Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
naam, varianten Algemeene R.K. Werkversvereeniging
Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging
ARKWV (1915-1938)
Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging
AKWV (1938-1948) A.R.K.W.V.
A.K.W.V.
in 1938 liet men het woord ‘Roomsch’ uit de naam weg.
periode van bestaan 1915 - 1961
organisatie en inrichting Er bestonden al vóór de ARKWV op 2 september 1915 werd opgericht diverse regionale en locale standorganisaties voor katholieke werkgevers, die vanaf 1917 werden gebundeld in diocesane werkgeversorganisaties
gezien de grote zelfstandigheid van de diocesane organisaties werd de algemene vereniging in 1923 omgezet in een federatie van diocesane verenigingen
dat betekende dat er tot 1924 vijf diocesane secretariaten fungeerden, die pas in dat jaar tot twee werden teruggebracht, gevestigd te Tilburg en Den Haag
de diocesane secretariaten van Haarlem en Utrecht werden met het federatie-secretariaat Den Haag samengevoegd
de secretariaten Breda, Den Bosch en Roermond bleven in Tilburg duidelijk van het noordelijke federatie-secretariaat gescheiden
onder de diocesane onderafdelingen waren nog afzonderlijke "kringen" actief
zij waren zelfstandige organen met een eigen bestuur en een eigen archief
de twee federatieve secretariaten van het AKWV voerden in verschillende gevallen ook het secretariaat van een aantal van deze kringen en van andere, al dan niet ad hoc ingestelde, commissies e.d.
het hoofdbestuur van de federatie bestond sinds 1923 uit drie afgevaardigden uit elk der diocesane organisaties, het dagelijks bestuur uit telkens één van deze drie leden
tussen de federatieve standsorganisatie AKWV en de in 1919 opgerichte landelijke vakorganisatie R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen bestond een "persoonlijke unie": de secretaris van de AKWV was tevens directeur van het RKVWV, terwijl korte tijd later ook de voorzitterschappen gecombineerd werden
wel bleven er tot 1946 twee afzonderlijke "geestelijk adviseurs" (kerkelijk gedelegeerde toezichthouders) bestaan
in 1921 telde de Vereniging 1.100 leden
in de jaren 1941-1945 was de AKWV opgeheven door de Duitse bezetter
in 1961 fuseerden de standsorganisatie en de vakorganisatie tot het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKW)
taak, activiteiten Landelijke standsorganisatie van katholieke werkgevers
in de katholieke sociale organisatie behartigde een vakorganisatie de materiële belangen, een standorganisatie de geestelijke, kerkelijke en sociale belangen van een beroepsgroep of maatschappelijke "stand"
het onderscheid werd in de praktijk niet steeds consequent volgehouden en de nauwe contacten tussen AKWV en RKVWV wijzen erop dat dat ook in werkgeverskring het geval was
het AKWV hield zich dan ook bezig met onderwerpen als sociale wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten, de "sociale verzorging" in de bedrijven en de invoering van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), maar steeds vanuit een meer algemeen, aan de katholieke sociale leer gekoppeld standpunt
ook bevorderde zij de algemene contacten tussen werkgevers in de verschillende bedrijfstakken en vertegenwoordigde de Nederlandse werkgevers in Nederland in internationale katholieke organisaties.
voorloper
opvolger
In 1961 gefuseerd met het R.K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen tot Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKWV)
literatuur (NCC) het archief

Bommel, H. van
"Het archief van de Algemene Katholieke Werkgeversverenigingen 1915-1960"
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum , 1973
[NB: een nieuwe inventaris is in voorbereiding]


teksten

Statuten van het R.K. Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen
's-Gravenhage, [1919]. 7 p.

Statuten en huishoudelijk reglement van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
[Z.pl.], [ca. 1954]. 12 p.


periodieken

Het patroonsblad. Gids voor werkgevers op technisch, wetgevend, sociaal-economisch en handelsgebied. Officieel orgaan van de Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging ?
1912?-1922
[aanvankelijk tweewekelijks, vanaf 1921 wekelijks]

De R.K. werkgever. Officieel orgaan der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging en van het R.K. Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen
1923-1937
[Voortzetting van: Het patroonsblad . Voortgezet als: De katholieke werkgever ]

De katholieke werkgever. Officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
1938-1967

Mededeelingen van de Algemeene Katholieke Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
1939-1946

Vertrouwelijke mededeelingen van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
1 (1947) - 3 (1949)
[Voortzetting van: Mededeelingen van de Algemeene Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen ]

Mededelingen van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
1959-1962


jaarverslagen

Jaarverslag der Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging
.., 3 (1918)

Jaarboek der R.K. Werkgeversvereenigingen in Nederland
1 (1919/20) - 6 (1928/29)
[Voortzetting van: Jaarverslag der Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging . Voortgezet als: Verslagboek van de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvereenigingen ]

Verslagboek van de Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
7 (1930/35)
[Voortzetting van: Jaarboek der Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging . Voortgezet als: V erslagboek van de Algemene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het R.K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen ]

Verslagboek van de Algemeene Katholieke Werkgevers Vereeniging en van het R.K. Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen
1936-1961....
[Later onder de titel van: V erslagboek van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en van het R.K. Verbond van Werkgeversverenigingen ]

Jaarverslag. Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond ?[1961 -1966]
's-Gravenhage, 1962-1967
[Voortzetting van: Jaarverslag Algemene Katholieke Werkgeversvereniging . Samengegaan met: Jaarverslag Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland , en voortgezet als: Jaarverslag FCWV ]


overige publicaties van de organisatie

Albregts, A.H.M. (red.)
Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw
Den Haag, 1950

Bruggeman, Jan en Aart Camijn,
Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland
Wormer, z.j. [2000]. 304 p.

Linssen, C.G.P.
Werkgeversorganisaties in het katholieke patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland, 1915-1940
Tilburg, 1978.  249 p.

Veraart, J.A.
“Het reconstructie-congres der R.K. Werkgevers”, in:
Sociale Voorzorg , 6 (1924), p. 30-47
[kritische beschouwing over dit congres dat op 3 december 1923 in Den Haag werd gehouden].
typering
zuil katholieke zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1915 - 1961
vindplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
openbaarheid Het archief is vooralsnog niet openbaar
toestemming voor inzage wordt op aanvraag verstrekt via de archivaris van het KDC.
omvang; inventarisnummers 66 meter
aantal inv. nrs. nog niet bekend
informatiedrager papier
vernietigd 14,75 meter materiaal zoals "algemene ingekomen stukken" van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid
toegang(en) Inventaris van de archieven van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging , in voorbereiding bij het KDC afdeling 1
een vrijwel voltooid laatste concept was voor raadpleging beschikbaar.
kenmerk toegang onbekend
indices op toegang Er is een systematische rubriekenlijst
een rubrieksnummer wordt aan alle inventarisnummers toegekend
overige indices zijn nog niet aanwezig
de inventaris zal t.z.t. worden opgenomen in het on-line documentatiesysteem van het KDC en kan dan via een elektronische publiekscatalogus (OPC) op namen, trefwoorden enz. worden geraadpleegd.
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven In het archief van het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond zijn enkele correspondentiereeksen opgenomen die teruggaan tot vóór de oprichting in 1961 en die mogelijk materiaal bevatten uit het archief van de AKWV
in het archief van L. van Aken :
statuten R.K. Werkgevers Vereniging in het diocees Breda, 1917 (doos I, map 1)
conceptrede R.K. Werkgeversorganisatie, 1923 (doos I, map 3)
herdenkingsrede gehouden door Van Aken op het tweede lustrum van de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging, 1925 (doos I, map 3)
rapport van de Algemene R.K. Werkgevers Vereniging over het tussen Nederland en België op 3 april 1925 gesloten verdrag, ca. 1925 (doos I, map 4)
concept ‘De verhouding tussen de katholieke arbeiders en de katholieke werkgevers in Nederland’, 1932 (doos I, map 6)
concept lidmaatschap politieke organisaties en bewegingen met Algemene R.K. Werkgevers Vereniging, [ca. 1933] (doos I, map 7)
nota Algemene R.K. Werkgevers Vereniging en de politiek, [ca. 1933] (doos I, map 7)
voorstellen wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement van de Federatie Algemene R.K. Werkgevers Vereniging, 1934 (doos II, map 8)
statuten diocesane werkgeversverenigingen en van de Federatie van Algemene R.K. Werkgevers Verenigingen, 1935 (doos II, map 9)
programma Katholieke Jonge Werkgeversvereniging, z.j. (doos III, map 14).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven De archieven van het Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 1919-1960, het archief van het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond 1960-1970, en de archieven van 7 diocesane werkgeversverenigingen zijn in dit archief opgenomen als afdelingen 2, 3 en 4, maar afzonderlijk geïnventariseerd en daarom op hun eigen plaats verwerkt.
opmerkingen Jaarverslagen, periodieken en andere drukwerken zijn opgenomen in de bibliotheek van het KDC, beeldmateriaal in de afdeling KliB van het KDC
INHOUD
structuur archief In hun oorspronkelijke toestand vertoonden de archieven een vrijwel volledig gebrek aan ordening
structuur toegang tijdens de inventarisatie is het archief is naar de gangbare archivalische normen beschreven, verdeeld in basisdocumentatie en onderwerpsdocumentatie
gezien de elektronische toegankelijkheid van de inventaris is afgezien van een fysieke herordening en omnummering, zodat de archiefonderdelen in een andere orde staan dan de inventaris.
bijlagen bij de toegang nog niet bekend
statistische gegevens enquête inzake de toestand van diverse bedrijfstakken ("Crisis-enquête"), 1931-1932 (inv. nrs. 1437-1439)
bureau Tilburg: enquêtes en statistieken van het Algemeen Katholiek Verbond van Werkgevervakverenigingen, 1954-1959 (inv. nr. 1526)
inhoud overig oprichting, statuten, huishoudelijke reglementen, 1912-1961 (inv. nrs. 1-2)
statuten van aangesloten vakverenigingen, 1946-1956 (inv. nr. 3)
dossier organisatiestructuur, 1950-1960
vgl. 594, 613, 620 (stukken betreffende (re)organisatie) (inv. nr. 372)
correspondentie van de redactiesecretaris van het blad De Katholieke Werkgever , 1928-1937, 1946-1959 (inv. nrs. 596-597 en 1509))
rapport "Program inzake de sociale verzorging in afzonderlijke ondernemingen" van een daartoe ingestelde commissie, 1940-1941 (inv. nr. 606)
Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam, 1956-1960 (inv. nrs. 1122-1130)
Katholieke Volkspartij, 1955-1960 (inv. nr. 1167)
secretariaat van de Gemengde Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, 1929-1937 (gevoerd door secretariaat AKWV) (inv. nr. 1332)
idem Algemene R.K. Werkgevers Vakvereniging, 1922-1941 (inv. nr. 1333)
benoeming van leden van werkgeversorganisaties in diverse Raden van Arbeid, 1919-1933 (inv. nr. 1375)
Raden van Arbeid, 1956-1960 (inv. nr. 1377)
Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg [vanaf 1956 Katholiek Maatschappelijk Beraad], Raad van overleg voor sociaal-economische aangelegenheden, correspondentie, 1954-1961 (inv. nr. 1395)
congres (mede?) georganiseerd door AKVW "Economische en sociale politiek voor deze tijd", Scheveningen, 5.9.1946 (inv. nr. 1491)
Bureau Tilburg: commissie sociale verzekeringen van de Katholieke Arbeidersbeweging, 1954-1960 (inv. nr. 1500)
Bureau Tilburg: dossiers betreffende wetten: Kinderbijslagwet (1954-1957), Invaliditeitswet (1954-1957), Werkloosheidswet (1954-1958) (inv. nrs. 1518-1521)
Bureau Tilburg: dossier ouderdoms-, weduwen- en wezenvoorzieningen (inv. nr. 1524)
Bureau Tilburg: sociaal-economische aangelegenheden, 1953-1960 (inv. nr. 1539)
Centraal Industrieel Verbond, 1945-1947 (inv. nr. 1546)
Raad van Bestuur in Arbeidszaken [van de Stichting van de Arbeid], 1962-1964
  1947-1960 (inv. nrs. 1561-1568)
Sociaal-Economische Raad (inv. nrs. 1962-1964)
Katholieke Sociale Actie in Nederland, 1921-1923 (inv. nr. 1976)
Arbeidswetgeving, 1947-1948, 1953-1954 (inv. nr. 2324)
Cursus "Sociaal Bedrijfsbeleid", 1950-1953 (inv. nrs. 2382-2383)
Generaal Sociaal-Economisch Plan, 1953-1954 (inv. nr. 2449)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
circulaires steunverlening 1931-
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1956)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).

interne organisatie
bisschoppelijke goedkeuring d.d. 27 november 1915
koninklijke goedkeuring d.d. 29 januari 1916
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal Europa
opmerkingen geen