Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrale Raad van Beroep
naam, varianten CRB
C.R.B.
in de literatuur wel aangeduid als ‘de beroepsrechter’
naast de raden van beroep stonden de al langer bestaande raden van beroep voor de vermogensbelasting en voor de personele belasting, zo ook de raden van beroep voor de directe belastingen (sedert 1914)
de fiscale raden worden aangeduid als “raden van be...
periode van bestaan 1902 - 1967
organisatie en inrichting de raad bestond uit een voorzitter, een of meer ondervoorzitters en ten hoogste 8 leden
vanaf 1918 werd dit uitgebreid met ten hoogste 9 plaatsvervangende leden
de eerste zitting vond plaats op 15 april 1903
ofschoon de Raden van Beroep in 1992 werden opgeheven, bleef de Centrale Raad van Beroep bestaan

...
taak, activiteiten Art. 75 van de Ongevallenwet-1901 luidde: ?Over de beslissingen, waartegen ingevolge de bepalingen dezer wet beroep openstaat, wordt geoordeeld door raden van beroep en in hoogste ressort door een college voor het Rijk. In de raden van beroep hebben werkgevers en werklieden zitting. Voor het overige wordt alles wat de samenstelling der in het eerste lid bedoelde colleges en de wijze van behandeling der beroepen betreft, bij nadere wet geregeld.?; ...
zuil
vindplaats a) Nationaal Archief, Den Haag (periode 1902-1939)
b) Centrale Raad van Beroep, Paleis van Justitie, Utrecht (periode 1939-heden)
conform de Archiefwet (1995) moet het archief na bewerking worden overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag, maar nog niet bekend is wanneer dit zal gebeuren.
openbaarheid a) periode 1903-1939
beperkt, voor raadpleging van stukken over nog levende personen is toestemming van de directeur van het Nationaal Archief vereist
deze dient schriftelijk te worden aangevraagd
b) periode 1940-
niet openbaar
men dient zich schriftelijk te wenden tot de President van de Centrale Raa...
omvang; inventarisnummers a) 51,8 meter
307 inv. nrs. voor de periode 1903-1939
b) 130 meter (exclusief personeelsdossiers Raad)
waarvan:
zaakdossiers 1950-1959: 13,3 meter
zaakdossiers 1960-1969: 71,6 meter
NB: de stukken die handelen over beroepen inzake de Ambtenarenwet en ambtenarenpensio...
toon alle informatie

Nadere toegang: Raad van Bestuur in Arbeidszaken 1941