Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Raad van Beroep in Rotterdam
naam, varianten raden van beroep
naast de raden van beroep stonden de al langer bestaande raden van beroep voor de vermogens-belasting en voor de personele belasting , zo ook de raden van beroep voor de directe belastingen (sedert 1914)
de fiscale raden worden aangeduid als “raden van beroep (D.B.)”, de raden d...
periode van bestaan 1902 - 1967
organisatie en inrichting de raden bestonden aanvankelijk uit een voorzitter, een of twee ondervoorzitters, een of twee plaatsvervangende voorzitters en een gelijk aantal werkgevers- en werknemersleden
vanaf 1957 betrof het twee keer vier leden
voorzitter en griffier dienden jurist te zijn, de leden waren leken
opname van leken ging uit van de veronderstelling dat door het toekennen van medezegge...
taak, activiteiten beroep van beslissingen van de Rijksverzekeringsbank/Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
hoger beroep was mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep
op grond van de volgende wetten was beroep mogelijk:
Ongevallenwet (1901)
Invaliditeitswet (1913)
Ouderdomswet (1919)
...
zuil
vindplaats arrondissementsrechtbank in Rotterdam
openbaarheid niet openbaar
het archief is nauwelijks toegankelijk, derhalve moeten zij die het archief willen raadplegen vooraf contact opnemen met het hoofd van het archief van de rechtbank
  alleen zaken waarvan datum, zaaknummer en namen van partijen of een van deze gegevens bekend zijn, kunnen worden geraadpleegd.
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie