1847

Dossier van de internuntiatuur met betrekking tot de affaire-Grooff en de daaruit voortvloeiende onderhandelingen met de Nederlandse overheid over de positie van de katholieke missie en de officiële aanstelling van missionarissen in Nederlands-Indië. Kopieën van briefwisseling tussen Grooff en zijn Nederlandse vertegenwoordiger C.L. van Wijkerslooth met de koloniale autoriteiten; correspondentie van Ferrieri met de ministeries van Koloniën en R.K. Eredienst, Propaganda Fide en Staatssecretarie, de vicarissen Den Dubbelden en Van Hooydonk, met bijbehorende stukken. Notawisseling van Ferrieri met Koloniën en R.K. Eredienst.

*Chronologische lijst:

1217, 1220, 1222, 1231, 1244

70.2. Batavia 1846-1851

1846-1851

- Correspondentie van Ferrieri, Zwijsen (als vice-superior ad interim), Belgrado en Cattani met apostolisch vicaris Vrancken van Batavia, 1847-1851. Missieverslag van het vicariaat Batavia over 1849.

- "Documents 1846-1847. Correspondance entre mgr. Ferrieri et les Pères Redemptoristes. La mission de Batavia est presentée aux Redemptoristes"

- "Documents ayant rapport à la mission de Batavia. Les Redemptoristes n'ayant pas accepté la mission de Batavia, mgr. Ferrieri s'adresse aux évêques demandant des prêtres seculiers", 1847: briefwisseling met Den Dubbelden en Van Hooydonk.

*Chronologische lijst:

1335a, 1337a, 1459a

70.3. Batavia, 1851-1868

1851-1868

Omvangrijk pak briefwisseling van de internuntii Belgrado, Vecchiotti, Oreglia en Cattani met de apostolisch vicaris van Batavia Vrancken, en bijbehorende stukken. Tevens enkele brieven van (oud-)missionarissen, Nederlandse bisschoppen en anderen. Verslag van een missiereis naar Borneo, 1851-1852. Correspondentie met de Propaganda Fide en Staatssecretarie. Missieverslag 1866.

*Chronologische lijst:

2167, 2171, 2231, 2296, 2397, 2447, 2475, 2503, 2650, 2773, 2793, 2838, 2939

70.4. Batavia. Schiarimenti sui possedimenti Olandesi nelle Indie Orientali e sull'Isola Bali

1840, 1847

Correspondentie van Antonucci met de Propaganda Fide, 1840; kaart van Bali met toelichting van J.H. Scholten, oud-missieprefect.

*Chronologische lijst:

498

70.5. Surinam, 1866-1868

1866-1868

Stukken betreffende de missie in Suriname: correspondentie met apostolisch vicaris Swinkels, de Propaganda Fide en de koloniale overheid, met bijbehorende stukken.

*Chronologische lijst:

2987, 3046a, 3052a

70.6. Brasile. Le facoltà accordate al prefetto e missionari di Surinam eziandio per quel tratto di Paese che da Surinam si estende fino al Brasile

1818

Bevat een brief van de Propaganda aan L. Ciamberlani met rescript.

70.7. [Lussemburgo], 1842-1856. Parte prima

1833-1847

Voor het tweede gedeelte, zie busta 33, fasc. 2. Deze forse omslag, uiteraard gewijd aan Luxemburgse aangelegenheden, bevat drie dossiers:

- "Il sigr. Van der Noot … viene nominato vicario apostolico del Granducato… Altre disposizioni della S. Sede in favore del medesimo".

- "La S. Sede deputa mgr. Laurent a vicario apostolico dopo avere accettata la dimissione dell'antecessore sigr. Van der Noot".

- "Persecuzioni contro mgr. Laurent".

Hierin zijn ook stukken aanwezig die geheel of gedeeltelijk op andere aangelegenheden betrekking hebben.

*Chronologische lijst:

231, 249, 253, 681, 725, 745, 747a, 785, 1224, 1225, 1242, 1254, 1266, 1268, 1280

70.8. Il Diritto di precedenza nel corpo diplomatico dell'Aja per via di fatto è negato all'Internunzio

1835-1862

Stukken betreffende voorrang van de internuntii en pauselijke vertegenwoordigers op andere diplomaten in het Haagse corps diplomatique en het decanaat qualitate qua, zoals opgeëist door de Heilige Stoel: correspondentie met de Staatssecretarie, de minister van Buitenlandse Zaken en met andere diplomaten in Den Haag.

*Chronologische lijst:

273a, 1381, 1383, 1430, 1434, 1847a, 1848a, 1855a, 1869a, 2039a, 2501

70.9. Breve del 2 Giugno 1840 sulla circoscrizione dei vicariati apostolici

1840-1841

Correspondentie van A. Antonucci (1840-1841) over de uitvoering van een pauselijke breve van 2 juni 1840 inzake de apostolische vicariaten in het zuiden van Nederland.

*Chronologische lijst:

520, 527, 528, 530, 566, 574

70.10. Insegnamento primario

1857

Enkele rapporten van S.M. Vecchiotti over de Onderwijswet van 1857.

*Chronologische lijst:

2028, 2031, 2040, 2052

70.11. Gestione di mgr. Capri, 1874-1879

1874-1879

Stukken betreffende het beheer van de fundatie Duinzigt.

70.12. Gestione di mgr. Capri, 1874-1879

1874-1879

Stukken betreffende het onderwijs; correspondentie (Staatssecretarie, Nederlandse bisschoppen en enkele andere personen).

*Chronologische lijst:

3474, 3501, 3563, 3602, 3679, 3704

70.13. Allocuzioni e Brevi Pontifici

1835-1866

Correspondentie met de Staatssecretarie.

*Chronologische lijst:

485, 495, 2767, 2768, 2921a

70.14. Gestione di mgr. Panici. Istruzione pubblica

1880

Onderwijskwesties. Bevat slechts twee stukken.

*Chronologische lijst:

3807

70.15. Notizie politiche

1883-1886

Internuntiatuur van F. Spolverini. Stukken betreffende de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer (1886), de herziening van het onderwijsartikel 194 van de grondwet (1885), middelbaar onderwijs (1883).