Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Algemene Diaconale Beleidsraad van de Gereformeerde Kerk in Nederland
naam, varianten Centrale Diaconale Conferentie
periode van bestaan 1887 - 1967
organisatie en inrichting in 1887 gestart als Centrale Diaconale Conferentie die jaarlijks een dag bijeenkwam voor een congres waarop voordrachten gehouden werden en diaconieën hun vragen en problemen aan anderen konden voorleggen
  de latere ontwikkeling wordt nog onderzocht
op 7 december 1946 werd in Utrecht een Centraal Bureau voor Informatie en Advies opgericht.
taak, activiteiten tot 1939 werd jaarlijks een Centrale Diaconale Conferentie gehouden, waarvan de verslagen werden gepubliceerd in het vanaf 1903 verschijnende Diaconaal Correspondentieblad
dit werd aanvankelijk geredigeerd door prof. P. Biesterveld, na diens overlijden in 1908 door ds. J.C. de Moor
het in 1946 opgerichte Centraal Bureau had als taak:
?a. het bewaren en verzorgen van het archief, om gegevens hieruit ten dienste van de diaconieën te kunnen aanwenden;
b. het doorgeven van adviezen aan de diaconieën;
c. het uitwerken van plannen betr. opleiding van Diakenen: een diaconaal Zakboekje;
d. Gegevens te verzamelen ten dienste van de diaconieën betr. Rusthuizen, Tehuizen voor Ouden van Dagen, gezinsverzorging, vrouwelijke hulpkrachten etc.
e. De relatie te vormen met het buitenland.?
op 1 november 1958 kwam in plaats hiervan het in Utrecht gevestigde Algemeen Diaconaal Bureau dat werd bestuurd door Deputaten van de Generale Synode
de taak van het Comité van de Centrale Diaconale Conferentie werd toen beperkt tot het bijeenroepen en leiden van deze conferenties en het benoemen van de redactie van het Diaconaal Correspondentieblad, later omgedoopt tot Het Diakonaat
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) periodieken

Het Nederlandsche diakonaat. Maandblad gewijd aan den arbeid der dienende liefde ....
1 (1900) - 36 (1935)

Diakonia. Maandblad ten dienste van het diakonaat in de Nederlandse Hervormde Kerk
1 (1930) - 54 (1987)
[Ook onder de titel van: Diaconia
voortzetting van het Maandblad voor kerkelijke Armenzorg, orgaan van de Federatie van diaconieën in de Nederl. Herv. Kerk )

Redactie
“Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 11 (1910), p. 76
[verschijning van het eerste nummer van het Maandblad]


verslagen

Heldring, L.
“Diaconale conferentie te Utrecht 7 september 1910”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 11 (1910), p. 220-222

Wijk, L.J. van
“Levensteekenen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 11 (1910), p. 73-74
[verslag van de Centrale Diaconale Conferentie bijeengeroepen door de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Vereniging van Diakenen in de Nederlandse Hervormde Kerk en het Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg, uitgegeven door de Vereniging van Diakenen]
+
verslag van deze conferentie overgenomen uit “De Nederlander”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 11 (1910), p. 86-88

Redactie
“De derde diaconale conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk, gehouden te Rotterdam op 11 april 1912”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 182-185, 198-201, 206-211 en 214-219
[verslag]

Adriani, J.H.
“De vierde Diaconale Conferentie van de Nederlandse Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 14 (1913), p. 120-121
[verslag]

Redactie
“Conferentie van de Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsch-Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 16 (1915), p. 187-190 en 197-199
[gehouden op 11 juni te Amsterdam
onderwerpen: de diaconieën en de steunbeweging van 1914, ontwikkeling van het begrip ‘behoeftigheid’ en verhouding diaconale arbeid en wijkarbeid in de Kerk]

Everts, J.
“Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsch Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17 (1916), p. 134-137
[verslag van een bijeenkomst te Utrecht op 3 mei 1916
behandelde onderwerpen
hoe aan meer inkomsten te geraken en de verpleging van ouderen]

