Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Sint-Adelbertvereniging
naam, varianten geen
periode van bestaan 1935 - 1967
organisatie en inrichting de vereniging is in 1935 als standsorganisatie opgericht op instigatie van jhr. mr. C. Ruys de Beerenbrouck
doel was de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, culturele en maatschappelijke belangen van de leden en de bevordering van het onderling contact
tijdens de Tweede Wereldoorlog ontplooide het landelijk bestuur geen activiteiten
de vereniging kende een piramidale structuur, de invloed van de leden op het beleid was gering
  er waren: plaatselijke afdelingen, diocesane afdelingen, de Landelijke Centrale en een daaruit gekozen Dagelijks Bestuur
vanaf 1957 maakte de Centrale plaats voor een Landelijke Algemene Vergadering , in 1963 verdwenen de diocesane afdelingen
na een statutenwijziging in 1969 werden de landelijke bestuursorganen opgeheven en resteerde alleen nog een federatie van plaatselijke afdelingen
het landelijk secretariaat werd toen ook opgeheven
taak, activiteiten kaderdagen, regionale bijeenkomsten, voorzittersbijeenkomsten, secretarissencontact
uitgave van een maandblad genaamd “Adelbert”
een jaarlijkse Landdag
met name na de oorlog onderhield de vereniging veel contacten met allerlei katholieke organisaties
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) Stuart, W.
“Het archief van de Sint Adelbert-Vereniging te Utrecht (1935-1968)”
in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum l973
Nijmegen , 1973. 5 p.

Sint Adelbert : officieel orgaan der St. Adelberts-Vereeniging
1 (1936) - 6 (1941)
1953 - 1961
Amsterdam
Voortgezet als: Adelbert

Adelbert : officieel orgaan van de St. Adelbert-Vereniging
13 (1965) - 16 (1968)
Hilversum
Voortzetting van: Sint Adelbert

Statuten van de St. Adelbert-Vereniging
z.p., 1934. 22 p.

Adelbert-Vereniging : statuten
Utrecht, 1968. 5 p.

Smal, C.A.
Beschouwingen over mensbeeld, menselijke vrijheid en maatschappelijke
vormgeving in en naar aanleiding van Mater et Magistra
Utrecht, [ca.1963]. 22 p.
[uitgave St. Adelbertvereniging]

Commentaren en beschouwingen over Mater et Magistra : encycliek van Z.H. Paus Joannes XXIII d.d. 15 mei 1961 over de nieuwe ontwikkeling van de sociale kwestie in het licht van de christelijke leer
[samenstelling door C.A. Smal]
Utrecht, 1962. 50 p.
[uitgave St. Adelbertvereniging]

Keulemans, Th.
De encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno en het probleem der standen in de
huidige samenleving
’s-Gravenhage, 1951. 24 p.
[uitgave St. Adelbertvereniging]

Pluym, R.E.C. van der
De Adelbert-Vereniging, 1935-1985 Jaar
z.p., 1985. 16 p.
[Rede uitgesproken bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Adelbert-Vereniging, op 19 januari 1985 te Tilburg].
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1935 - 1969
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 14 meter
451 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
afgaand op de inventaris is het archief goed bewaard
toegang(en) Stuart, W.C.M.
“Inventaris van het archief van de Sint Adelbert-Vereniging, 1935-1969”, in:
Manning, A.F., Mes, W.A.A. en Roes, J.H. red.
Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum , II(1978), p. 112-155
kenmerk toegang onbekend
indices op toegang index op persoonsnamen en zaken
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven stukken afkomstig van dr. F.J.C.J. Nuyens
commissie Volksverzekering van de Beroepscentrale Katholieke Intellectuelen , 1956-1957 (inv. nr. 445)
NB: deze organisatie maakte geen deel uit van de Sint Adelbertvereniging, maar de secretaris van de vereniging was tevens secretaris van de centrale.
opmerkingen
INHOUD
structuur archief een ordening in rubrieken en zaken
structuur toegang de oude orde is door de bewerker zoveel mogelijk gehandhaafd
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig vertegenwoordiging in de Raad van Overleg voor Sociaal-Economische aangelegenheden, 1936-1969 (inv. nrs. 246-247)
vertegenwoordiging in de Nationale Contact Commissie (later genoemd Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg, vanaf 1957 Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad), 1937-1968 (inv. nrs. 248-252)
Commissie Katholiek Sociaal-Economisch Program, 1954-1957 (inv. nr. 279)
contacten met het Nederlands Katholiek Vakverbond, 1949-1964 (inv. nr. 309)
geschil tussen de voorzitters van het NKV en St. Adelbert resp. A.C. de Bruijn en mr. F.C.J. baron van Voorst tot Voorst over een door de baron gehouden rede, 1951-1957 (inv. nrs. 326 en 366)
Commissie Wettelijke Ouderdomsverzekering, 1951-1955 (inv. nr. 424)
Studiecommissie Katholieke Sociale Organisaties, 1960-1961 (inv. nr. 430).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen