Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

ALGEMEEN
Naam Lambertus Henricus van Aken, o.p.
naam, varianten kloosternaam: Pius van Aken
periode 1876 - 1938
biografie niet opgenomen in een van de drie grote biografische woordenboeken
de volgende gegevens zijn geput uit het “Necrologium Bernense” dat berust in het archief van de Abdij van Berne te Heeswijk
functies trad in 1894 in in de abdij van Berne te Heeswijk
tot priester gewijd in 1900
vanaf 1903 hield hij zich bezig met sociale kwesties zoals drankbestrijding en arbeiderstuinen
nam in 1905 het initiatief tot de stichting van de R.K. Zuidelijke Bond van Sigarenfabrikanten
oprichter en redacteur van “Ons Dekblad” (1907), in 1911 omgezet in het landelijke R.K. Patroonsblad
prior van de abdij (1908-1919)
zijn sociale activiteiten werden in 1913 aangemoedigd in een schrijven van paus Pius X
stichter en ere-voorzitter van de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging (1915)
algemeen voorzitter van de Katholieke Sociale Actie (1921)
betrokken bij de poging van prof. Veraart om het bedrijfsleven te organiseren in een netwerk van raden
geestelijk adviseur van diverse katholieke organisaties
pastoor van Vlijmen (1926-1938)
Van Aken mag beschouwd worden als de geestelijke vader en promotor van de katholieke werkgeversorganisatie
literatuur (NCC) publicaties van Van Aken

Rede gehouden op 21 april 1917 te Amsterdam voor de Vereeniging van Toekomstige Katholieke Werkgevers
Amsterdam, 1917.

Tien sociale studiën voor Katholieke Werkgevers
’s-Hertogenbosch, 1915.
[bewerking van een reeks voordrachten gehouden in de winter van 1914/15 voor patroons in ’s-Hertogenbosch
de delen handelen over
I. De sociale kwestie in het algemeen
II. Economische beschouwingen
III. Het liberalisme
IV. Het socialisme
V. Het solidarisme
VI. Vakorganisatie
VII. De kleur der vakvereniging
VIII. Arbeidsloon
IX. Staking en uitsluiting
X. Collectief arbeidscontract]

publicaties over Van Aken

Linssen, G.C.P.
Werkgeversorganisatie in katholiek patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940
Tilburg, 1978. 249 p.
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1915 - 1938
vindplaats Archief Abdij van Berne, Heeswijk
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
zij die het archief willen raadplegen dienen vooraf een afspraak te maken met de archivaris van de Abdij van Berne, Heeswijk. 
omvang; inventarisnummers 1 meter (7 dozen
30 mappen en 2 cahiers).
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
het archief maakt de indruk goed bewaard te zijn
toegang(en) voorlopige inventaris zonder inleiding door mevr. M.E. Belksma-Hiemstra, Katholieke Hogeschool Tilburg (1979)
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven brieven van L. van Aken bevinden zich waarschijnlijk in de archieven van katholieke werkgeversorganisaties.
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven R.K. Sociale Studieclub
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief heeft geen bijzondere structuur
structuur toegang de stukken zijn chronologisch geordend
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig R.K. Werkgeversverenigingen
statuten R.K. Werkgevers Vereniging in het diocees Breda, 1917 (doos I, map 1)
concept-rede R.K. Werkgevers-organisatie, 1923 (doos I, map 3)
herdenkingsrede gehouden door Van Aken op het tweede lustrum van de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging, 1925 (doos I, map 3)
rapport van de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging over het tussen Nederland en België op 3 april 1925 gesloten verdrag, ca. 1925 (doos I, map 4)
concept ‘De verhouding tussen de katholieke arbeiders en de katholieke werkgevers in Nederland’, 1932 (doos I, map 6)
concept lidmaatschap politieke organisaties en bewegingen met Algemene R.K. Werkgevers Vereniging, [ca. 1933] (doos I, map 7)
nota Algemene R.K. Werkgevers Vereniging en de politiek, [ca. 1933] (doos I, map 7)
voorstellen wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement van de Federatie Algemene R.K. Werkgevers Vereniging, 1934 (doos II, map 8)
statuten diocesane werkgeversverenigingen en van de Federatie van Algemene R.K. Werkgevers Verenigingen, 1935 (doos II, map 9)
programma Katholieke Jonge Werkgeversvereniging, z.j. (doos III, map 14)

sociale verzekeringen
tegemoetkoming aan grote arbeidersgezinnen, lezing gehouden voor de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging, 1918 (doos I, map 2)
rapport van een subcommissie uit de Kring van Werkgeverscentralen over de herziening van de rechtspraak in de sociale verzekering, 1933 (doos I, map 7)
NB: de commissie werd ingesteld op 10 november 1932 en bestond uit: dr. ir. B. Bölger, mr. P.W.J.H. Cort van der Linden, mr. B.J.M. van Spaendonck en mr. H.H. Steneker met daaraan toegevoegd als afgevaardigde van Centraal Beheer jhr. mr. P.A. van Holthe tot Echten, secretaris van Centraal Beheer
nota’s gelden aan werklozensteun, 1933-1934 (doos II, map 8)
statuten Vereniging Gemengde Kindertoeslagkas, 1934 (doos II, map 8)
audiëntie bij de minister van Sociale Zaken over het wetsontwerp om het Bankbestuur bevoegdheid te geven om het premiestelsel van de Ongevallenwet te vervangen door een omslagstelsel, 1935 (doos II, map 9)
rapport financiering sociale verzekering, 1936 (doos II, map 10)
opmerking sociale verzekering, 1936 (doos II, map 10)
rapport pensionering en kindertoeslagregeling, 1937 (doos III, map 11)
kindertoeslagregeling, 1937 (doos III, map 11)

Katholieke Sociale Actie
lezing gehouden door L. van Aken voor de K.S.A. in januari 1924 (doos VI, map 27)
notulen, 1926 (doos VI, map 27)
Vlugschriften nrs. 1-18, 23 en 40-42 (doos VI, map 27)
Vliegende Blaadjes, nrs. 1-11 (doos VI, map 27)
stukken over de reorganisatie en de liquidatie van het Centraal Bureau van de KSA te Leiden, 1922-1926 (doos VI, map 27)

diversen
manifest der R.K. Vakorganisatie, 1919 (doos I, map 2)
nota Kapitalisme-Katholicisme, 1932 (verband houdend met de Raad van Overleg), 1932 (doos III, map 13)
preadvies van mr. L.G. Kortenhorst geschreven voor de Nationale Vereniging tegen de Werkloosheid (overdruk Tijdschrift Ned. Werkloosheidsraad), z.j. (doos III, map 14)
statuten R.K. Centrale Raad van Bedrijven, z.j. (doos IV, map 17)
commissie voor godsdienstige en zedelijke belangen, 1928-1934 (doos V, map 19)
syllabi van een cursus ‘Volkshuishoudkunde’ [economie] bestaande uit 16 lessen en vragen met bespreking van de antwoorden, mogelijk van L. van Aken, [begin jaren twintig] (doos VI, map 28)
NB: verwezen wordt naar een leerboek, vermoedelijk dat van J.D.J. Aengenent
syllabi van een cursus ‘Sociologie’ [= katholieke sociale leer] bestaande uit 16 lessen met bijbehorende vragen, mogelijk van L. van Aken, [begin jaren twintig], (doos VI, map 28)
NB: verwezen wordt naar het leerboek over ‘sociologie’ van Aengenent.
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Beroepswet (1902)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ongevallenwet (1921)
 
circulaires steunverlening
Kinderbijslagwet (1939).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal L. van Aken maakte reizen naar onder meer Duitsland en Oostenrijk
opmerkingen geen