Everts, J.
“Vijfde diaconale conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 18 (1917), 77-79 en 81-85
[onderwerpen: wetsontwerp belasting op goederen van de dode hand en interne organisatie van tehuizen voor ouderen]

Everts, J.
“Indrukken van de diaconale conferentie der Vereeniging van Diakenen der Nederlandsche Hervormde Kerk, op 25 april te Utrecht”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 19 (1918), p. 88-92
[impressie gevolgd door verslag van de voordrachten van J.R. Slotemaker de Bruine en Ph.H. Teune over het onderwerp ‘Diaconie en Democratie’]

Redactie
“Diaconale conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 20 (1919), p. 77
[agendapunten van de conferentie te houden in Utrecht op 30 april 1919]
+
Everts, J.
“Verslag van de diaconale conferentie der Nederduitsch [sic] Hervormde Kerk
gehouden op 30 april en 1 mei te Utrecht”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 20 (1919), p. 107-109

Redactie
“Diaconale Conferentie van de Vereeniging van Diakenen in de Ned. Herv. Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 21(1920), p. 83-84 en 87-88
[verslag van de conferentie gehouden in Amsterdam op 15 april 1920]

Verslag [van de] Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk
Utrecht, 1964-....

Diaconale gids voor de Nederlandsche Hervormde Kerk
Amersfoort [Commissie voor de diaconale armenzorg in de Nederlandsche Hervormde Kerk], [1928]. 372 p.

De Algemene Diaconale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk
Utrecht, [ca. 1960]. 27 p.


overige publicaties van de Raad

Dellen, A.A. van
Het Hervormde Diakonaat en de maatschappelijke dienstverlening. Schets van een ontwikkeling van drie decennia. Bewerking van een inleiding gehouden op de Algemene Diakonale Vergadering op 18 oktober 1975
[Utrecht] [Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk], 1976. 28 p.

Eilerts de Haan, D.
De diaconie der Nederlandsche Hervormde Kerk; haar karakter en werk. Lezing gehouden op de 8ste Diaconale Conferentie van de Classis Alkmaar den 2 oct. 1907
Alkmaar, [ca. 1907]. 32 p.

Landsman, F.H.
Hervormd diaconaat en maatschappelijk werk in een veranderende samenleving. Referaat, gehouden op de ledenvergadering van de Federatie van Diaconieën op 30 september 1954 in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
[Z.pl.], [z.j.]. 20 p.

Schoonderbeek, W.
De diaconie en de algemene bijstandswet
Utrecht [Generale Diaconale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk], 1964. 24 p.

De kerk aan het werk. Een schets van de betekenis der organen van bijstand voor het leven der Nederlandse hervormde kerk en hun geschiedenis van 1945 tot 1955, samengesteld in opdracht van het moderamen van de generale synode der Nederlandse hervormde kerk, door de raad voor de zaken van pers en publiciteit
's‑Gravenhage, 1955. 240 p.
typering
zuil protestantse zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief
vindplaats Het Utrechts Archief te Utrecht
openbaarheid beperkt openbaar
zij die het archief willen raadplegen dienen eerst contact op te nemen met Het Utrechts Archief
omvang; inventarisnummers 109,7 meter
aantal inv. nrs. onbekend
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
volgens een opgave van de archivaris bestond het archief medio 1926 uit:
notulen vanaf 24 november 1887 tot dan toe, een volledige set van het Diaconaal Correspondentieblad jaargangen 1-24 en enkele boekwerken
andere stukken of dossiers worden dan niet genoemd (zie : Diaconaal Correspondentieblad , 24 (1926).
toegang(en) dossierinventaris
zonder de dossiercode is de toegang onbruikbaar.
kenmerk toegang nr. 217
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen de meeste stukken dateren van na 1970  en gaan over zending, ontwikkelingssamenwerking en Derde Wereld.
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang geen
bijlagen bij de toegang niet van toepassing
statistische gegevens geen
inhoud overig geen
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Algemene Bijstandswet (1963).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen