Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

ALGEMEEN
Naam Antirevolutionaire Partij, Kamerclub
naam, varianten Anti-Revolutionaire Kamerclub
periode van bestaan 1879 - 1946
organisatie en inrichting de Antirevolutionaire Kamerclub werd opgericht door de twaalf leden, die in 1879 voor de ARP in de Tweede Kamer kwamen
alle kamerleden voor de ARP werd in het vervolg gevraagd lid te worden.
taak, activiteiten organisatorisch verband aanbrengen tussen de ARP-leden van de Tweede Kamer
binnen deze club werd het ARP-standpunt in de Kamer bepaald
de samenwerking verliep stroef in het begin
men was het voortdurend oneens
enige tijd waren er zelfs twee kamerclubs
pas in de twintigste eeuw werd meer eenheid bereikt.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) publicaties van de partij
(in chronologische volgorde)

Wisse, G.
Het sociale vraagstuk en de staats (overheids) bemoeiing. Een beoordeelende verhandeling over hetgeen daaromtrent wordt geleerd door het conservatieve, anarchistische, liberale, sociaal-democratische en anti-revolutionaire stelsel
Kampen, 1901. 126 p.

De conclusiën van het sociaal congres gehouden te Amsterdam 1891, benevens het Antirevolutionair program ten dienste van Jongelings- en Kiesvereenigingen, Propaganda-clubs, enz.
Arnhem, 1910. 16 p.

Quesne van Bruchem, L.J.A. du
De verzekering tegen ziekte, ouderdom en invaliditeit in verschillende landen
Uitgave van de Bond van antirevolutionaire propagandaclubs in Nederland, Den Haag, 1912.  24 p.

Kuyper, A.
Antirevolutionaire staatkunde, met nadere toelichting op ons program
Kampen, 1916-1917, 2 dln.

Noteboom, J.W.
Antirevolutionaire gemeentepolitiek. Met een woord vooraf van H. Colijn
Kampen, 1928. 310 p.

Biewenga Wzn., A.W.
De komende ouderdomsvoorziening
's-Gravenhage [Antirevolutionaire partijstichting], 1954. 72 p.
[Referaat gehouden op de partijconferentie van de Antirevolutionaire Partij op 13 en 14 october 1954]

Smeenk, C.
Anti-Revolutionaire sociaal-economische politiek. Drie voordrachten
Leeuwarden, 1956, 2 de druk

Rapport inzake wettelijke regeling van het ziekenfondswezen [van het] College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij
's-Gravenhage, [1957]. 40 p.

Het ontwerp-Algemene Bijstandwet. Nota van de Commissie Overheid en Maatschappelijk Werk [voorzitter: C. Groen] van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij
's-Gravenhage, 1963. 40 p.

Uitvoering Algemene Bijstandswet
's-Gravenhage [Anti-Revolutionaire Partijstichting], [1967], 2 de druk. 56 p.


publicaties over de partij

Bosscher, D.
Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden, 1939-1952
Alphen aan den Rijn, 1980. 480 p.

Bremmer, C. (red.)
ARP. Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij
Franeker, [1980]. 279 p.

Bruins Slot, J.A.H.J.S.
...en ik was gelukkig. Herinneringen
Baarn, 1972. 216 p.

Harinck, G., R. Kuiper en P. Bak red.
De Antirevolutionaire Partij 1829-1980
Hilversum, 2001. 400 p.
[bundel met bijdragen van: Arie van Deursen, Rienk Janssens, Roel Kuiper, Hans van Spanning, George Harinck, Wim Fieret, Jan P. Stoop, Peter Bak, Hans-Martien ten Napel en Jan-Jaap van den Berg]

Ruiter, A.C. de
De grenzen van de overheidstaak in de antirevolutionaire staatsleer
Kampen, 1961. 163 p.

Scheurer, J.H.
Verplichte verzekering en de Anti-Revolutionaire Partij
Amersfoort, 1931. 123 p.
[dissertatie
bespreking door H.H. Sillevis Smitt in Het Verzekerings-Archief, 12 (1931), p. 141-143]

Wilde, J.A. de, en C. Smeenk
Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij
Groningen, 1949. 776 p.

Schrift en historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij, 1878-1928
Kampen, 1929. 408 p.
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1907 - 1946
vindplaats Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 0,36 m.
157 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd een groot deel van het ARP-archief is in de Tweede Wereldoorlog vernietigd
toegang(en) inventaris met korte inleiding door J.F. Seijlhouwer, 2000
kenmerk toegang nr. 10
indices op toegang index op zaken met verwijzing naar archiefstukken
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen er bestaat een naoorlogs archief van de ARP-fractie in de Tweede Kamer, maar dit is heel klein en bevat geen relevantie informatie over het onderwerp.
INHOUD
structuur archief het archief was ongeordend
de oorspronkelijke structuur, zo deze bestaan heeft, is onbekend
structuur toegang globale indeling op onderwerp
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens geen
inhoud overig statuten van de Anti-Revolutionaire Kamerclub, 1897 en 1910 (inv.nr. 10C, 10D)
politieke onderwerpen, 1922-1924 (inv.nrs. 20-23)
stuk over V.H. Rutgers, 1923-1924 (inv.nr. 73)
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917)
Ouderdomswet (1919)
Wet op de Rijksverzekeringsbank (1920)
Ongevallenwet (1921)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1933)
Kinderbijslagwet (1939)
Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
Kinderbijslagwet voor rentetrekkers (1948)
Werkloosheidswet (1949)
Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)
Beroepswet (1955)
Algemene Ouderdomswet (1957)
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid (1956)
Algemene Weduwen- en Wezenwet (1959)
Algemene Kinderbijslagwet (1962)
Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (1962)
Algemene Bijstandswet (1963)
Wet Werkloosheidsvoorziening (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen