4 index aanvulling

 
English | Nederlands
4. Aanvulling op de Algemene index der Romeinse bescheiden … 1832-1914

· Voor deze aanvulling gelden dezelfde uitgangspunten als voor de oorspronkelijke index (zie Romeinse bescheiden … 1832-1914, Tweede band, p. 523), met dien verstande dat hierin ook de archivalia van vóór 1832 en 1914-1922 zijn opgenomen. De indexlemmata zijn echter minder uitgewerkt dan in de gedrukte uitgave en vele kruisverwijzingen zijn achterwege gelaten.

· In de indexlemmata vindt men eerst de verwijzing naar de nieuw toegevoegde onderdelen van de Chronologische lijst van documenten met het documentnummer. De verwijzing naar de beschreven archiefdelen vindt plaats door vermelding van:

- busta en fascikel van het fonds Nunziatura di Olanda, in verkorte vorm en cursief gezet (b.v. 39.1)

- scatola en fascikel van het fonds Segreteria di Stato, Morte di Pontefici e Conclavi, in verkorte vorm, cursief gezet en voorafgegaan door de letters MPC (b.v. MPC 3B.7)

· De nummers van de reeds gedrukte Chronologische lijst van documenten waarvan nieuwe minuten of kopieën zijn aangetroffen en waarvan de aanvullende lijst slechts een verwijzing bevat, zijn niet opnieuw voor de aanvulling op de index bewerkt.

· Voorzover mogelijk zijn de indexlemmata of onderdelen daarvan uit de oorspronkelijke index in verkorte vorm overgenomen.

A

*Aa, M.W. van der: 3794a; 44.1

*Adames, N., apostolisch vicaris en bisschop van Luxemburg: 33.1, 33.2, 36.15

*Advocaten van St. Pieter: 51.1

*Afrika: 4395a, 4400a, 4427a; 62.1, 68.5

*St. Agatha, Kruisherenklooster: 50.7

*Alberdingk Thijm, J.A., katholiek voorman en letterkundige: 38.3

*Alcoholmisbruik, conferenties ter bestrijding van: 46.8, 58.9

*Alexander, prins der Nederlanden, bezoek aan Rome (1870): 3213, 4073a

*Algemeen Handelsblad: 3788

*Algemeene R.K. Propagandaclub: 6259

*Amministrazione dei Beni della Santa Sede: 43.3, 49.5, 56.6, 66.2, 66.8, 68.5

*Amsterdam: 379a, 2630, 4059a, 4396, 4404, 4416a, 4506a, 5649, 5713a, 6217; 35.16, 38.4, 44.1, 46.5, 47.3, 52.1-7, 52.9, 52.11, 56.7, 63.1-3, MPC 4C.8, MPC 12B.1, MPC 13A

-, pauselijk consul-generaal, zie: Hazeman

*Ancona: 18b

*Anti-Oorlograad: 58.7

*Antirevolutionaire partij, antirevolutionairen: 3839a, 4400a

*Antonucci, A., pauselijk zaakgelastigde en vice-superior van de Hollandse Zending 1832-1841: 31.2, 34.2, 35.3-4, 35.7-8, 35.11, 36.3, 37.1, 37.10, 39.1, 70.4, 70.9

*Apostolische vicariaten, reorganisatie (1840): 70.9

*Arbitrage in internationale geschillen; Internationaal Hof van Arbitrage (zie ook: Vredesconferentie): 4176, 4185a, 4866, 5588a, 5594a, 5597b, 5615a, 5660quater; 48.6, 49.1, 55.3

*Ariëns, A.M.A.J., katholiek geestelijke en sociaal voorman: 54.3

*Armenzorg: 35.17

*Arts, J.H., oud-zouaaf: 4023a

*Augustijnen: 857a; 34.3, 52.2

*Augustinessen: 50.7

*Aukes, A.J., inwoner van Leeuwarden: 52.10

B

*Baale, J., oud-student van het Collegio Urbano: 35.8

*Baars, J.J.A. [A.] van, Dominicaan, apostolisch vicaris van Curaçao 1896‑1910: 46.5, 47.2, 50.2, 50.4

*Bali: 70.4

*Banken, bankiers: 3857a; 61.3

*Barge, H., katholiek politicus: 37.13

*Barluzzi, minutant aan de pauselijke Staatssecretarie: 4627

*Baroncini, A., gezantschapssecretaris en auditeur aan de Haagse internuntiatuur: 4248a, 4505a; 43.2

*Batavia, apostolische prefectuur/vicariaat van (zie vanaf 1913 ook: Sunda‑eilanden, Kleine): 1337a, 1459a, 3212b, 3396a; 32.2-5, 43.2, 44.3, 46.5, 47.2, 50.2, 50.4, 52.2-3, 56.3, 62.2, 70.1-4

‑, apostolisch (pro‑)vicaris(‑coadjutor); benoeming (zie ook: J. Grooff, 1845-1846; P.M. Vrancken, 1847-1874; A.C. Claessens, 1874-1893; W. Staal, 1893-1897; E. Luypen, 1898-1923): 747a; 32.3, 47.2

‑, missionarissen, uitzending en aanstelling; "radicaal": 1335a, 1337a, 3198a; 46.5, 47.2, 50.3, 56.5, 62.3, 65.6, 70.1

-, afsplitsing van apostolische prefecturen: 6276c, 6305a, 6367a; 46.6, 47.5, 50.5, 56.4, 62.4, 65.5

*Bazel, N.K.C. de, bekeerling: 4422a

*Beaufort, W.H. de, minister van Buitenlandse Zaken 1897-1901: 47/4

*Beek, H. van, bisschop van Breda 1874‑1884: 3788; 37.9, 44.4

*Beelaerts, mevrouw, relatie van R. Giovannini: 6232

*Beieren: 4055

*Bekeringen, bekeerlingen: 4276a, 4422a; 35.8

*Bekker, uitgeverij te Amsterdam: 52.11

*België: 36.10-11, 58.1, 64.4

-, betrekkingen met de H. Stoel: 3802a, 3825a

-, betrekkingen met Nederland; "Belgische kwestie", 1830-1839 (zie ook: Londen, conferentie van): 57a, 139a, 247a, 254a, 379a; 36.3, 67.3, 69.1

-, theologische studiebeurzen voor Nederlanders: 3286a; 35.9, 39.2, 40.5

-, gezantschap in 's-Gravenhage: 35.4

*Belgrado, C., internuntius in 's-Gravenhage 1848-1855 en vice‑superior van de Hollandse Zending 1848-1853: 1843a; 31.11, 33.1, 35.4, 35.5, 35.8, 35.15, 36.13, 37.4-5, 37.10, 70.2-3

*Bellini, F., pauselijk vice‑consul te Rotterdam: 30.3, 30.4, 31.4, 41.1-4

*Bemmel, Th. van, inwoner van Roermond: 6269; 56.7, 63.3

*Bemmelen, D.J. van, inwoner van Harlem: 63.3

*Bemmelen, Th.J. van: 6374

*Benedictus XV, paus 1914-1922; jubilea en feesten, adressen, geschenken etc.: 59.4, 61.5-6

*Benedictijnen, zie: Egmond

*Beneficies, kerkelijke: 35.15

*"Bene merenti", pauselijke eremedaille, zie: Onderscheidingen

*Benigni, U., curieprelaat: 6163; 55.2

*Berends, L.P., inwoner van Nijmegen: 52.8

*Berg, J.M. van den, inwoner van Amsterdam: 63.3

*Bergh, W. van den, Wilhelmiet van de priorij van Huijbergen: 34.9

*Bern, nuntiatuur: 66.2

*Berne, abdij van: 3167, 3167a; 37.7, 37.8, 37.9

*Beynes, J.W.A., inwoner van Haarlem: 52.7

*Bianchi, A., internuntius in 's‑Gravenhage 1868-1874: 3092, 3094, 3109, 3462; 30.2-3, 31.13, 35.9, 37.8, 37.13, 39.2

*Biesen, mej. A.C. van der: 6058; 52.10

*Bink, A., inwoner van Waalwijk: 52.5

*Binnenlandse Zaken, ministerie van: 30.3, 39.3, 66.6

*Birgitinessen, Zusters (Orde van Sint Birgitta of van de Allerheiligste Zaligmaker): 33.5

*Bisschoppen (aartsbisschoppen, wijbisschoppen, bisschoppen in partibus infidelium, apostolisch vicarissen met bisschopsrang, coadjutoren, ordinarii) in Nederland en koloniën, benoemingen en kandidaturen; procedure (zie in het bijzonder onder de namen der vicariaten en bisdommen en die der afzonderlijke personen): 747a, 1410a, 6375a, 6375b, 6387a, 6388a, 6392a; 59.1-3, 68.4, 69.2

*Blok, P.J., historicus, hoogleraar te Leiden: 54.3

*Blommerden, inwoner van Curaçao: 52.3

*Bodegraven: 34.3

*Bodenstaff, H.J., inwoner van Uden: 52.3

*Boermans, F.A.H., bisschop van Roermond 1886‑1900: 43.2

*Boers, H.L., inwoner van Amsterdam: 6352; 63.3

*Boex, J.F., inwoner van Eindhoven: 52.1

*Bogaers, J.E., geestelijke van het bisdom 's-Hertogenbosch: 32.3, 37.7, 37.8, 38.3

*Bogaers, P., inwoner van Tilburg: 52.1

*Bohl, J., katholiek letterkundige en publicist: 38.3

*Bommel, C.R.A. van, bisschop van Luik 1829‑1852: 40.2

*Bongers, G., inwoner van Maastricht: 6143; 52.11

*Bont, B.J.M. de, inwoner van Amsterdam: 52.3, 52.6

*Boonekamp, inwoner van 's-Gravenhage: 52.5

*Borneo; apostolische prefectuur van: 46.6, 50.5, 65.5, 70.3

*Bornhem (België), Cisterciënserabdij van; parochies in Noord‑Brabant: 32.1

*Borret, Th.L.M., katholiek kamerlid: 4343; 54.1

*Borromeus-encycliek, zie: Edita saepe.

