Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde
naam, varianten ANVSG
A.N.V.S.G.
Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Geneeskunde
periode van bestaan 1930 - 1967
organisatie en inrichting de ANGVS kwam voort uit de fusie in 1930 tussen de Nederlandse Vereniging van Schoolartsen (1905) en de Vereniging voor Gemeentelijke Geneeskundige Verzorging (1919)
zij fungeerde als overkoepelende organisatie voor een aantal participerende verenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
lid konden worden alle artsen, die werkzaam waren op het gebied van de sociale geneeskunde
het bestuur bestond uit minstens vijf leden. Jaarlijks werd minstens een algemene vergadering gehouden
daarnaast werden secties gevormd, die zich met deelonderwerpen bezig hielden en voordrachten op hun gebied organiseerden
het eerste bestuur bestond uit dr. M. v.d. Hoeve (voorz.)
dr. E.J. v.d. Heyde
dr. M.G. Neurdenberg
dr. R.E. Wierenga
dr. C.J. van der Loo
taak, activiteiten   ?Het bevorderen van de belangen, de studie en de ontwikkeling van de sociale geneeskunde?; taken waren o.a. de geneeskundige verzorging van armlastigen, bestrijding en voorkoming van besmettelijke ziekten en verzekering van loonarbeiders tegen de gevolgen van ongevallen, invaliditeit en ziekte
de vereniging belegde bijeenkomsten, organiseerde voordrachten en gaf een tijdschrift uit.
voorloper
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) Tijdschrift voor sociale geneeskunde, tevens orgaan van de "Nederlandsche Vereeniging van Schoolartsen", de "Nederlandsche Vereeniging van Gemeentelijke Geneeskundige Verzorging" en Mededeelingen ... van de "Vereeniging voor Sociale Kinderhygiene"
1 (1923) - 60 (1982)

Rapport van de Commissie ter bestudeering van de organisatie der gezondheidszorg, ingesteld door de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Geneeskunde, de Algemeene Nederlandsche Vereeniging "Het Groene Kruis" en de Nationale Federatie "Het Wit-Gele Kruis"
['s-Gravenhage], [1939]. 69 p.

Van Nederlandsche Vereeniging van Schoolartsen via Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde naar Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
Assen, 1970. 17 p.
[ Tijdschrift voor sociale geneeskunde , Supplement, jrg 48, 2]

Jong, G.A. de (red.)
Ongelijkheid in gezondheid en gezondheidszorg. Verslag van het congres ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Vereniging voor sociale geneeskunde, 24 en 25 april 1980 te Arnhem
Amstelveen, 1980. 183 p.
[ Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde , Supplement, jrg. 58, 28 oktober 1980].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1908 - 1987
vindplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 5,5 m
152 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst door Ed Kool, Amsterdam 1999, met inleiding (1 p.)
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur is niet bekend
structuur toegang De plaatsingslijst heeft de volgende indeling:
Vergaderstukken
Correspondentie
Statuten en reglementen
Secretariaat en Financiën
Participerende verenigingen
Geassocieerde Verenigingen
Commissies
Jubilea
Overige stukken
Annex
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Verzekerings-geneeskunde, 1963-1973 (inv.nr. 108)
stukken betreffende de Stichting tot Bevordering der Verzekerings-geneeskunde, 1962-1969 (inv.nr. 132)
notulenboek van de Vereniging tot beoefening der Ongevallen-Geneeskunde, 1908-1928 (inv.nr. 151).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Ongevallenwet (1921)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen in het archief van de Raad van Arbeid in Brielle troffen wij in de doos met correspondentie c.a. over het eerste half jaar van 1923 aan:
verslag van de vergadering van de Ver. tot beoefening der Sociale Geneeskunde gehouden op 13 januari 1923 met een lezing van mr. H.W. Groeneveld over sociale verzekeringswetgeving gevolgd door discussie.