Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Persoon

  ALGEMEEN
Naam Willem Hendrik de Beaufort
naam, varianten geen
periode 1845 - 1918
biografie Biografisch Woordenboek van Nederland, I, 27-29
functies staatsman (liberaal) en essayist
lid Tweede Kamer (1877-1918, met enkele onderbrekingen)
minister van Buitenlandse Zaken (1897-1901)
redacteur van De Gids (1876-1893)
voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid (1908-1913) en voorzitter van de Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden (1882-1900)
De Beaufort was een van de voormannen van de groep van meer behoudende liberalen, die destijds en in de literatuur wel worden aangeduid als ‘oud-liberalen’ of ‘vrij liberalen’.
literatuur (NCC) archief

Baertl, M., en M.J. van Es
Voorlopige inventaris van het archief van W. H. De Beaufort (1845-1918) en zijn echtgenote
Den Haag [Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling], 1993, 67 p.

Booy, E.P. de
Inventaris van het archief van de familie de Beaufort, 1556-1976
Utrecht, , 1985, 408 p.
[Inventarisreeks, Rijksarchief Utrecht, 53]


bronnenpublicatie

Valk, J.P. de, en M. van Faassen (ed.)
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
's-Gravenhage, 1993, 2 dln.  1173 p.


publicatie van De Beaufort

Overzicht van een door het bestuur der Nederlandsche vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid gehouden onderzoek, naar al- of niet-bestaande samenwerking tusschen de locale burgelijke, kerkelijke en particuliere armbesturen, in de belangrijkste steden en centra van Nederland
Amsterdam, 1909. 43 p.


publikaties over De Beaufort

Smissaert, H.
“In memoriam”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 19 (1918), p. 63

Blankenberg, J.F.L.
“De Eerste Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 19 (1918), p. 71-76
[fragmenten van enkele door De Beaufort gehouden toespraken als voorzitter van de vereniging]
typering
zuil liberaal-neutrale zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1845 - 1918
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
gedeponeerd in niet van toepassing
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 33,5 meter
578 inv. nrs.
informatiedrager papier en foto’s
vernietigd enkele stukken die reeds aanwezig waren in op het Nationaal Archief berustende overheidsarchieven zijn vernietigd
toegang(en) inventaris (zonder datum) met historische en archivistische inleiding (p. 9-11) door J.A.A. Bervoets
kenmerk toegang 2.21.290
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven Staatscommissie-Pijnacker Hordijk
enkele in deze inventaris van een blind nummer (--) voorziene stukken bevinden zich in het Familiearchief De Beaufort in Het Utrechts Archief te Utrecht
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven de stukken van W.H. Beaufort maken deel uit van het familiearchief.
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief J.A.A.H. Beaufort, een van de zoons van Willem Hendrik, ordende de brieven, waarbij deze in enkele series werden ingedeeld
structuur toegang de inventarisator koos voor een indeling in werkterreinen waarbinnen de stukken chronologisch zijn geordend
bijlagen bij de toegang specificatie door Maartje Albert (1999) van het fotografisch materiaal
statistische gegevens geen
inhoud overig “Schets van te stellen vraagpunten” met vragen over sociale wetgeving en bijbehorende antwoorden en eigen aantekeningen, [na 1895] (inv. nr. 212)
lidmaatschap staatscommissie wettelijke regeling pensioenverzekering, 1895-1897 (inv. nr. 226)
NB: dit was de Staatscommissie-Pijnacker Hordijk
lidmaatschap van het “loffelijk en aloud Gild en Orde van St. Jacob” te Haarlem, 1885 en 1892 [hield zich bezig met armenzorg] (inv. nr. 343)
stukken van de Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden, 1879-1904 (inv. nrs. 355-256)
stukken van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid (1908-1915) (inv. nrs. 372-374)
 
concept-artikel over de sociale beweging [1893] (inv. nr. 482)
 
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ongevallenwet (1901)
Beroepswet (1902)
Armenwet (1912)
Radenwet (1913)
Ziektewet (1913/1929)
Invaliditeitswet (1913/1919)
Noodregeling-Treub (1914)
Werkloosheidsbesluit (1917).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen