Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening
naam, varianten afdeling Werkverschaffing en Steunverleening
in ambtelijke stukken werd vaak de afkorting “W. en S.” of “WS” gebruikt
periode van bestaan 1931 - 1939
organisatie en inrichting de afdeling werd in 1931 ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken
onder deze afdeling viel een Bureau Sociale Jeugdzorg
in 1933 ging de afdeling over naar het nieuwe departement van Sociale Zaken
in 1939 werd de afdeling gesplitst in: de afdeling Werkverruiming, de afdeling Steunverlening en de afdeling Culturele Zorg en Sociale Jeugdzorg

ministers belast met de steunverlening waren:
mr. T.J. Verschuur (1929-1933)
prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruïne (1933-1935)
mr. M. Slingenberg (1935-1937)
prof. mr. C.P.M. Romme (1937-1939)
dr. J. van den Tempel (1939-1945)
 
hoofd van de afdeling waren:
G.W.F. Hoeven, 1931-1936
(was vóór 1931 op Binnenlandse Zaken belast met de uitvoering van de steunverlening)
mr. J.H.J. Schouten, 1936-1939.
taak, activiteiten voorbereiding en uitvoering van het beleid ten aanzien van de werkverschaffing, de steunverlening en de bevordering van ontwikkeling en ontspanning van werklozen
de steunverlening aan werklozen was tot 1935 niet bij wet geregeld
pogingen in 1937-1939 ondernomen liepen op niets uit
pas met de Wet Werkloosheidsvoorziening (1964) werd de steun van uitgetrokken werklozen wettelijk geregeld
tot dan toe had men het moeten stellen met een lange reeks in circulaires vervatte ministeriële besluiten.
voorloper
opvolger
in 1939 werd de afdeling in drieën gesplitst: 1) Werkverruiming, 2) Steunverlening en 3) Culturele Zorg en Sociale Jeugdzorg
literatuur (NCC) bibliotheek

Catalogus van tijdschriften, bibliotheek, Ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid
's-Gravenhage, 1955, 2 de herziene druk. 65 p.

Tijdschriften-documentatie Bibliotheek Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Den Haag, 1963


verslaglegging

Departement van Sociale Zaken. Verrichtingen in het tijdvak mei 1940 tot en met dec. 1941
's-Gravenhage, 1942. 63 p.


overige publicaties van het ministerie

Folmer, A. e.a.
Het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse 1918-1925
Alphen aan den Rijn, 1926
[met volgende bijdragen:
Inleiding, door A.L. Scholtens, p. ix-xxiii
hoofdstuk I, Arbeidersbescherming, door J. Westhoff, p. 1-60
hoofdstuk II, De sociale verzekering, door H.W. Groeneveld, p. 61-80
hoofdstuk IV, Volksgezondheid, door L. Lietaert Peerbolte, p. 107-164
hoofdstuk V, paragraaf 7, Werkloosheidsverzekering, door Anth. Folmer, p. 204-227
hoofdstuk VI, De Hoge Raad van Arbeid, door A.C. Josephus Jitta, p. 237-259
met veel statistische gegevens]

Rapport van de Commissie tot onderzoek naar de controle bij de ziekenkassen in Duitschland,  uitgebracht aan den minister van Arbeid, Handel en Nijverheid
[Den Haag], 1929. 34 p.

Kuiper, C.J.
Zes jaren van sociaal bewind, of een verkorte balans van minister Aalberse?s beleid aan het Departement van Arbeid
Leiden, 1925. 6 p.
[verkiezingsbrochure 1925, uitgave in overleg met het bestuur van de R.K. Staatspartij]


publicaties over het ministerie

Rigter, D.P., e.a.
Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken
's-Gravenhage, 1995. 469 p.

R. [= redactie ?]
“Het Ministerie van Maatschappelijk Werk”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift , 11 (1958/1959), p. 261-263
[bezwaren van de Tweede Kamer tegen de overdracht van enkele voorzieningsregelingen van het ministerie van Sociale Zaken c.a. naar dat van Maatschappelijk Werk]

Redactie
“Commissie van Advies over de Taakverdeling tussen Departementen”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift , 16 (1963/1964), p. 174-175
[beschikking van de minister van Algemene Zaken d.d. 6 april 1964, nr. 157 070  tot instelling van de “Commissie van Advies over de Taakverdeling tussen Departementen”
betreft taakverdeling tussen ministeries van Maatschappelijk Werk, Onderwijs c.a. en Sociale Zaken c.a.
voorzitter van de commissie is mr. J. Donner].


teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen

Besluit van 2 december 1916, S. 522, tot vaststelling van algemeene regelen voor het verleenen van subsidiën ten behoeve van werkloozenkassen (werkloosheidsbesluit 1917), met toelichting en leidraad door J.H.W. Verzijl
Zwolle, 1917. 32 p.
[Nederlandsche staatswetten, editie Schuurman & Jordens, nr.  71]

Tepe, A.
“Iets over de werkloosheidsverzekering in verband met de crisis”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 16 (1917), p. 496-499, 505-509 en 515-518
[met de tekst van het Werkloosheidsbesluit 1917]

Beslissingen van den Minister van Arbeid genomen ingevolge artikel 11 van het werkloosheidsbesluit 1917
's-Gravenhage [Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling], 1921-....

Handleiding voor gemeentebesturen bij de uitvoering van het werkloosheidsbesluit 1917
's-Gravenhage, 1918. 52 p.
[Uitgave van den Dienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, nr. 12]

Handleiding voor gemeentebesturen bij de uitvoering van het werkloosheidsbesluit 1917, tevens bevattende de werkloosheidsverzekeringsnoodwet 1919 en eenige andere maatregelen, getroffen in verband met de liquidatie van het koninklijk nationaal steuncomité, met een toelichting en de ter uitvoering daarvan verschenen circulaires
's-Gravenhage, 1919, 2 de vermeerderde druk. 108 p.

NN
“Werkloozen- en Armenwet”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 28 (1929), p. 143
[adres RK Werklieden Verbond om werkloze arbeiders anders te behandelen dan armen]

Circulaires van algemeene beteekenis betreffende de werkloosheidsverzekering
Uitgave van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, 2 de druk, Den Haag, 1930

Handleiding voor Gemeentebesturen bij de uitvoering van het Werkloosheidsbesluit 1917
Uitgave van den Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, nr. 12, Den Haag, 1930. 4 de gewijzigde druk. 113 p.

Open brief aan Minister Slotemaker de Bruine over doeltreffende Werkloosheidsbestrijding
Uitgave van de Vereeniging Recht en Vrijheid, Groningen, 1934.


rapporten en adviezen

NN
“Werkloosheidsverzekering en sociale verzekering”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 24 (1925), p. 572-574
[gebaseerd op een preadvies van A.C. de Bruijn voor de Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen]

De werkloozensteun en zijn gevolgen . Prae-adviseurs: A.A. van Rhijn ... [et al.]
Haarlem, 1927. 179 p.
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid, 42. Prae-adviezen voor de algemeene vergadering van ... 1927]

De werkloozensteun en zijn gevolgen. Beraadslaging ... [A.A. van Rhijn ... P.W.J.H. Cort van der Linden ... J. Th. Nijkamp ....]
Haarlem, 1927
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid, 43]
+
over deze preadviezen:
Meijer, H.J.
“De werkloozensteun en zijn gevolgen”, in:
De Vakbeweging , 7 (1927), p. 363-374
[bespreking van de preadviezen]
+
Roelfsema, Ant.
“Mr. Cort van der Linden en de werkloosheidsverzekering”, in:
De Vakbeweging , 8 (1928), p. 9-17

NN
“Advies van den Hoogen Raad van Arbeid in zake werkloosheidsverzekering, 8 Oct. 1928”, in:
Tijdschrift Nederlandsche Werkloosheidsraad , 11 (1928), p. 484-486

