Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nederlandse Bond voor Staatspensionering
naam, varianten Nederlandsche Bond voor Staatspensionering
BvS
B.v.S.
andere spellingen: staatspensioneering, staatspensionneering
periode van bestaan 1900 - 1967
organisatie en inrichting opgericht op 9 september 1900 en in 1978 opgegaan in de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
de Bond kende een Hoofdbestuur en daarnaast lokale afdelingen
in 1925 waren deze gegroepeerd in provinciale comités en regionale federaties
van de Bond konden natuurlijke en rechtspersonen lid worden
in 1910 telde de Bond 33.849 in...
taak, activiteiten volgens art. 1 van de in 1900 vastgestelde statuten  had de Bond ten doel: ?De Bond voor Staatspensionneering beoogt het tot stand komen ener wet, waarbij aan alle Nederlanders, zoo vrouwen als mannen, op een nader bij bedoelde wet aan te geven leeftijd, recht wordt toegekend op een gelijk Staatspensioen, zonder premiebetaling, de kosten te vinden uit bestaande of nog te heffen belastingen?; in 1907 wordt dit artikel enigsz...
zuil
vindplaats a. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
b. hoofdkantoor ANBO, Utrecht
dit archief zal op termijn worden overgedragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
openbaarheid a. volledig
voor raadpleging is echter wel toestemming van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis nodig
b. volledig
raadpleging na afspraak met archivaris
omvang; inventarisnummers a. 0,7 meter
b. 10 meter
toon alle informatie