Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Afdeling Volksgezondheid en Armwezen, Ministerie van  Binnenlandse Zaken
naam, varianten geen
periode van bestaan 1910 - 1918
organisatie en inrichting de afdeling werd opgericht in 1910 en in 1918 gesplitst in de afdelingen Volksgezondheid en Armwezen
in 1910 telde de afdeling 5 ambtenaren, in 1918 waren dat er 6

ministers van Binnenlandse Zaken waren
mr. Th. Heemskerk, 1908-1913
mr. P.W.A. Cort van der Linden, 1913-1918
jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, 1918-1925

chef van de afdeling was:
mr. L. Lietaert Peerbolte.
taak, activiteiten voorbereiding en uitvoering van de Armenwet (1912)
verzoeken om vergunning tot het inzamelen van gelden
opstelling van het jaarlijks verslag over de toestand van het Armwezen cf. art. 201 van de Grondwet
machtiging tot het aanvaarden van legaten en schenkingen aan de besturen van niet-kerkelijke instellingen van weldadigheid.
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) archieven

Inventaris van het archief van de Afdeling Volksgezondheid en Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse zaken (1892) 1910-1918
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1985. 87 p.
[CAS-inventaris, nr. 6]

Dijkstra, S.P.
Rapport inzake het onderzoek in de archieven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het archief van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen, 1910-1918
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1981.


publicaties van het ministerie

Circulaire tot toelichting en aanvulling van het besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 14 februari 1913, nr.  1336, afdeeling V.A., waarbij nieuwe tabellen zijn vastgesteld voor de statistiek van het armwezen. Behoort bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 9 april 1913, nr.  3046, afd. V.A.
[Z.pl.], [ca. 1913]. 31 p.


publicaties over het ministerie

Houwaart, D. (red.)
Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse zaken
's-Gravenhage, 1979. 175 p.

Houwaart, D., en H. van der Linde (red.)
Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse zaken
's-Gravenhage, 1986, herziene herdruk, 2 dln.

IJsselmuiden, P.G. van
Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland, 1813-1940
Kampen, 1988. 344 p.

Frederiks, K.J.
Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren
Den Haag, 1945. 102 p.

literatuur over armenwet en armenzorg
zie hiervoor de Literatuurlijst.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1910 - 1918
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers voor bewerking 50 meter
na bewerking 20 meter waarvan 8 meter toegangen
het gedeelte over de armenzorg bestaat uit de inv. nrs. 74-213.
informatiedrager papier
vernietigd tijdens de bewerking uitgevoerd door de Centrale Archiefselectiedienst is een selectie uitgevoerd aan de hand van de in 1967 vastgestelde vernietigingslijst van Binnenlandse Zaken.
toegang(en) Inventaris van het archief van de Afdeling Volksgezondheid en Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse zaken (1892) 1910-1918
Winschoten [Centrale Archief Selectiedienst], 1985, 87 p.
[CAS-inventaris, nr. 6]
inventaris met inleiding (p. 10-16)
kenmerk toegang 2.04.54
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen .
INHOUD
structuur archief het archief bestond uit dossiers
vanaf 1949 is een deel geordend volgens de algemene BiZa-code die weer was afgeleid van de basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
structuur toegang bij de bewerking is het archief opnieuw geordend, waarbij de cijfercode is vervallen
schema:
Algemeen (agenda’s, indices en klappers)
Bijzonder met daarin de voor dit onderwerp van belang zijnde stukken:
B-1  Armenzorg.
bijlagen bij de toegang lijst van personeelsleden, 1910-1918
statistische gegevens inrichting van de armenstatistiek, 1910-1914 I (inv. nrs. 200-202).
inhoud overig algemeen, 1910-1918 (inv. nrs. 74-78)
Algemene Armencommissie, 1912-1917 (inv. nrs. 80-81)
armenraden, 1911-1918 (inv. nrs. 83-92)
instellingen van weldadigheid, 1909-1916 (inv. nrs. 93-104)
geneeskundige armenzorg, 1910-1917 (inv. nrs. 193-199).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen niet opgenomen zijn: armlastige krankzinnigen, z.g. staatswezen en arme Nederlanders in het buitenland, als zijnde bijzondere groepen