NN
“Een preadvies over werkloosheidsverzekering”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 9 (1931), p. 628-631
[preadvies uitgebracht door mr. P.W.J.H. Cort van der Linden algemeen-secretaris van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers aan de Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid]
+
"Het debat over de werkloosheidsverzekering”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 9 (1931), p. 711-713
[preadvies uitgebracht door I.G. Keesing aan dezelfde Nationale Vereniging]

[Hoge Raad van Arbeid]
“Wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 22 (1934), p. 59

Verslag van de commissie, aan welke was opgedragen een onderzoek in te stellen naar de vraag, of in de tegenwoordige regeling van het verstrekken van hulp aan werkloozen, vooral ook met het oog op de toekomst, verandering behoort te worden gebracht, [voorz.: A.L. Scholtens, secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken]
's-Gravenhage, 1937. 88 p.

Berekeningen betreffende de veroorzaking van "blijvende werkloosheid"
Uitgave van het ministerie van Sociale Zaken, Den Haag, 1939

Advies van den Hoogen Raad van Arbeid betreffende wettelijke regelen inzake de verzekering tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid [voorz. A.M. Joekes]
's-Gravenhage [Hooge Raad van Arbeid], 1939, 104 p.


periodieken

Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid. Orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, orgaan van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen, orgaan van den Nederlandschen Bond voor Werkverschaffing
1 (1912) - 6 (1917)

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad
1 (1918) - 24 (1941)
[Van 1920-1927 met supplement: Orgaan voor de praktijk der arbeidsbemiddeling .... Voortzetting van: Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkeloosheid? Samengegaan met: De arbeidsmarkt , en: Werk en steun , en voortgezet als: Arbeidsbestel ]

Arbeidsbestel. Orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad
1 (1942) - 3 (1944)
[Met supplement: Voorlichtingsorgaan van het Rijksarbeidsbureau en den Rijksdienst voor de werkverruiming . Na 1945 samengegaan met: Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst , en gesplitst in: Arbeid , en: Sociaal maandblad ]

Orgaan voor de praktijk der arbeidsbemiddeling, beroepskeuze, migratie, werkverruiming, werkloosheidsverzekering en verwante onderwerpen
1 (1920) - 8 (1927)
[Uitgave van de Nederlandsche Werkloosheidsraad]


verslagen

Verslag van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en  Arbeidsbemiddeling betreffende de werkverschaffing, regularisatie van werkgelegenheid en beroepsverandering in het tijdvak van ...,  ....
's-Gravenhage, 1922-....
[Uitgaven van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling]

Jaarverslag ... van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling betreffende werkloosheidsverzekering ? 1939
's-Gravenhage, 1940
[Voortzetting van: Jaarverslag van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling betreffende arbeidsbemiddeling en migratie . Voortgezet als: Jaarverslag ... betreffende werkloosheidsverzekering ]

Jaarverslag ... betreffende werkloosheidsverzekering? 1940 - ....
's-Gravenhage, 1941-....


handboeken

Dam, J.C. van  en Morren, H.J.
Overzicht der voornaamste bepalingen uit de reglementen voor werkloozenkassen der gesubsidiëerde vereenigingen
Alphen aan den Rijn, 1935

Hoeven, G.W.F. van, en J.H.J. Schouten
De steunverleening aan werklooze arbeiders (steunverleening, werkverschaffing, werken voor den steun, levensmiddelendistributie, B-steun, spaarregeling, steun aan kleine grondgebruikers, werkloosheidssubsidiefonds)
Alphen aan den Rijn, 2e vermeerderde  druk., 1934
Alphen aan den Rijn, 3e vermeerderde druk., 1936
Alphen aan den Rijn, 4e vermeerderde druk., 1938, 484 p.
[G.W.F. van Hoeven was hoofdinspecteur voor de steunverlening]

Morren, H.J.
De werkloosheidsverzekering, haar grondslagen en haar ontwikkeling in Nederland
Alphen aan den Rijn, 1941, 3 de druk, 372 p.
5 de druk, 1953/54
[bespreking van de 5 de druk door NN in Sociale Zorg, 16 (1954), p. 287]

Steunregeling werkloozen, bevattende de circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 15 januari 1932, nr.  800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing
[Z.pl.] [Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen], 1933, 2 de druk. 83 p.


literatuur over de steunverlening:
zie voor de werkloosheidsverzekering onder: afdeling Werkloosheidswverzekering


Barbiers-Seelemeijer, mevr. F.
“De uitvoering van B-steun en spaarregeling”, in:
Sociale Zaken , 1 (1939), p. 717-726
[ervaringen in de gemeente Velsen]
+
reactie door  “H.”in 2 (1940), p. 153-156
repliek van schrijfster, p. 251-255

Bloemers, H.P.J.
“Werkverschaffing en steunverleening aan werkloze arbeiders”, in:
Vragen des Tijds , 1922/23, I, p. 352-378
 
Colijn, P.A.
“Verrichten van arbeidsdiensten door werkloozen in ruil voor door hen ontvangen steun”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 22 (1934), p. 112-120
[schrijver was een oudere broer van de ‘grote’ H. Colijn]

Dam, J.C. van
“Van werkloozenverzekering en werkloozensteun”, in:
Sociale Voorzorg , 4 (1922), p. 253-262

Detiger, W.F.
“Wettelijke regeling der steunverleening”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 22 (1934), p. 420-424

Deventer, L.W.R. van
“De onwettigheid van de werkloozen-steunverleening en het problematische recht op onderstand”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 22 (1934), p. 60-74

Doorn, L.A. van
“De betekenis van de ruime armslag”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 23 (1935), p. 127-136

Doorn, L.A. van
“Stopzetten van het “stempelen” , in:
Sociale Zaken , 2 (1940), p. 326-328

Dorp, E.C. van, W.A. Bonger en E. Verviers
“Worden de indirecte voordelen, die een gevolg zijn van de geldende regeling der werkloozenzorg, door de uit de regeling voortvloeiende indirecte nadelen overtroffen ?”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 12 (1924), p. 101-148, 198-234 en 450

Dresden, D.
“Productie en opvoeding”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 10 (1922), 82, 94-96 en 170-173

Haan, Ido de, en Jan Willem Duyvendak
In het hart van de verzorgingsstaat. Het Ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS), 1952-2002
Zutphen, 2002.  400 p.

Haas van Dorsser, S.C. de, met medewerking van A. Jongbloed
De rijkssteunregeling voor werkloozen voor de practijk en voorzien van een alphabetisch register
Arnhem, 1940

Hettinga Tromp, J. van
"De gelden der werkloosheidsvoorziening", in:
Economisch-Statistische Berichten , 17 (1932), II, p. 821-822

Hettinga Tromp, J. van
“Wettelijke steunregeling voor de werkloosheidsverzekering”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 21 (1933), p. 332-337

Hettinga Tromp en A.H. Smulders
“Is het in het belang der werkloosheidsverzekering van overheidswege invloed uit te oefenen op het beëindigen van steunregelingen, en zo ja, op welke wijze ? Is het dan nog gewenst voor werkloze leden van werklozenkassen, die geen recht op reglementaire uitkering hebben, bijzondere maatregelen te treffen ?”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 12 (1924), p. 363-382 en 402-412

Hingst, A.
"Literatuuropgave", in:
Tijdschrift van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid , 3 (1914), p. 464-484
[over werkloosheid, arbeidsbeurzen, emigratie, werkloosheidsverzekering]

Hintzen, G.H.
“Werkloozensteun”, in:
Economisch-Statistische Berichten , 12 (1927), I, p. 356-359 en volgende
+
met reactie door C. Verwey, p. 413-414

Langman, H.J.
Overheid en werkloozensteun
Alphen aan den Rijn, 1934.

