Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Abteilung Preisbildung
naam, varianten geen
periode van bestaan 1940 - 1945
organisatie en inrichting de Abteilung viel direct onder Generalkommissar Fischböck
Dr. Karl Trabold was gedurende de hele oorlog belast met de leiding van de dienst
naast Trabolt waren er vier of vijf Duitse beambten aan de Abteilung verbonden, die allen een terrein van het economisch leven als “Sachgebiet” kregen toegewezen.
taak, activiteiten de Abteilung Preisbildung had tot taak met de Nederlandse prijsinstanties samen te werken om te komen tot de beheersing van de prijzen van goederen
in verband met de schaarste werden de prijzen van de goederen door de Abteilung bepaald
de dienst werkte nauw samen met de Gemachtigde voor de Prijzen
het fiat van de Abteilung was voor alle belangrijke beslissingen vereist.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) De prijsbeheersching, prijsvoorschriften vastgesteld door de Gemachtigde voor de Prijzen en de daarmee verband houdende wettelijke bepalingen verzameld en gerangschikt door mr. C. Vlot
Zeist, 1941-1951.

over deze organisatie zijn geen monografieën verschenen
zie wel: De Jong, Het Koninkrijk , deel VII, p. 178-182

B. Pruyt
De prijsbeheersingspolitiek tijdens de bezetting 1940-1945
Leiden, 1948
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1940 - 1945
vindplaats Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 7 meter
ca. 9700 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) inventaris met inleiding (8 p.) door J.P. Booy, 1957
kenmerk toegang nr. 54
indices op toegang lijst van verwijzingstrefwoorden
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven Gemachtigde voor de Arbeid
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief was ingedeeld volgens het “Aktenplan Registratur” vastgesteld door de Reichskommissar für die Preisbildung in Berlijn
basis van deze indeling is de verdeling van de productie in een aantal hoofdgroepen (C t/m Y)
daarnaast zijn er aparte groepen voor algemene en principiële kwesties (A en B) en een groep betreffende lonen (Z)
ieder stuk kreeg daarnaast een eigen nummer.
structuur toegang Bij de beschrijving van het archief is de ordening van het Aktenplan gevolgd.
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens ontwerpverordening over de centralisatie van alle statistische arbeid op sociaal en economisch gebied
het CBS moet op verlangen van het RWM [een onbekende instelling] worden hervormd, 1941 (inv.nr. A2jl, 3152)
vergelijkend onderzoek naar kosten van levensonderhoud van arbeidersgezinnen in Nederland met Duitse verhoudingen, ingesteld door het Arbeitswissenschaftliches Institut van het DAF (Deutsches Arbeits Front), 1940 (inv.nr. A2jl).
inhoud overig verhoging der voorpremies van de Ongevallenverzekering: meer ongelukken door groter aantal ongeschoolde arbeidskrachten en door de onvoldoende voeding, 1943 (inv.nr. zT2b3, 6917)
nota over samenwerking tussen de Gemachtigde voor de Prijzen en de Rijksbemiddelaars ter coördinatie van de loon- en prijspolitiek is noodzakelijk, 1941 (inv.nr. Z1a, 1848)
voorstel van de Gemachtigde voor de Prijzen door een uitbreiding van het kinderbijslagsysteem de laagste inkomens de mogelijkheid te bieden zich alle artikelen van de bonuskaart aan te schaffen, wordt niet goedgekeurd (inv.nr. Z1a,3883)
afschrift van een brief van Rauter aan Seyss-Inquart met voorstel tot verhoging van de kinderbijslag, 1943 (inv.nr. Z1A, 6252)
Wisseling van “Stellungsnahmen” (via Trabold) tussen de Reichskommissar fur die Preisbildung en de Gemachtigde voor de Prijzen, naar aanleiding van een nota van de Gemachtigde voor de Prijzen betreffende minimum budget voor de laagste inkomensklassen, met cijfers uit de praktijk, 1942 (inv.nr. A2jl, 3725)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)

Door de bezetter en zijn medewerkers werden de volgende decreten en besluiten uitgevaardigd die betrekking hadden op het onderwerp:

Verordening van de Rijkscommissaris van 21 juni 1940
(Verordeningenblad 1940/21)
(betreft de instelling van het Herstelfonds, dat uitkeringen deed aan onder meer kleine zelfstandigen )

Verordening van de Rijkscommissaris van 23 augustus 1940
(Verordeningenblad 1940/109)
(betreft verbod op openbare inzamelingen zonder vergunning)
Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken met wijzigingen en aanvullingen op bestaande wettelijke bepalingen ten aanzien van de sociale verzekering van 16 september 1940
(Verordeningenblad 1940/150)
(met onder meer: gelijkstelling van de gehuwde met de ongehuwde moeder voor de Ziektewet).

“Decreet van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, houdende oprichting van de Stichting “Winterhulp Nederland”  van 22 oktober 1940”
(Verordeningenblad  1940/186)
wijziging en aanvulling: 1943/76

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende de uitbreiding van de verplichte ongevallenverzekering tot de aan poliklinieken, medische consultatiebureaux en medische keuringsbureaux verbonden personen”
(Verordeningenblad 1940/223)
13 november 1940

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken, houdende enige wijzigingen der Ziektewet”
(Verordeningenblad 1940/246)
13 november 1940

“Verordening van de Rijkscommissaris teneinde te komen tot een herordening op het gebied van de niet commerciele vereenigingen en stichtingen”
(Verordeningenblad 1941/41)
28 februari 1941
(deze verordening leidde tot de opheffing van de meeste vakverenigingen en tot de liquidatie van de door hen beheerde werklozenkassen)

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een voorloopige regeling van bepaalde aanspraken op uitkeering ter zake van renteverzekering”
(Verordeningenblad 1941/61)
20 februari 1941
(betreft Nederlanders werknemers die in Duitsland werkzaam zijn)
wijziging: 1943/42 en 1943/115

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde sociale verzekeringsrenten met een bijzonderen toeslag”
(Verordeningenblad 1941/159)
9 juli 1941
(betreft toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet)
vervolgbesluit met aanvulling: 1942/9
wijzigingsbesluiten: 1942/110 en 1942/151
idem: 1943/121

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende het ziekenfondswezen” (Ziekenfondsenbesluit)
(Verordeningenblad 1941/160)
1 augustus 1941
eerste uitvoeringsbesluit: 1941/175
tweede uitvoeringsbesluit: 1941/201
besluit tot aanvulling: 1941/216
derde uitvoeringsbesluit: 1941/217
wijzigingsbesluiten: 1942/61, 1942/77, 1942/111, 1942/152 en 1942/153
aanvulling op het Ziekenfondsbesluit: 1942/112
wijzigingsbesluiten: 1943/ 74 en 75, 1943/116

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken houdende aanvulling en wijziging van de Ziektewet”
(Verordeningenblad 1941/ 161)
1 augustus 1941
(betreft eenmalige uitkering bij bevalling)
wijziging van deze regeling: 1942/109
aanvulling: 1942/113
wijziging: 1942/151

“Decreet van de Rijkscommissaris betreffende de oprichting van het Nederlandsch Arbeidsfront (N.A.F.) “
(Verordeningenblad 1942/47)
30 april 1942
(art. 2, leden 1, 5 en 7 gaan over de sociale verzekeringen)

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën tot wijziging der Ziektewet”
(Verordeningenblad 1942/109)
29 september 1942
wijziging: 1943/121

“Verordening van de Rijkscommissaris betreffende de ordening van den arbeid”
(Verordeningenblad 1942/114)
13 oktober 1942
(instelling van de functie van Gemachtigde voor de Arbeid)

“Besluit van de secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een beperking van de uitkeering van ziekengeld”
(Verordeningenblad 1943/86)
3 augustus 1943
(betreft verlaging van de uitkering gedurende de eerste zes ziektedagen)

“Besluit van de secretarissen-generaal van Sociale Zaken en Financiën tot wijziging en aanvulling van de Ziektewet”
(Verordeningenblad 1943/91 en 92)
25 september 1943
(betreft onder meer ziekengeld voor opvarenden van binnenschepen en het kraamgeld)
wijziging: 1943/121.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen