Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Burgerlijk Armbestuur Den Haag
naam, varianten BA Den Haag
periode van bestaan 1890 - 1940
organisatie en inrichting de burgerlijke armbesturen ontstonden krachtens de Armenwet van 1854, maar hadden vaak voorlopers die bekend stonden onder benamingen als ‘algemene armen’ e.d.
men mag ze niet zomaar beschouwen als gemeentelijke instellingen
hun autonomie was groot, wel werden de bestuurders, vaak ‘regenten’ genaamd, vaak geheel of ten dele door het gemeentebestuur benoemd
...
taak, activiteiten van essentiëel belang voor een burgerlijk armbestuur waren de volgende twee artikelen uit de Armenwet van 1854 die tot 1912 van kracht bleef:
art. 21
"Geen burgerlijk armbestuur mag onderstand verleenen aan armen dan na zich voor zoover mogelijk, te hebben verzekerd, dat zij dien niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen erlangen, en dan slechts bij volstrekte onvermijdelijkh...
zuil
vindplaats Gemeentearchief Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 35 meter
502 inv. nrs.
toon alle informatie