*Bots, inwoner van Leiden: 47.3

*Bots, J.B., pastoor te Tilburg: 63.1

*Bottemanne, C.J.M., bisschop van Haarlem 1883‑1903: 4420a; 43.2, 44.1, 44.5, 45.4, 46.4, 50.1, 50.7

*Bouter, A.J.F.J. de, pastoor te Amsterdam: 52.7

*Bouvy, inwoner van Amsterdam: 47.3

*Bovieri, M., auditeur aan de Haagse internuntiatuur 1890‑1894: 4505a; 46.8

*Boxtel: 52.11

*Brancadoro, C., nuntius te Brussel, superior van de Hollandse Zending 1790‑1795: 37.10

*Brauw, jhr. W.M. de, minister van Koloniën 1882‑1883: 45.5

*Brazilië: 70.6

*Breda, apostolisch vicariaat en bisdom: 31.9, 32.1, 33.1

-, apostolisch vicaris en bisschop, kandidaturen en benoeming (zie ook: J. van Hooydonk, 1827-1868; A. van Dijk, 1846-1848; J. van Genk, 1853-1874; H. van Beek, 1874-1884; P. Leyten, 1885-1914; P. Hopmans, 1914-1951): 1410a, 6387a, 6392a; 31.9, 59.1

*Breda, stad: 6216; 52.2, 52.4-5, 52.7, 56.7, 63.2, MPC 4C.8

*Bredius: 47.3

*Brenninkmeijer, C., inwoner van Sneek: 52.11

*Breukel, S.: 52.5

*Brienen van de Groote Lindt, A.N.J.M. baron van: 4767a

*Brienen van de Groote Lindt, geboren d'Hooghvorst, barones van: 3281a, 3294a, 3380a, 3385a, 3433a

*Brink, J. van den, katholiek geestelijke: 52.2, 52.6, 53.1, 54.3

*Brom, Gisb., katholiek geestelijke en historicus: 51.4, 54.1, 54.3

*Bronsgeest, F.A.L., inwoner van Nijmegen: 52.6

*Brouwer, A.J., regent van Hageveld: 45.4

*Brouwers, H.J.Th., inwoner van Utrecht: 52.7

*Brouwers, J., inwoner van Venlo: 52.3

*Brouwers, J.W., geestelijke en journalist: 31.5, 38.1

*Brouwers, M., inwoner van Tilburg: 47.3

*Bruls, A., pastoor van Bergschenhoek: 35.13

*Brussel: 4383a, 5656a; 52.2, 52.5

-, nuntiatuur: 36.1, 37.6, 66.2

*Bruijn, J.G. de, katholiek kamerlid: 4364a

*Buitengewone kerkelijke aangelegenheden (Affari Ecclesiastici Straordinari), Congregatie voor: 49.4

*Buitenlandse Zaken, ministerie van: 30.3, 37.1-9, 37.11, 37.15, 43.2, 45.5, 46.8, 47.1, 53.1, 53.4, 55.1, 55.3, 57.3, 60.1-2, 61.5, 62.4, 64.2, 66.6, 68.1, 68.8, 69.5, 70.8

-, minister, zie: J.G. Verstolk van Soelen, 1826-1841; T.M. Roest van Limburg (1868-1870); J.L.H.A. Gericke van Herwijnen (1871‑1874); C.Th. van Lynden van Sandenburg (augustus 1879 ‑ september 1881); W.F. Rochussen (september 1881 ‑ 1883); P.J.A.M. van der Does de Willebois (1883 ‑ november 1885); A.P.C. van Karnebeek (november 1885 ‑ april 1888); C. Hartsen (1888‑1891); G. van Tienhoven (1891‑1894); W.H. de Beaufort (1897-1901); R. Melvil van Lynden (1901 ‑ maart 1905); D.A.W. van Tets van Goudriaan (1905‑1908); R. de Marees van Swinderen (1908‑1913)

- secretaris-generaal: 3802a

*Burg, J.P.[Th.] van den, pastoor en docent aan het "theologisch instituut" te Uden: 40.1

*Bylandt, H. graaf van: 52.11

*Bijlevelt, W.H.A. van, pastoor te Maarssen: 40.2

C

*Callier, A.J., vicaris-generaal, bisschop van Haarlem 1903‑1928: 6275; 47.2-3, 50.1, 58.9

*Canali, N., substituut van de Staatssecretarie: 49.2

*Canoij, S., inwoonster van Venlo: 6308; 63.3

*Capaccini, F., internuntius in 's‑Gravenhage 1829-1831 en 1841: 31.6, 37.2

‑, buitengewone zending naar Nederland om te onderhandelen over de uitvoering van het concordaat van 1827: 656a, 697a; 35.9, 37.10, 39.1, 40.1-5

*Cappellari, M., kardinaal-prefect van de Propaganda Fide, sinds 1831 paus Gregorius XVI: 31.6, 40.2

*Capri, G., internuntius in 's‑Gravenhage 1874‑1878: 3766, 3766a, 3773a; 34.16, 36.15, 37.9, 70.11-12

*Capucijnen, Minderbroeders (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum): 5801a; 34.15, 44.4, 45.3, 50.3, 50.5, 56.3, 65.5

*Carlisten: 3178c

*Carmelieten (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo): 34.4, 46.7

*Carnegie-stichting: 58.5-6

*Carnot, S., president van Frankrijk: 4747; 46.8

*Carolina‑eilanden: 4176, 4185a

*Caron, G., oud-zouaaf te Maastricht: 3957a, 3967a

*Cattani, G., internuntius in 's‑Gravenhage 1866-1868: 2870; 30.1, 36.3, 37.7, 39.1, 70.2-3

*Celles, A.P.F.G. de Visscher graaf de, buitengewoon ambassadeur van Nederland bij de H. Stoel 1826‑1830: 31.6

*Chedeville, J.M., president van het groot‑seminarie Warmond 1812‑1839: 35.4

*China: 5385; 45.4

*Ciamberlani, L., vice-superior van de Hollandse Zending 1795-1828: 34.2, 34.11, 34.14, 35.1, 35.8-9, 37.10, 40.6, 70.6

*Cicognani, G., gezantschapssecretaris van de H. Stoel in 's-Gravenhage sinds 1919: 68.2

*Circumscriptie van bisdommen en parochies: 31.11, 31.13

*Cisterciënsers, werkzaam in de zielzorg: 32.1

*Claesen, Augustijn: 52.2

*Claessens, A.C., apostolisch vicaris van Batavia 1874‑1893: 3978; 42.3, 44.3

*Claessens, M.J.D., pastoor te Buitenzorg: 52.2-3

*Clarissen, zusters (Zusters van de Tweede Orde van St. Franciscus): 33.4

*College, Heilig (college van kardinalen): 53.1, 61.4

*College, Nederlands, te Rome, zie: Rome, Nederlands Priestercollege.

*Collegio Urbano "De Propaganda Fide"; studenten uit de Hollandse Zending en de Nederlandse missiegebieden; "lettere di stato": 912, 6071a; 35.8

*Collegium Philosophicum te Leuven (1825-1830): 35.1

*Communie, Eerste Heilige: 6257; 56.2

*Concilie, Vaticaans (1869‑1870): 3212a, 3405a; 38.2

*Concistoriale, congregazione (Congregatio Consistorialis): 59.1-3, 66.2, 68.4, 69.2

*Conclaven: 4846a; 53.1, MPC 1A.7

*Concordaat van 1827; onderhandelingen 1826-1827: 31.6

*Constantinopel, Armeens patriarch van: 6229b

*Coopmans, J.J., inwoner van Etten: 3372a

*Cooth, A.M.C. van, geestelijke te Amsterdam: 52.7, 54.1

*Corps diplomatique te 's‑Gravenhage (zie ook onder de afzonderlijke diplomatieke vertegenwoordigers): 273a; 37.11, 45.2, 53.1, 55.4, 57.3, 61.4, 64.2, 66.7, 68.1, 68.8

‑, préséance en rang der pauselijke diplomaten, zie: Internuntii.

*Corten, R., geestelijke, directeur van Rolduc: 52.6

*Costa de Oliveira Cesar, madame: 58.5

*Courrier de la Meuse, Franstalig dagblad verschijnend te Maastricht: 31.4, 45.6

*Cramer, H., inwoner van 's-Hertogenbosch, redacteur Katholieke Illustratie: 46.4, 54.3

*Cramer, J.W., katholiek arts, journalist en publicist: 3121a, 3178c; 36.15, 39.1, 44.4

*Cremers, W.: 47.3

*Cretoni, S., substituut van de Staatssecretarie: 3717a

*Crimpen, M.A. van, inwoner van Eemnes: 52.7

*Croute, J., inwoner van Maastricht: 52.6

*Cuppens, C., inwoonster van Breda: 52.7

*Curaçao, apostolische prefectuur/vicariaat van (Nederlandse Antillen): 1410a, 6087a, 6387b, 6388; 46.5, 47.2, 50.2, 50.4, 56.3, 56.5, 66.3

‑, mogelijke overdracht aan de Nederlandse Redemptoristen (1866):

‑, beheer door de Nederlandse Dominicanen (sinds 1867):

‑, apostolisch (pro‑)prefect/vicaris en coadjutor, zie: M. Niewindt, 1842-1860; J. Kistemaker, 1860-1867; H. van Ewijk, 1867-1886; H. Joosten, 1887-1896; A. van Baars, 1896-1910; M. Vuylsteke, 1910-1930

*Curaçao, eiland: 52.3-4

*Curium, bisschop van, zie: Wijkerslooth

*Custers, J.G., inwoner van Weert: 47.3

*Custers, S., inwoonster van Venlo: 6308; 63.3

*Cuijpers, J.Th.J., architect: 52.9

*Cuijpers, P.J.H., architect: 50.1

D

*Daens, A.A., Belgisch geestelijke en politicus: 51.1

*Dagblad van Zuid‑Holland en 's‑Gravenhage: 39.2, 48.3

*Dankelman[n], B., geestelijke uit het bisdom Haarlem, kapittelvicaris: 5660bis/2; 47.3

*Debrus, M.H.E., inwoner van Amsterdam: 6217; 56.7

*Deenen, A.J., inwoner van Zevenaar: 52.7

*De Lai, G., kardinaal-secretaris van de Congregazione Concistoriale: 6250, 6375a, 6375b

*Delft: 52.2, 52.10

*Demelinne, inwoner van Maastricht: 4398a; 52.4

*Demen: 35.15

*Denemarken, gezant te 's-Gravenhage: 34.13

*Deppen, J.Ph., hulpbisschop van 's‑Hertogenbosch 1853‑1877: 34.13

*Deutz, J., oud-pastoor te Kerkrade: 52.6, 52.8

*Dienstplicht: 4400, 4997bis

*Diepen, A., bisschop van 's-Hertogenbosch 1919-1943: 59.3

*Diepen, G.: 52.10

*Diepenbrock, W., inwoner van Haarlem: 63.2

*Distributie van levensmiddelen etc.: 64.3

*Diuturnum illud (encycliek 1881): 3858a

*Doedens, J.P., inwoner van Rotterdam: 63.3

*Does de Willebois, jhr. J.M.B.J., inwoner van 's‑Hertogenbosch: 52.2

*Does de Willebois, P.J.A.M. van der, minister van Buitenlandse Zaken 1883 ‑ november 1885: 4034, 4055, 4065a, 4067b, 4176

*Dominicanen (Ordo Praedicatorum): 3788; 34.5, 34.16, 37.7, 44.1, 44.4, 45.3, 46.7, 47.2, 50.4, 51.4, 56.3

*Dongen, B.C. van, inwoner van Breda: 52.5

*Dordrecht: 52.9, 63.3

*Douwes, G.F.J., inwoner van Amsterdam: 6322; 63.3

*Drehmanns, J.H., bisschop‑coadjutor 1899‑1900 en bisschop van Roermond 1900‑1913: 50.1, 51.4, 59.2, 59.6

*Dreyfus-proces: 5203a

*Drift, J. van der, inwoner van Rotterdam: 47.3, 56.7

*Dubbelden, H. den, apostolisch administrator en vicaris van 's‑Hertogenbosch 1831‑1851: 31.7, 35.2, 37.3, 70.1-2

*Duinen, F. van, inwoner van Dordrecht: 6295; 63.3

*Duinzigt, fundatie (legaat van C.L. van Wijkerslooth voor de stichting van een seminarie voor de Nederlandse overzeese missie): 3316a; 44.5, 45.4, 50.6, 55.6, 70.11

*Duistervoorde: 35.10

*Duitsland (zie ook: Frans-Duitse oorlog; Kulturkampf): 4034-4035, 4176, 5203a; 48.6

-, kroonprins, zie: Frederik

*Duynstee: 47.3

*Dijck, J. van den, oud‑zouaaf uit Maastricht: 3809

*Dijk, A. van, apostolisch vicaris-coadjutor van Breda1846‑1848: 31.9

E

*Echtscheiding: 5336a

*Edita saepe (encycliek 1910): 6191a, 6214b; 56.1

*Eemnes: 52.7

*Egmond, Benedictijnerabdij: 50.7

*Eindhoven: 52.1

*Elkhuizen, J.J., inwoner van 's-Gravenhage: 6377a; 63.3

*Elsen, Den, pastoor te Beemster: 45.4

*Emma, koningin der Nederlanden, regentes 1890‑1898: 4341, 4559a, 4904, 4918

*Encyclieken en overige pauselijke documenten: 3736, 3858a, 3948, 3978, 4066, 4413a, 5671a, 6191a, 6214b, 6257; 31.11, 40.7, 49.4, 56.1, 60.1, 63.4, 70.13

*Episcopaat, Nederlands (bisschoppen als collectief; gemeenschappelijk optreden en documenten; overleg, bijeenkomsten, vergaderingen, besluiten): 3046a, 3150a, 3286b, 3342c, 4067a, 4200, 4243, 4337, 4339, 4400, 4427a, 4559b, 4818a, 5661, 5662a, 5707a, 6257; 39.3, 46.4, 47.1

*Eredienst, directie of ministerie voor de zaken der R.K.: 37.5, 40.4-5, 70.1

*Erven Dorens, Van, inwoner van 's-Gravenhage: 52.5

*Etten: 3372a

*Everard, P.F.J., inwoner van Amsterdam: 4506a

*Evers: 52.7

*Everts, W., geestelijke, directeur van het onderwijsinstituut Rolduc: 45.4

*Ewijk, H.J.A. van, apostolisch vicaris van Curaçao 1867-1886: 3197a, 3978; 30.3, 304

*Ex qua die arcano (breve ter instelling van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853): 31.11

*Eygenraam, L.C.L., geestelijke, hoofdredacteur van De Tijd: 43.2

*Eijll, W.J.G. van: 35.11

*Eynde, F. van den, inwoner van Weert: 52.10

*Eysden, zinkwitfabrieken: 69.4

F

*Faculteiten (door de Heilige Stoel gedelegeerde kerkelijke bevoegdheden), aanvraag en toekenning van (zie vooral onder de afzonderlijke kerkelijke ambtsdragers): 37.10

*Falise, A., inwoner van Wageningen: 52.4-5

*Familie, Aartsbroederschap van de Heilige: 4401

*Felet, H.W., inwoner van Nijmegen: 52.3

*Ferrara (Italië): 35.15

*Ferrieri, I., pauselijk zaakgelastigde en vice-superior van de Hollandse Zending: 31.3, 32.4, 34.2, 35.2-5, 35.8, 35.15, 36.3, 37.3, 37.10, 39.1, 40.1, 70.1-2

*Fick, W.L., inwoner van Oosterhout: 52.11

*Florijn, A.G., inwoner van Rotterdam: 63.3

*Franciscanen: 2179; 33.4, 45.3

*Franciscanen, Derde Orde: 3369, 3948, 3978, 3988

*Franciscanessen van Roosendaal (Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria): 3336a

*Franciscanessen van de Eeuwigdurende Aanbidding: 50.7

*Franke, J.A., inwoner van Amsterdam: 63.2

*Frankrijk: 18b, 419a, 3112bis, 3322, 3942, 4281a, 4747, 5203a, 5718a, 5738a, 5926b; 36.8, 48.6

*Frans‑Duitse oorlog (1870): 3248, 3253

*Frederik, prins der Nederlanden: 2630

*Frederik, kroonprins van Pruisen: 4034, 4035

G

*Garantiewetten ("leggi delle Guarentigie"): 3277a

*Gasparri, P., kardinaal-staatssecretaris 1914-1930: 57.1

*Gastel: 52.4

*Gazette de Liège: 59.6

*Geest, (aarts)broederschap van de Heilige, tot Voortplanting des Geloofs: 30.3, 47.2

*Geestelijkheid, seculiere, vrijstelling van militaire dienst: 4997bis

-, toelagen van de overheid, zie: Toelagen

*Gelderland, aartspriesterschap: 974a

*Geneste, H.A. de la, geestelijke te Grave: 37.7-9, 38.1

*Genève, comité van (ter verdediging van de belangen van de H. Stoel): 36.15

*Genk, J. van, apostolisch vicaris‑coadjutor en bisschop(‑coadjutor) van Breda 1850-1874: 3405a; 30.3, 30.4, 32.1, 38.3

*Gennip, W.H. van, pastoor‑deken te Boxtel: 52.11

*Gericke van Herwijnen, J.L.H.A., minister van Buitenlandse Zaken 1871‑1874: 3437, 3441

*Germain, J.P.I, ambassaderaad en zaakgelastigde van Nederland bij de H. Stoel, 1826-1830: 31.6

*Gestel, A. van, Nederlands Jezuïet en publicist: 38.2, 39.1

*Gezantschap van Nederland bij de Heilige Stoel; diplomatieke betrekkingen; opheffing en wederinstelling: 3286b, 3342c, 4176, 4413c; 37.12, 37.13, 37.14, 45.2, 46.4, 60.2, 68.2, 69.1

*Giezen, A., inwoner van 's-Gravenhage: 6395; 63.3

*Ginkel, van: 52.1

*Ginneken: 63.3

*Giovannini, R., auditeur aan de Haagse internuntiatuur 1898, pauselijk zaakgelastigde 1899‑1910: 5206a; 43.6, 48.1-6, 49.1-5, 50.1-7, 51.1-4, 52.1-11, 53.1-4, 54.1-3

- "affaire-Giovannini": 6159, 6161, 6163, 6165, 6166, 6173, 6174, 6176, 6182, 6189, 6232, 6265, 6325, 6327, 6333; 55.2, 57.2

*Godsdienstvrijheid: 4198a, 4211b

*Godschalk, A., (hulp)bisschop van 's‑Hertogenbosch 1877‑1892: 43.2, 44.4

*Goes: 63.3

*Goirle: 499a

*Gorcum, martelaren van: 40.7

*Gottmer, G., inwoner van Amsterdam: 6303; 63.3

*Gouda: 52.2, 52.4-6

*Graaf, J.J., inwoner van Ouderkerk: 52.8

*Graaf, N. de, inwoner van Gouda: 52.4-6

*Gramicia, L., pauselijk consul te Amsterdam, 1839‑1850: 41.5

*Granada: 3463

*'s‑Gravenhage: 419a, 3783, 4290b, 5631, 6229a, 6312; 47.3, 52.5, 52.8, 52.10, 56.7, 59.7, 63.3

*Gregorius XVI, paus 1831-1846: 33.1

*Grewen, C., inwoner van Rotterdam: 63.3

*Groen van Prinsterer, G.: 2618

*Groenewolt, N. van 't: 52.4

*Groenlo: 5629; 52.4-5

*Groningen: 52.7

*Grooff, J., 1827‑1843 missieprefect van Suriname, apostolisch vicaris van Batavia 1844-1847, apostolisch administrator van Suriname 1847-1852: 32.3, 70.1

*Groot, P., inwoner van 's-Gravenhage: 6295; 63.3

*Groot, A. de, inwoner van Rotterdam: 63.2

*Groot-Brittannië: 5226; 36.13, 48.6

*Gualtieri, D., tijdelijk zaakgelastigde van de Heilige Stoel in 's‑Gravenhage 1910‑1911: 6159, 6161, 6168, 6255, 6267, 6286a; 43.6, 55.1-8, 56.1-10, 57.2

*Guardigli, Italiaan overleden in Nederland: 35.14

*Gulick, L. van, provinciaal overste der Jezuïeten in Nederland: 30.3, 30.4, 38.2

*Gulpen: 52.2

H

*Haarlem, bisschop van, zie: F.J. van Vree (1853-1861), G.P. Wilmer (1861-1877), P.M. Snickers (1877-1882), C. Bottemanne (1882-1903), A.J. Callier (1903-1928)

*Haarlem, stad: 6234; 47.3, 52.3-5, 52.7, 56.7, 63.2, 63.3, MPC 4C.8, MPC 11B

*Haarzuilens, kasteel: 50.1

*Haenen, J., inwoonster van Maastricht: 6336; 63.3

*Hageveld, klein-seminarie: 3921a; 35.5

*Hanlo, H.: 52.4

*Hanlo-Heerkens, M.: 6208; 56.7

*Hart, missionarissen van het Heilig (Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu): 45.3, 50.3, 50.5

*Harte van Tecklenburg, J.J.I., katholiek kamerlid en minister: 53.1

*Harten van Jezus en Maria, Congregatie van de Heilige (Congregatie van Picpus): 34.10

*Hartman, J., aartspriester van Utrecht 1843‑1853: 31.11

*Hartsen, C., minister van Buitenlandse Zaken (1888‑1891): 4393, 4413a

*Hazeman, J.W., pauselijk consul‑generaal te Amsterdam: 30.3-4, 31.4, 36.5, 38.3, 41.6-8

*Heemskerk Az., J., kabinet: 2870

*'s‑Heerenberg, seminarie: 35.3

*Heerkens, Th., inwoner van Zwolle: 52.11

*Heerlen: 52.6

*Heino: 52.1

*Helsen, A., apostolisch missionaris te Nijvel (B.): 44.5

*Hendrik, prins der Nederlanden, echtgenoot van koningin Wilhelmina: 5718a, 5735a

*Hendriksen , P.C.H., inwoner van Zwaag: 63.3

*Hensen, A.H.L., docent te Warmond: 6285a; 54.1, 54.3, 63.1

*Herderlijke brieven: 3788, 4337, 6257; 31.8, 31.11, 38.2-3, 46.4

*Hermsen, Th.: 52.4

*'s-Hertogenbosch, apostolisch vicariaat, bisdom: 31.7, 33.1, 50.7

-, apostolisch vicaris/administrator/bisschop; benoeming (zie ook: J. Zwijsen, 1853-1877; A. Godschalk, 1877-1892; W. van de Ven, 1892-1919; A. Diepen, 1919-1943): 6388a; 59.3

-, klein-seminarie, zie: St. Michielsgestel

*'s-Hertogenbosch, stad: 3717a, 4521a; 46.4, 47.3, 52.3, 52.7, 52.11, 63.3, MPC 4C.8

*Heusden: 6356a; 63.3

*Heydenrijck, G.H.G., inwoner van Amsterdam: 52.4

*Heijligers: 52.2

*Heyst, G. van, Jezuïet, provinciaal 1881‑1884: 44.1, 44.3

*Hiërarchie, bisschoppelijke, instelling in Nederland (zie ook: Circumscriptie, bisdommen; Kerkgenootschappen, wet op de): 31.10-12, 34.5

*Hoefnagel, A., pastoor van Demen: 35.15

*Hoefnagels, G.P., inwoner van Roermond: 52.6

*Hoefnagels, P.J., president van het groot‑seminarie te Roermond: 38.3, 44.1, 45.4

*Hövell, F. baron van: 52.7

*Hof, zie: Koninklijk huis

*Hofman: 52.3

*Hollman[-Becker], Ch., inwoner van Maastricht, redacteur van de Courrier de la Meuse: 37.8, 44.1, 45.2, 52.1

*Hooff, W. van, Jezuïet te Amsterdam: 6366

*Hoogeweegen, P., inwoner van Rotterdam: 56.7

*Hoorn: 3301

*Hoorn, L.M., inwoner van Amsterdam: 52.2

*Hooydonk, J. van, apostolisch administrator en vicaris van Breda 1827‑1853, bisschop van Breda 1853‑1868: 31.9, 32.3, 34.9, 70.1-2

*Hopmans, P.A.W., bisschop van Breda 1914‑1951: 59.1

*Horst, Ch. van der, secretaris‑generaal van het departement van R.K. Eredienst 1829‑1841: 40.4

*Horst, W.A. ter, pastoor te Oegstgeest: 35.4

*Huissen, Domincanerklooster: 3788

*Hulst, W.N.J. van der, inwoner van Amsterdam: 52.9

*Humanum genus, encycliek: 4066

*Hünges, L.: 44.4

*Hutten‑Czapski, Bogdan graaf von, Pools‑Pruisisch edelman: 36.15

*Huwelijken, gemengde: 6312

*Huijbergen: 34.9

*Huijser-Grompertz, inwoonster van Overveen: 52.4

I

*Index, congregatie van de: 47.2, 49.4

*Inscrutabili, encycliek van Leo XIII 1878: 3736

*Internationaal privaatrecht, conferenties te 's‑Gravenhage: 5336a; 46.8

*Internuntii, zaakgelastigden en overig diplomatiek personeel van de Heilige Stoel in Nederland (zie vooraal onder de afzonderlijke personen); internuntiatuur: 68.2, 69.1

‑, kerkelijke rang en status; relatie tot de bisschoppen; faculteiten (zie vooral onder de afzonderlijke personen): 3094, 3404a; 37.10, 47.1

‑, préséance binnen het Haagse corps diplomatique: 1848a, 1855a, 1869a, 1911, 2039a; 53.3, 68.2, 70.8

‑, instructies: 3911, 6262a; 31.6, 44.2, 45.2, 57.1, 64.1

‑, archief: 6161; 31.1

-, residentie; Leo-stichting: 6214a, 6218a; 42.1-2, 56.6

*Italië (zie ook: Romeinse kwestie): 2630, 4856a, 5718a, 5735a, 6258; 36.5, 36.15

J

*Jacobini, L., kardinaal‑staatssecretaris 1881‑1886: 3819a, 4289a

*Jacobs, P., provinciaal overste der Jezuïeten: 44.3

*Jansen, A., inwoner van Zevenbergen: 52.6

*Jansen, W.H., inwoner van Schiedam: 52.2-3

*Jansen, W., inwoner van Lent: 52.5

*Jansen-Kea, J., oud-student van het Collegio Urbano: 35.8

*Jansenisme, Jansenisten (zie ook: Oud‑Bisschoppelijke Cleresie): 35.4

*Janssens, J., inwoner van Amsterdam: 52.6

*Japan: 5615a, 5699; 48.6

*Jesi (Italië): 35.12

*Jeugdpatronaat, katholiek Nederlands: 6090

*Jezuïeten (Societas Jesu): 2179, 3212b, 6366; 30.3-4, 34.8, 34.14, 35.7, 44.1, 44.3, 47.2, 50.3, 51.4

*Jonge Garde: 55.8

*Joosten, H.A., apostolisch vicaris van Curaçao 1887‑1896: 4900a; 43.2, 45.3, 46.5, 47.2

*St. Josephsgezellen (vereniging voor jonge katholieke arbeiders): 4410; 55.8

*Jurgens-Jansen van Woerkom, J.J., inwoner van Oss: 52.3

*Jus patronatus: 974a

*Justitie, ministerie van: 3244a; 30.3

K

*Kabinetscrises (1894, 1921): 46.8, 69.1

*Kalcken, G. van, directeur van het museum "Van Stolk" te Haarlem: 52.4

*Kamerbeek, J., inwoner van Roermond: 6269; 63.3

*Kan, H. van, inwoner van Maastricht: 52.5

*Kanoniek recht, zie: Kerkelijk recht.

*Kapittels: 4559b; 31.13

*Karnebeek, A.P.C. van, minister van Buitenlandse Zaken november 1885 ‑ april 1888: 4320, 4326

*Kate, H. ten, geograaf: 46.5

*Katholieke Illustratie: 54.3

*Katholieke kerk in Nederland, en de overheid; kerk en staat: 3227a, 3244a, 4413b

*Katholieke Sociale Actie: 55.8

*Katholieke Sociale Weken: 55.8

*Katholieke Universiteit (zie ook: Onderwijs): 59.6, 69.3

*Katholieken (in Nederland); politiek, organisatie (zie vooral onder de afzonderlijke verenigingen, stichtingen etc.): 4065a, 4364a, 4389b, 4399a, 4400a; 66.5

*Katwijk, college der Jezuïeten: 35.7, 51.4

*Kerkelijk recht, codificatie: 5707a

*Kerkelijke eretitels, zie: Onderscheidingen

*Kerkrade: 52.6, 52.8

*Kessel, P.J. van, inwoner van Haarlem: 6234; 56.7

*Keuchenius, L.W.C., minister van Koloniën 1888‑1890: 43.2

*Keulen, Th. Van, inwoner van Breda: 52.4, 52.6

*Keuss, E.J., inwoner van Dordrecht: 52.9

*Kieckens, Ch., inwoner van Breda: 52.2

*Kieswetgeving, kiesrecht: 46.4

*Kindsheid, Heilige: 65.3

*Kistemaker, J.F.A., apostolisch vicaris van Curaçao 1860‑1866: 34.15

*Kleef, hertogdom: 974a

*Klein‑seminaries (zie ook onder de namen der afzonderlijke instellingen): 35.1

*Klerk-Viola, M. de: 52.5

*Klönne, B.H., geestelijke te Amsterdam: 3918a; 52.11

*Kloppenburg, H., inwoner van 's-Gravenhage: 6336; 63.3

*Klijnman, H., inwoner van Amsterdam: 52.4

*Knoups, B., ex‑Carmeliet, parochiegeestelijke te Maastricht: 46.7

*Koedijk, A.M.C., inwoner van Amsterdam: 63.2

*Kol, Van: 52.3

*Kolkman, J.: 52.5

*Kolkman, M.J.C.M., katholiek kamerlid en minister: 52.3

*Koloniën, ministerie van: 37.9, 43.2, 45.5, 47.2, 47.5, 50.3-5, 56.5, 62.2-4, 65.5, 66.6, 69.5, 70.1

*Konings, G.W., inwoner van Amsterdam: 52.2

*Koningshoeven, abdij van: 50.7

*Koninklijk Huis; hof, hof‑aangelegenheden; audiënties (zie ook onder de namen der afzonderlijke vorsten en overige leden): 37.5, 37.7-8, 46.8, 47.1, 53.1, 53.3, 54.1, 55.1, 57.1, 61.4, 68.1, 68.7

*Krakatau, vulkaan: 4020a

*Kramps, J.A., katholiek boekhandelaar en uitgever te Hoorn: 3301

*Kruisheren (Ordo Sanctae Crucis, Reguliere Kanunniken van het Heilig Kruis): 34.16, 44.4, 45.3, 50.7

*Kruys, M.H. van 't, componist: 52.10

*Kulturkampf: 3912; 36.15

*Küppers, W., inwoner van Haarlem: 52.3, 52.5

*Kun, E.A.M. van der, katholiek kamerlid: 47.3

*Kuyper, A., minister van Binnenlandse Zaken en kabinetsleider 1901-1905: 54.1

L

*Laane, W., bankier: 4389a

*Lambert, bank te Brussel: 61.3

*Lammers, B., inwoner van Amsterdam: 52.4


*Lammers, H.M., inwoner van Amsterdam: 52.9

*Lans, M.J.A.: 3921a

*Lanschot, H. van: 3825a

*Larantuka (Flores): 3396a

*Lasagni, P., secretaris van het H. College in 1878: 3961

*Latijns-Amerika: 3336a, 5801a; 58.5

*Laurent, J.Th., apostolisch vicaris van Luxemburg 1841‑1848: 33.1, 33.2, 70.7

*Lavigerie, Ch.M., Frans kardinaal, aartsbisschop van Algiers: 43.2

*Leesberg, J.F.A.: 3794a

*Leeuwarden: 52.10

*Leeuwen-Roevoets, M. van, inwoonster van Delft: 52.2

*Legaten, aan kerkelijke instellingen en/of de Heilige Stoel, erfeniskwesties: 3227a; 35.10-11, 35.13, 35.17

*Leiden: 34.4, 47.3, 63.3

*Leningen, van de Pauselijke Staat (1860‑1864); aflossing en betaling van coupons; conversie in Italiaanse staatsschuld en daaruit voortvloeiende problemen: 3112bis, 3121, 3148a, 3308, 3314a, 3342bis; 41.8

*Lent: 52.5

*Leo XIII, paus 1878-1903; jubilea en feesten; adressen en aanhankelijkheidsbetuigingen, geschenken etc.: 3695, 3699, 3712, 3717a, 3783, 3785, 3858a, 3918a, 3921a, 3948, 4020a, 4026bis, 4066, 4126, 4200, 4222, 4242, 4243, 4256, 4266a, 4336, 4337, 4338, 4339, 4339a, 4342, 4343, 4369, 4400, 4401, 4404, 4410, 4416a, 4509a, 4533a, 4818a, 5555, 5557a, 5558, 5631, 5657a, 5658a, 5660; 46.4, 51.2, 53.1-2, 54.1, MPC 1A.7, MPC 4c.8, MPC 7B.7, MPC 8.4-5

*Leo-stichting, zie: Internuntii, residentie

*Leo-Vereeniging: MPC 13B

*Leopold I van Saksen‑Coburg, koning der Belgen 1831‑1865: 139a

*Leuven, universiteit van: 35.9

*Leyten, P., bisschop van Breda 1885‑1914: 6094, 6094a, 6386, 6387a; 43.2, 50.1, 59.1

*Liberalisme, liberalen, in Nederland: 3858a

*Lidwina van Schiedam, Heilige: 3411a

*Limburg, apostolisch vicariaat: 912; 33.1

*Limburg, provincie: 4276a, 4298

*Lindner, A., inwoner van Amsterdam: 47.3

*Lissabon, nuntiatuur van: 697a

*Locatelli, A., benoemd tot pauselijk zaakgelastigde in 's‑Gravenhage 1904, maar niet in functie getreden; internuntius in 's-Gravenhage 1916-1918: 5691a, 5691b, 5692b, 5694a, 5694c, 5694d, 5700, 5700a, 5700b; 64.1-5, 65.1-6

*Loesch, J., afkomstig uit Hosingen (Luxemburg): 35.12

*Lohmeijer, J., Redemptorist: 59.1-2

*Londen, Conferentie van, zie: België, "Belgische kwestie"

*Lorenzelli, B., internuntius te 's‑Gravenhage 1893‑1896: 4670, 4672, 4674a, 4747, 4902, 4904; 46.3-8

*Löser, J., inwoner van Amsterdam: 6292a; 63.3

*Loterijen: 3783, 4285a, 4287a

*Lugt, A.W.P. van der, inwoner van Rotterdam: 52.3

*Lugt-Reuser, A. van der, inwoner van Rotterdam: 56.7

*Luik, bisdom: 35.6

*Luik, conferentie (1894): 46.4

*Lux, A.: 44.3

*Luxemburg, groothertogdom; kerkelijke aangelegenheden: 254a, 5700, 5700a, 5700b; 33.1-3, 47.3, 54.2, 56.8, 58.2, 64.4, 70.7

*Luijkx, B.A., inwoner van Amsterdam: 6359; 63.3

*Luypen, E.S., Jezuïet, apostolisch vicaris van Batavia 1899‑1923: 47.2, 50.2, 50.5, 56.4, 62.2

*Lynden van Sandenburg, C.Th. van, minister van Buitenlandse Zaken augustus 1879 ‑ september 1881: 3774, 3858a

M

*Maas, Th., inwoner van 's-Hertogenbosch: 52.7

*Maassluis: 52.11

*Maastricht: 2179, 3418b, 3856, 3858a, 3957a, 4053a, 4398a, 6143, 6191, 6220, 6302; 47.3, 52.1, 52.4-7, 52.11, 56.7, 59.5, 63.3

*Maastricht, Broeders van (Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, Congregatio Fratrum Immacolatae Conceptionis): 2885a, 3145a; 34.12, 34.16, 44.4, 46.7

*Maessen, J.B., inwoner van Swolgen: 52.5

*Malingré, P.C.Th., pastoor‑deken te Gouda: 52.4

*Mandere, H. van der, protestants publicist: 6276b

*Mannens, kapittelvicaris van Roermond: 59.2

*Marckx, W., inwoner van Maastricht: 47.3, 52.7

*Marees van Swinderen, R. de, minister van Buitenlandse Zaken 1908‑1913: 6159, 6165, 6168, 6174, 6176, 6182, 6183a, 6189, 6265, 6327; 55.2

*Margry, A.A.J., architect te Rotterdam: 52.11

*Maria, Onbevlekte Ontvangenis; dogma: 5694b; 51.1

*Maria-congres te Maastricht, 1912: 6302, 6331; 59.5

*Marinus, J.H., inwoner van 's-Gravenhage: 4517a

*Marres-van Aubel, H., inwoner van Maastricht: 6191; 56.7

*Martinucci, Vincenzo, affaire: 3959

*Mastboom, G.J., inwoner van 's-Gravenhage: 52.10

*Mechelen, aartsbisdom: 35.9

*Meeuwen, G.C. van: 52.7

*Meeuwissen, J.C., apostolisch vicaris van Suriname 1907‑1910: 50.4, 56.5

*Meeuws, A.S.M.J., inwoner van Breda: 63.2

*Megen: 33.4

*Melvil van Lynden, R., minister van Buitenlandse Zaken 1901 ‑ maart 1905: 5692b, 5694a, 5694d, 5718a

*Menten, J.E., pastoor-deken van Maastricht: 52.11, 54.3, 59.5

*Merens, M., inwoner van Amsterdam: 52.1, 52.3

*Merry del Val, R., kardinaal‑staatssecretaris 1903‑1914: 5682a

*Mexico: 5588a, 5594a, 5597b; 36.12, 48.6

*Meijel, G. van, secretaris van het bisdom Roermond: 52.6

*Michiels van Kessenich-Feijens, A.: 52.3

*Michiels van Verduijnen, L.P.M.H. baron, katholiek kamerlid: 48.3, 51.3, 52.1

*St.‑Michielsgestel, klein-seminarie, instituut voor doofstommen: 35.2

*Middenstandsbond, Roomsch‑Katholieke; "de Hanze": 55.8.

*Militairen, bond van katholieke: 3717a

*Minahassa (residentie Menado); missionering: 50.5

*Missie, missioneringsactiviteiten, in de Nederlandse koloniën, missionarissen (zie vooral de afzonderlijke prefecturen en vicariaten; Duinzigt; Propagation de la Foi): 3404a; 56.3, 62.1-2, 69.5

*Mocenni, M., kardinaal: 46.4

*Moeravjev [Muravieff], M.N. graaf, Russisch diplomaat: 5699

*Mongardini, T., huisknecht van D. Gualtieri: 57.2

*Montpellier, Th., bisschop van Luik: 35.6

*Mulders, W., inwoner van 's-Gravenhage: 52.5

*München, nuntiatuur: 4902

*Muth, J.S., inwoner van Leiden: 6390; 63.3

*Mutsaers, G., rector te Oerle: 44.1

*Mutsaers, J.F., inwoner van Tilburg: 52.4

N

*Namen (België), bisdom: 4026b

*Napels, koninkrijk: 36.10

*Nederland, politiek en economisch nieuws van algemene aard of niet nader gespecificeerd: 656a, 3839a, 4490a

-, betrekkingen met België, zie: België

-, betrekkingen met de H. Stoel, zie: H. Stoel.

*Nederlands‑Indië (zie ook: Batavia): 4020a, 32.4-5, 45.5

*Nederlandsch Comité tot regeling van Bedevaarten: 51.2

*Nederlandsch Komitee voor de viering van het vijf-en-twintig-jarig Pausschap van Z.H. Pius IX: 38.3

*Nederpelt, P.L., inwoner van Schiedam: 56.7

*Netterden: 52.3, 52.5

*Nicotra, S., internuntius in 's-Gravenhage 1919-1921: 68.1-8, 69.1-11

*Niekerken, Van: 52.4

*Niewindt, M.J., apostolisch missieprefect 1824‑1842 en apostolisch vicaris van Curaçaco 1842‑1860: 912

*Nieuw-Guinea, apostolische prefectuur van: 46.6, 50.5

*Nieuwe Delftsche Courant: 52.2

*Nieuwe Rotterdamsche Courant: 3892a, 6163, 6214b

*Nieuwenhof S.J.: 4290b

*Nieuwkuijk, R. van: 6132; 52.11

*"Nisero"‑incident: 32.5

*Nispen: 52.2

*Nispen, J.J. van, inwoner van 's-Gravenhage: 52.8

*Nispen tot Sevenaer, jhr. C.J.C.H. van, katholiek politicus en kamerlid: 37.13

*Nispen tot Sevenaer, jhr. O., Nederlands gezant bij de H. Stoel 1915-1925: 60.2

*Nolens, W.H., katholiek geestelijke en kamerlid: 49.2, 50.4, 52.6, 54.3, 58.9, 60.2, 63.1

*Nolet, A.C., inwoner van Schiedam: 52.4

*Nolet, H., inwoonster van Schiedam: 52.7

*Noord-Brabant: 3783, 3785

*Noorden, A. van, inwoner van 's-Gravenhage: 6336; 63.3

*Noordman, H.: 47.3

*Noot, J.Th. van der, apostolisch vicaris van Luxemburg 1833‑1842: 70.7

*Nooy, G. van, waarnemend vice‑superior van de Hollandse Zending 1828‑1830: 34.2, 37.10, 40.1

*Norbertijnen (zie vooral: Berne, abdij van): 3167, 3167a; 44.4, 46.7

*Nordstrand (eiland voor de kust van Sleeswijk‑Holstein): 34.13

*Nueva Iglesia Cristiana Universale: 3463

*Nuyens, Th., inwoner van Curaçao: 52.4

*Nijmegen: 34.3, 52.1, 52.3, 52.6, 52.8

O

*Oerle: 44.1

*Oeyen, W. van, inwoner van Venlo: 52.3

*Officie, Heilig (Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii): 6312; 30.3, 68.4

*Onderscheidingen, ridderorden, decoraties, erekruisen en -medailles, eretitels en predikaten (kerkelijke en pauselijke): 3794a, 3809, 3825a, 3847, 4023a, 4198a, 4281a, 4389a, 4398a, 4506a, 4517a, 4968, 5021a, 5206a, 5629, 5649, 5651, 5656a, 5713a, 6058, 6132, 6143, 6191, 6208, 6216, 6217, 6220, 6224, 6229a, 6234, 6261, 6269, 6275, 6276b, 6280, 6285a, 6292a, 6295, 6303, 6308, 6316, 6320, 6322, 6336, 6339, 6352, 6356a, 6359, 6374, 6377a, 6390, 6395; 47.3, 52.1-11, 56.7, 63.1-3, 65.4, 68.3

*Onderwijs (lager, middelbaar, hoger); wetgeving: 553a, 572a, 2594a, 2618, 3783, 5333a, 5700; 39.1-2, 39.3, 46.4, 47.1, 50.4, 51.4, 55.8, 70.10, 70.12, 70.14-15

*Onel, G.G., inwoner van 's-Gravenhage: 56.7

*Oostenrijk, concordaat: 1853a, 1859a; 36.4

*Oosterhout: 52.11

*Oppen, L. van, inwoner van Gulpen: 52.2

*Oranje, prins van, zie: Willem II; Alexander, prins der Nederlanden

*Oratorianen: 34.13

*Oreglia di Santo Stefano, L., internuntius in 's‑Gravenhage 1863-1866: 2621, 2623a, 2628, 2629, 2630, 2849; 36.1, 37.6, 37.10, 70.3

*Oss: 52.3

*Osservatore Romano (dagblad): 5379a; 59.6, 61.4

*Oud-Bisschoppelijke Cleresie; Oud-Katholieken: 3463; 34.13, 69.9

*Oudenbosch: 52.8, MPC 4C.8

-, Broeders van (Broeders van St. Louis): 45.3

*Ouderkerk: 52.8

*Overveen: 52.4

*Oij, H.C. van, inwoner van 's-Gravenhage: 6229a; 56.7

P

*Pacifisme, pacifisten: 58.5, 58.7

*Panici, A., internuntius in 's-Gravenhage 1879‑1882: 3776a, 3773a, 3774; 42.3-4, 43.3, 44.1-5, 70.14

*Paredis, J.A, apostolisch vicaris van Limburg en bisschop van Roermond: 591a, 3212a; 30.3-4, 32.3, 34.16, 35.6, 35.8, 37.9, 38.3, 39.1, 44.1, 44.5, 45.4

*"Parkmeeting", katholieke massabijeenkomst te Amsterdam in 1871: 38.3

*Parijs, nuntiatuur: 36.1, 44.1

*Passtoors, W.C.J., katholiek kamerlid en voorzitter van de R.K. Volksbond: 52.2, 53.1, 54.1

*Paulen, A.M., inwoonster van Amsterdam: 63.3

*Pauselijke documenten, zie: Encyclieken

*Pauselijke Staat, zie: Stoel, Heilige

*Pélichy de Lichtervelde, F.J.M.T. baron de, directeur‑generaal en minister van het departement van R.K. Eredienst 1829‑1844: 44.5

*Pers, in Nederland (zie ook onder de namen der afzonderlijke dagbladen): 3856, 4856a, 6191a

-, katholieke: 3712, 4026bis; 38.3

‑, protestantse: 1853a, 1859a


*St. Pieters‑penning (inzamelingen ter financiële ondersteuning van de Heilige Stoel); overige inzamelingen en financiële steun aan de Heilige Stoel: 3122a, 3145a, 3148a, 3223a, 3250b, 3264, 3281a, 3290a, 3294a, 3300a, 3342b, 3380a, 3433a, 3788, 3872, 4222, 4242, 4420a, 4491, 5299a, 6266a, 6268a, 6276a, 6287a, 6296a, 6313a, 6320a, 6329a, 6334a, 6343a, 6353a, 6370a, 6374a, 6381a, 6396; 36.1-2, 43.3-6, 49.5, 56.6, 57.2, 61.1-2, 65.2, 68.5-6

*Pius IX, paus 1846-1878; jubilea en feesten, adressen, geschenken etc.: 3145a, 3150a, 3146a, 3164a, 3178a, 3286b, 3290a, 3369, 3372a, 3418b, 3691, 3691a, 3693, 3856; 38.1, 38.3, MPC 4C.8

*Pius X, paus 1903-1914; jubilea en feesten, adressen, geschenken etc.: 5660bis, 5660bis/2, 5660ter, 5661, 5662a, 5671a, 5707a, 6074, 6084, 6090, 6170, 6260a, 6331; 51.2, 53.1, 53.3, 56.1, 59.4, 61.4, MPC 10A.5, MPC 11A-B, MPC 12B.1, MPC 13A-B

*Pluijm, A.J., regent van Hageveld 1845‑1851: 35.5

*Poppen, H.A., pastoor‑deken te Amsterdam: 30.3, 30.4, 44.3, 46.5

*Portugal: 36.14

*Postverdrag tussen Nederland en de Heilige Stoel: 3155

*Prenger, H., president van Warmond: 45.4

*Préséance der pauselijke diplomaten in Den Haag, zie: Internuntii

*Prinzen, J.: 52.7

*Prinzen, W.W.: 52.5

*Propaganda Fide, congregatie: 26a

-, Collegio Urbano, zie: Collegio Urbano

‑, maatregelen van de Italiaanse staat tegen: 4065a, 4067a, 4067b

*Propagation de la Foi, Oeuvre [Association] de la; Conseils Centraux: 30.3, 43.2, 46.5, 50.2, 56.3, 62.1, 65.3, 69.5

*"Pro Ecclesia et Pontifice", erekruis, zie: Onderscheidingen

*"Pro Petri Sede", katholieke vereniging (ook: "Leo-vereeniging Pro Petri Sede"): 4404, 4446

*Protestanten, protestantisme: 3163, 3170, 3226, 3463, 4276a, 4509a, 5375; 51.1

*Protestantsche Werkliedenvereeniging "Francisco Ferrer": 56.2

*Pruisen, "Köllner Wirren": 36.9

*Pyls, W.H., burgemeester van Maastricht: 38.1

Q

*Quam singulari, pauselijk decreet betreffende de eerste H. Communie: 56.2

*Quantavis diligentia, motu‑proprio van Pius X, 1911: 60.1

R

*Raad, A.A.M. de: 47.3

*Rampolla del Tindaro, M., kardinaal‑staatssecretaris 1887‑1903: 4299a; 46.4

*Ravelli, Warmonds seminarist: 6071a

*Ravenstein‑Megen-Grave, apostolisch vicariaat van (voormalige districten van het oude bisdom Luik, in 1840 vermeerderd met delen van het district Grave): 31.8

*"Recht en Orde", katholieke vereniging: 4396, 4404, 4416a

*Redemptoristen (Congregatio Sanctissimi Redemptoris): 4319a; 34.6, 36.15, 37.8, 44.4, 45.3, 50.4, 56.3, 59.1-2, 70.2

*Reekers, F.J.M.A., katholiek kamerlid: 52.3

*Regout, L., buitengewoon gezant bij de H. Stoel, 1915: 52.2, 60.2

*Regout, P., industrieel: 3146a; 37.13, 38.1, 38.3

*Regout, R., minister van Justitie: 63.2

*Regulieren (zie vooral onder de afzonderlijke orden en congregaties): 26a; 34.1, 34.2, 66.4

*Reimann, inwoner van Valkenburg: 52.4

*Relieken, reliquieën: 3411a, 3418b

*Religieuzen, congregatie voor de: 49.4

*Rentewet (wetsontwerp voor een rentebelasting, 1881): 3839a

*Residentiebode, dagblad: 6161

*Reuser, A.B.: 5651; 52.5

*Reijnen, H.J. [C.], Dominicaan, provinciaal sinds 1876, apostolisch vicaris van Curaçao 1886‑1887: 44.1

*Rikkers, H.J., inwoner van Groningen: 52.7

*Rinaldini, A., internuntius in 's‑Gravenhage 1887‑1893, nuntius in Brussel: 4312, 4314, 4326, 4331; 43.1-2, 45.1-2, 46.4, 48.3

*Ritencongregatie: 49.4

*Rituale romanum: 3046a

*Rochussen, W.F., minister van Buitenlandse Zaken september 1881 ‑ 1883: 3912, 3914

*Roermond, bisdom: 50.7

-, bisschoppen (zie ook: J.A. Paredis, 1853-1886; F. Boermans, 1886-1900; H. Drehmans, 1900-1913; L. Schrijnen, 1914-1932); benoemingen en kandidaturen: 6375a, 6375b; 59.2

*Roermond, stad: 52.2, 52.6, 63.3

*Roes, S.Th.: 52.5

*Roest van Limburg, Th.M., minister van Buitenlandse Zaken 1868‑1870: 3094; 39.2

*Rolduc, voormalige abdij en klein‑seminarie van het bisdom Luik, inrichting voor middelbaar onderwijs in het apostolisch vicariaat Limburg/bisdom Roermond: 35.6, 52.6

*Rome (bezetting in 1870 en nasleep, zie: Romeinse kwestie): 3213, 3856, 3858a, 4034, 4035, 4055, 4767a

-, Nederlandse pelgrimages en groepsreizen: 3106a, 3290a, 4369, 5326, 6100; 51.2, 54.1, 55.8, 59.4

-, bezoeken van Nederlandse bisschoppen en vicarissen: 3197a, 4420a, 5567a

-, Nederlands priestercollege: 51.4

-, Nederlandsch Historisch Instituut: 51.4

*Romeinse kwestie; reacties in Nederland; manifestaties: 2921a, 3112bis, 3178b, 3250a, 3253, 3264, 3264a, 3277a, 3286b, 3437, 3441, 4026bis, 4065a, 4067a, 4067b, 4320, 4389b, 4392, 4393, 4396, 4398, 4399a, 4400a, 4404, 4407, 4408, 4413a, 4416a, 4818a, 5592a, 5718a, 6183a, 6258, 6259; 36.15, 38.3, 46.4

*Romputte, M. van, inwoner van Rotterdam: 6224; 56.7

*Roosendaal: 4389a

-, Zusters van, zie: Franciscanessen.

*Roosevelt, Th., president van de Verenigde Staten: 56.9

*Rootselaar, W.F.N. van (gesuspendeerde geestelijke uit het aartsbisdom Utrecht): 3319a

*Rootselaar, weduwe, moeder van de voorgaande: 3319a

*Rooij, M. de, inwoner van Nijmegen: 52.1

*Rosmalen: 56.7

*Rothschild, bank te Parijs: 61.3

*Rotterdam: 4392, 6224; 35.17, 47.3, 52.2-3, 56.7, 63.2-3, MPC 4C.8, MPC 11A

-, pauselijk vice-consulaat, zie: Bellini

*Rozestraten, A., inwoonster van Schiedam: 6352; 63.3

*Rusland: 5699; 36.7

*Rutten, F.X., pastoor‑deken van Maastricht: 38.2, 44.1

*Rutten, L.H., katholiek geestelijke te Maastricht: 37.7, 38.1

*Ruijs de Beerenbrouck, jhr. Ch.J.M., katholiek kamerlid: 54.1, 58.9

*Ruijs de Beerenbrouck, jhr. G.L.M.H., commissaris der koningin in Limburg: 48.5

*Rijckevorsel, A. van, inwoner van 's-Hertogenbosch: 5021a; 47.3

*Rijckevorsel, B. van: 63.3

*Rijckevorsel, Van, bankier te 's-Hertogenbosch: 30.3, 30.4

*Rijn, A. van: 4968; 47.3

*Rijnierse, J.J., inwoner van Sloten: 6377a

*Rijsenburg, groot-seminarie: 52.9

S

*Sacré Coeur, Zusters van het (Sociëteit van het H. Hart van Jezus): 46.7

*Sardinië‑Piemonte, koninkrijk, gezantschap in 's-Gravenhage: 36.5

*Sassen, E., inwoner van Maastricht: 52.2

*Savelberg, J., inwoner van Heerlen: 52.6

*Scapinelli di Leguigno, R., auditeur aan de Haagse internuntiatuur 1894‑1898: 46.8

*Schaap, J.H., apostolisch vicaris van Suriname 1880‑1889: 3978; 43.2, 44.1, 44.3

*Schaepman, A.C.M., president van het groot-seminarie Rijsenburg: 52.9, 54.3

*Schaepman, A.I., aartsbisschop(-coadjutor) van Utrecht: 3463; 30.3-4, 37.9, 37.13, 38.3

*Schaepman, H.J.A.M., katholiek geestelijke en kamerlid: 4411; 36.15, 44.1, 45.2, 46.4, 47.4, 48.3-4, 51.1, 51.3-4, 54.1, 54.3

*Schagt, P.G., geestelijke uit het bisdom Haarlem: 3847

*Schiedam: 3411a; 52.2-4, 52.7, 56.7, 63.3

*Schimmelpenninck van Nijenhuis, R.J. graaf, grootmeester van het Huis des Konings: 4198a, 4336

*Schmale, inwoner van Heino: 52.1

*Scholten, J.H., apostolisch missieprefect en pastoor van Batavia 1830‑1842: 70.4

*Schrijen, J.H., inwoner van Sittard: 52.3

*Schrijnen, L.J.A., bisschop van Roermond 1914‑1932: 59.2

*Schulink, G.W., inwoner van Breda: 6216; 56.7

*Secularisering, van regulieren en religieuzen: 34.15

*Seminaries (zie vooral onder de vestigingen der afzonderlijke instellingen): 44.5

*Servatius, heilige: 4053a

*Sevriens, L., inwoner van Maastricht: 52.5

*Shantung (China), vicariaat: 45.4

*Sittard: 52.3

*Slavernij, actie en collectes tegen: 4383a, 4395a, 4400, 4427a; 43.6, 56.6, 62.1, 65.3

*Sleijffers, H.A.: 52.10

*Sloots, G.L. geestelijke te Amsterdam : 6275; 63.1

*Sloten: 63.3

*Smeulders, N.J., pastoor te Warmond: 6275; 63.1

*Smidt, H.J., vicaris‑generaal van het aartsbisdom Utrecht: 4389a

*Smiets, M., geestelijke en publicist: 38.2

*Smit, F.W., predikant te Hellevoetsluis: 3207

*Smit, J.W., voorzitter R.K. Volksbond, wonend te Ginneken: 6339; 63.3

*Smit-van Rijn, A.J.: 52.3

*Smits, Jud., katholiek geestelijke, hoofdredacteur van De Tijd: 30.3-4, 37.8, 39.1

*Sneek: 52.11

*Snickers, P.M., bisschop van Haarlem 1877‑1882, aartsbisschop van Utrecht 1882‑1895: 3892a, 4126; 43.2, 44.1, 44.5, 45.4

*Snoeke, A.J., inwoner van Utrecht: 52.2

*Socialisme, socialisten, in Nederland: 4404

*Societas Verbi Divini (Genootschap van het Goddelijk Woord, missiecongregatie): 45.4, 62.2

*Soderini, E., Italiaans kerkhistoricus: 4183

*Sonnaville, L. de, Nederlands Jezuïet: 44.5

*Sophie, koningin der Nederlanden: 1847b, 2629

*Spanje: 750a, 3135a, 3163, 3170, 3178c, 3226, 3246a, 3463, 4176, 4185a; 36.6

*Spolverini, F., internuntius in 's-Gravenhage1882‑1887: 3911, 3912, 4059a; 42.3-4, 43.1, 45.1-6, 70.15

*Spoorenberg, J.W., inwoner van Tiel: 52.7

*Spronck, D., inwoner van Maastricht: 52.6

*Staal, W.J., Jezuïet, apostolisch vicaris van Batavia 1893‑1897: 46.5-6, 47.2

*De Standaard, dagblad: 4413c

*Staten-Generaal, opening; Troonrede: 5370a; 45.5, 46.8

*Steen, L. van, inwoner van Oudenbosch: 52.8, 52.10

*Steenhoff, W., oud-student van het Collegio Urbano: 35.8

*Steins Bisschop, C.M.M.: 6132; 52.11

*Stepraad, familie: 35.10

*Stieger, H.J., inwoner van Goes: 6320; 63.3

*Stoel, Heilige (en Pauselijke Staat), politieke toestand en gebeurtenissen (zie ook: Romeinse kwestie): 18b, 4176, 4185a, 4866

-, betrekkingen met Nederland (zie ook: Gezantschap): 3155, 5691a, 5691b, 5692b, 5694a, 5694c, 5694d, 5700, 5700a, 5700b, 6161; 51.3

-, -, consulaten in Nederland, zie: Gramicia; Hazeman; Bellini

-, betrekkingen met andere staten, zie onder de afzonderlijke landen

-, diplomatieke vertegenwoordigingen bij: 37.11

-, financiële aangelegenheden (zie ook: St. Pieterspenning; Leningen): 3418a; 30.3, 61.3, 67.1

*Straelen, F.B. van: 52.11

*Straetmans-Batta, M.: 6261; 56.7

*Streep, inwoner van Utrecht: 52.4

*Studiebeurzen, voor Nederlandse theologen in België, zie: België

*Studiën (tijdschrift): 3827a

*Stuers, V. de, katholiek kamerlid: 57.3, 63.2

*Suidgeest, A.F., inwoner van Amsterdam: 52.2-3

*Sunda‑eilanden, Kleine (Nederlands‑Indische archipel), apostolische prefectuur van de: 6305a, 6367a

*Suriname, apostolische prefectuur/vicariaat van: 3046a, 3052a; 32.6, 44.3, 46.5, 50.2, 50.4, 56.3, 56.6, 70.5-6

‑, apostolisch vicaris, zie: J. Swinkels, 1865-1875; J. Schaap, 1876-1889; W. Wulfingh, 1889-1906; J. Meeuwissen, 1907-1910

*Swane, I., inwoner van 's-Hertogenbosch: 52.11

*Swinkels, J.B., apostolisch vicaris van Suriname: 3052a; 30.3, 30.4, 32.6, 70.5

*Swolgen: 52.5

*Sijvier, A., inwoner van Maastricht: 52.6

T

*Tacci‑Porcelli, G., nuntius in Brussel 1907‑1916, tevens internuntius in 's‑Gravenhage 1911‑1916: 6262a, 6264, 6265, 6266, 6325, 6333; 55.2, 57.1-4, 58.1-9, 59.1-7, 60.1-2, 61.1-6, 62.1-4, 63.1-4

*Taets van Amerongen, barones, bekeerlinge: 35.8

*Tak van Poortvliet, J.P.R., minister van Binnenlandse Zaken 1891‑1894; kieswet (1894): 46.4

*Tarnassi, F., internuntius in 's‑Gravenhage 1896‑1902: 4918; 46.8, 47.1-6, 48.3, 53.3

*Taskin, H.J., president van het groot‑seminarie Warmond: 6071a; 55.6, 63.1

*Taverne, N.F., pastoor‑deken te Rotterdam: 52.2

*Tavogliero di Puglia: 36.10

*Tepe, J.J.: 52.3

*Terhorst-Oudshoorn, A., inwoonster van Amsterdam: 6374; 63.3

*Terwindt, M., aartspriester van Gelderland 1834‑1848: 35.8, 35.11

*Tets van Goudriaan, D.A.W. van, minister van Buitenlandse Zaken 1905‑1908: 5860a

*Theissling, L., provinciaal der Dominicanen: 46.5

*Thesing, M., inwoner van 's-Gravenhage: 56.7

*Thier, P.A.F., pastoor‑deken te Rotterdam: 63.1

*Thissen, A., inwoner van Haarlem: 63.3

*Thomas van Aquino, heilige: 4298

*Thunissen, J.J., geestelijke te Amsterdam: 63.1

*Thuyl, G. van, inwoner van Weert: 52.10

*Thijssen, A.: 6269

*Tiel: 52.7

*Tielemans, L.J., inwoner van Veendam: 52.4

*Tienhoven, G. van, minister van Buitenlandse Zaken 1891‑1894: 4670, 4674a

*Tilburg: 47.3, 52.1, 52.4, 63.1, MPC 13A

*Tilburg, Fraters van (Fraters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid, Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis Matris Misericordiae): 34.7

*Tillaart, A. van den: 52.6

*Timor: 3396a

*Toelagen en tractementen van de overheid voor de dienstdoende clerus en kerkvoogden: 40.6

*Trappisten (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae): 34.11, 50.7

*Travaglino, J.A.N., katholiek kamerlid: 50.4

*Travaglino, mej.: 52.5

*Truijen, J.: 52.7

*De Tijd, dagblad: 3148a, 3918a, 4183, 4383a, 4407, 4413c, 6163, 6258; 31.11, 38.1, 39.2

U

*Uden: 33.5, 40.1, 40.2, 52.3

*Union Antimaçonnique (Rome): 46.4

*Ursulinen, zusters: 46.5, 46.7, 56.3

*Utrecht, aartsbisdom: MPC 11A

-, aartsbisschoppen, zie: J. Zwijsen, 1853-1868; A.I. Schaepman, 1868-1882; P.M. Snickers, 1882-1895; H. van de Wetering, 1895-1929

*Utrecht, stad: 4399a, 4400a, 4404, 4407, 4408, 4416a; 52.2, 52.4-5, 52.7

V

*Vallega, G.F., gezantschapssecretaris en zaakgelastigde van de H. Stoel in 's-Gravenhage, 1911-1919: 57.2-3, 66.1-8, 67.1-3, 68.2

*Valkenburg: 52.4

*Vannuttelli, V., curiekardinaal: 48.5

*Vastenbrieven, zie: Herderlijke brieven.

*Vaticanum I, Vaticaans Concilie, zie: Concilie

*Vecchiotti, S.M., internuntius in 's‑Gravenhage 1855-1863: 1846bis, 1846a, 1846b, 1847b; 31.4, 33.1, 35.2, 35.4, 35.8, 35.15, 36.1, 37.5, 37.10, 39.1, 70.3, 70.10

*Veendam: 52.4

*Veghel: 52.3

*Velden, H. van der, apostolisch administrator van de verenigde districten van Ravenstein‑Megen en Grave‑Nijmegen 1840‑1841, later Franciscaan: 747a; 31.8, 33.4, 40.2

*Ven, M.C. van de, inwoner van Heusden: 6356a; 63.3

*Ven, W. van de, bisschop van 's‑Hertogenbosch 1892‑1919: 6388a; 46.4, 59.3

*Venezuela: 5660quater; 48.6

*Venlo: 52.3, 63.3

*Venne, H.J. van de: 52.2

*Verbruggen, W., abt van de Trappisten‑abdij van Koningshoeven: 50.7

*Verenigde Staten van Amerika: 5588a, 5594a, 5597b; 48.6

*Verheul: 52.4

*Verhoeven, M., Nederlands geestelijke, hoogleraar in de theologie te Leuven: 40.2

*Verkiezingen: 3856, 4400; 70.15

*Verlosser, Internationaal comité tot hulde aan de (1897): 47.2

*Vermeulen, G., inwoner van 's-Hertogenbosch: 47.3

*Vermeulen, P.J.F., katholiek kamerlid: 51.3

*Verpoort, H.P., inwoner van Amsterdam: 5713a; 52.6

*Versterren, J.J., inwoner van 's-Hertogenbosch: 52.3

*Verstolk van Soelen, J.G. baron, minister van Buitenlandse Zaken, 1826‑1841: 40.1

*Vescovi e Regolari, Congregazione dei: 34.16

*St. Vincentius‑vereniging en conferenties: 4285a, 4287a; 37.8, 38.1

*Visser, B.C., inwoner van Maastricht: 52.5

*Vlaming, Th.M., docent aan het groot‑seminarie Warmond: 54.1

*Vlekke, J.F., inwoner van Gastel: 52.1, 52.4

*Vlijmen, B.F.R. van, generaal en katholiek kamerlid: 47.1, 50.5, 52.4, 53.1

*Vocht, De (pastoor van Goirle): 499a

*Völker, B.A., inwoner van Veghel: 52.3

*Volksbond, R.K.: 6339; 61.6

*De Volksmissionaris, tijdschrift: 4319a

*Vos de Wael, A.F.: 3290a

*Vrancken, P.M., apostolisch vicaris van Batavia 1847-1874: 1459a; 30.3, 30.4, 32.5, 70.2-3

*Vrecken, P.M. van der, inwoner van Valkenburg, vertrouwensman van de Heilige Stoel: 35.6

*Vree, F.J. van, president van Warmond, bisschop van Haarlem1853-1861: 31.4, 34.10, 35.4, 39.1

*Vree, T. van, oud-student van het Collegio Urbano: 35.8

*Vredesconferenties, eerste en tweede van 1899 en 1907, in 's‑Gravenhage; mogelijke derde conferentie; deelname van de H. Stoel (zie ook: Arbitrage): 5206a, 5210a, 5226, 5694d, 5845a, 5845b, 5860a, 5874a, 5878a, 5879a; 47.4, 47.6, 48.2-6, 49.1-2, 58.3, 58.6

*Vredespaleis in 's-Gravenhage: 58.4-5

*Vrijmetselarij: 4066, 4422a; 46.4

*Vuuren, C. van: 6316

*Vuylsteke, M., Dominicaan, apostolisch vicaris van Curaçao 1910-1930: 56.5

W

*Waalwijk: 52.5, MPC 11B

*Waart, J.E. van der, inwoner van 's-Hertogenbosch: 52.3

*Wageningen: 52.4-5

*Wal, J. van der, inwoner van Gouda: 52.2

*Wap, J.: 3164a

*Warmond: 63.1

-, groot-seminarie: 6071a, 6285a; 35.4, 63.1

*Watergraafsmeer: MPC 13B

*Waterreus, G., inwoner van Maastricht: 6220; 56.7

*Waterschoot van der Gracht, Van: 47.3

*Waterschoot van der Gracht, W.S.J. van, notaris te Amsterdam: 52.3

*Wayenberg, A. van: 6261; 56.7

*Weert: 47.3, 52.10, 56.7

*Well, P. van de, inwoner van Rosmalen: 6280; 56.7, 63.3

*Well, J. van der, inwoner van 's-Hertogenbosch: 52.6

*Welscher, J. te, inwoner van Curaçao: 52.3

*Wensen, B. van: 6261; 56.7

*Wereldoorlog, Eerste: 58.1, 58.7-8, 64.4

*Werker, N. (voorzitter van de Piusvereeniging te Amsterdam): 44.1

*Werkliedenverenigingen, katholieke: 5656a, 6074

*Wessels, J., inwoner van Netterden: 52.3, 52.5

*Westerwoudt, W.J.M., inwoner van Amsterdam: 63.2

*Westerwoudt-Bruynen, L., inwoonster van Amsterdam: 5649; 52.5

*Wetering, H. van de, aartsbisschop van Utrecht 1895‑1929: 5203a; 46.4, 50.1, 51.3-4, 55.2, 59.2, 60.1

*Weijer, J.A.J. van de: 52.9

*Wiegerink, H.Th., inwoner van Groenlo: 5629; 52.4-5

*Wiertz, J., inwoner van Delft: 52.10

*Wilhelm II, keizer van Duitsland: 69.1

*Wilhelmieten (orde der Guillielmieten): 34.9

*Wilhelmina, koningin der Nederlanden: 4918, 5658a, 5660', 5660bis, 5718a, 5735a; 53.3, MPC 7B.7, MPC 10A.5

*Willem II, koning der Nederlanden, prins van Oranje: 18b, 379a

*Willem III, koning der Nederlanden: 1410a, 1843a, 1846a, 1846b, 2628, 3286b, 3695, 3699, 3858a, 4198a, 4211b, 4336, 4338, 4341, 4413a, 4413b; MPC 3B.7, MPC 8.4

*Willems, P., Capucijn, missionaris op Curaçao: 34.15

*Willemse, H.C., inwoner van Rotterdam: 35.17

*St. Willibrordus‑vereeniging voor de oprichting en instandhouding van een katholieke onderwijzersopleiding: 39.1

*Wilmer, G.P., bisschop van Haarlem 1861-1877: 3094, 3405a; 30.3, 34.4, 37.9, 37.13, 38.3-4

*Winkel, A. van, Nederlands geestelijke te Brussel: 5656a; 52.2, 52.5

*Wirtz, Paulus, erfenis: 35.16

*Witte Paters: 4521a

*Wittert van Hoogland, inwoner van 's-Gravenhage: 6312

*Wittert van Hoogland, W., pastoor te 's‑Gravenhage: 47.3.

*Wulfingh, W.A.F., apostolisch vicaris van Suriname 1889‑1906: 5567a; 43.2, 46.5, 50.2

*Wijdingen, van bisschoppen: 591a

*Wijkerslooth van Schalkwijk, C.L. baron van: 553a; 40.4, 70.1

*Wijmelenberg, H. van den, magister‑generaal der Kruisheren: 38.2

*Wijnbergen, F. baron van: 52.2

Z

*Zanten, M. van, inwoner van Amsterdam: 52.6

*Zegen, pauselijke: 6094, 6094a, 6302, 6366; 59.4, 59.7

*Zellerhoff: 52.2

*Zevenaar: 52.7

*Zevenbergen: 52.6

*Ziekenhuizen, katholieke; ziekenverpleging: 4506a; 44.1

*Zinnicq Bergmann, E.H.J.M. van, katholiek kamerlid: 52.1-2

*Zinnicq Bergmann, G.J.W. van, pastoor te Tilburg: 44.1

*Zouaven: 3106a, 3178b, 3252, 3809, 3957a, 3967a, 4023a, 4446; 31.5, 38.4

*Zuid-Amerika, zie: Latijns-Amerika

*Zwaag: 63.3

*Zwolle: 6058; 52.10-11

*Zwijsen, J., zaakgelastigde en vice-superior ad interim 1847-1848, apostolisch vicaris(-coadjutor), apostolisch administrator en bisschop van 's-Hertogenbosch; aartsbisschop van Utrecht: 3405a; 30.3-4, 31.7, 31.11, 32.3, 33.4, 34.1, 34.5, 34.7, 34.16, 35.2, 36.15, 37.4, 37.9, 38.1, 39.1-2, 70.2