Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Beroep in Amsterdam
naam, varianten raden van beroep
naast de raden van beroep stonden de al langer bestaande raden van beroep voor de vermogens-belasting en voor de personele belasting, zo ook de raden van beroep voor de directe belastingen (sedert 1914)
de fiscale raden worden aangeduid als “raden van beroep (D.B.)”, de raden die zich bezighielden met de sociale verzekeringen heetten “raden van beroep (O)”, later R...
periode van bestaan 1902 - 1967
organisatie en inrichting de raden bestonden uit een voorzitter, een of twee ondervoorzitters, een of twee plaatsvervangende voorzitters en een gelijk aantal werkgevers- en werknemersleden
vanaf 1957 betrof het het twee keer vier leden
voorzitter en griffier dienden jurist te zijn, de leden waren leken
opname van leken was gegrond op de veronderstelling dat door het toekennen van medezeggenschap ...
taak, activiteiten beroep van beslissingen van de Rijksverzekeringsbank, later de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
hoger beroep was mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep
van beslissingen van een bedrijfs-vereniging was beroep mogelijk op een scheidsgerecht (zie daar)
in de archieven van de gewone rechtbanken (kantongerecht, arrondissementsrechtbank, gerechtshof) komen ook ...
zuil
vindplaats a) - c): Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem
de periode 1950 en later bevindt zich mogelijk nog bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam
openbaarheid beperkt
stukken jonger dan 75 jaar mogen slechts onder voorwaarden worden geraadpleegd
omvang; inventarisnummers a) onbekend
72 inv. nrs.
b) 22 meter
185 inv. nrs.
c) ca. 6 meter
45 inv. nrs.
toon alle informatie