Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Afdeling Arbeidersverzekering
naam, varianten de afdeling veranderde enkele malen van naam: Posterijen, Arbeid en Fabriekswezen, 1893 Arbeid en Fabriekswezen 1893-1901 Arbeid 1901-1908 Arbeidersverzekering 1908-1946 Sociale Verzekering 1946-1961 hoofdafdeling Sociale Verzekeringen van de directie Sociale Voorzieningen en Arbeidsverhoudingen 1961-1967- (in 1965 werden deze opgewaardeerd tot resp. directie en directoraat-generaal) tot 1933 viel de afdeling onder diverse ministeries, vanaf dat jaar steeds onder het Ministerie va...
periode van bestaan 1893 - 1967
organisatie en inrichting de afdeling Arbeid en Fabriekswezen werd opgericht in 1892/93 en had toen een uitgebreide taakstelling
in 1908 kwam er een splitsing tot stand tussen Arbeid en Arbeidersverzekering
tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw telde de afdeling een klein aantal medewerkers
de staatsalmanak van 1910 noemt slechts 6 namen, die van 1950 komt uit op 8 namen (deze bron noemt ...
taak, activiteiten in 1892 nam de nieuwe afdeling de sociale of arbeidswetgeving over van het Ministerie van Justitie
de beschikking van 13 februari 1893 omschreef de taak als volgt: ? uitvoering der wetten betrekkelijk het toezicht bij het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken; tot regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen; tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van ...
zuil
vindplaats a) en b) Nationaal Archief, Den Haag
c) thans in bewerking, waarna overbrenging naar het Nationaal Archief zal volgen
in maart 2004 was nog niet bekend wanneer dit zou gebeuren.
openbaarheid a) en b) volledig
c) nog niet overgebracht en dus nog niet openbaar
omvang; inventarisnummers a) archief van de afdeling
onbekend
voor de bewerking 39 meter
aantal inv. nrs. inclusief de aanvulling 1021 nrs.
omvang voor de bewerking:
Ongevallenwetten -- 10,5 meter
Ziektewet --  6 meter
...
toon alle informatie

Nadere toegang: Afdeling Arbeidersverzekering