Maare B.Jzn., R. van
"Werkloosheidssteun en armenzorg", in:
Antirevolutionaire Staatkunde , 4 (1928), p. 365-380

Meyer de Vries, NN
“De vakbeweging en de uitvoering der steunregeling”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad , 23 (1935), p. 139-141

Mok, S.
“Werkloosheid en armlastigheid”, in:
Tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad ,
11 (1923), p. 314-315
16 (1928), p. 498-499
17 (1929), p. 511-513
19 (1931), p. 539-540

Prul, L.C.
“De gewijzigde steunregeling van mei 1942” , in:
Sociale Zaken , 5 (1943), p. 131-135
[bespreking van een nieuwe regeling van 25 mei 1942
vereenvoudiging maar ook te lage steunbedragen]

Smissaert, H.
"Steunregeling, werkloosheidsverzekering en armenzorg", in:
Onze Eeuw , 20 (1920), dl. 1, p. 27-44

Valk, Loes A. van der
Van pauperzorg tot bestaanszekerheid. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang naar de Algemene Bijstandswet, 1912-1965
Amsterdam, 1986. 345 p.
[standaardwerk]

Vermeulen, J.H.
“Werkweigering van steuntrekkenden” in:
Sociale Zaken , 1 (1939), p. 177-181

Verwey, R.A.
"De grondslagen van steunverleening inzake werkloosheid", in:
Economisch-Statistische Berichten , 12 (1927), I, p. 223-225 en volgende

Walle, F. van de
“Werkloozenzorg”, in:
De Vakbeweging , 3 (1923), p. 180-193 en 209-219

Wel, Jos. van
"Werkloosheid", in:
De Nieuwe Gemeenschap , 1934, p. 498-510
[over het wetsontwerp tot regeling van de geldelijke verzorging van valide werklozen]

NN
“De werkloozensteun en zijn gevolgen”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 5 (1927), p. 569-571 en 602-603
[reactie op artikelen in “Het Volk” over “misbruiken”]

NN
“Werkloozenzorg en armenzorg”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad , 28 (1929), p. 231-233
[gebaseerd op artikel van mr. H.J. Morren in “De Ned. Mercuur”]

NN
“De steunregeling”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 13 (1935), p. 31-32 en 42-43
[verhouding tussen werklozensteun en armenzorg]

NN
“De wijzigingen in de steunverleening”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 14 (1936), p. 436-437

NN
“De extra B-steun”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 15 (1937), p. 500-501

NN Uniforme stamkaart voor werkloozen”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 15 (1937), p. 592-594
[invoering per 3 januari 1938 van een stamkaart in alle gemeenten]

NN
“Nogmaals: herziening van de steunregeling urgent”, in:
De Nederlandsche Werkgever , 17 (1939), p. 162-164


geschiedschrijving van de werklozenzorg en de steunregeling

Noordam, F.M.
“Sociale verzekeringen 1890-1950”, in:
Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen Amsterdam, 1998, p. 570-604

Rooy, P. de
Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940: landelijk en Amsterdams beleid Amsterdam, 1979.  288 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1931 - 1939
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
508 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd tijdens het bombardement van Bezuidenhout op 3 april 1945 werd het grootste deel van het archief vernietigd
toegang(en) Janssen, J.Th.
Inventaris van de archieven van de departementale afdeling Werkverschaffing en Steunverlening en de daaruit voortgekomen afdelingen Werkverruiming (Rijksdienst voor de Werkverruiming), Steunverleening, Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg, alsmede van enkele commissies
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1987.  112 p.
kenmerk toegang 2.15.28
indices op toegang 1.  op namen van departementen en ministeries, rijksdiensten en afdelingen
2.  op persoonsnamen
3.  op geografische namen
4.  op namen van commissies en instellingen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen de inventaris van dit archief is gecombineerd met de inventarissen van de drie afdelingen die in 1937 uit deze afdeling voortkwamen
INHOUD
structuur archief gezien de aanwezigheid van agenda’s vermoedelijk het verbaalstelsel van 1823
structuur toegang de inventaris is als volgt ingedeeld:
A.  Algemeen
B.  Bijzonder
I Organisme
II Taakuitoefening
Taakuitoefening kent de volgende onderverdeling:
1. Werkverschaffingspolitiek
2. Subsidiëring van werkverschaffingsprojecten
3. Subsidiëring van ontginningsmaatschappijen
4. Subsidiëring van de Centrale Vereniging voor de Opbouw van Drenthe
5.  Subsidiëring van de Landelijke Commissie ter bestrijding van de gevolgen van de jeugdwerkloosheid
6.  Geestelijke en culturele verzorging van de twerkgestelden
7.  Herscholing van werklozen
8.  Steunverlening
9.  Sociale jeugdzorg
bijlagen bij de toegang 1.  verklaring van vernietiging, 1984
2.  index op de namen van departementen, ministeries, rijksdiensten en afdelingen
3.  index op persoonsnamen
4.  index op geografische namen
5.  index op namen van commissies en instellingen
statistische gegevens statistische gegevens over de algemene steuncontrole en jaarverslag 1940 van de Rijkscontroledienst, 1941 (inv. nr. 493).
inhoud overig het plan Westhoff, 1938-1939 (inv. nrs. 57-59)
NB: Ir. J.Th. Westhoff was rijksinspecteur voor de werkverschaffing voor Overijssel en Gelderland te Zwolle
objectdossiers van werkverschaffingsprojecten
dossiers over subsidieverlening door het Ministerie aan gemeenten en andere overheidsinstellingen voor de uitvoering van openbare werken in werkverschaffing, per provincie en daarbinnen per gemeenten en waterschappen geordend, 1936-1939 (inv. nrs. 63-415)
subsidiëring van ontginningsmaatschappijen, 1937-1938 (inv. nrs. 416-422)

subsidiëring van de Centrale Vereniging voor de Opbouw van Drenthe, 1930-1939 (inv. nrs. 423-436)
subsidiering van de Landelijke Commissie ter bestrijding van de gevolgen van de jeugdwerkloosheid, 1932-1935 (inv. nrs. 437-462)
geestelijke en culturele verzorging van de tewerkgestelden, 1933-1939 (inv. nrs. 463-472)
herscholing van werklozen, 1936-1939 (inv. nrs. 473-477)
richtlijnen en handleidingen steunverlening, 1934-1938 (inv. nrs. 484-488)
steunverlening aan werklozen die in concubinaat leven, 1933 (inv. nr. 491)
Nationaal Comité voor Arbeid aan Werkloze Intellectuelen, gegevens over de activiteiten 1934-1935, 1935 (inv. nr. 499)
artikel door J.A. Josephus Jitta over de oprichting van een vrijwillige arbeidsdienst voor steuntrekkenden op humanitair-economische grondslag, 1934 (inv. nr. 497).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan zie voor de steunregelingen:

“Een belangrijke circulaire betreffende steunverleening”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 10 (1931), p. 2713-2719
[tekst van de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw van 7 januari 1931, nr. 65 afd. A. [= Armwezen]
de minister voert de mogelijkheid weer in dat gemeenten een subsidie krijgen van het Rijk voor werklozenkassen
onderscheid in: uitgetrokkenen, dubbel-uitgetrokkenen, niet-rechthebbenden en ongeorganiseerden

in de literatuur wordt ook melding gemaakt van een modelverordening vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw van 15 januari 1932

“Een ministerieele circulaire aan de gemeentebesturen betreffende de rijksbijdragen voor werkverschaffing en steunverleening”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 10 (1931), p. 3000-3001
[tekst van een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw van september 1931
handelt over vaststelling van het subsidiepercentage dat per gemeente verschilt en kan variëren van 25% tot 75%]

van belang is verder de circulaire van de minister van Sociale Zaken van 15 september 1933, waarbij de uitvoering van de steunregeling wordt opgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders of aan de Arbeidsbeurs of het Burgerlijk Armbestuur

een gedeeltelijke, wettelijke basis voor de steunverlening was de:
Werkloosheidssubsidiewet (1935)

de tijdschriften “Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming” en “Sociale Zaken” bevatten talloze artikelen, berichten en jurisprudentie over de praktijk van de steunverlening
een deel daarvan is terug te vinden in het veld ‘Literatuur’ hierboven.
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen